Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kolenvuur

1,250 views

Published on

zondag 3 mei 2009

Published in: Spiritual, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kolenvuur

 1. 1. bij het kolenvuur Johannes 21 15-23
 2. 2. 9   Toen zij dan aan land gekomen waren, zagen zij een KOLENVUUR liggen en vis daarop en brood .
 3. 3. enkele verzen verder...
 4. 4. 15   Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden…
 5. 5. 15   … zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen ? 33   Petrus antwoordde en zeide tot Hem: Al zouden allen aanstoot aan U nemen, IK NOOIT! Matteüs 26
 6. 6. 15   … zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen ? 37   Ik zal mijn leven voor U inzetten! Johannes 13
 7. 7. 34   Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. Matteüs 26 15   … zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen?
 8. 8. diezelfde nacht...
 9. 9. 17  … De slavin dan, die portierster was, zeide tot Petrus: Gij behoort toch ook niet tot de discipelen van deze mens? Hij zeide: Ik niet! Johannes 18 15   … zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen?
 10. 10. 18   De slaven en de dienaars stonden zich te warmen bij een KOLENVUUR , dat zij aangelegd hadden, want het was koud, en ook Petrus stond zich bij hen te warmen (…) Johannes 18 15   … zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen?
 11. 11. 25   … Zij zeiden dan tot hem: Gij behoort toch ook niet tot zijn discipelen? Hij ontkende het en zeide: Ik niet! Johannes 18 15   … zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen?
 12. 12. 26   … Een der slaven van de hogepriester, een verwant van hem, wiens oor Petrus had afgeslagen, zeide: Zag ik u niet in de hof met Hem? Johannes 18 15   … zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen?
 13. 13. 74   Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de mens niet. Matteüs 26 15   … zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen?
 14. 14. 60   En terstond, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan. Lucas 22 15   … zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen?
 15. 15. 61   En de Here keerde Zich om en zag Petrus aan. Lucas 22 15   … zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen?
 16. 16. 61   En Petrus herinnerde zich het woord des Heren hoe Hij tot hem gezegd had: Eer de haan heden kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. Lucas 22 15   … zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen?
 17. 17. 62 En hij ging naar buiten en weende bitter. Lucas 22 15   … zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen?
 18. 18. 15   … Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen?
 19. 19. 15   … Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb (= genegen ben).
 20. 20. 15   … Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb (= genegen ben). agape = Liefde phileo = genegen zijn
 21. 21. 15   … Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren.
 22. 22. 16   Hij zeide ten tweeden male weder tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?
 23. 23. 16   … En hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet het, dat ik U liefheb (= genegen ben) .
 24. 24. 16   … Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen.
 25. 25. 17   Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief (= ben je Mij genegen) ? 1-ste keer: heb je me lief, meer dan dezen ? 2-de keer: heb je me lief ? 3-de keer: ben je me genegen ?
 26. 26. 17  … Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief (= ben je Mij genegen) ?
 27. 27. 17  … En hij zeide tot Hem: Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb (=genegen ben) .
 28. 28. 17  … Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen.
 29. 29. "de discipel dien Jezus liefhad..." * 5x * = geliefd door Jezus
 30. 30. 23 Een van de discipelen, dien Jezus liefhad , lag aan de boezem van Jezus… Johannes 13 1
 31. 31. 26 Toen dan Jezus (aan het kruis) zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad , bij haar staande, zeide Hij … 27 .... tot de discipel: Zie, uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Johannes 19 2
 32. 32. 2 Ijlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, dien Jezus liefhad , en zeide tot hen: Zij hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet, waar zij Hem hebben neergelegd. Johannes 20 3
 33. 33. 3 Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel en zij begaven zich naar het graf… Johannes 20 3
 34. 34. 4 en die twee liepen samen snel voort; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerst aan het graf… Johannes 20 3
 35. 35. 7 Die discipel dan, dien Jezus liefhad , zeide tot Petrus: Het is de Here. Simon Petrus dan, toen hij hoorde, dat het de Here was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in zee; Johannes 21 4
 36. 36. 19 En dit gezegd hebbende, sprak Hij tot hem (= Petrus) : Volg Mij. 20 En Petrus, zich omwendende, zag de discipel volgen, dien Jezus liefhad … Johannes 21 5
 37. 37. <ul><li>“ de discipel dien Jezus liefhad” </li></ul><ul><li>lag aan Jezus’ boezem; </li></ul><ul><li>stond als enige bij het kruis en dacht niet aan zichzelf; </li></ul><ul><li>was het eerst naar het lege graf gerend; </li></ul><ul><li>herkende als eerste de opgestane Jezus; </li></ul><ul><li>volgde Jezus zonder aansporing daartoe </li></ul>
 38. 38. 4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw EERSTE LIEFDE verzaakt hebt. Openbaring 2
 39. 39. Herstel mijn eerste liefde die ik ooit had voor U want ik wil van U houden nog zoveel meer dan nu. Mijn hart moet weer gaan branden zoals het heeft gedaan vol vuur en vol van hartstocht die nooit meer weg zal gaan. songtekst: ‘Herstel Mijn Eerste Liefde’
 40. 40. 19 Wij hebben lief, omdat HIJ ONS EERST HEEFT LIEFGEHAD! 1Johannes 4 dát is de “de eerste liefde”

×