Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hosea 3

776 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hosea 3

 1. 1. Hosea 3 betaald maar afgezonderd
 2. 2. 1  De HERE zeide tot mij: Ga weder heen, bemin een vrouw, (die zich door een ander laat beminnen en overspelig is), gelijk de HERE de Israëlieten bemint, die zich tot andere goden wenden en minnaars zijn van druivenkoeken. 2  Toen kocht ik haar voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer gerst. 3 En ik zeide tot haar: Vele dagen zult gij blijven zitten; gij zult geen ontucht bedrijven, geen man toebehoren; en ook ik zal tot u niet komen.
 3. 3. 4  Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. 5  Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil – in de dagen der toekomst.
 4. 4. 1 De HERE zeide tot mij: Ga weder heen, bemin een vrouw, (die zich door een ander laat beminnen en overspelig is)... Hosea 1 2 De HERE zeide tot Hosea: Ga heen, neem u een ontuchtige vrouw en kinderen uit een ontuchtige geboren, want het land wendt zich in schandelijke ontucht van de HERE af. 3 Toen ging hij heen en huwde Gomer, de dochter van Diblaim, en zij werd zwanger en baarde hem een zoon.
 5. 5. 1 ... gelijk de HERE de Israelieten bemint, die zich tot andere goden wenden en minnaars zijn van druivenkoeken. Jeremia 3 20 ... zoals een vrouw ontrouw wordt aan haar vriend, zo zijt gij Mij ontrouw geworden, huis Israels, luidt het woord des HEREN.
 6. 6. 1 ... gelijk de HERE de Israelieten bemint, die zich tot andere goden wenden en minnaars zijn van druivenkoeken . Hosea 2 8 Zij echter beseft niet, dat Ik het ben, die haar het koren, de most en de olie heb gegeven, die haar het zilver rijkelijk geschonken heb en het goud, dat zij voor de Baal gebruikt hebben .
 7. 7. 2 Toen kocht ik haar voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer gerst. 1Petrus 1 18 wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht (...) 19 maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.
 8. 8. gerst => het lege graf > begin gersteoogst 2 Toen kocht ik haar voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer gerst .
 9. 9. <ul><li>Matteüs 13 </li></ul><ul><li>44 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker , die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die AKKER . </li></ul><ul><ul><li>38 ... de akker is de wereld... </li></ul></ul>2 Toen kocht ik haar voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer gerst.
 10. 10. 3 En ik zeide tot haar: Vele dagen zult gij blijven zitten; gij zult geen ontucht bedrijven, geen man toebehoren; en ook ik zal tot u niet komen.
 11. 11. 4 Want vele dagen zullen de Israelieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst... 1. geen eigen regering
 12. 12. 4 ... zonder offer 1. geen eigen regering 2. geen offerdienst
 13. 13. 1. geen eigen regering 2. geen offerdienst 3. geen tempelgebouw 4 ... zonder gewijde steen
 14. 14. 4 ... zonder efod 1. geen eigen regering 2. geen offerdienst 3. geen tempelgebouw 4. geen hogepriester
 15. 15. 4 ... of terafim. 1. geen eigen regering 2. geen offerdienst 3. geen tempelgebouw 4. geen hogepriester 5. geen afgodsbeelden
 16. 16. 5 Daarna zullen de Israelieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken en David, hun koning en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil (=goedheid) in de dagen der toekomst.
 17. 17. Hosea 5 en 6 5 15 ... Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken ... 5 Daarna zullen de Israelieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken en David, hun koning en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil (=goedheid) in de dagen der toekomst.
 18. 18. 5 15 ...wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien. 5 Daarna zullen de Israelieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken en David, hun koning en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil (=goedheid) in de dagen der toekomst.
 19. 19. 6 1 Komt, laat ons wederkeren tot de HERE! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden. 5 Daarna zullen de Israelieten zich bekeren , en de HERE, hun God, zoeken en David, hun koning en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil (=goedheid) in de dagen der toekomst.
 20. 20. 2 Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. 5 Daarna zullen de Israelieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken en David, hun koning en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil (=goedheid) in de dagen der toekomst.
 21. 21. 3 Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit. 5 Daarna zullen de Israelieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken en David, hun koning en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil (=goedheid) in de dagen der toekomst.
 22. 22. 2Petrus 3 8 Doch dit ene mag u niet ontgaan , geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag . 9 De Here talmt niet met de belofte (nl. van Zijn komst), al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u...
 23. 23. twee dagen van duizend jaar Israël is * gekocht * afgezonderd * zonder koning * zonder offer * zonder monument * zonder hogepriester * zonder afgoderij
 24. 24. 5 Daarna zullen de Israelieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken en David, hun koning en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil (=goedheid) in de dagen der toekomst. de (derde) dag is nabij!

×