3. Ce este fundamental în ucenicie? PPT

376 views

Published on

Aceasta este a treia sesiune, din cele patru, a seminarului "A fi şi a face ucenici", ţinut în Săcele, pe 1 Septembrie 2012. În această sesiune am răspuns la întrebarea "Ce este fundamental în ucenicie? privind la ce anume să facem pentru a construi o fundaţie puternică în viaţa ucenicilor. Subiectele acoperite au fost "imaginea de ansablu", a fi vs. a face, Evanghelia lui Isus, trei unelte principale pe care Isus le-a folosit, totul este despre Isus, motivaţia inimii noastre şi noua noastră identitate.

Published in: Spiritual
 • Be the first to like this

3. Ce este fundamental în ucenicie? PPT

 1. 1. Ce înseamnăa fi un ucenic a lui Isus? 1
 2. 2. Cum încep să ucenicesc pe cineva?
 3. 3. Ce este fundamental în ucenicie? 3
 4. 4. Imaginea de ansamblu 4
 5. 5. Woman Looking at Map
 6. 6. Blueprints
 7. 7. Imaginea de ansamblu IsusEvanghelia Biserica Misiunea
 8. 8. Misiunea Glorificarea lui Dumnezeu şi a lui IsusProclamare Ucenicie Iubire Împărăţia lui Dumnezeu
 9. 9. Cart before the horse
 10. 10. A fi vs.A face
 11. 11. A fi vs. A faceReligia: „Ascult, de aceea, suntacceptat.”Evanghelia: „Sunt acceptat; deaceea, eu ascult.” Tim Keller
 12. 12. A fi vs. A facePrin urmare, vă îndemn fraţilor, prinîndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceţitrupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă şiplăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi oînchinare duhovnicească din parteavoastră! Romani 12:1
 13. 13. A fi vs. A faceNu vă conformaţi acestui veac, ci lăsaţi-vă transformaţi prin reînnoirea gândiriivoastre, ca să puteţi discerne voia luiDumnezeu, cea bună, plăcută şidesăvârşită. Romani 12:2
 14. 14. GrapevineEu sunt viţa, iar voi sunteţimlădiţele. Cel care rămâne în Mineşi în care rămân Eu aduce mult rod,pentru că despărţiţi de Mine nuputeţi face nimic. Ioan 15:5 16
 15. 15. Ce este fundamental în ucenicie? 17
 16. 16. Evanghelia lui Isus 18
 17. 17. Evangheliapentru că nimeni nu poate pune o altătemelie decât cea care este pusă şi careeste Isus Cristos. 1 Corinteni 3:11
 18. 18. EvangheliaCăci mie nu mi-e ruşine de Evanghelie,fiindcă ea este puterea lui Dumnezeupentru mântuirea fiecăruia care crede... Romani 1:16
 19. 19. EvangheliaNumai trăiţi-vă viaţa într-un modvrednic de Evanghelia lui Cristos... Filipeni 1:27
 20. 20. Potter’s Hands
 21. 21. Trei unelte principale1. Cuvântul lui Dumnezeu - Studiu2. Duhul Sfânt - Rugăciune3. Biserica - Părtăşie
 22. 22. Cuvântul lui DumnezeuAtunci Isus le-a zis iudeilor carecrezuseră în El: – Dacă rămâneţi înCuvântul Meu, atunci sunteţi într-adevăr ucenicii Mei. Veţi cunoaşteadevărul, iar adevărul vă va elibera. Ioan 8:31-32
 23. 23. Cuvântul lui DumnezeuCuvântul lui Cristos să locuiască în voi dinbelşug! Învăţaţi-vă şi instruiţi-vă unul pealtul cu toată înţelepciunea! Cântaţi-I luiDumnezeu cu mulţumire în inimile voastrecântece de laudă, imnuri, cânteceduhovniceşti! Coloseni 3:16
 24. 24. Cuvântul lui DumnezeuÎntr-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeueste viu şi activ, mai ascuţit decât oricesabie cu două tăişuri, străpungând pânădesparte sufletul şi duhul, încheieturileşi măduva, şi poate judeca gândurile şiintenţiile inimii. Evrei 4:12
 25. 25. Cuvântul lui DumnezeuToată Scriptura este inspirată deDumnezeu şi de folos pentruînvăţătură, pentru mustrare, pentruîndreptare, pentru instruire îndreptate, 2 Timotei 3:16
 26. 26. Biblia Evanghelia  Isus
 27. 27. Cuvântul lui Dumnezeu 1. Auzirea 2. Citirea 3. Studierea 4. Memorarea 5. Meditarea
 28. 28. Cu ce începi1. Matei2. Romani3. Faptele Apostolilor
 29. 29. Întrebări de pus1. Ce am învăţat despre Isus, Tatăl şi Duhul Sfânt?2. Ce am învăţat despre mine?3. Ce am învăţat despre Evanghelie?4. Ce am învăţat despre a fi ucenic?5. Ce vrea Isus să fac cu ceea ce am învăţat?
 30. 30. Duhul SfântMai am să vă spun multe lucruri, dar acum nule puteţi purta. Însă când va veni El, Duhuladevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. CăciEl nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceeace va auzi şi vă va anunţa lucrurile ceurmează să vină. El Mă va proslăvi pe Mine,pentru că va lua din ce este al Meu şi vă vaface cunoscut. Ioan 16:12-14
 31. 31. RugăciuneaNu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în oricelucru, prin rugăciune şi cerere, cumulţumire, faceţi cunoscute cererilevoastre înaintea lui Dumnezeu. Iarpacea lui Dumnezeu, care depăşeşteorice înţelegere, vă va păzi inimile şigândurile în Cristos Isus. Filipeni 4:6-7
 32. 32. PrayerBe anxious for nothing, but ineverything by prayer and supplication,with thanksgiving, let your requests bemade known to God; and the peace ofGod, which surpasses allunderstanding, will guard your heartsand minds through Christ Jesus. Philippians 4:6-7
 33. 33. PrayerBe anxious for nothing, but ineverything by prayer and supplication,with thanksgiving, let your requests bemade known to God; and the peace ofGod, which surpasses allunderstanding, will guard your heartsand minds through Christ Jesus. Philippians 4:6-7
 34. 34. Importanţa BisericiiEl I-a pus totul sub picioare şi L-a făcutcap peste toate lucrurile, pentruBiserică, care este trupul Lui,plinătatea Celui Care umple totul întoţi. Efeseni 1:22-23
 35. 35. Importanţa părtăşieiSă fim preocupaţi cum să neîndemnăm unii pe alţii la dragoste şi lafapte bune! Să nu renunţăm să neadunăm laolaltă, aşa cum obişnuiescunii, ci să ne încurajăm unii pe alţii, cuatât mai mult cu cât vedeţi că Ziua seapropie! Evrei 10:24-25
 36. 36. Folosirea darurilor spiritualePrezenţa Duhului este făcută cunoscutăfiecăruia pentru binele tuturor. 1 Corinteni 12:7
 37. 37. 42
 38. 38. Construirea fundaţiei1. Este despre Isus2. Motivaţia inimii noastre3. Identitatea nouă
 39. 39. Jesus
 40. 40. Este despre Isus!Voi cercetaţi Scripturile deoarececredeţi că în ele aveţi viaţă veşnicădar tocmai acestea sunt cele caredepun mărturie despre Mine! Ioan 5:39
 41. 41. Este despre Isus!El le-a zis: – O, cât de nesăbuiţi şi deînceţi la inimă sunteţi când este vorba săcredeţi tot ce au spus profeţii! Nu trebuiaoare Cristosul să sufere aceste lucruri şisă intre în slava Lui? Şi, începând de laMoise şi de la toţi profeţii, le-a explicat ceera scris cu privire la El în toateScripturile. Luca 24:25-27
 42. 42. Este despre Isus!Isus i-a răspuns: – Eu sunt calea,adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine laTatăl decât prin Mine. Ioan 14:6
 43. 43. Este despre Isus!Să ne fixăm atenţia asupra luiIsus, Cel Care iniţiază şidesăvârşeşte credinţa... Evrei 12:2
 44. 44. Este despre Isus! şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte înmine, iar viaţa pe care o trăiesc acum întrup o trăiesc prin credinţa în Fiul luiDumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat peSine Însuşi pentru mine. Galateni 2:20
 45. 45. Este despre Isus! GrapevineEu sunt viţa, iar voi sunteţi mlădiţele.Cel care rămâne în Mine şi în carerămân Eu aduce mult rod, pentru cădespărţiţi de Mine nu puteţi facenimic. Ioan 15:5 50
 46. 46. Heart
 47. 47. Motivaţia inimii noastre„Inima este mai înşelătoare decâttoate lucrurile şi este fără vindecare.Cine poate să o cunoască?“ Ieremia 17:9
 48. 48. Motivaţia inimii noastreIsus a chemat din nou mulţimea şi a zis:„Ascultaţi-Mă cu toţii şi înţelegeţi! Nuexistă nimic din afara omului care,intrând în el, să-l poată spurca, ci ceeace iese din om, aceea îl spurcă!“ Marcu 7:14-15
 49. 49. Motivaţia inimii noastreApoi a zis: „Ceea ce iese din om, aceea îlspurcă pe om. Căci dinăuntru, din inimaomului, ies gândurile rele, curviile, furturile,crimele, adulterele, lăcomia, răutatea,înşelăciunea, depravarea, ochiul rău,blasfemia, mândria şi prostia! Toate acesterele ies dinăuntru şi-l spurcă pe om!“ Marcu 7:20-23
 50. 50. Motivaţia inimii noastreIsus le-a răspuns: – Adevărat, adevărat văspun că voi Mă căutaţi nu pentru că aţivăzut semne, ci pentru că aţi mâncat dinpâini şi v-aţi săturat! Ioan 6:26
 51. 51. Lake of Fire
 52. 52. Motivaţia inimii noastreDe ce-Mi ziceţi: «Doamne, Doamne!» şinu faceţi ce spun Eu? Luca 6:46
 53. 53. Motivaţia inimii noastreIsus i-a răspuns: – Dacă Mă iubeştecineva, va păzi Cuvântul Meu; Ioan 14:23
 54. 54. Motivaţia inimii noastrePur şi simplu nu poţi trăi aşa cumDumnezeu te cheamă să trăieşti decâtdacă ai o înţelegere practică a haruluiplin de iertare şi putere care ţi-a fost dat. Paul Tripp
 55. 55. Motivaţia inimii noastreNu putem arăta dragostea lui Cristos pânănu înţelegem dragostea lui Cristos şi nuputem înţelege dragostea lui Cristos pânănu înţelegem moartea Lui. şi nu putemînţelege moartea lui Cristos până nuînţelegem de ce a murit El. şi nu putemînţelege de ce a murit până nu înţelegemsfinţenia Lui şi păcatul nostru. Ed Stetzer and Philip Nation
 56. 56. Motivaţia inimii noastreIsus le-a răspuns: – Adevărat, adevăratvă spun că voi Mă căutaţi nu pentru căaţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncatdin pâini şi v-aţi săturat! Ioan 6:26
 57. 57. U-Turn Sign
 58. 58. Boy Pondering Cross
 59. 59. Cum tratezi păcatul1. Recunoaşte-ţi păcatul. (Psalmul 139:23-24)2. Identifică şi înţelege minciunile, credinţele false, dorinţele greşite şi idolii din spatele păcatului tău.3. Asumă-ţi responsabilitatea pentru păcatul tău şi mărturiseşte-l.4. Întoarce-te de la păcatul tău la Dumnezeu.5. Aminteşte-ţi, bucură-te şi odihneşte-te în ceea ce Isus a făcut pentru tine.6. Consideră adevărul Evangheliei pentru tine.7. Încrede-te în Isus şi cere-I ajutorul. (Ioan 15:5) studiază Psalmul 51
 60. 60. Man Looking in Mirror
 61. 61. Noua identitateTu nu-ţi poţi schimba identitatea fărăexperienţa radicală a milei; fărăexperienţa radicală a harului; fărăexperienţa radicală a dragostei. Tim Keller
 62. 62. Noua identitateAstfel, dacă cineva este în Cristos, esteo nouă creaţie. Cele vechi s-au dus;iată, toate au devenit noi! 2 Corinteni 5:17
 63. 63. The End – 2 Corinthians 5:17
 64. 64. Noua identitateDeci noi suntem ambasadori ai lui Cristosşi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prinnoi, vă rugăm, în Numele lui Cristos,împăcaţi-vă cu Dumnezeu! 2 Corinteni 5:20
 65. 65. Noua identitateNu ştiţi că voi sunteţi templul luiDumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeulocuieşte în voi? 1 Corinteni 3:16
 66. 66. Noua identitateÎn Cristos Isus, voi toţi sunteţi copii ai luiDumnezeu, prin credinţă. Căci toţi câţiaţi fost botezaţi în Cristos, v-aţi îmbrăcatcu Cristos. Galateni 3:26-27
 67. 67. Noua identitateDar cetăţenia noastră este în ceruri, deunde Îl şi aşteptăm pe Mântuitorulnostru, Domnul Isus Cristos. Filipeni 3:20
 68. 68. Noua identitateÎnsă voi sunteţi o spiţă aleasă, o preoţieîmpărătească, un neam sfânt, un poporcare este posesiunea lui Dumnezeu, casă puteţi proclama faptele măreţe aleCelui Ce v-a chemat din întuneric lalumina Sa minunată. 1 Petru 2:9
 69. 69. Noua identitateVedeţi ce dragoste mare ne-a dăruitTatăl: să fim numiţi copii ai luiDumnezeu. Şi suntem!... 1 Ioan 3:1
 70. 70. Noua identitate...duceţi-vă şi faceţi ucenici... Matei 28:19
 71. 71. Question MarkQuestion Mark

×