Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FrèRe Roger

441 views

Published on

Sarah Boucquey

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

FrèRe Roger

  1. 1. Frère Roger Sarah Boucquey
  2. 2. Frère Roger <ul><li>Leven </li></ul><ul><li>Spiritualiteit </li></ul><ul><ul><li>Gemeenschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Verzoening </li></ul></ul><ul><ul><li>Liefde </li></ul></ul>
  3. 3. Leven <ul><li>°12 mei 1915 Provence (Zwitserland) </li></ul><ul><li>WO II : Taizé </li></ul><ul><li>1949: geloften van eerste broeders </li></ul><ul><li>’ 62-’89: Oost-Europa </li></ul><ul><li>† 16 augustus 2005 </li></ul>
  4. 4. Spiritualiteit <ul><li>Gemeenschap </li></ul><ul><li>Verzoening </li></ul><ul><li>Liefde </li></ul><ul><li>God </li></ul><ul><li>Jongeren </li></ul>
  5. 5. Gemeenschap <ul><li>Sober leven </li></ul><ul><li>3 x per dag bidden </li></ul><ul><li>Mensen over de hele wereld </li></ul>
  6. 6. Verzoening <ul><li>WO II => joden </li></ul><ul><li>Christenen </li></ul><ul><li>Evangelie => jongeren </li></ul><ul><li>Kerk = liefde </li></ul>
  7. 7. God <ul><li>Ziekte = > nieuwe kans </li></ul><ul><li>God van liefde en vergeving </li></ul>
  8. 8. Jongeren <ul><li>Pelgrimage van vertrouwen </li></ul><ul><li>Zoektocht naar God en zin van bestaan </li></ul><ul><li>Jongerenconcilie </li></ul>

×