Kien estas iranta Esperantologio? Defioj kaj proponoj por la ĵusa estonteco

Federico Gobbo
Federico GobboSpecial Chair in Interlinguistics and Esperanto at University of Amsterdam
Kien estas iranta Esperantologio?
Defioj kaj proponoj por la ˆusa estonteco
Federico Gobbo
Amsterdamo / Milano-Bicocca / Torino
F.Gobbo@uva.nl
30 Julio 2015 – Esperantologia Konferenco, Lille, FR
1 de 31
La nuna situacio
2 de 31
La defio de Esperanto en universitatoj
Kiam oni prenas la liston de la universitatoj redaktitan de Germain
Pirlot, la absoluta nombro de la universitatoj kie Esperanto estas
instruata malkreskis en la lastaj jaroj.
Tio malgra˘u pintoj kiel Doc. Ma Youngtae, kiu da˘ure instruas
Esperanton en Korea universitato Dankook dum 30 jaroj !
La˘u la vortoj de la kompilinto, okaze de la lasta aktualigo (2014):
Jen mia deksesa kompilado. . . En 1986 mi sukcesis arigi sciigojn
pri 125 kursoj en 28 landoj. Nun ili estas nur 40 en 19 landoj,
sen mencii 14 neoficialajn kadre de universitata asocio a˘u en
universitatoj de la tria aˆgo.
3 de 31
Esperanto-kursoj en universitatoj (1977–2014)
c 2014 Germain Pirlot
4 de 31
Esperanto ne necese implicas Esperantologion!
Rigardante la situacion pri Esperantologio, la pejzaˆgo estas ankora˘u
pli malbela. Estas nur unu trijara kurso pri Interlingvistiko – kiu ja
implicas Esperantologion – kun Esperanto kiel laborlingvo, en
Poznano (UAM), estrita de kolegino Prof. dr. hab. Ilona Koutny.
La Amsterdama Katedro, kiu estas prestiˆga kaj respektata en la
Universitato de Amsterdamo, estas beda˘urinde unikaˆo. Plejofte
Esperanto estas plimalpli tolerata temo ene de lingvosciencoj. Similan
sintenon mi spertas pri minoritataj lingvoj.
Ne ˆciuj Esperanto-kursoj estas oficialaj; ne ˆciuj donas kreditpoentojn
a˘u atestilojn, kaj krome multaj estas nur lingvokursoj, sen ajna teoria
aliro.
5 de 31
Kvar proponoj por
Esperantologio universitate
6 de 31
#1 Enkonduku Esperantologion en Esperanto-kursojn!
La˘u mia sperto, ne eblas vere klarigi Esperanton sen paroli iam ajn pri
Esperantologio. Anedokta ekzemplo: kiam lernanto de la germana
ekscias pri la ekzisto de kvar kazoj, preska˘u neniam ˆs/li demandas:
“kial la germana havas kvar kazojn?”; sufiˆcas studi ilin.
Esperanto estas planlingvo, do tute nature komencanto povas
demandi: “kial la lanˆcinto de Esperanto decidis enkonduki akuzativon
en la lingvo?” La respondo al ˆci demando portas nin de la
objekto-nivelo (t.e. la lingvo mem) al la metanivelo (t.e.
Esperantologio).
Propono unu: klarigu Esperanton per Esperantologio, almena˘u en
universitat-nivelaj kursoj!
7 de 31
#2 Ne timu Interlingvistikon!
En la unua duono de la dudeka jarcento Esperanto devis alfronti la
atakojn de konkurantaj planlingvoj, kiel ekzemple Ido kaj Occidental.
Sed Esperanto triumfis sur ili, kaj tiu “interlingvistika milito” estas
parto de nia historio.
Se ni klarigas – almena˘u parte – la historion de nia lingvo (tio ja estas
parto de Esperantologio) la lernantoj havos la instrumentojn por
kontra˘uataki kiam oni pridemandos kial ili studas Esperanton.
Esperanto havas interesan kaj buntan historion, kiu ja rilatas al
Interlingvistiko. Aldonendas, ke Interlingvistiko kaj Esperantologio ne
estas nur privilegio de fakuloj.
La Interlingvistika historio estas parto de nia heredaˆo: ni konu ˆgin.
8 de 31
#3 Esperantismo estas mult-faceta, ne unubloka
Socilingvistikaj esploroj pri la aliroj al esperantismo ankora˘u
malmultas. En Italio, ekzemple, ofte disertaˆoj priparolas Esperanton
el teoria vidpunkto: kio ˆgi povas esti, kion ˆgi (ne) sukcesis atingi.
Ofte la impreso el neesperantista vidpunkto estas, ke esperantistoj
konsistas el malgranda, kompakta, disciplinita grupo kies membroj
kundividas la samajn ideojn.
Realmondaj enketoj montras male, ke esperantismo – krom komuna
kerno reprezentita de la interna ideo – estas bunta, plurkolora,
multfaceta ideologio. Multaspekte ni estas malsamideanoj.
Esperantologio devas sin okupi pri la vivanta lingvo kaj do pri ˆgiaj
parolantoj.
9 de 31
#4 Esperantologio, fako ne nur por lingvistoj
En Universitatoj estas multaj fakoj. La nura maniero fortigi la
pozicion de malforta fako kiel la nia estas per aliancoj. Jen tri areoj
pri kiuj kolegoj kutime interesiˆgas al ni:
el la vidpunkto de lingvistiko, Esperanto ofertas studkazon ofte
teorie interesan kompare al etnaj lingvoj, aparte se rilata al
lingvo-politikaj kaj planadaj (LPP) temoj;
el la vidpunkto de filozofio, la historio de interlingvistiko, ˆcefe la
‘filozofaj lingvoj’ de ekz. Leibniz kaj Wilkins ofertas pensigajn
punktojn por la naturo de la kono, kaj la rilato inter lingvo kaj
mondo (epistemologio);
el la vidpunkto de informadiko, la reguleco de Esperanto simpligas
enkodigon de la lingvo en la komputiloj por esti poste pritraktitaj
por diversaj celoj, aparte por la Per-A˘utomata Tradukado (PAT).
10 de 31
Esplorindaj temoj en
Esperantologio
11 de 31
Interna kaj ekstera Esperantologio
Oni povas ordigi la temojn la˘u la sekva kriterio:
1. interne, oni devas ekspluati la Esperantan minejon lingve, je la
tradiciaj niveloj: fonetiko kaj fonologio; morfologio kaj sintakso;
semantiko kaj pragmatiko;
2. ekstere, la socilingvistikaj trajtoj de Esperanto ankora˘u bezonas
esploradon: kiel la lingvo estas uzata de ˆgiaj uzantoj, kiuj estas
almena˘u dulingvaj? Kiun pozicion ˆgi havas en la lingva repertuaro?
Kiam ˆgi povas influi moveblecon? ˆCu estas malfermaj temoj pri
inkluziveco kaj identeco? Krome, estas spertoj de Esperanto por
PAT: kiel statas la afero?
12 de 31
Internaj Esperantologiaj temoj
13 de 31
Fonetiko kaj fonologio
Gravas la pionira studo de John Wells (1989), kaj krome estas kelkaj
fakartikoloj de Marc van Oostendorp, ˆcefe en la jaroj 1990aj. ˆCiukaze,
mankas serioza, detala studo a˘u priskribo de la lingvo ˆci-nivele.
Ekzemple, estas fenomenoj pri reduktado a˘u simpligo de la neformala
prononcado:
spontanea → spontana (akceptita en nPIV)
biero prononcata [’bjero] anstata˘u [bi’ero]
Krome, mankas entute socilingvistikaj studoj pri tiu ˆci nivelo.
Ekzemple, ˆcu ni povas paroli pri ‘fremdaj akˆcentoj’ en la kazo de
Esperanto? Kaj kiel prijuˆgi “bonan” prononcon?
14 de 31
Morfologio kaj sintakso
Morfologio estas la plej originala parto de la gramatiko: en multaj
aspektoj ˆgi ne estis pruntita de la tri lingvofamilioj el kiu originas la
lingvo (latinida, ˆgermana, slava). Probable ˆgi estas la plej studata
parto de la lingvo.
Sintakso estas multe malpli studata ol morfologio. Wim Jansen
publikigis diversajn fakajn studojn pri Esperanto la˘u la perspektivo de
Funkcia Diskurs-Gramatiko (FDG). Tamen, kiel notis li mem, detala
priskribo de la sintakso de Esperanto en la terminoj de moderna
lingvistika skolo ankora˘u ne haveblas.
Baze je Struktura Sintakso de Lucien Tesni`ere (franca originalo en
1959), mi kaj Marco Benini (matematikisto ˆce Universitato de
Insubria, Varese-Como, Italio) ellaboris translingvan aliron al
gramatiko, nomata Konstruiva Adpozicia Gramatiko (KonAdGram).
15 de 31
La rolo de Esperanto en la sintakso de Tesni`ere
El la paragrafo 33.2 de Tesni`ere (traduko el la franca originalo, kun
kontrolo de la angla kaj la itala tradukoj):
33.2 Ni adoptas la sekvan konvencion:
O Nomo
A Adjektivo
I Verbo
E Adverbo
33.3 Oni notu, ke ˆci kvar literoj koresponas al la finaˆoj de la
vortotipoj en Esperanto: -o por la nomoj, -a por la adjektivoj, -i por
infinitivo, kaj -e por adverboj.
16 de 31
Konstruiva Adpozicia Gramatiko nuksoˆsele
El la Tesniera Struktura Sintakso, la jenaj elementoj estis prenitaj:
unue, la kvar gramatikaj karakteroj (kiel epistemologio, ne
ontologio!); due, la centra rolo de la verbo kaj ˆgia valento-valoro; tiel
ni scipovas priskribi la leksikan semantikon. Por obteni tiun rezulton,
ni verkis formalan gramatikon priskribitan per konstruiva matematiko
(toposo-teorio).
El Kogna Lingvistiko, ni prenis la koncepton de konstruaˆo, t.e.
morfosintaksa paradigmo identigebla per konkreta uzo. Konstruaˆojn
oni povas enmeti en kontinuo de gramatikiˆgo. Krome, ni prenis la
paron ‘trajektoriilo / limsigno’ de Langacker por pritrakti
informado-elstarecon (ekz. fokuso kontra˘u komento).
17 de 31
Ekzemplo de dependenco-stila adpozicia arbo
Mi (ne) ˆsatas futbalon
O1 E I2 O2
verbo
neanto
ˆsatanto
ˆsatato
Futbalo (ne) plaˆcas al mi
O1 E I2 U O2
verbo
neanto prepozicio
ˆsatato
ˆsatanto
18 de 31
Pilota eksperimento de apliko de KonAdGram’oj
Kiel pilota eksperimento, du klasoj de 8-10 aˆgaj bazlernejanoj en
Montesoria lernejo en Milano (Italio) komparas frazojn kaj do
gramatikojn, ˆcefe la italan kaj la anglan, uzante la Simbolan Analizon
por la etiketado, kiel en la ekzemplo:
I like football (la˘u la modelo de ‘mi ˆsatas futbalon’)
A me piace il calcio (la˘u la modelo de ‘futbalo plaˆcas al mi’).
Kompreneble la formalaj, matematikaj detaloj estas kaˆsitaj. Ili
desegnas la sagojn kvaza˘u lude, kaj per la inter-lingva komparo ili pli
bone komprenas kernajn metalingvistikajn konceptojn – ekz.
‘subjekto’, ’objekto’, a˘u ‘prepozicio’. Pluaj eksperimentoj estas
esperataj.
19 de 31
Semantiko kaj pragmatiko
La˘u mia sperto, ofte la ordinara, progresanta Esperanto-parolanto ne
certas pri la maniero enkonduki novajn konceptojn en la lingvo:
ekzemple, en la 1990aj, oni atakis la uzon de la radiko ‘blog-’ per
kunmetoj kiel ekzemple “retˆurnalo”, ankora˘u nun oni hezitas diri
‘blogon’! Mankas leksikografia laboro.
En la kazo de etnaj lingvoj, ˆciun jaron vortaroj enmetas la novajn
vortojn per konstanta aktualigo baze de korpus-analizoj de la uzo de
la lingvo. Aparte gravas la frazemoj1. La studoj de Sabine Fiedler
pri frazeologio povas esti bona modelo por la farendaj leksikografiaj
esploroj.
1
Plurelementa lingva unuo kun stabila strukturo, havanta kiel tuto signifon, kiu
ne interpreteblas el la unuopaj partoj (Beletra Almanako 21: 71)20 de 31
La temo de la oficialeco de la vortaro
Multaj konsideras nPIV normiga, eˆc se la nura oficiala vortaro estas la
Akademia. Beda˘urinde, la Akademia Vortaro estas tro malgranda por
esti uzata konkrete, pro la grandeco:
Akademia Vortaro: 4953 elementoj post la 9 aldonoj, el kiuj 2768
Fundamentaj kaj 2185 Oficialaj
Nova PIV: ˆcirka˘u 16780 kapvortoj kaj 46890 leksikaj unuoj de
nPIV (Wennergren 2002).
Tute neoficiala – sed pli kaj pli uzata – estas la Esperanta Vikipedio,
kiu ofte enhavas vortojn kiuj estas listigitaj nek en la AV nek en la
nPIV.
21 de 31
‘A˘ustereco’ por Esperanto estas anka˘u lingva problemo
ˆCi-jare amaskomunikiloj ofte parolas pri ‘austerity’ – almena˘u tra
E˘uropo – sed la semantika kampo de la radiko ‘a˘uster-’ en nPIV estas
tro strikta (nPIV: “severmoda, morrigida; (f) senornama”) por
permesi certan, rektan tradukadon el la angla al la travidebla
Esperanta vorto a˘ustereco por multaj homoj.
Eˆc en Vikipedio, oni trovas la vorton en tiu senco nur unufoje, en la
paˆgo ‘Cenzuro en Hispanio’ (mia emfazo):
La 26an de oktobro 2012, dum la rekta telesendo de la Premioj
Princo de Asturio, TVE cenzuris kaj la protestojn kaj la
prifajfadon al la reˆgino Sofia kaj al la princo Felipe de
koncentriˆgo organizita en la proksimaˆo kontra˘u la politiko de
a˘ustereco kaj la ekonomiaj reduktoj de la registaro.
Notu, ke ne temas pri enkonduki neologismon (kiel ekz. estus la kazo
de Greliro por ‘Grexit’) sed nur pri plilarˆgiˆgo de la semantiko.22 de 31
Eksteraj Esperantologiaj temoj
23 de 31
Sociolingvistiko de Esperanto
Esploroj pri Esperanto kaj la Movado estis faritaj, ˆgis la lastaj
tempoj, rilate al la sekvaj tri aspektoj, preska˘u sen escepto:
historio, lingvistiko, literaturo [. . . ] Por multaj sociaj sciencistoj,
eˆc pripensi studon pri la Esperanto-Movado estas riskega
strategio, tre diversa ol ekstudi aliajn sociajn movadojn a˘u
grupajn fenomenojn. Verki pri la Movado signifas inviti aliˆgon.
John Edwards (1986) tradukita en Gobbo (2015)
24 de 31
Esperanto kaj multlingveco socilingvistike
Kiel sciate, estas malfacile eˆc diri serioze la kvanton da
Esperanto-parolantoj en la mondo, pro la speciala socilingvistika
situacio de la lingvo. ˆCu vere ne estas lingvo-teritorio de Esperanto?
Konsidereblas tiel la kongresoj, festivaloj, kunvenoj, je internacia,
nacia kaj loka niveloj. Oni povas esplori socilingvistike la lingvon en
tiuj okazoj.
Irene Caligaris ˆus defendis disertaˆon en la Universitato de Torino
pri la aliroj al multlingveco de la Esperanto-parolantoj, per kvalitaj kaj
kvantaj metodoj.
Por pli da detaloj, vidu la afiˆson ˆci-postagmeze.
25 de 31
Esperanto kaj minoritataj lingvoj
Esperanto estas neniel oficiala lingvo, kaj ˆgi vivas danke al la volo de
la parolantoj, ofte sen ajna buˆgeta subteno. Tio estas similaˆo kun
minoritataj lingvoj. Ekzistas kelkaj analogioj kaj diferencoj inter la
socilingvistika priskribo de Esperanto kaj minoritataj lingvoj.
Tiu temo estas debatata en la lastatempa faka literaturo (ekzemple
de Goro Kimura kaj Suzanne Romaine). En 2016 aperos
fakartikolo en la itala pri komparo inter la Piedmonta kaj Esperanto,
de mi kaj Emanuele Miola (Universitato de Milano-Bicocca).
26 de 31
Esperanto kiel familia lingvo
La fenomeno ‘denaskismo’ estas tre interesa la˘u teoria vidpunkto, ˆcar
la socilingvistika situacio de la familioj uzantaj (anka˘u) Esperanton
estas malfacile komparebla kun aliaj lingvoj.
El psikolingvistika vidpunkto, estas interese noti fenomenojn de
hiperreguligo en la lingvo parolata de infanoj. Krom la belaj laboroj
de Renato Corsetti (Universitato “La Sapienza” de Romo) kaj
Jouko Lindstedt (Universitato de Helsinki), estas Sabine Fiedler
kaj Cyril (Kirilo) Brosch (Universitato de Leipzig) kiuj laboras pri
tiuj temoj.
Sed estas spaco por aliaj esploristoj! La temo estas eksterordinare
interesa.
27 de 31
Egalecen: repripensi genrecon en Esperanto
Unu el la plej interesaj blogoj en Esperanto estas Egalecen2 kiu
lastatempe (18 Julio) publikigis Manifeston pri pluraneco (angle:
intersectionality) kies blogaˆojn foje republikigis Beletra Almanako.
Lingvistike, la kolektivo proponas:
riismo: (‘reguligo kaj senseksismigo de Esperanto’):
revigligo de la prepozicio ‘cis’ (malo de ‘trans’) ˆcefe kiel prefikso
(cisgenra k transgenra);
revigligo de sufikso ‘-iˆc-’ kiel malo de ‘-in-’;
enkonduko de la akronimo GLAT (Geja, Lesba, Amba˘useksema,
Transgenra).
2
http://egalecen.wordpress.com28 de 31
Fina konsidero
29 de 31
La laboro abundas, homoj ofte mankas
Mi invitas precipe junajn Esperanto-parolantojn kiuj havas
universitatajn interesojn pripensi la ˆsancon esplori Esperantologiajn
temojn, ne nur ekskluzive, sed anka˘u lige al aliaj fakoj.
Mi invitas homojn kiuj instruas Esperanton en Universitatoj a˘u – kiuj
volas tion iniciati ie – ne forgesi pri Esperantologio kaj Interlingvistiko.
30 de 31
Dankon por via atento!
Se ne nun, sendu ilin poste al:
F.Gobbo@uva.nl
Deˆsutu kaj disvastigu ˆci prezenton de ˆci-tie:
http:/federicogobbo.name/eo/2015.php
CC BY: $

C
Federico Gobbo 2015
31 de 31
1 of 31

Recommended

Instrui interlingvistikon hodiaŭ by
Instrui interlingvistikon hodiaŭInstrui interlingvistikon hodiaŭ
Instrui interlingvistikon hodiaŭFederico Gobbo
900 views63 slides
Fulmokurso de Esperanto by
Fulmokurso de EsperantoFulmokurso de Esperanto
Fulmokurso de EsperantoFederico Gobbo
1.1K views35 slides
Esperanto-drongo-2016 by
Esperanto-drongo-2016Esperanto-drongo-2016
Esperanto-drongo-2016Federico Gobbo
918 views74 slides
‘Lingvo Internacia’ aŭ ‘internacia lingvo’? Kelkaj konsideroj pri la origina... by
‘Lingvo Internacia’ aŭ ‘internacia lingvo’? Kelkaj konsideroj pri la origina...‘Lingvo Internacia’ aŭ ‘internacia lingvo’? Kelkaj konsideroj pri la origina...
‘Lingvo Internacia’ aŭ ‘internacia lingvo’? Kelkaj konsideroj pri la origina...Federico Gobbo
576 views26 slides
Kion oni lernas planante sekretan lingvon? by
Kion oni lernas planante sekretan lingvon?Kion oni lernas planante sekretan lingvon?
Kion oni lernas planante sekretan lingvon?Federico Gobbo
501 views38 slides
Esperanto kiel vivanta lingvo by
Esperanto kiel vivanta lingvoEsperanto kiel vivanta lingvo
Esperanto kiel vivanta lingvoFederico Gobbo
1.8K views36 slides

More Related Content

What's hot

Lingvoj planitaj por fikcio by
Lingvoj planitaj por fikcioLingvoj planitaj por fikcio
Lingvoj planitaj por fikcioFederico Gobbo
847 views36 slides
Instrui interlingvistikon by
Instrui interlingvistikonInstrui interlingvistikon
Instrui interlingvistikonFederico Gobbo
171 views8 slides
Esperanto en mezlernejo - Ne pro propedeŭtiko, sed pro la interna ideo by
Esperanto en mezlernejo - Ne pro propedeŭtiko, sed pro la interna ideoEsperanto en mezlernejo - Ne pro propedeŭtiko, sed pro la interna ideo
Esperanto en mezlernejo - Ne pro propedeŭtiko, sed pro la interna ideoFederico Gobbo
196 views19 slides
Zamenhof tra religione e filosofia: lezioni per il XXI secolo by
Zamenhof tra religione e filosofia: lezioni per il XXI secoloZamenhof tra religione e filosofia: lezioni per il XXI secolo
Zamenhof tra religione e filosofia: lezioni per il XXI secoloFederico Gobbo
413 views86 slides
Teksto projekto funda espo by
Teksto projekto funda espoTeksto projekto funda espo
Teksto projekto funda espoLuiz Oliveira
184 views3 slides
Projekto funda espo (vidu plian tekston ie en tiu pagho, la sono ne funkcios) by
Projekto funda espo (vidu plian tekston ie en tiu pagho, la sono ne funkcios)Projekto funda espo (vidu plian tekston ie en tiu pagho, la sono ne funkcios)
Projekto funda espo (vidu plian tekston ie en tiu pagho, la sono ne funkcios)Luiz Oliveira
305 views36 slides

What's hot(6)

Esperanto en mezlernejo - Ne pro propedeŭtiko, sed pro la interna ideo by Federico Gobbo
Esperanto en mezlernejo - Ne pro propedeŭtiko, sed pro la interna ideoEsperanto en mezlernejo - Ne pro propedeŭtiko, sed pro la interna ideo
Esperanto en mezlernejo - Ne pro propedeŭtiko, sed pro la interna ideo
Federico Gobbo196 views
Zamenhof tra religione e filosofia: lezioni per il XXI secolo by Federico Gobbo
Zamenhof tra religione e filosofia: lezioni per il XXI secoloZamenhof tra religione e filosofia: lezioni per il XXI secolo
Zamenhof tra religione e filosofia: lezioni per il XXI secolo
Federico Gobbo413 views
Teksto projekto funda espo by Luiz Oliveira
Teksto projekto funda espoTeksto projekto funda espo
Teksto projekto funda espo
Luiz Oliveira184 views
Projekto funda espo (vidu plian tekston ie en tiu pagho, la sono ne funkcios) by Luiz Oliveira
Projekto funda espo (vidu plian tekston ie en tiu pagho, la sono ne funkcios)Projekto funda espo (vidu plian tekston ie en tiu pagho, la sono ne funkcios)
Projekto funda espo (vidu plian tekston ie en tiu pagho, la sono ne funkcios)
Luiz Oliveira305 views

Viewers also liked

Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 1/3 by
Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 1/3Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 1/3
Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 1/3Federico Gobbo
749 views27 slides
Translating into and out of a planned language: what does it mean? by
Translating into and out of a planned language: what does it mean?Translating into and out of a planned language: what does it mean?
Translating into and out of a planned language: what does it mean?Federico Gobbo
1.5K views45 slides
Linguae francae between communication and identity by
Linguae francae between communication and identityLinguae francae between communication and identity
Linguae francae between communication and identityFederico Gobbo
466 views18 slides
A Journey on Tolkien's fascination for words and languages by
A Journey on Tolkien's fascination for words and languagesA Journey on Tolkien's fascination for words and languages
A Journey on Tolkien's fascination for words and languagesFederico Gobbo
1.4K views46 slides
Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 2/3 by
Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 2/3Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 2/3
Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 2/3Federico Gobbo
693 views19 slides
Modificare la rappresentazione linguistica: piemontese ed esperanto a confronto by
Modificare la rappresentazione linguistica: piemontese ed esperanto a confrontoModificare la rappresentazione linguistica: piemontese ed esperanto a confronto
Modificare la rappresentazione linguistica: piemontese ed esperanto a confrontoFederico Gobbo
581 views32 slides

Viewers also liked(20)

Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 1/3 by Federico Gobbo
Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 1/3Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 1/3
Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 1/3
Federico Gobbo749 views
Translating into and out of a planned language: what does it mean? by Federico Gobbo
Translating into and out of a planned language: what does it mean?Translating into and out of a planned language: what does it mean?
Translating into and out of a planned language: what does it mean?
Federico Gobbo1.5K views
Linguae francae between communication and identity by Federico Gobbo
Linguae francae between communication and identityLinguae francae between communication and identity
Linguae francae between communication and identity
Federico Gobbo466 views
A Journey on Tolkien's fascination for words and languages by Federico Gobbo
A Journey on Tolkien's fascination for words and languagesA Journey on Tolkien's fascination for words and languages
A Journey on Tolkien's fascination for words and languages
Federico Gobbo1.4K views
Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 2/3 by Federico Gobbo
Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 2/3Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 2/3
Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 2/3
Federico Gobbo693 views
Modificare la rappresentazione linguistica: piemontese ed esperanto a confronto by Federico Gobbo
Modificare la rappresentazione linguistica: piemontese ed esperanto a confrontoModificare la rappresentazione linguistica: piemontese ed esperanto a confronto
Modificare la rappresentazione linguistica: piemontese ed esperanto a confronto
Federico Gobbo581 views
From Universal to Programming Languages by Federico Gobbo
From Universal to Programming LanguagesFrom Universal to Programming Languages
From Universal to Programming Languages
Federico Gobbo887 views
Interlinguistica e multilinguismo by Federico Gobbo
Interlinguistica e multilinguismoInterlinguistica e multilinguismo
Interlinguistica e multilinguismo
Federico Gobbo636 views
L'interlinguistica in Italia: un'introduzione by Federico Gobbo
L'interlinguistica in Italia: un'introduzioneL'interlinguistica in Italia: un'introduzione
L'interlinguistica in Italia: un'introduzione
Federico Gobbo986 views
Linguistic (in)justice and communication models: A pledge for a balanced mult... by Federico Gobbo
Linguistic (in)justice and communication models: A pledge for a balanced mult...Linguistic (in)justice and communication models: A pledge for a balanced mult...
Linguistic (in)justice and communication models: A pledge for a balanced mult...
Federico Gobbo1.1K views
Il fascino discreto dell'interlinguistica in Giuseppe Peano e i matematici su... by Federico Gobbo
Il fascino discreto dell'interlinguistica in Giuseppe Peano e i matematici su...Il fascino discreto dell'interlinguistica in Giuseppe Peano e i matematici su...
Il fascino discreto dell'interlinguistica in Giuseppe Peano e i matematici su...
Federico Gobbo1K views
Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 3/3 by Federico Gobbo
Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 3/3Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 3/3
Kien iras Artefarita Inteligenteco? Leciono 3/3
Federico Gobbo836 views
An alternative globalisation: Why learn Esperanto today? by Federico Gobbo
An alternative globalisation: Why learn Esperanto today?An alternative globalisation: Why learn Esperanto today?
An alternative globalisation: Why learn Esperanto today?
Federico Gobbo1.2K views
Interlinguistics and Esperanto Studies in the new Millennium by Federico Gobbo
Interlinguistics and Esperanto Studies in the new MillenniumInterlinguistics and Esperanto Studies in the new Millennium
Interlinguistics and Esperanto Studies in the new Millennium
Federico Gobbo1.3K views
Transnational communication and 'glocalisation': the impact on language policy by Federico Gobbo
Transnational communication and 'glocalisation': the impact on language policyTransnational communication and 'glocalisation': the impact on language policy
Transnational communication and 'glocalisation': the impact on language policy
Federico Gobbo803 views
Diapo italien : Carnevale di Venezia by ManonLonier
Diapo italien : Carnevale di VeneziaDiapo italien : Carnevale di Venezia
Diapo italien : Carnevale di Venezia
ManonLonier236 views
Word order in the diachrony of Esperanto: A corpus-based study of noun-adje... by Federico Gobbo
Word order in the diachrony of Esperanto: A corpus-based study of noun-adje...Word order in the diachrony of Esperanto: A corpus-based study of noun-adje...
Word order in the diachrony of Esperanto: A corpus-based study of noun-adje...
Federico Gobbo1K views
Consapevolezza metalinguistica: i laboratori linguistici alla scuola primaria by Federico Gobbo
Consapevolezza metalinguistica: i laboratori linguistici alla scuola primariaConsapevolezza metalinguistica: i laboratori linguistici alla scuola primaria
Consapevolezza metalinguistica: i laboratori linguistici alla scuola primaria
Federico Gobbo670 views
Word order and information structure in Esperanto by Federico Gobbo
Word order and information structure in EsperantoWord order and information structure in Esperanto
Word order and information structure in Esperanto
Federico Gobbo394 views

Similar to Kien estas iranta Esperantologio? Defioj kaj proponoj por la ĵusa estonteco

Idearo de Amsterdamo - 2008 by
Idearo de Amsterdamo - 2008Idearo de Amsterdamo - 2008
Idearo de Amsterdamo - 2008Revuo Esperanto
312 views4 slides
Esperanto: el Eŭropa lulilo al disvastiĝo tra la tuta mondo by
Esperanto: el Eŭropa lulilo al disvastiĝo tra la tuta mondoEsperanto: el Eŭropa lulilo al disvastiĝo tra la tuta mondo
Esperanto: el Eŭropa lulilo al disvastiĝo tra la tuta mondoFederico Gobbo
5 views54 slides
Enkonduko en la fontlibraron (bibliografion) de la Fundamenta Esperanto by
Enkonduko en la fontlibraron (bibliografion) de la Fundamenta EsperantoEnkonduko en la fontlibraron (bibliografion) de la Fundamenta Esperanto
Enkonduko en la fontlibraron (bibliografion) de la Fundamenta EsperantoLuiz Oliveira
316 views29 slides
Esperanto en la ombro de la angla by
Esperanto en la ombro de la anglaEsperanto en la ombro de la angla
Esperanto en la ombro de la anglaAmri Wandel
1.1K views6 slides
Verkaro de Zamenhof (esperanto - literaturo - fundamenta esperanto) by
Verkaro de Zamenhof (esperanto - literaturo - fundamenta esperanto)Verkaro de Zamenhof (esperanto - literaturo - fundamenta esperanto)
Verkaro de Zamenhof (esperanto - literaturo - fundamenta esperanto)Luiz Oliveira
679 views25 slides
Revuo Esperanto - December 2015 - Duolingo by
Revuo Esperanto - December 2015 - DuolingoRevuo Esperanto - December 2015 - Duolingo
Revuo Esperanto - December 2015 - DuolingoRevuo Esperanto
4K views24 slides

Similar to Kien estas iranta Esperantologio? Defioj kaj proponoj por la ĵusa estonteco(7)

Esperanto: el Eŭropa lulilo al disvastiĝo tra la tuta mondo by Federico Gobbo
Esperanto: el Eŭropa lulilo al disvastiĝo tra la tuta mondoEsperanto: el Eŭropa lulilo al disvastiĝo tra la tuta mondo
Esperanto: el Eŭropa lulilo al disvastiĝo tra la tuta mondo
Federico Gobbo5 views
Enkonduko en la fontlibraron (bibliografion) de la Fundamenta Esperanto by Luiz Oliveira
Enkonduko en la fontlibraron (bibliografion) de la Fundamenta EsperantoEnkonduko en la fontlibraron (bibliografion) de la Fundamenta Esperanto
Enkonduko en la fontlibraron (bibliografion) de la Fundamenta Esperanto
Luiz Oliveira316 views
Esperanto en la ombro de la angla by Amri Wandel
Esperanto en la ombro de la anglaEsperanto en la ombro de la angla
Esperanto en la ombro de la angla
Amri Wandel1.1K views
Verkaro de Zamenhof (esperanto - literaturo - fundamenta esperanto) by Luiz Oliveira
Verkaro de Zamenhof (esperanto - literaturo - fundamenta esperanto)Verkaro de Zamenhof (esperanto - literaturo - fundamenta esperanto)
Verkaro de Zamenhof (esperanto - literaturo - fundamenta esperanto)
Luiz Oliveira679 views
Revuo Esperanto - December 2015 - Duolingo by Revuo Esperanto
Revuo Esperanto - December 2015 - DuolingoRevuo Esperanto - December 2015 - Duolingo
Revuo Esperanto - December 2015 - Duolingo
Revuo Esperanto4K views
Revuo Esperanto - December 2015 - Duolingo by Revuo Esperanto
Revuo Esperanto - December 2015 - DuolingoRevuo Esperanto - December 2015 - Duolingo
Revuo Esperanto - December 2015 - Duolingo
Revuo Esperanto2.2K views

More from Federico Gobbo

Open Issues of Language Contestation in Italy by
Open Issues of Language Contestation in ItalyOpen Issues of Language Contestation in Italy
Open Issues of Language Contestation in ItalyFederico Gobbo
36 views46 slides
Human-Machine Communication strategies in today’s Esperanto community of prac... by
Human-Machine Communication strategies in today’s Esperanto community of prac...Human-Machine Communication strategies in today’s Esperanto community of prac...
Human-Machine Communication strategies in today’s Esperanto community of prac...Federico Gobbo
18 views33 slides
Esperanto as Lingua Receptiva / Esperanto Ricevema by
Esperanto as Lingua Receptiva / Esperanto RicevemaEsperanto as Lingua Receptiva / Esperanto Ricevema
Esperanto as Lingua Receptiva / Esperanto RicevemaFederico Gobbo
13 views36 slides
L’utilizzo di lingue inventate come strumento di educazione interculturale in... by
L’utilizzo di lingue inventate come strumento di educazione interculturale in...L’utilizzo di lingue inventate come strumento di educazione interculturale in...
L’utilizzo di lingue inventate come strumento di educazione interculturale in...Federico Gobbo
43 views88 slides
One species, many languages by
One species, many languagesOne species, many languages
One species, many languagesFederico Gobbo
6 views65 slides
Una lingua comune per l'Europa? by
Una lingua comune per l'Europa?Una lingua comune per l'Europa?
Una lingua comune per l'Europa?Federico Gobbo
15 views38 slides

More from Federico Gobbo(20)

Open Issues of Language Contestation in Italy by Federico Gobbo
Open Issues of Language Contestation in ItalyOpen Issues of Language Contestation in Italy
Open Issues of Language Contestation in Italy
Federico Gobbo36 views
Human-Machine Communication strategies in today’s Esperanto community of prac... by Federico Gobbo
Human-Machine Communication strategies in today’s Esperanto community of prac...Human-Machine Communication strategies in today’s Esperanto community of prac...
Human-Machine Communication strategies in today’s Esperanto community of prac...
Federico Gobbo18 views
Esperanto as Lingua Receptiva / Esperanto Ricevema by Federico Gobbo
Esperanto as Lingua Receptiva / Esperanto RicevemaEsperanto as Lingua Receptiva / Esperanto Ricevema
Esperanto as Lingua Receptiva / Esperanto Ricevema
Federico Gobbo13 views
L’utilizzo di lingue inventate come strumento di educazione interculturale in... by Federico Gobbo
L’utilizzo di lingue inventate come strumento di educazione interculturale in...L’utilizzo di lingue inventate come strumento di educazione interculturale in...
L’utilizzo di lingue inventate come strumento di educazione interculturale in...
Federico Gobbo43 views
Una lingua comune per l'Europa? by Federico Gobbo
Una lingua comune per l'Europa?Una lingua comune per l'Europa?
Una lingua comune per l'Europa?
Federico Gobbo15 views
Reflecting upon the European Day of Languages by Federico Gobbo
Reflecting upon the European Day of LanguagesReflecting upon the European Day of Languages
Reflecting upon the European Day of Languages
Federico Gobbo37 views
Interlinguistica ed esperantologia oggi: l’esperienza di Amsterdam by Federico Gobbo
Interlinguistica ed esperantologia oggi: l’esperienza di AmsterdamInterlinguistica ed esperantologia oggi: l’esperienza di Amsterdam
Interlinguistica ed esperantologia oggi: l’esperienza di Amsterdam
Federico Gobbo173 views
Adpositional Argumentation: How Logic Originates In Natural Argumentative Dis... by Federico Gobbo
Adpositional Argumentation: How Logic Originates In Natural Argumentative Dis...Adpositional Argumentation: How Logic Originates In Natural Argumentative Dis...
Adpositional Argumentation: How Logic Originates In Natural Argumentative Dis...
Federico Gobbo119 views
Complex Arguments in Adpositional Argumentation by Federico Gobbo
Complex Arguments in Adpositional ArgumentationComplex Arguments in Adpositional Argumentation
Complex Arguments in Adpositional Argumentation
Federico Gobbo239 views
Assessing linguistic unease to understand (socio)linguistic justice by Federico Gobbo
Assessing linguistic unease to understand (socio)linguistic justiceAssessing linguistic unease to understand (socio)linguistic justice
Assessing linguistic unease to understand (socio)linguistic justice
Federico Gobbo92 views
Lingua di contatto e mobilità: il caso dell'esperanto by Federico Gobbo
Lingua di contatto e mobilità: il caso dell'esperantoLingua di contatto e mobilità: il caso dell'esperanto
Lingua di contatto e mobilità: il caso dell'esperanto
Federico Gobbo161 views
Le lingue di minoranza: il caso dell'esperanto by Federico Gobbo
Le lingue di minoranza: il caso dell'esperantoLe lingue di minoranza: il caso dell'esperanto
Le lingue di minoranza: il caso dell'esperanto
Federico Gobbo195 views
The Religious Dimensions of the Esperanto Collective Identity by Federico Gobbo
The Religious Dimensions of the Esperanto Collective IdentityThe Religious Dimensions of the Esperanto Collective Identity
The Religious Dimensions of the Esperanto Collective Identity
Federico Gobbo318 views
I limiti dell'invenzione linguistica: la tipologia linguistica dall'esperanto... by Federico Gobbo
I limiti dell'invenzione linguistica: la tipologia linguistica dall'esperanto...I limiti dell'invenzione linguistica: la tipologia linguistica dall'esperanto...
I limiti dell'invenzione linguistica: la tipologia linguistica dall'esperanto...
Federico Gobbo283 views
Sei definizioni in cerca di una disciplina - Interlinguistica tra comunicazio... by Federico Gobbo
Sei definizioni in cerca di una disciplina - Interlinguistica tra comunicazio...Sei definizioni in cerca di una disciplina - Interlinguistica tra comunicazio...
Sei definizioni in cerca di una disciplina - Interlinguistica tra comunicazio...
Federico Gobbo260 views
Fare musica in esperanto : ieri, oggi, domani by Federico Gobbo
Fare musica in esperanto : ieri, oggi, domaniFare musica in esperanto : ieri, oggi, domani
Fare musica in esperanto : ieri, oggi, domani
Federico Gobbo125 views
Hollywood Languages: The Challenge of Interlinguistics in the New Millennium by Federico Gobbo
Hollywood Languages: The Challenge of Interlinguistics in the New MillenniumHollywood Languages: The Challenge of Interlinguistics in the New Millennium
Hollywood Languages: The Challenge of Interlinguistics in the New Millennium
Federico Gobbo232 views
Language regimes of the European Union by Federico Gobbo
Language regimes of the European UnionLanguage regimes of the European Union
Language regimes of the European Union
Federico Gobbo500 views

Kien estas iranta Esperantologio? Defioj kaj proponoj por la ĵusa estonteco

 • 1. Kien estas iranta Esperantologio? Defioj kaj proponoj por la ˆusa estonteco Federico Gobbo Amsterdamo / Milano-Bicocca / Torino F.Gobbo@uva.nl 30 Julio 2015 – Esperantologia Konferenco, Lille, FR 1 de 31
 • 3. La defio de Esperanto en universitatoj Kiam oni prenas la liston de la universitatoj redaktitan de Germain Pirlot, la absoluta nombro de la universitatoj kie Esperanto estas instruata malkreskis en la lastaj jaroj. Tio malgra˘u pintoj kiel Doc. Ma Youngtae, kiu da˘ure instruas Esperanton en Korea universitato Dankook dum 30 jaroj ! La˘u la vortoj de la kompilinto, okaze de la lasta aktualigo (2014): Jen mia deksesa kompilado. . . En 1986 mi sukcesis arigi sciigojn pri 125 kursoj en 28 landoj. Nun ili estas nur 40 en 19 landoj, sen mencii 14 neoficialajn kadre de universitata asocio a˘u en universitatoj de la tria aˆgo. 3 de 31
 • 4. Esperanto-kursoj en universitatoj (1977–2014) c 2014 Germain Pirlot 4 de 31
 • 5. Esperanto ne necese implicas Esperantologion! Rigardante la situacion pri Esperantologio, la pejzaˆgo estas ankora˘u pli malbela. Estas nur unu trijara kurso pri Interlingvistiko – kiu ja implicas Esperantologion – kun Esperanto kiel laborlingvo, en Poznano (UAM), estrita de kolegino Prof. dr. hab. Ilona Koutny. La Amsterdama Katedro, kiu estas prestiˆga kaj respektata en la Universitato de Amsterdamo, estas beda˘urinde unikaˆo. Plejofte Esperanto estas plimalpli tolerata temo ene de lingvosciencoj. Similan sintenon mi spertas pri minoritataj lingvoj. Ne ˆciuj Esperanto-kursoj estas oficialaj; ne ˆciuj donas kreditpoentojn a˘u atestilojn, kaj krome multaj estas nur lingvokursoj, sen ajna teoria aliro. 5 de 31
 • 6. Kvar proponoj por Esperantologio universitate 6 de 31
 • 7. #1 Enkonduku Esperantologion en Esperanto-kursojn! La˘u mia sperto, ne eblas vere klarigi Esperanton sen paroli iam ajn pri Esperantologio. Anedokta ekzemplo: kiam lernanto de la germana ekscias pri la ekzisto de kvar kazoj, preska˘u neniam ˆs/li demandas: “kial la germana havas kvar kazojn?”; sufiˆcas studi ilin. Esperanto estas planlingvo, do tute nature komencanto povas demandi: “kial la lanˆcinto de Esperanto decidis enkonduki akuzativon en la lingvo?” La respondo al ˆci demando portas nin de la objekto-nivelo (t.e. la lingvo mem) al la metanivelo (t.e. Esperantologio). Propono unu: klarigu Esperanton per Esperantologio, almena˘u en universitat-nivelaj kursoj! 7 de 31
 • 8. #2 Ne timu Interlingvistikon! En la unua duono de la dudeka jarcento Esperanto devis alfronti la atakojn de konkurantaj planlingvoj, kiel ekzemple Ido kaj Occidental. Sed Esperanto triumfis sur ili, kaj tiu “interlingvistika milito” estas parto de nia historio. Se ni klarigas – almena˘u parte – la historion de nia lingvo (tio ja estas parto de Esperantologio) la lernantoj havos la instrumentojn por kontra˘uataki kiam oni pridemandos kial ili studas Esperanton. Esperanto havas interesan kaj buntan historion, kiu ja rilatas al Interlingvistiko. Aldonendas, ke Interlingvistiko kaj Esperantologio ne estas nur privilegio de fakuloj. La Interlingvistika historio estas parto de nia heredaˆo: ni konu ˆgin. 8 de 31
 • 9. #3 Esperantismo estas mult-faceta, ne unubloka Socilingvistikaj esploroj pri la aliroj al esperantismo ankora˘u malmultas. En Italio, ekzemple, ofte disertaˆoj priparolas Esperanton el teoria vidpunkto: kio ˆgi povas esti, kion ˆgi (ne) sukcesis atingi. Ofte la impreso el neesperantista vidpunkto estas, ke esperantistoj konsistas el malgranda, kompakta, disciplinita grupo kies membroj kundividas la samajn ideojn. Realmondaj enketoj montras male, ke esperantismo – krom komuna kerno reprezentita de la interna ideo – estas bunta, plurkolora, multfaceta ideologio. Multaspekte ni estas malsamideanoj. Esperantologio devas sin okupi pri la vivanta lingvo kaj do pri ˆgiaj parolantoj. 9 de 31
 • 10. #4 Esperantologio, fako ne nur por lingvistoj En Universitatoj estas multaj fakoj. La nura maniero fortigi la pozicion de malforta fako kiel la nia estas per aliancoj. Jen tri areoj pri kiuj kolegoj kutime interesiˆgas al ni: el la vidpunkto de lingvistiko, Esperanto ofertas studkazon ofte teorie interesan kompare al etnaj lingvoj, aparte se rilata al lingvo-politikaj kaj planadaj (LPP) temoj; el la vidpunkto de filozofio, la historio de interlingvistiko, ˆcefe la ‘filozofaj lingvoj’ de ekz. Leibniz kaj Wilkins ofertas pensigajn punktojn por la naturo de la kono, kaj la rilato inter lingvo kaj mondo (epistemologio); el la vidpunkto de informadiko, la reguleco de Esperanto simpligas enkodigon de la lingvo en la komputiloj por esti poste pritraktitaj por diversaj celoj, aparte por la Per-A˘utomata Tradukado (PAT). 10 de 31
 • 12. Interna kaj ekstera Esperantologio Oni povas ordigi la temojn la˘u la sekva kriterio: 1. interne, oni devas ekspluati la Esperantan minejon lingve, je la tradiciaj niveloj: fonetiko kaj fonologio; morfologio kaj sintakso; semantiko kaj pragmatiko; 2. ekstere, la socilingvistikaj trajtoj de Esperanto ankora˘u bezonas esploradon: kiel la lingvo estas uzata de ˆgiaj uzantoj, kiuj estas almena˘u dulingvaj? Kiun pozicion ˆgi havas en la lingva repertuaro? Kiam ˆgi povas influi moveblecon? ˆCu estas malfermaj temoj pri inkluziveco kaj identeco? Krome, estas spertoj de Esperanto por PAT: kiel statas la afero? 12 de 31
 • 14. Fonetiko kaj fonologio Gravas la pionira studo de John Wells (1989), kaj krome estas kelkaj fakartikoloj de Marc van Oostendorp, ˆcefe en la jaroj 1990aj. ˆCiukaze, mankas serioza, detala studo a˘u priskribo de la lingvo ˆci-nivele. Ekzemple, estas fenomenoj pri reduktado a˘u simpligo de la neformala prononcado: spontanea → spontana (akceptita en nPIV) biero prononcata [’bjero] anstata˘u [bi’ero] Krome, mankas entute socilingvistikaj studoj pri tiu ˆci nivelo. Ekzemple, ˆcu ni povas paroli pri ‘fremdaj akˆcentoj’ en la kazo de Esperanto? Kaj kiel prijuˆgi “bonan” prononcon? 14 de 31
 • 15. Morfologio kaj sintakso Morfologio estas la plej originala parto de la gramatiko: en multaj aspektoj ˆgi ne estis pruntita de la tri lingvofamilioj el kiu originas la lingvo (latinida, ˆgermana, slava). Probable ˆgi estas la plej studata parto de la lingvo. Sintakso estas multe malpli studata ol morfologio. Wim Jansen publikigis diversajn fakajn studojn pri Esperanto la˘u la perspektivo de Funkcia Diskurs-Gramatiko (FDG). Tamen, kiel notis li mem, detala priskribo de la sintakso de Esperanto en la terminoj de moderna lingvistika skolo ankora˘u ne haveblas. Baze je Struktura Sintakso de Lucien Tesni`ere (franca originalo en 1959), mi kaj Marco Benini (matematikisto ˆce Universitato de Insubria, Varese-Como, Italio) ellaboris translingvan aliron al gramatiko, nomata Konstruiva Adpozicia Gramatiko (KonAdGram). 15 de 31
 • 16. La rolo de Esperanto en la sintakso de Tesni`ere El la paragrafo 33.2 de Tesni`ere (traduko el la franca originalo, kun kontrolo de la angla kaj la itala tradukoj): 33.2 Ni adoptas la sekvan konvencion: O Nomo A Adjektivo I Verbo E Adverbo 33.3 Oni notu, ke ˆci kvar literoj koresponas al la finaˆoj de la vortotipoj en Esperanto: -o por la nomoj, -a por la adjektivoj, -i por infinitivo, kaj -e por adverboj. 16 de 31
 • 17. Konstruiva Adpozicia Gramatiko nuksoˆsele El la Tesniera Struktura Sintakso, la jenaj elementoj estis prenitaj: unue, la kvar gramatikaj karakteroj (kiel epistemologio, ne ontologio!); due, la centra rolo de la verbo kaj ˆgia valento-valoro; tiel ni scipovas priskribi la leksikan semantikon. Por obteni tiun rezulton, ni verkis formalan gramatikon priskribitan per konstruiva matematiko (toposo-teorio). El Kogna Lingvistiko, ni prenis la koncepton de konstruaˆo, t.e. morfosintaksa paradigmo identigebla per konkreta uzo. Konstruaˆojn oni povas enmeti en kontinuo de gramatikiˆgo. Krome, ni prenis la paron ‘trajektoriilo / limsigno’ de Langacker por pritrakti informado-elstarecon (ekz. fokuso kontra˘u komento). 17 de 31
 • 18. Ekzemplo de dependenco-stila adpozicia arbo Mi (ne) ˆsatas futbalon O1 E I2 O2 verbo neanto ˆsatanto ˆsatato Futbalo (ne) plaˆcas al mi O1 E I2 U O2 verbo neanto prepozicio ˆsatato ˆsatanto 18 de 31
 • 19. Pilota eksperimento de apliko de KonAdGram’oj Kiel pilota eksperimento, du klasoj de 8-10 aˆgaj bazlernejanoj en Montesoria lernejo en Milano (Italio) komparas frazojn kaj do gramatikojn, ˆcefe la italan kaj la anglan, uzante la Simbolan Analizon por la etiketado, kiel en la ekzemplo: I like football (la˘u la modelo de ‘mi ˆsatas futbalon’) A me piace il calcio (la˘u la modelo de ‘futbalo plaˆcas al mi’). Kompreneble la formalaj, matematikaj detaloj estas kaˆsitaj. Ili desegnas la sagojn kvaza˘u lude, kaj per la inter-lingva komparo ili pli bone komprenas kernajn metalingvistikajn konceptojn – ekz. ‘subjekto’, ’objekto’, a˘u ‘prepozicio’. Pluaj eksperimentoj estas esperataj. 19 de 31
 • 20. Semantiko kaj pragmatiko La˘u mia sperto, ofte la ordinara, progresanta Esperanto-parolanto ne certas pri la maniero enkonduki novajn konceptojn en la lingvo: ekzemple, en la 1990aj, oni atakis la uzon de la radiko ‘blog-’ per kunmetoj kiel ekzemple “retˆurnalo”, ankora˘u nun oni hezitas diri ‘blogon’! Mankas leksikografia laboro. En la kazo de etnaj lingvoj, ˆciun jaron vortaroj enmetas la novajn vortojn per konstanta aktualigo baze de korpus-analizoj de la uzo de la lingvo. Aparte gravas la frazemoj1. La studoj de Sabine Fiedler pri frazeologio povas esti bona modelo por la farendaj leksikografiaj esploroj. 1 Plurelementa lingva unuo kun stabila strukturo, havanta kiel tuto signifon, kiu ne interpreteblas el la unuopaj partoj (Beletra Almanako 21: 71)20 de 31
 • 21. La temo de la oficialeco de la vortaro Multaj konsideras nPIV normiga, eˆc se la nura oficiala vortaro estas la Akademia. Beda˘urinde, la Akademia Vortaro estas tro malgranda por esti uzata konkrete, pro la grandeco: Akademia Vortaro: 4953 elementoj post la 9 aldonoj, el kiuj 2768 Fundamentaj kaj 2185 Oficialaj Nova PIV: ˆcirka˘u 16780 kapvortoj kaj 46890 leksikaj unuoj de nPIV (Wennergren 2002). Tute neoficiala – sed pli kaj pli uzata – estas la Esperanta Vikipedio, kiu ofte enhavas vortojn kiuj estas listigitaj nek en la AV nek en la nPIV. 21 de 31
 • 22. ‘A˘ustereco’ por Esperanto estas anka˘u lingva problemo ˆCi-jare amaskomunikiloj ofte parolas pri ‘austerity’ – almena˘u tra E˘uropo – sed la semantika kampo de la radiko ‘a˘uster-’ en nPIV estas tro strikta (nPIV: “severmoda, morrigida; (f) senornama”) por permesi certan, rektan tradukadon el la angla al la travidebla Esperanta vorto a˘ustereco por multaj homoj. Eˆc en Vikipedio, oni trovas la vorton en tiu senco nur unufoje, en la paˆgo ‘Cenzuro en Hispanio’ (mia emfazo): La 26an de oktobro 2012, dum la rekta telesendo de la Premioj Princo de Asturio, TVE cenzuris kaj la protestojn kaj la prifajfadon al la reˆgino Sofia kaj al la princo Felipe de koncentriˆgo organizita en la proksimaˆo kontra˘u la politiko de a˘ustereco kaj la ekonomiaj reduktoj de la registaro. Notu, ke ne temas pri enkonduki neologismon (kiel ekz. estus la kazo de Greliro por ‘Grexit’) sed nur pri plilarˆgiˆgo de la semantiko.22 de 31
 • 24. Sociolingvistiko de Esperanto Esploroj pri Esperanto kaj la Movado estis faritaj, ˆgis la lastaj tempoj, rilate al la sekvaj tri aspektoj, preska˘u sen escepto: historio, lingvistiko, literaturo [. . . ] Por multaj sociaj sciencistoj, eˆc pripensi studon pri la Esperanto-Movado estas riskega strategio, tre diversa ol ekstudi aliajn sociajn movadojn a˘u grupajn fenomenojn. Verki pri la Movado signifas inviti aliˆgon. John Edwards (1986) tradukita en Gobbo (2015) 24 de 31
 • 25. Esperanto kaj multlingveco socilingvistike Kiel sciate, estas malfacile eˆc diri serioze la kvanton da Esperanto-parolantoj en la mondo, pro la speciala socilingvistika situacio de la lingvo. ˆCu vere ne estas lingvo-teritorio de Esperanto? Konsidereblas tiel la kongresoj, festivaloj, kunvenoj, je internacia, nacia kaj loka niveloj. Oni povas esplori socilingvistike la lingvon en tiuj okazoj. Irene Caligaris ˆus defendis disertaˆon en la Universitato de Torino pri la aliroj al multlingveco de la Esperanto-parolantoj, per kvalitaj kaj kvantaj metodoj. Por pli da detaloj, vidu la afiˆson ˆci-postagmeze. 25 de 31
 • 26. Esperanto kaj minoritataj lingvoj Esperanto estas neniel oficiala lingvo, kaj ˆgi vivas danke al la volo de la parolantoj, ofte sen ajna buˆgeta subteno. Tio estas similaˆo kun minoritataj lingvoj. Ekzistas kelkaj analogioj kaj diferencoj inter la socilingvistika priskribo de Esperanto kaj minoritataj lingvoj. Tiu temo estas debatata en la lastatempa faka literaturo (ekzemple de Goro Kimura kaj Suzanne Romaine). En 2016 aperos fakartikolo en la itala pri komparo inter la Piedmonta kaj Esperanto, de mi kaj Emanuele Miola (Universitato de Milano-Bicocca). 26 de 31
 • 27. Esperanto kiel familia lingvo La fenomeno ‘denaskismo’ estas tre interesa la˘u teoria vidpunkto, ˆcar la socilingvistika situacio de la familioj uzantaj (anka˘u) Esperanton estas malfacile komparebla kun aliaj lingvoj. El psikolingvistika vidpunkto, estas interese noti fenomenojn de hiperreguligo en la lingvo parolata de infanoj. Krom la belaj laboroj de Renato Corsetti (Universitato “La Sapienza” de Romo) kaj Jouko Lindstedt (Universitato de Helsinki), estas Sabine Fiedler kaj Cyril (Kirilo) Brosch (Universitato de Leipzig) kiuj laboras pri tiuj temoj. Sed estas spaco por aliaj esploristoj! La temo estas eksterordinare interesa. 27 de 31
 • 28. Egalecen: repripensi genrecon en Esperanto Unu el la plej interesaj blogoj en Esperanto estas Egalecen2 kiu lastatempe (18 Julio) publikigis Manifeston pri pluraneco (angle: intersectionality) kies blogaˆojn foje republikigis Beletra Almanako. Lingvistike, la kolektivo proponas: riismo: (‘reguligo kaj senseksismigo de Esperanto’): revigligo de la prepozicio ‘cis’ (malo de ‘trans’) ˆcefe kiel prefikso (cisgenra k transgenra); revigligo de sufikso ‘-iˆc-’ kiel malo de ‘-in-’; enkonduko de la akronimo GLAT (Geja, Lesba, Amba˘useksema, Transgenra). 2 http://egalecen.wordpress.com28 de 31
 • 30. La laboro abundas, homoj ofte mankas Mi invitas precipe junajn Esperanto-parolantojn kiuj havas universitatajn interesojn pripensi la ˆsancon esplori Esperantologiajn temojn, ne nur ekskluzive, sed anka˘u lige al aliaj fakoj. Mi invitas homojn kiuj instruas Esperanton en Universitatoj a˘u – kiuj volas tion iniciati ie – ne forgesi pri Esperantologio kaj Interlingvistiko. 30 de 31
 • 31. Dankon por via atento! Se ne nun, sendu ilin poste al: F.Gobbo@uva.nl Deˆsutu kaj disvastigu ˆci prezenton de ˆci-tie: http:/federicogobbo.name/eo/2015.php CC BY: $ C Federico Gobbo 2015 31 de 31