Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Corel draw book

6,778 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Corel draw book

 1. 1. ªìíºõ ¿ã ªíºº ¿åä êîìïüþòåð àøèãëàí õýâëýëèéí ýõ áýëòãýõ íü ìàø ýíãèéí ¿çýãäýëáîëæýý. Ó÷èð íü êîìïüþòåðèéã àøèãëàñíààð àæëûí öàã áàãàñàæ, ýäèéí çàñãèéíõýìíýëò ãàðààä çîãñîõã¿é ÷ºëººòýé, ºíäºð ò¿âøèíû äèçàéíòàé á¿òýýë õèéæ÷àääàãò áàéãàà þì. Èéìýýñ èðýýä¿éä äèçàéíåð áîëîõ õ¿íèé õóâüä êîìïüþòåð íýí÷óõàë àæëûí áàãàæ áîëîîä áàéíà. Ýíýõ¿¿ “Êîìïüþòåðèéí ãðàôèê äèçàéí ªºðºº ñóðàõ áè÷èã” íîìûãñóäàëñíààð êîìïüþòåð àøèãëàí äèçàéí õèéõýä õýðýã áîëîõ ¿íäñýí 3 ïðîãðàììõàíãàìæ (Photoshop, Corel Draw, Pagemaker) áîëîí ñ¿¿ëèéí ¿åä ìàø èõýýðõýðýãëýãäýæ áàéãàà Web Design-íû òóõàé çýðýã îëîí ç¿éëèéã ñóð÷ áîëîõ þì. Óãíîìîíä àøèãëàãäàõ ä¿ðñ, çóðàã,òåêñò çýðãèéã CD-ROM-ä ñóóëãàí áýëäñýí áîëíî.Ýíý ìàòåðèàëóóäûã àøèãëàí, á¿ëýã á¿ðèéí àæëûã ýõíýýñ àâàõóóëààä øàò øàòààðã¿éöýòãýñíýýð ïðîãðàìì õàíãàìæèéí ¿íäýñ áîëîí ïðàêòèê àæëûí äàðààëàë, ¿éëÿâöàä ñóðàëöàõ áîëíî. Ýíýõ¿¿ íîìûã óíøèæ ñóäëàõàä õàìãèéí ÷óõàë íü ìàóçàà áàðèí,êîìïüþòåðèéíõàà ãàðûí òîâ÷ëóóðûã äàðæ ¿çýí, àëäàà ãàðãàñàí ÷ á¿õèé ë ç¿éëèé㺺ðèéí ãàðààð òóðøèæ ¿çýí ã¿éöýòãýõ ÿâäàë þì. Óã íîìûã ñóäëàõäàà ç¿ãýýð ëõ¿íèé õèéñýí ç¿éëèéã õàðñàí òºäèéõíººð áîë òàíä îíöãîé àõèö ãàðàõã¿é. Á¿ãäèé㺺ðèéí ãàðààð õèéæ ¿çýõ íü ÷óõàë þì. Ýíýõ¿¿ íîìûí àãóóëãûã á¿ãäèéã ñàéòàð îéëãîí, ïðîãðàìì õàíãàìæèéí¿íäñèéã ñóðñíààð, ººñäèéíõºº äèçàéí çîõèîõ ÷àäâàðàà ñàéæðóóëæ ÷àäàõ áîëíî.Äèçàéíä ýíý çºâ þìàà ãýñýí õàðèóëò áàéõã¿é. Áè äèçàéí ãýäýã þìàíä ººðèéíáèåýýð ñóðàëöàõ ¸ñòîé ãýæ áîäîæ áàéíà. Íîì , ñýòã¿¿ë, ìºí ãóäàìæ òàëáàéíðåêëàì ñàìáàðò ýíý ìàø ñàéí áîëæýý ãýæ áîäñîí äèçàéí òààðàëäâàë, ÷óõàì ¿¿íèéþó íü ñàéí áîëñîí áàéíà âý ãýäãèéã ñàéí áîäîæ ¿çýýðýé. Òýãýýä ýõëýýä óã äèçàéíûãäóóðèàãààä ººðºº õèéæ ¿çýýðýé. Ñàéí áîëñîí äèçàéíûã äóóðèàõ íü ìàø ÷óõàëáàéäàã. Ò¿¿íèé äàðàà óã äèçàéíä ººðèéíõºº ñàíààã áàãà çýðýã íýìæ ºãñíººð óëàìñàéí äèçàéíûã õèéæ ÷àäàõ áîëíî. Ýíýõ¿¿ “Êîìïüþòåðèéí ãðàôèê äèçàéí ªºðºº ñóðàõ áè÷èã” íîìûãàøèãëàí, êîìïüþòåðèéí ãðàôèê äèçàéíû ¿íäñèéã ñóðñàí òà á¿õýí èðýýä¿éäìîíãîëûí äèçàéíû øèíý ýðèíã òýðã¿¿ëæ ÿâàõ ãàðàìãàé ñàéí äèçàéíûã á¿òýýí,àìæèëò ¿ç¿¿ëýõèéã õ¿ñýí åðººå. Çîõèîã÷ Õàÿøè Êèìèõèêî 1
 2. 2. Ãàð÷èã Mouse (õóëãàíà) -íèé àæèëëàãààã íýðëýõÕè÷ýýë- 01 Õè÷ýýë- 02 Õè÷ýýë- 03 Corel Draw 9 ãýæ ÿìàð ïðîãðàìì âý? Corel Draw 9 ïðîãðàììûã àæèëëóóëàõ Ôàéëûã íýýõ, õààõ, øèíý õóóäàñ íýýõÕè÷ýýë- 04 Õè÷ýýë- 05 Õè÷ýýë- 06 Çóðãèéã õàðàõ ¯íäñýí ä¿ðñ çóðàõ Îáúåêòèéã Ãðóïï õèéõ, õóâèëàõÕè÷ýýë- 07 Õè÷ýýë- 08 Õè÷ýýë- 09 Îutline Pen Tool, Import... Bazier Tool Bazier Tool 2Õè÷ýýë- 10 Õè÷ýýë- 11 Õè÷ýýë- 12 Îáúåêòèéã Íýìýõ, Õàñàõ, Íààíà, Öààíà ßíç á¿ðèéí ä¿ðñ çóðàõ Power Clip ãàðãàõÕè÷ýýë- 13 Õè÷ýýë- 14 Õè÷ýýë- 15 Interactive Blend Tool Interactive Contour Tool Interactive Distortion Tool 2
 3. 3. Õè÷ýýë- 16 Õè÷ýýë- 17 Õè÷ýýë- 18 Interactive Envelope Tool Interactive Extrude Tool Interactive Drop Shadow ToolÕè÷ýýë- 19 Õè÷ýýë- 20 Õè÷ýýë- 21 Bitmap Effects Ýìáëåì çóðàõ Äýëã¿¿ðèéí ÐåêëàìÕè÷ýýë- 22 Õè÷ýýë- 23 Õè÷ýýë- 24 Transparency Tool Êàëåíäàðü Íýðèéí õóóäàñÕè÷ýýë- 25 Õè÷ýýë- 26 Õè÷ýýë- 27 Öýöãèéí çóðàã Export ÂÈÒÑÀÌÎ-ãèéí øèëýí äèçàéíÕè÷ýýë- 28 Äýëã¿¿ðèéí õàÿã 3
 4. 4. Mouse (õóëãàíà) -íèé àæèëëàãààã íýðëýõíýã óäàà äàðàõ......Clickõî¸ð óäàà äàðàõ......Double Click áàðóóí òîâ÷ëóóð äàðàõ ...... áàðóóí Clickç¿¿í òîâ÷ëóóð óäààí äàðàõ.....Press ç¿¿í òîâ÷ëóóðèéã äàðààä 纺õ....Drag Ýíý íîìîíä Mouse (õóëãàíà) -íèé àæèëëàãààã èíãýæ íýðëýæ áîëíî. 4
 5. 5. Õè÷ýýë- 01Corel Draw 9 ãýæ ÿìàð ïðîãðàìì âý? Corel Draw 9 ïðîãðàìì íü õýâëýëèéí ýõ áýëòãýõ ïðîãðàììóóäûí íýã þì. Ýíý ïðîãðàììààð òà õ¿ññýí õýìæýý, õýëáýð, ºíãº, äèçàéíààð õýâëýëèéí ýõèéã õèéæ áîëíî. Áóñàä ïðîãðàììààñ îëîí äàâóó òàëòàé. (ôîòî çóðàãòàé àæèëëàõ / âåêòîðûí çóðàã, ÷èìýãëýë, ýìüáëåì çýðãèéã çóðàõ/ òåêñòòýé àæèëëàõ/ Clipart îðóóëæ çàñàõ, øèíýýð çóðàõ) Ãîë äàâóó ÷àíàð íü òåêñò, çóðàã 2-ûã èæèë ò¿âøèíä àøèãëàäàã ºíäºð íàðèéâ÷ëàëòàé ä¿ðñ ãðàôèê ãàðãàäàã ÿâäàë þì. Ýìüáëåì Ðåêëàì Âåêòîðûí çóðàã 5
 6. 6. Õè÷ýýë- 02Corel Draw 9 ïðîãðàììûã àæèëëóóëàõ1. Corel Draw 9 ïðîãðàììûã àæèëëóóëàõ 3. Welcome to Corel Draw öîíõ ãàð÷ èðíý. 1) [Start] òîâ÷èéã Click. New Graphic-èéã äàðààä øèíý õóóäàñ íýýíý. 2) [Programs] îðîîä 3) [Corel Draw 9] îðîîä 4) [Corel Draw 9] Click. 4. Corel Draw 9 ïðîãðàììûã àæèëëóóëñàí.2. Start up screen ãàð÷ èðíý. 6
 7. 7. Õè÷ýýë- 03Ôàéëûã íýýõ, õààõ, øèíý õóóäàñ íýýõ1. Ôàéëûã íýýíý. 4. Ôàéëûã õààíà. [File] îðîîä ,[Open] ñîíãî. File>Close êîìàíäûã ºãíº. (¯¿íýýñ õîéø ýíý àæèëëóóëàõûã File>Open ãýæ áè÷íý.)2. Çóðãèéí ôàéëûã ñîíãîíî. 5. Øèíý õóóäàñ íýýíý. 1- [kimi-lesson] õàâòàñä îðîîä File>New êîìàíäûã ºãíº. 2- [Corel Draw]õàâòàñä îðîîä -ã äàðààä õóóäàñíû õýìæýýã ñîíãîíî. 3- [CD-Lesson03-open]õàâòàñä îðîîä 4-sample.cdr ñîíãîíî. 5- Open Click. Áîñîî Õýâòýý3. Çóðãèéí ôàéë ãàð÷ èðñýí. 7
 8. 8. Õè÷ýýë- 04Çóðãèéã õàðàõ1. Ôàéëûã íýýíý. File>Open kimi-lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson03-open sample.cdr ñîíãîíî. Ýñâýë F2 òîâ÷ëóóðûã äàðààä òîìðóóëæ ¿çìýýð õýñãèéã Drag õèéãýýä òýìäýãëýæ áîëíî.2. Çóðãèéã òîìðóóëæ õàðàõ. F2 òîâ÷ëóóðûã äàðààä òîìðóóëæ ¿çìýýð õýñýã äýýð Click. Click 8
 9. 9. 3.Çóðãèéã õºäºëãºæ õàðàõ. 6. Ǻõºí ñîíãîñîí îáúåêòèéã õàðàõ H òîâ÷ëóóðûã äàðààä -ã àâààä íýã îáúåêòèéã ñîíãîíî. çóðãèéí äýýð Drag õèéíý.4. Çóðãèéã æèæèãð¿¿ëæ õàðàõ. Shift+F2 òîâ÷ëóóðûã äàðíà. F3 òîâ÷ëóóðûã äàðíà.5. Çóðãèéã á¿õýëä íü õàðàõ. F4 òîâ÷ëóóðûã äàðíà. 9
 10. 10. Õè÷ýýë- 05¯íäñýí ä¿ðñ çóðàõ 10
 11. 11. ¯íäñýí ä¿ðñ çóðàõ õýðýãë¿¿ð Õ¿ðýýíèé ºí㺠ººë÷ëºõ äºðâºëæèí -ã àâààä îáúåêòûã ñîíãîíî. äóãóé îëîí ºíöºãò, îä Ǻâ îëîí ºíöºãò,òîéðîã, îä õýëáýðòýé ä¿ðñ çóðàõäàà Ctrl òîâ÷ëóóðûã äàðæ áàéãààä çóðíà. Áóäàõ ºíãèéí äýýð Áàðóóí Click Ôîíî Õ¿ðýýÔîíû ºí㺠ººë÷ëºõ -ã àâààä îáúåêòûã ñîíãîíî. Ôîíû ºíãº, õ¿ðýýíèé ºí㺠¿ã¿éñãýõ Áóäàõ ºíãèéí äýýð Ç¿¿í Click Ôîíû ºí㺠¿ã¿éñãýõ äýýð Ç¿¿í Click Õ¿ðýýíèé ºí㺠¿ã¿éñãýõ äýýð Áàðóóí Click 11
 12. 12. Îáúåêòûí õýìæýýã ººð÷ëºõ Ñîíãîñîí îáúåêòûí äýýð äàõèàä Click. -ã àâààä îáúåêòûã ñîíãîíî. -ã ãàð÷ èðýõ öýãèéã ýðã¿¿ëýíý. Æèæèã õàð öýãèéã 纺íº. -ã ãàð÷ èðýõ öýãèéã 纺õ áîëîí íàëóó áîëãîíî.Îáúåêòûã ýðã¿¿ëýõ, íàëóóëàõ -ã àâààä îáúåêòûã ñîíãîíî. Îáúåêòûã óñòãàõ -ã àâààä îáúåêòûã ñîíãîîä Delete òîâ÷ëóóðûã äàðíà. 12
 13. 13. Äîîðõ çóðàã çóðæ ¿çüå ! Õ¿ðýý ¿ã¿éñãýíý. Áàðóóí Click 2. Äóãóé çóðíà. -ã ñîíãîîä Äóãóé çóðíà.1. ĺðâºëæèí çóðíà. -ã ñîíãîîä äºðâºëæèí çóðíà. Öýíõýð ºí㺺ð áóäíà. Øàð ºí㺺ð áóäíà. Ç¿¿í Click Õ¿ðýýíèé ºðãºíèéã ñîíãîíî. 13
 14. 14. 3. Îä çóðíà. äýýð Double Click õèéãýýä ãàð÷ èðñýí öîíõîîñ îäíû òîî, õýëáýðèéã øèéäíý.Õ¿ðýýíèé ºí㺠ººð÷èëíº. Áàðóóí Click OK-ã äàðààä îä çóðíà. -ã ñîíãîîä Ctrl äàðààä çºâ äóãóé çóðíà. ªí㺠ñîíãîîä õýìæýý ººð÷èëíº.Õ¿ðýý ¿ã¿éñãýíý.Äàõèàä íýã çºâ äóãóé çóðíà. 14
 15. 15. 4. Îáúåêòèéã õóâèëíà. 5. Õàëáàãà çóðíà. Õî¸ð äóãóé çóðààä õýìæýý ººë÷èëíý. -ã ñîíãîîä îáúåêòèéã ñîíãîíî. Äóóñâàð Ctrl-D äàðíà. 6.Ôàéëûã õàäãàëààä õààíà. Îáúåêòûã 纺ë㺺ä îáúåêòûí äýýð äàõèàä File>Save As... Click õèéíý. äóðòàé íýðèéã áè÷ýýä Òýãýýä ýðã¿¿ëíý. Kimi-Lesson/My Works äîòîð õàäãàëíà. File>Close Äàñãàë Äîîðõè çóðàã çóðààðàé ! 15
 16. 16. Õè÷ýýë- 06Îáúåêòèéã Ãðóïï õèéõ, õóâèëàõ 16
 17. 17. 1. Øèíý õóóäàñ õèéíý. File>New... A4 áîñîî õýëáýðýýð ñîíãîîä -ã äàðíà. Òýãýýä Copy (Ctrl-C) 4. Îáúåêòûã õóâèëíà.2. ªìíº õàäãàëñàí çóðãèéã íýýíý. Window>Graphic 1 File>Open... Ñàÿ õèéñýí øèíý õóóäàñ äýýð Paste (Ctrl-V) Îäîî íýýæ áàéãàà ôàéëûí íýð3. Îáúåêòûã ãðóïï õèéíý. -ã ñîíãîîä äîîðõ á¿õ çóðãèéã ñîíãîíî. 17
 18. 18. -ã àâààä õîîëíû çóðàã ñîíãîîä Äîîðõûã áàéðëóóëíà.Edit>Duplicate (Ctrl+D)Õýìæýýã æèæèãð¿¿ëýýä ýðã¿¿ëíý. 4. Ãàõàéíû çóðàã çóðíà. Äîîðõ ãàõàéíû çóðãèéã çóðààðàé. -ã àâààä äîîðõ á¿õ çóðãèéã ñîíãîíî.Äàõèàä íýã õóâèëíà.Edit>Duplicate (Ctrl+D) -ã äàðààä ãðóïï õèéíý. 18
 19. 19. -ã àâààä ãàõàéíû çóðàã ñîíãîîä Äýâñãýðä óëààí øàð ºí㺠òàâèíà. Edit>Duplicate (Ctrl+D)5. Äýâñãýð ºí㺠òàâèíà. äýýð Double Click õèéíý. 6. Òåêñò áè÷íý. òýãâýë àâòîìàò A4 õýìæýý òýé äºðâºëæèí áîëíî. -ã àâààä áè÷èõ õýñãèéí äýýð Click. Øðèôò ñîíãîîä -ãààð õýìæýý òîìðóóëíà. 19
 20. 20. Äóóñãàâàð -ã àâààä äàõèàä òåêñò áè÷íý.7. Îä çóðíà. äýýð Double Click õèéãýýä ãàð÷ èðñýí öîíõîîñ îäíû òîî, õýëáýðèéã øèéäíý. 8. Ôàéëûã õàäãàëíà. File>Save As... äóðòàé íýðèéã áè÷ýýä Kimi-Lesson/My Works äîòîð õàäãàëíà. 9.ªìíº õèéñýí áàéäàëä áóöàõ. Corel Draw äýýð ºìíº õèéñýí áàéäàëä áóöàõäàà Edit>Undo(Ctrl-Z) êîìàíäûã àøèãëàíà. Íîãîîí ºí㺺ð áóäíà. Íýã óäàà Ctrl-Z-ò äàðâàë íýã óäàà ºìíºõ áàéäàëä áóöàæ ÷àäíà. Äàõèàä íýã Ctrl-Z-ò äàðâàë äàõèàä íýã ºìíºõ áàéäàëä áóöíà. ªìíº áàéäàëä áóöààä äàõèàä ÿâìààð áîë Edit>Redo(Ctrl-Shift-Z) êîìàíäûã ºãíº. 20
 21. 21. Õè÷ýýë- 07Îutline Pen Tool, Import... 21
 22. 22. Ýõëýýä äîîðõè ãàçðûí çóðãèéã õèéæ ¿çüå. OK-ã äàðíà.1. Øèíý õóóäàñ õèéíý. File>New... A4 áîñîî Color : ñààðàë ºí㺠Width : 30 points Line caps :2. Çóðààñíû õýëáýð ñîíãîíî. Scale with image-ã ñîíãîíî -ã ñîíãîíî. OK-ã äàðíà. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Scale with image òóõàé Outline Pen öîíõîîñ Scale with image-ã ñîíãîîä çóðñàí çóðãèéí õýìæýýã ººð÷ëºâºë çóðààñíû ºðãºí áàñ õàìò ººð÷ëºãäºíº. 22
 23. 23. Æèøýý íü: 4. Çóðààñûã õóâèëíà. 1) Scale with image-ã ñîíãîîä æèæèãð¿¿ëñýí íü: -ã àâààä çóðààñ ñîíãîîä Ctrl-D äàðíà. Äýýøýý 纺ë㺺ä -ààñ çóðààñíû ºðãºí íàðèéíûã ñîíãîíî. 2) Scale with image-ã ñîíãîîã¿é æèæèãð¿¿ëñýí íü:○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3. Çóðààñ çóðíà. -ã àâààä õóóäàñíû äýýð Click, Click õèéíý. Ctrl äàðààä çóðàõ áîë ÿã 180î çóðààñ çóðæ áîëíî. Èíãýýä äîîðõ çàìûã çóðíà. 23
 24. 24. 3. ĺðâºëæèí çóðíà. 4. Îáúåêòûã ãðóïï õèéíý. -ã àâààä á¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî. -ã ñîíãîîä çóðààñã¿é ä¿ðñ çóðíà. -ã äàðààä ãðóïï õèéíý. OK-ã äàðíà. -ã àâààä äîîðõ äºðâºëæèí çóðíà. 5. Îáúåêòûã íàëóó õèéíý. Äàõèàä Click õèéãýýä íàëóó õèéíý. 24
 25. 25. 6. Òåêñò áè÷íý. -ã àâààä òåêñò áè÷íý. 8. Òàñëñàí çóðààñ çóðíà. -ã ñîíãîîä Äîîðõ á¿õ òåêñòûã áè÷íý.7. Îä çóðíà. -èéí äýýð Double Click õèéíý. OK-ã äàðíà. 25
 26. 26. 9. Ñóðãóóëèéí ýìáýëåì îðóóëæ èðíý.-ã àâààä çóðààñ çóðíà. File>Import... kimi-lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson07-school/ college-logo.cdr ñîíãîíî. -ààñ ñóì ñîíãîíî. Õóóäàñ äýýð Click õèéãýýä õýìæýýã æèæèãð¿¿ëíý. -ã àâààä á¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî. -ã äàðààä ãðóïï õèéíý. 26
 27. 27. 2. Äýâñãýðèéí ºí㺠òàâèíà. Äîîðõè ñóðãóóëèéí ðåêëàì õèéíý. -èéí äýýð Double Click õèéíý. àâòîìàò À4 õýìæýýòýé äºðâºëæèí áîëíî. Øàð ºí㺺ð áóäíà.1. Øèíý õóóäàñ íýýíý. File>New... A4 áîñîî 3. Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... kimi-lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson07-school/ image-art.jpg ñîíãîíî. 27
 28. 28. 5. Ñóðãóóëèéí ýìáýëåì îðóóëæ èðíý. File>Import... kimi-lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson07-school/ college-logo.cdr ñîíãîíî. Õóóäàñ äýýð Click õèéíý. Õýìæýýã òîìðóóëíà. Õýìæýýã æèæèãð¿¿ëýýä öàãààí ºí㺺ð áóäíà. 6. Òåêñò áè÷íý.4. Òåêñò áè÷íý. -ã àâààä òåêñò áè÷íý. -ã àâààä òåêñò áè÷íý. 28
 29. 29. Áàñ íàëóó õèéíý. Window>.... Ðåêëàìíû ôàéë ñîíãîíî.7. Ãàçðûí çóðãèéã Copy Paste õèéíý. Window>.... ñàÿ õèéñýí ãàçðûí çóðãèéí ôàéëûã ñîíãîíî. Edit>Paste (Ctrl-V) õèéíý. -ã àâààä óòàñíû äóãààð áè÷íý. -ã àâààä ãàçðûí çóðàã ñîíãîîä Edit>Copy (Ctrl-C) 29
 30. 30. Õè÷ýýë- 08Bezier ToolBezier Tool Ìóðèé øóãàì çóðàõ Bezier Tool íü âåêòîðûí ä¿ðñ áàéãóóëàõ -ã àâààä Click and Drag, Click and Drag. ¿íäñýí õýðýãë¿¿ðèéí íýã þì. Ýíýõ¿¿ õýðýãë¿¿ðýýð øóëóóí áîëîí ìóðèé øóãàìààñ òîãòñîí ä¿ðñèéã çóðàõ áîëîìæòîé. Photoshop-èéí -òàé áàðàã àäèëõàí. DragØóëóóí øóãàì çóðàõ 1.Click -ã àâààä Click, Click, Click õèéíý. Click Click Click 2.Click Click Click Click Drag Öýãèéí äýýð ä¿ðñ ãàð÷ èðñýí áîë óÿæ áîëíî. Drag 3.Click Ìóðèé øóãàìíû ÷èã ººð÷èëæ çóðàõ 1.Click Drag 30
 31. 31. Áàñ ÷èã ººð÷èëæ áîëíî. 2.C äàðààä ÷èã ººð÷èëíº. Îðãèë 3.Click DragÇóðñàí çóðààñûã çàñàõ [Äàñãàë-1] -ã àâààä öýãèéã 纺æ áîëíî. Äîîðõ çóðãèéã çóðíà. 1) -ã àâààä Click, Click, Click õèéíý. Öýãèéí äýýð ä¿ðñ ãàð÷ èðñýí áîë óÿíà. 31
 32. 32. Øàð ºí㺺ð áóäíà. -ã äàðààä í¿õ õèéíý.Äàõèàä íýã çóðàã çóðíà. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Combine öýñíèé òóõàé Äàâõàðëàñàí õýñýãò í¿õ ãàðàõààð -ã àâààä õî¸ð ä¿ðñ ñîíãîîä -ã àâààä õî¸ð çóðãèéã ñîíãîíî. Arrange>Combine ýñâýë -ã äàðíà. 32
 33. 33. Combine õèéñýí çóðãèéã ñàëãàõ 2.Click Arrange>Break Apart ñîíãîíî. Drag Drag 3.Click○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○[Äàñãàë-2] 4.Click Äîîðõ çóðãèéã çóðíà. Drag Drag -ã àâààä Click and Drag, Click and Drag. 5.Click Drag 1.Click 6.Click Drag 33
 34. 34. Óóñãàëòèéí ºí㺠ñîíãîíî. Ýõíèé ºíãºDrag Ñ¿¿ëèéí ºí㺠7.Click Äàðàà -ã àâààä çàñíà. -ã äàðààä ºíãèéí óóñãàëò õèéíý. Fountain Fill ñîíãîíî. 34
 35. 35. Õè÷ýýë- 09Bezier Tool 2 35
 36. 36. 1. Øèíý õóóäàñ íýýíý. File>New... A4 õýâòýý 4. Ëèéð çóðíà. F2 äàðààä òîìðóóëæ ¿çýõýýð õýñãèéã Drag õèéíý.2. Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... kimi-lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson09-Bezier2/ practice.jpg ñîíãîíî.3. Çóðãèéã ò¿ãæèíý. Arrange>Lock object 36
 37. 37. -ã àâààä A äýýð Click õèéãýýä óëààí öýã Òýãýýä C òîâ÷ëóóð äàðààä øàð öýã õ¿ðòýë ÷èã ººð÷èëíº.õ¿ðòýë Drag õèéíý. Èíãýýä K õ¿ðòýë ÿâààä ëèéðèéí çóðàã çóðíà.Äàðààãûí  äýýð Click õèéãýýä óëààí öýãõ¿ðòýë Drag õèéíý. ClickÒýãýýä C òîâ÷ëóóð äàðààä øàð öýã õ¿ðòýë÷èã ººð÷èëíº. -ã àâààä ºíãèéí óóñãàëò õèéíý.Äàðààãèéí C äýýð Click õèéãýýä óëààí öýãõ¿ðòýë Drag õèéíý. 37
 38. 38. -èéí äýýð áàðóóí Click õèéãýýä -ã àâààä ºíãèéí óóñãàëò õèéíý. çóðààñûã ¿ã¿éñãýíý. -èéí äýýð áàðóóí Click õèéãýýä çóðààñûã ¿ã¿éñãýíý.5. Íàâ÷ çóðíà. -ã àâààä A äýýð Click õèéãýýä óëààí öýã õ¿ðòýë Drag õèéíý. C õ¿ðòýë ÿâíà. 6. Èø çóðíà. -ã àâààä A äýýð Click õèéãýýä óëààí öýã õ¿ðòýë Drag õèéíý. Òýãýýä C òîâ÷ëóóë äàðààä A öýãèéí äýýð Drag õèéíý. Drag 38
 39. 39. Òýãýýä C òîâ÷ëóóð äàðààä øàð öýã õ¿ðòýë Áîð ºí㺺ð áóäààä çóðààñûã ¿ã¿éñãýíý.÷èã ººð÷èëíº.B äýýð Click õèéãýýä óëààí öýãõ¿ðòýë Drag õèéíý. 7. Ñóì çóðíà. -ã àâààä A äýýð Click, B äýýð Click. Çóðààñíû ºðãºí 4.0 point ñîíãîíî.Òýãýýä C òîâ÷ëóóð äàðààä A öýãèéí äýýðDrag õèéíý. 39
 40. 40. Ñ¿¿ëèéí õýëáýðèéã ñîíãîíî. Ñóìíû õýëáýð ñîíãîíî. 3.Ò¿ãæñýí çóðãèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîíî. Arrange>UnLock objectCtrl-D äàðààä õóâèëíà. òýãýýä Delete äàðíà. 40
 41. 41. Ýíý ñóì ëèéðíèé öààíà ãàðñàí õàðàãäàíà. -ã àâààä íàâ÷ áàñ èøèéã 纺æ ýðã¿¿ëíý. 8. Áàãñààð çóðíà. -ã àâíà.Ñóìûã áàñ 纺㺺ä Çóðàã äýýð ÷ºëººòýé çóðíà.Arrange>order>Behind... ëèéð äýýð click õèéíý. 41
 42. 42. ªí㺠ñîíãîíî. -ã äàðààä ãðóïï õèéíý. Ctrl-D äàðààä õóâèëíà. Íàâ÷èí äýýð áàñ çóðíà. 9. Îáúåêòûí ºí㺠ººð÷èëíº. Effects>Color Adjustment> Hue-Saturation-Lightness8. Îáúåêòèéã õóâèëíà. -ã àâààä á¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî. 42
 43. 43. 10. Äýâñãýð ôîí òàâèíà. -èéí äýýð Double Click õèéíý. -ã àâààä Pattern Fill ñîíãîíî. ªí㺠áàñ õýìæýýã ñîíãîíî. Äóóñâàë 43
 44. 44. Õè÷ýýë- 10Îáúåêòûã Íýìýõ, Õàñàõ, Íààíà, Öààíà ãàðãàõ Îáúåêòûã Íýìýõ, Õàñàõ,Íèéòýä íü òàñëàõ áîë Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä Shaping ñàìáàðûã àøèãëàíà. -ã äàðíà. Window>Dockers>Shaping>... Leave Original Source Objects-----Ýõëýýä ñîíãîñîí Îáúåêòèéã îðõèõ Target Objects-----Äàðàà íü ñîíãîñîí îáúåêòûã îðõèõ1. Îáúåêòûã Íýìýõ Äîîðõ õî¸ð îáúåêòûã çóðíà. -ã àâààä äóãóé ñîíãîíî. ĺðâºëæèí äýýð äàðíà. 44
 45. 45. Äîîðõ îëîí îáúåêòûã íýìýõ áîë -ã àâààä á¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî. Òåêñò áàñ àäèëõàí. -ãààð òåêñò áè÷íý. -ã àâààä íýã ¿ñãèéã ñîíãîíî.Òýãýýä Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä Òýãýýä Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä -ã äàðíà. -ã äàðíà.îáúåêòûí äýýð Click õèéíý. îáúåêòûí äýýð Click õèéíý. 45
 46. 46. 2. Îáúåêòûã Õàñàõ Ýõëýýä -ã àâààä äºðâºëæèí ñîíãîîä Äîîðõ õî¸ð îáúåêòûã çóðíà. -ã àâààä äóãóé ñîíãîíî. Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä -ã äàðíà. Äóãóé äýýð äàðíà. Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä -ã äàðíà. Äîîðõ ãóðâàí îáúåêòûã ñîíãîîä ĺðâºëæèí äýýð äàðíà. Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä -ã äàðíà. 46
 47. 47. Äóãóé äýýð äàðíà. 3. Îáúåêòèéã Íèéòýä íü òàéðàõ Äîîðõ õî¸ð îáúåêòûã çóðíà. -ã àâààä äóãóé ñîíãîíî.Äîîðõ òåêñò äýýð áàñ äºðâºëæèí çóðààä Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä -ã äàðíà.Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä -ã äàðíà.Òåêñòèéí äýýð äàðíà. ĺðâºëæèí äýýð äàðíà. 47
 48. 48. Äîîðõ ãóðâàí îáúåêòûã îðõèíî.Õýðâýý -ã àâààä äóãóé ñîíãîîäShaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîäSource Objects, Target Objects ñîíãîîä Íèéò õýñãèéí ºí㺠ººð÷èëñºí íü. -ã äàðâàë 48
 49. 49. 4. Îáúåêòûã íààíà, öààíà ãàðãàõ Òýãýýä Arrange>Order>To Front Îáúåêòûã íààíà, öààíà ãàðãàâàë Arrange>Order>... êîìàíäûã àøèãëàíà. Öýíõýð ãóðâàëæèíã á¿õ îáúåêòûí ºìíº ãàðãàñàí. To Front-----Ñîíãîñîí îáúåêòûã á¿õ îáúåêòûí ºìíº ãàðãàíà. To Back-----Ñîíãîñîí îáúåêòûã Íîãîîí îä ñîíãîîä á¿õ îáúåêòûí àðä ãàðãàíà. Forward One-----Ñîíãîñîí îáúåêòûã íýã îáúåêòûí ºìíº ãàðãàíà. Back One-----Ñîíãîñîí îáúåêòûã íýã îáúåêòûí àðä ãàðãàíà. In Front of...-----Ñîíãîñîí îáúåêòûã äàðàà íü ñîíãîñîí îáúåêòûí ºìíº ãàðãàíà. Behind...-----Ñîíãîñîí îáúåêòûã äàðàà íü ñîíãîñîí îáúåêòûí àðä ãàðãàíà. Arrange>Order>To Back Äîîðõè äºðâºí îáúåêò äýýð öýíõýð ãóðâàëæèí ñîíãîíî. Íîãîîí îä á¿õ îáúåêòûí àðä ãàðñàí. 49
 50. 50. Èíãýýä íîãîîí îä ñîíãîîä Óëààí äóãóé ñîíãîîä Arrange>Order>Behind...Arrange>Order>In Front of... öýíõýð ãóðâàëæèí äýýð Click õèéíý.Øàð äºðâºëæèí äýýð Click õèéíý.Øàð äºðâºëæèíãèéí ºìíº íü ãàðãàñàí. Öýíõýð ãóðâàëæèíãèéí àðä íü ãàðãàñàí. 50
 51. 51. Õè÷ýýë- 11ßíç á¿ðèéí ä¿ðñ çóðàõ ßíç á¿ðèéí ä¿ðñ çóðæ ¿çüå. Îëîí äàõèí -ã äàðíà. 1. -ãààð íýã äóãóé çóðíà. 2.Window>Dockers>Transformation o -ã ñîíãîîä 45 ºãººä -ã äàðíà. 1. -ãààð äîîðõ çóðãèéã çóðíà. 51
 52. 52. 2. -ãààð äîîðõ çóðãèéã çóðíà.Äîîðõ îáúåêòûã ñîíãîîä -ã äàðíà. 1. -ãààð äîîðõ çóðãèéã çóðíà.3.Transformation ñàìáàð äýýð o -ã ñîíãîîä 60 ºãººä -ã ñîíãîîä -ã äàðíà. 2.Transformation ñàìáàð äýýð o -ã ñîíãîîä 45 ºãººä -ã äàðíà. 52
 53. 53. 4.ªí㺠ººð÷è뺺ä Arrange>order>...Õýìæýý ººð÷èëíº.3.Transformation ñàìáàð äýýð o -ã ñîíãîîä 30 ºãººä -ãäàðíà. 1. -ãààð 4 äóãóé çóðíà. 53
 54. 54. 2. -ãààð öàãààí çóðààñ çóðíà. 1. -ãààð 1 äóãóé çóðíà.3.Transformation ñàìáàð äýýð o -ã ñîíãîîä 10 ºãººä -ãäàðíà. 2.Transformation ñàìáàð äýýð o -ã ñîíãîîä 10 ºãººä -ã ñîíãîîä -ã äàðíà. 54
 55. 55. -ã àâààä õî¸ð öýã ñîíãîîä -ã äàðíà.1. -ãààð äîîðõè çóðààñûã çóðíà. 3. -ãààð äóãóé çóðíà.2.Ctrl-D äàðààä õóâèëæ õî¸ð áîëãîíî. -ã äàðíà. 55
 56. 56. 4.Øóãàìíû -ààñ äóãóéíû ãîë õ¿ðòýëDrag õèéãýýä øóãàìíû 0-ã 纺íº.5.Transformation ñàìáàð äýýð o -ã ñîíãîîä 30 ºãººä Center: H:0, V:0 ºãíº. -ã äàðíà. 56
 57. 57. Õè÷ýýë-12Power Clip 57
 58. 58. 1.Øèíý õóóäàñ íýýíý. 4. Power Clip õèéíý. File>New... A4 áîñîî -ã àâààä ôîòî ñîíãîíî.2.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... kimi-Lessons/ CorelDraw/ CD-lesson12-Powerclip/ photo-1.jpg Effect>Power Clip>Place Inside Container...3. ĺðâºëæèí çóðíà. ĺðâºëæèí äýýð Click õèéíý. -ãààð äºðâºëæèí çóðíà. 58
 59. 59. Òýãýýä äàõèàä PowerClip õèéæ ¿çýýðýé.Õýðâýý ôîòî àâòîìàòààð 纺㺺ä äîîðõè øèãáîëñîí áîë.... 6.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... photo-2.jpgTools>Options-ä îðîîä 7.Îä çóðíà. -ãààð îä çóðíà.Ãàð÷ èðñýí öîíõîîñ Workspace - Edit-ä îðîîäAuto-center new PowerClip...-ã ñîíãîëã¿éãýýðOK-ã äàðíà. 8. Power Clip õèéíý. -ã àâààä ôîòî ñîíãîíî. Effect>Power Clip>Place Inside Container... 59
 60. 60. Çóðààñíû äýýð Click õèéíý. 11. Power Clip õèéíý. -ã àâààä ôîòî ñîíãîíî. Effect>Power Clip>Place Inside Container... Òåêñòèéí äýýð Click õèéíý. 12.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý.9.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... photo-4.jpg File>Import... photo-3.jpg 13. -ãààð çóðãèéí äýýð çóðààñ çóðíà.10.òåêñò áè÷íý. -ãààð òåêñò áè÷íý. 60
 61. 61. 14. Power Clip õèéíý. 15. Äýâñãýð õèéíý. -ã àâààä ôîòî ñîíãîîä -èéí äýýð Double Click õèéíý. Effect>Power Clip>Place Inside Container... Çóðààñíû äýýð Click õèéíý. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Power Clip õèéñýí çóðãèéã äàðàà íü çàñàõ Effect>Power Clip>Edit contents15. ªºð çóðàã áàñ Power Clip õèéíý. Effect>Power Clip>Finishing This Level Power Clip -ã ¿ã¿éñãýõ Effect>Power Clip>Extract contents 61
 62. 62. Õè÷ýýë- 13Interactive Blend Tool Interactive Blend Tool Õî¸ð îáúåêòûã òîî íýìæ õîëáîõ õýðýãë¿¿ð. 1. -ãààð õî¸ð ä¿ðñ çóðíà. 2. -ãààð Drag õèéãýýä õî¸ð îáúåêòûã õîëáîíî. 1. -ãààð õî¸ð äºðâºëæèí çóðíà. 3.Õîîðîíäîõ òîîã ºãíº. 2. -ãààð Drag õèéãýýä õî¸ð îáúåêòûã õîëáîíî. 3. -ã äàðààä ºí㺠ººð÷èëíº. 3.Õîîðîíäîõ òîî ºãíº. 62
 63. 63. Ìóðèé çóðààñíû äýýð Click.1. -ãààð õî¸ð äóãóé çóðààä -ãààð Drag õèéãýýä õî¸ð îáúåêòûã õîëáîíî. 4.Õîîðîíäîõ òîîã íýìíý.2. -ãààð çóðààñ çóðíà.3. -ãààð äóãóé ñîíãîîäNew Path ñîíãîîä 63
 64. 64. Blend Along Full Path coíãîíî.1.Äîîðõ ä¿ðñ çóðààä Ctrl-D õóâèëààä î 180 ýðã¿¿ëýýä äóãóéã áàñ çóðíà.2. -ãààð Drag õèéãýýä õî¸ð îáúåêòûã õîëáîíî. New Path ñîíãîîä äóãóé äýýð Click. 1. -ãààð òåêñò áè÷íý.Ctrl-D õóâèëààä -ãààð Drag õèéãýýä õî¸ð îáúåêòûã õîëáîíî.Rotate All Object ñîíãîîä 2.Õîîðîíäîõ çàéã ººð÷èëíº. -ã äàðààä ºí㺠ººð÷èëíº. 64
 65. 65. Õè÷ýýë- 14Interactive Contour Tool ãàäíàõ õ¿ðýý Interactive Contour Tool õ¿ðýýíû òîî Õ¿ðýý õèéõ õýðýãë¿¿ð. Äîòîð õ¿ðýý õ¿ðýýíû ºðãºí ãîë õ¿ðòýëõ õ¿ðýý õ¿ðýýíû çóðààñíû ºí㺠õ¿ðýýíû ºí㺠ºí㺠ººð÷èëºõ 1. -ãààð äºðâºëæèí çóðíà. -----õ¿ðýý ¿ã¿éñãýõ 2. -ã àâààä äºðâºëæíèé ãîëîîñ ãàäàãø íü Drag õèéíý. 65
 66. 66. Õè÷ýýë- 15Interactive Distortion Tool Interactive Distortion Tool Òàòàõ, àðçãàðòàé õèéõ, ýðã¿¿ëýõ õýðýãë¿¿ð. Drag1.Òàòàõ 1. -ãààð äºðâºëæèí çóðíà. 2. -ã àâààä -ã ñîíãîîä äºðâºëæíèé Drag ãîëîîñ ãàäíà òàë ðóó Drag õèéíý. Drag Drag 66
 67. 67. 2.Àðçãàðòàé õèéõ 3. Ýðã¿¿ëýõ 1. -ãààð äºðâºëæèí çóðíà. 1. -ãààð äóãóé çóðíà. 2. -ã àâààä -ã ñîíãîîä äºðâºëæíèé 2. -ã àâààä -ã ñîíãîîä äóãóéíû ãîëîîñ ãàäíà òàë ðóó Drag õèéíý. ãàäààíààñ Drag õèéíý. Drag Àðçãàðûí õýìæýý Àðçãàðûí òîî 67
 68. 68. Õè÷ýýë- 16Interactive Envelope Tool Interactive Envelope Tool -ãààð òåêñò áè÷ýýä Õóâèðãàëò õèéõ õýðýãë¿¿ð. -ã àâààä õóâèðãàëò õèéíý. 1. Ýõëýýä File>Import... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson16-envelope / Flag.cdr 2. -ã àâààä Drag õèéãýýä õóâèðãàëò õèéíý. -ã àâààä -ã ñîíãîíî. Çóðààñíû äýýð Double Click õèéãýýä öýã íýìýæ áîëíî. 68
 69. 69. Õè÷ýýë- 17Interactive Extrude Tool Interactive Extrude Tool Ãóðâàí õýìæýýñ õèéõ õýðýãë¿¿ð. ºíäºð 1. -ãààð òåêñò áè÷íý. ñ¿¿äýðò ºíãèéí óóñãàëò ºãºõ 2. -ã àâààä ãîëîîñ ãàäíà òàë ðóó Drag õèéíý. Õ¿ðýý õèéõ Drag -ãààð äºðâºëæèí çóðíà. 3. -ààñ ñ¿¿äðèéí ºí㺠ººð÷èëíº. -ã àâààä ãîëîîñ ãàäíà òàë óó Drag õèéíý. ñ¿¿äýð íýã ºíãºòýé 69
 70. 70. Îáúåêòûã ýðã¿¿ëýõ-ààñ õ¿ðýýíèé õýìæýýã ºãíº. -ãààð ãóðâàí õýìæýýñ õèéíý. Äàõèàä Click õèéíý.-ààñ ãýðýë ºãíº. Òýãýýä Drag õèéãýýä ýðã¿¿ëíý. 70
 71. 71. Õè÷ýýë- 18Interactive Drop Shadow Tool Interactive Drop Shadow Tool Îáúåêòýä ñ¿¿äýð ºãºõ õýðýãë¿¿ð. Òåêñòèéí ºíãèéã öàãààíààð òàâüñàí. 1. -ãààð òåêñò áè÷íý. Õàð äýâñãýð äýýð õàð ºí㺺ð òåêñò áè÷ýýä 2. -ã àâààä òåêñòèéí ãîëîîñ ãàäíà òàë ðóó ñ¿¿äðèéí ºíãèéã ººð÷èëñºí íü . Drag õèéíý. ñ¿¿äðèéí ºí㺠Çóðàãò ñ¿¿äýð ºã÷ áîëíî. -ààñ ñ¿¿äðèéí øóãàì ººð÷èëæ áîëíî. 71
 72. 72. Õè÷ýýë- 19Bitmap Effects 72
 73. 73. 1.Øèíý õóóäàñ íýýíý. File>Import... maidaru.jpg File>New...2.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson19-wanted / wood.jpg Õýìæýý ººð÷èëíº. File>Import... paper.jpg -ã àâààä õî¸ð öýã ñîíãîîä Õýðýãã¿é õýñãèéã òàñëàíà.3.Çóðàãò ýôôåêò ºãíº. Bitmaps>3D Effects>Page Curl Bitmaps>Crop Bitmaps... 73
 74. 74. Òýãýýä Bitmaps>Mode>Grayscale Bitmaps>Bitmap Color Mask -ã àâààä öàãààí õýñýã äýýð Click.Bitmaps>Creative>Vignette Tolerance-ã 纺㺺ä -ã äàðíà.File>Import... stamp.jpgÖàãààí õýñãèéã òóíãàëàã áîëãîíî. 74
 75. 75. -ã àâààä òóíãàëàãøóóëíà.(Uniform)4.òåêñò áè÷íý. -ãààð òåêñò áè÷ýýä -ãààð ñ¿¿äýð ºãíº. Ctrl-D õèéãýýä -ã äàðààä ýðã¿¿ëíý. Òýãýýä Îáúåêòûã áàãà çýðýã ýðã¿¿ëíý.5. Scotch õèéíý. -ãààð äºðâºëæèí çóðaaä öàãààí ºí㺺ð áóäíà. 75
 76. 76. Õè÷ýýë- 20Ýìáëåì çóðàõCity Coffee-èéí ýìáëåì çóð÷ ¿çúå. 3.Çóðãèéã ò¿ãæèíý. Arrange>Lock object 4. Äóãóéã çóðíà. Outline Pen-ã ñîíãîíëî.1.Øèíý õóóäàñ íýýíý. File>New...2.Ñêàéíåðààñ àâñàí çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson20-emblem / city-coffee.jpg -ã àâààä äîîðõè äóãóé çóðíà. 76
 77. 77. Copy(Ctrl-C),Paste(Ctrl-V) õèéãýýä 6. Òåêñò áè÷íý. Shift äàðààä õýìæýý ººð÷èëíº. -ààð äîîðõè òåêñò áè÷íý. Text>Fit Text To Path5. Ä¿ðñèéã çóðíà. Òýãýýä äîîðõè äóãóéí äýýð Click õèéíý. -ã àâààä äîîðõè çóðààñ çóðíà. ªí㺠áàñ çóðààñíû ºðãºí ñîíãîíî. -ã àâààä òåêñòèéí äýýð Click õèéíý. òýãýýä äîîðõè òîî ºãººä òåêñòèéã äýýøýý 纺íº. 77
 78. 78. Text>Fit Text To Path Òýãýýä äîîðõè äóãóéí äýýð Click õèéíý. -ã àâààä òåêñòèéã á¿ãäèéã íü èäýâõæ¿¿ëýýäòåêñòèéí õýìæýý áàñ ºí㺠ººð÷èëíº. -ã äàðààä äîîðõè ñîíãîíî. -ààð äîîðõè òåêñò áè÷íý. 78
 79. 79. -ã àâààä òåêñòèéã á¿õ èäýâõæ¿¿ëýýä 7. Òåêñò áè÷íý.òåêñòèéí õýìæýý áàñ ºí㺠ººð÷èëíº. -ààð äîîðõ òåêñò áè÷íý. -ã àâààä äóãóé ñîíãîîä ºí㺠áóäíà. -ààð çóðààñ çóðààä òåêñò áè÷íý. 8. Ò¿ãæñýí çóðãèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîíî. Arrange>UnLock Object Òýãýýä Delete õèéíý. 79
 80. 80. 9. Îáúåêòèéã ãðóïï õèéíý. Äàðààãèéí Mobicom-èéí ýìáëåì çóð÷ ¿çúå. Äîîðõè á¿õ îáúåêòèéã ñîíãîîä -ã äàðíà. 1.Ñêàéíåðààñ àâñàí çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... mobicom.jpg 2.Çóðãèéã ò¿ãæèíý. Arrange>Lock object 80
 81. 81. 3. Äóãóé çóðíà. Äàõèàä íýã -ã àâààä Ctrl äàðààä çºâ äóãóé çóðíà. -ã àâààä Ctrl äàðààä çºâ äóãóé çóðíà. -ã ñîíãîîä äîîðõ òîî ºãíº. Äîîðõ õî¸ð äóãóé ñîíãîîä õèéíý. Çóðààñíû ºðãºí ººð÷èëíº. 81
 82. 82. 4.Çóðààñûã õýëáýðò îðóóëàõ. Arrange> Convert Outline To Object Îäîî äîîä çóðàã áîëñîí. Copy(Ctrl-C),Paste(Ctrl-V) õèéãýýä -ã äàðààä ýðã¿¿ëíý. 5.Çóðààñ çóðíà. -ã àâààä äîîðõè çóðààñ çóðíà.5.Çóðãèéã íýãòãýíý. Windows> Dockers>Shaping>Weld Õî¸ð äóãóé ñîíãîîä Weld To... äàðíà. Çóðààñûã õýëáýðò îðóóëíà. Arrange> Convert Outline To Object 82
 83. 83. Copy(Ctrl-C),Paste(Ctrl-V) õèéãýýä Äóãóé ä¿ðñèéã Click õèéíý. Çóðààñûã äîîðõè øèã òàâèíà. Á¿õ çóðààñ ñîíãîíî. 8. Ò¿ãæñýí çóðãèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîíî.7. Çóðãèéã òàéðíà. Arrange>UnLock Object Òýãýýä Delete õèéíý. Windows> Dockers>Shaping... -ã ñîíãîîä Trim...äàðààä 83
 84. 84. Äàñãàë-2 Ñî¸ëûí Êîëëåæèéí ýìáëåìÄàñãàë-1 SKY Shopping Center-èéí ýìáëåì 84
 85. 85. Õè÷ýýë- 21Äýëã¿¿ðèéí Ðåêëàì 85
 86. 86. 1.Øèíý õóóäàñ íýýíý. -ààð äîîðõè ä¿ðñèéã çóðíà. File>New...2.Ýìáëåìèéã çóðíà. File>Import... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson21-seven / logo.jpg -ààð äîîðõè äºðâºëæèí çóðààä Çóðãèéã ò¿ãæèíý. Windows> Dockers>Shaping>Trim Arrange>Lock object -ã ñîíãîîä Trim...äàðààä 86
 87. 87. Äîîä çóðãèéí äýýð Click õèéíý. Ò¿ãæñýí çóðãèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîíî. Arrange>UnLock Object Òýãýýä Delete õèéíý. Äîîðõè á¿õ îáúåêòûã ñîíãîîä -ã äàðíà. 3.Òåêñò áè÷íý. Äîîðõè òåkñòèéã -ààð òåêñò áè÷íý.Òåêñò áè÷ýýä äîîðõè øèã ºí㺺ð áóäíà. -ààð äóãóé çóðíà. 87
 88. 88. -ààð òåêñò ñîíãîîä -ã àâààä Òåêñòèéí õýëáý𠺺ð÷èëíº. Text>Fit Text To PathÄóãóé äýýð Click õèéíý. 4.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... shop.jpg -ààð äóãóé ñîíãîîä Delete. Çóðàãò ýôôåêò ºãíº. Bitmaps>Creative>Vignette -ààð äîîðõè òåêñò áè÷íý. 88
 89. 89. 5. Ãàð÷èã õèéíý. -ààð òåêñò áè÷íý.File>Import... food1.jpg -ààð ºíãºíèé óóñàëò õèéíý. -ààð îä çóðíà. -ààð ãóðâàí õýìæýýñ õèéíý. -ààð ôîòî ñîíãîîäEffect>Power Clip>Place Inside Container... Ñ¿¿äðèéí ºí㺠ñîíãîíî. 89
 90. 90. Òýãýýä äîîðõè øèã òàâèíà. -ààð õ¿ðýý õèéíý.6.Äýâñãýð õèéíý. -èéí äýýð Double Click õèéãýýä A4 õýìæýýòýé äýâñãýð õèéíý. Äóóñâàë -ààð ºíãºíèé óóñàëò õèéíý.7.Òåêñòèéã íýìíý. -ààð òåêñò áè÷íý. 90
 91. 91. Õè÷ýýë- 22Transparency Tool Transparency Tool Îáúåêòûã òóíãàëàãøóóëàõ õýðýãë¿¿ð.1.Øèíý õóóäàñ íýýíý. File>New...2.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... 3.Power Clip õèéíý. kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson22-fish / fish-photo.jpg -èéí äýýð Double Click õèéãýýä A4 õýìæýýòýé äºðâºëæèí õèéíý. Õýìæýý òîìðóóëíà. Arrange>Order>To Front 91
 92. 92. -ààð çºâõºí Z ¿ñãèéã òîìðóóëíà. Æèæèã òåêñò áàñ áè÷íý. -ààð ôîòî ñîíãîîä Effect>Power Clip>Place Inside Container... ĺðâºëæèí äýýð Click õèéíý. -ààð äîîðõè çóðàã çóðíà. -ã äàðààä íýãòãýíý.4.Ýìáëåì õèéíý. Äóãóé çóðààä õèéíý. -ààð òåêñò áè÷ýýä íàëóó áîëãîíî . 92
 93. 93. 5.Îáúåêòûã òóíãàëàãøóóëíà. Çàãàñûã çóðãèéí äýýð òàâèíà. -ã àâààä Uniform ñîíãîíî. -ààð äóãóé çóðíà. -ààð òåêñò áè÷ýýä ýðã¿¿ëíý. -ã àâààä Fountain ñîíãîíî. -ã àâààä Fountain ñîíãîíî. 93
 94. 94. File>Import... fish-map.cdr -ààð öàãààí äºðâºëæèí çóðíà. Ýìáëåìèéã çººãººä ºí㺠ºãíº. -ã àâààä öýãèéí äýýð Drag õèéãýýääóãóéëíà.Øóóä òîî ºã÷ ÷ áîëíî. Òýãýýä çàãàñ áàñ äóãóéã Ctr-D õèéãýýä õóâèëíà. Drag -ã àâààä Uniform ñîíãîíî. Äóóñâàë 94
 95. 95. Õè÷ýýë-23Êàëåíäàðü 95
 96. 96. 1. Øèíý õóóäàñ õèéíý. -ã äàðààä ãðóïï õèéíý. Ctrl-D äàðààä îáúåêòûã õóâèëíà2. Êàëåíäàðü õèéíý. -ã àâààä äºðâºëæèí çóðíà. 6 óäàà Ctrl-D äàðààä îáúåêòûã õóâèëíà -ààð òîî áè÷èíý. Íýãèéã íü äîîðõè øèã òàâèàä -ààð õî¸óëàíã íü ñîíãîíî. á¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî. 96
 97. 97. Îáúåêòûã çýðýãö¿¿ëíý. Íýãèéã íü äîîðõè øèã òàâèàä á¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî.Arrange>Align and Distribute Arrange>Align and DistributeOK-ã äàðíà.Äàõèàä -ã äàðààä ãðóïï õèéíý.4 óäàà Ctrl-D äàðààä îáúåêòûã õóâèëíà. OK-ã äàðíà. 97
 98. 98. Ãàðèã áàñ áè÷íý. -ã äàðààä áóòàðõàé ãðóïï áèøáîëãîíî. 6 óäàà Ctrl-D äàðààä îáúåêòûã õóâèëíà.Õýðýãã¿é îáúåêòûã Delete õèéíý. Íýãèéã íü äîîðõè øèã òàâèàä á¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî. -ààð á¿õ ºäðèéã ººð÷èëíº. Arrange>Align and Distribute 98
 99. 99. 3. Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson23-calender / boris02.jpgOK-ã äàðíà. -ààð á¿õ ãàðèã ººð÷èëíº. 4. Äýâñãýð õèéíý. -èéí äýýð Double Click õèéãýýä A3 õýìæýýòýé äýâñãýð õèéíý.Äîîðõè á¿õ îáúåêòûã ñîíãîîä -ã äàðààäãðóïï õèéíý. 99
 100. 100. Äýâñãýðèéí ôîí ñîíãîíî. Áàñ ººð õýðýãòýé þì õèé. Äóðòàé ôîí ñîíãîîðîé. Æèøýý:5. Êàëåíäàðèéí äèçàéí ººðë÷èëíº. -ã äàðààä áóòàðõàé õèéãýýä ôîí, çóðààñíû ºí㺠ººð÷èëíº. Òà íà𠺺𺺠ÿíç ÿíçûí ãî¸ êàëåíäàðü õèéãýýðýé ! 100
 101. 101. Õè÷ýýë- 24Íýðèéí õóóäàñ Äîîðõè íýðèéí õóóäàñ õèéæ ¿çúå. Òîî(90mm, 55mm) ºãººä õýìæýý ººð÷èëíº. 3.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson24-name-card / college logo.cdr1. Øèíý õóóäàñ õèéíý. File>New...2. Õ¿ðýý çóðíà. 4.Òåêñò áè÷íý. -ààð äºðâºëæèí çóðíà. -ààð äîîðõè òåêñò áè÷íý. 101
 102. 102. 4.Òåêñòèéã çýðýãö¿¿ëíý. Äîîðõè 3 òåêñò ñîíãîîä Ç¿¿í òàë ðóóãàà Text>Format Text... çýðýãö¿¿ëíý. Align îðîîä Center ñîíãîíî. Arrange>Align and Distribute... Áàðóóí òàë ðóóãàà çýðýãö¿¿ëíý. Èíãýæ ãîë ðóóãàà çýðýãö¿¿ëíý. 102
 103. 103. File>Import... My-photo.jpg Äîîðõè á¿õ îáúåêòûã ñîíãîîä õèéíý. -ààð íýð áîëîí ìýäýýã àíãëèàð áè÷ýýä Òýãýýä A4 öààñíû äýýð 10 -ã Copy , PasteText>Format Text... õèéãýýäAlign îðîîä Left ñîíãîíî. Arrange>Align and Distribute... îáúåêòûã çýðýãö¿¿ðíý.Arrange>Align and Distribute...Ýìáëåì áàñ îðóóëæ èðýýäArrange>Order>To Back 103
 104. 104. Õè÷ýýë- 25Öýöãèéí Çóðàã 104
 105. 105. 1. Øèíý õóóäàñ õèéíý. Mesh Fill Tool -ã ñîíãîíî.2.Ñêàéíåðààñ àâñàí ýñêèç îðóóëæ èðíý. File>Import... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson25-flower / sketch.jpg Arrange>Lock Object Íýã öýã ñîíãîîä ºí㺠ºãíº.3. Öýöýã çóðíà. ׺뺺òýé öýã ñîíãîîä ºí㺠ºãíº. -ààð äîîðõè çóðààñ çóðíà. Áàñ öýãèéã 纺æ áîëíî. -ààð çàñàæ áîëíî. ªí㺠ºãíº. 105
 106. 106. -ààð äàðààãèéí ä¿ðñ çóðààä ºí㺺ð áóäíà. 4. Äýâñãýð õèéíý. -ààð öàãààí äºðâºëæèí çóðààä Arrange >Order>To Back Mesh Fill Tool -ã ñîíãîîä íýã íýã öýã ñîíãîîä ºí㺠ºãíº. 5. Õ¿ðýý õèéíý. Mesh Fill Tool -ã ñîíãîîä ºíãèéí -ààð äºðâºëæèí çóðààäóóñàëò õèéíý. Effect>Artictic Media... Äóðòàé áàãñ ñîíãîíî.Èíãýýä á¿õ çóðãèéã çóðíà.Ýñêèç õýðýãã¿é áîëñîí áîëArrange>UnLock Object õèéãýýä Delete äàðíà. 106
 107. 107. Õè÷ýýë- 26Export1. Øèíý õóóäàñ íýýíý. 3. Export õèéíý. ªºðèéí ýìáëåìèéã ãðóïï õèéãýýä File>Export... Íýð ºãººä File of types: -ààñ EPS ñîíãîíî.2. ªºðèéí ýìáëåì õèéíý. Áàñ Selected only (çºâõºí ñîíãîñîí îáúåêò)-ã ñîíãîîä Export -ã äàðààä õàäãàëíà. ׺뺺òýé ººðèéí ýìáëåì õèéãýýðýé. Æèøýý 107
 108. 108. 5.Çóðãèéã íèéë¿¿ëíý. File>Open... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson26-export / box.jpg, cap.jpg, cup.jpg Ýìáëåìèéí çóðãèéã Copy(Ctrl-C) õèéãýýä cap.jpg çóðãèéí äýýð Paste(Ctrl-V) òýãýýä Ctrl-T õèéíý. OK-ã äàðíà.4. Adobe Photoshop-ã àæèëëóóëíà. Layer ñàìáàðààñ æààõàí òóíãàëàãøóóëíà. File>Open... Ñàÿ õèéñýí ýìáëåìèéí ôàéëûã íýýíý. Layer>Flatten Image õèéíý. Box.jpg äýýð Ýìáëåìèéí çóðãèéã Copy(Ctrl-C) ,Paste(Ctrl-V), Ctrl-T õèéíý. OK-ã äàðíà. -ààð äîîðõè øèã òýìäýãëíý. 108
 109. 109. Edit>Transform>Distort 5. Òàñàëñàí çóðãèéã õàäãàëíà.Äîîðõè õýëáý𠺺ð÷èëíº. Enter-ã äàðíà. -ààð äîîðõè øèã òýìäýãëíý. Select>InverseSelect>Feather Õýðýãã¿é õýñýãèéã òýìäýãëýýäImage>Adjust>Hue/SaturationÑ¿¿äýð ºãíº. Help>Export Transparent Image... I have selected...-ã ñîíãîîä Next äàðíà.Layer>Flatten Image õèéíý. EPS -ã ñîíãîîä õàäãàëíà. 109
 110. 110. Preview-ààñ TIFF(8 bit/pixel) ñîíãîîä OK. 7. Òåêñòèéã îðóóëæ èðíý. -ã àâààä òåêñòèéã òàâèõ õýñýãò äîîðõè Drag õèéíý. Èíãýýä á¿õ ýìáëåìèéã çóðàãòàé íèéë¿¿ëýýä òàñàëñàí çóðàãààð õàäãàëíà. File>Import...6. Corel Draw-ä áóöíà. kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson26-export / sample.txt File>Open... Ñàÿ õàäãàëñàí òàñàëñàí çóðãèéã íýýíý. Text>Format Text... Align-ààñ Full justify(õî¸ð òàëààð çýðýãö¿¿ëýõ) Frame and Columns-ààñ 2 áàãàíà ñîíãîíî. Copy(Ctrl-C) õèéãýýä -ààð çóðñàí äýâñãýðèéí äýýð Paste(Ctrl-V) Á¿õ çóðãèéã Copy, Paste õèéãýýä îðóóëæ èðíý. OK-ã äàðíà. 110
 111. 111. 7. Çóðãèéã òåêñò äîòîð áàéðëóóëíà. Äóóñâàë Ýìáëåìèéã òåêñòèéí äýýð Copy, Paste õèéíý. -ààñ Straddle Text -ã ñîíãîîä OK. -ààð òåêñò áè÷íý. 111
 112. 112. Õè÷ýýë- 27ÂÈÒÑÀÌÎ-ãèéí øèëýí äèçàéí 112
 113. 113. Ýõëýýä File>Open... Õî¸ð ãóðâàëæèí çóðààä kimi-Lesson/ Corel Draw/ -ààð õîëáîëò õèéíý. CD-Lesson27-bitcamo / start-file.cdr1. Õ¿ðýý çóðíà. -ààð äºðâºëæèí çóðààä òîî ºãíº. -ã àâààä Ctrl-D õèéãýýä ýðã¿¿ëýýä äîîðõè øèã òàâèíà. -ààð ºíãèéí óóñàëò õèéíý. 2. Òàñàëñàí çóðãèéã õèéíý. Adobe Photoshop-ã àæèëëóóëíà. File>Open... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson27-bitcamo / start-file.cdr 113
 114. 114. -ã àâààä òóíãàëàãøóóëàõ õýñýãèéã 3. Corel Draw-ä áóöíà.òýìäýãëíý. File>Open... Ñàÿ õàäãàëñàí òàñàëñàí çóðãèéã íýýíý. Copy(Ctrl-C) õèéãýýä ñàÿ õèéñýí çóðãèéí äýýð Paste(Ctrl-V)Help>Export Transparent Image... I have selected...-ã ñîíãîîä Next äàðíà. -ààð Fountain Fill ñîíãîîä òóíãàëàãøóóëíà.EPS -ã ñîíãîîä õàäãàëíà. 4. Ãàð÷èã õèéíý. -ààð òåêñò áè÷ýýä -ààð óóñàëò õèéíý.Preview-ààñ TIFF(8 bit/pixel) ñîíãîîä OK. -ààð õ¿ðýý õèéíý. 114
 115. 115. Òåêñòèéã æààõàí äîîøîî 纺íº. -ã àâààä öàãààí öýãèéã äàðæ äýýøýýäîîøîî 纺íº. Áàñ -ààð òåêñòèéí ºí㺠ººð÷èëíº. 5. Îëîí ºíãèéí óóñàëò õèéíý. -ààð òåêñò áè÷ýýä -ã àâààä Fountain Fill ñîíãîíî. -ààð äîîðõè çóðààñ çóðíà. -ã äàðààä îëîí ºíãèéí óóñàëò ñîíãîíî. Presets-ààñ Rainbow-06 -ã ñîíãîîä OK-ã äàðíà. -ààð òåêñò áè÷ýýäText>Fit Text To PathÇóðààñíû äýýð Click õèéíý. 115
 116. 116. -ààð òåêñòèéã ñîíãîîä Copy,Paste õèéíý. Äîîðõè á¿õ îáúåêòèéã òàâèíà.Òýãýýä á¿ä¿¿í çóðààñ ñîíãîíî.Arrange>Order>Back One -ààð òàâàí ºíöºãò çóðààä -ààð ýðã¿¿ëíý. -ààð äóãóé çóðíà. Arrange>Convert to Curve -ààð çóðààñíû äýýð Double Click õèéãýýä öýã íýìíý.Effects>Artistic Media... Çîõèñòîé áàãñ ñîíãîíî. 116
 117. 117. Effects>Power Clip>Place Inside Container...ªíöºãèéí öýã ñîíãîîä -ã ñîíãîíî. Çóðààñ äýýð Click õèéíý. -ààð óóñàëò òàâèíà.Òýãýýä Delete äàðààä -ààð äóãóé çàñíà.Èíãýýä á¿õ ºíöºãèéã äóãóéëíà. ÄóóñâàëÒýãýýä ºìíº õèéñýí çóðãèéã Copy, Pasteõèéãýýä äîîðõè øèã òàâèààä õèéíý. 117
 118. 118. Õè÷ýýë- 28Äýëã¿¿ðèéí õàÿã 118
 119. 119. 1. Øèíý õóóäàñ õèéíý. 3. Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>New... File>Import... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson28-shop-sign / shop.jpg2. Äýëã¿¿ðèéí õàÿãèéí äèçàéí õèéíý. Corel Draw äýýð ÷ºëººòýé äýëã¿¿ðèéí õàÿãèéí äèçàéí õèéãýýðýé. Æèøýý Ñàÿ õèéñýí íàÿãèéã ôîòîíû äýýð òàâèààä Effects>Add Perspective... Öýãèéã 纺㺺ä õýëáý𠺺ð÷èëíº. -ààð Ctrl äàðààä çºâ äóãóé çóðíà. -ã ñîíãîîä òîî ºãíº. 119
 120. 120. 4. Øèíý õóóäàñ õèéíý. 7. Adobe Photoshop-ã àæèëëóóëíà. File>New... File>Open... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson28-shop-sign / depart.jpg Áàñ ñàÿ õèéñýí Ðåêëàì ôàéëûã íýýíý.5. Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. Ðåêëàì ôàéëûã Select>All, File>Import... Copy õèéãýýä depart.jpg äýýð Paste. photo-01.jpg, gobi-logo.wmf. Äîîðõè Ðåêëàì õèéíý. Effect>Power Clip> Place Inside Container... õèéñýí. Edit>Transform>Distort Õýðáý𠺺ð÷èëºíº.6. Çóðãèéã Export õèéíý. Gobi-èéí Ðåêëàì ñîíãîîä File>Export... Selected only-ã ñîíãîîä, JPEG-ààð õàäãàëíà. Layer>Flatten Image õèéãýýä File>Save as... JPEG-ààð õàäãàëíà. 8.Corel Draw äýýð File>Import... OK-ã äàðíà. 120
 121. 121. Êîìïüþòåðèéí ãðàôèê äèçàéíªºðºº ñóðàõ áè÷èã 3 - Corel Draw 9 Çîõèîã÷ : Õàÿøè Êèìèõèêî Òóñëàñàí õ¿ì¿¿ñ : Á.Ãàíòóëãà, Á.Áàòçîðèã, Ý.Ñàíñàðòóÿà, Ã.Àççàÿà, Ý.Áîëîðòóÿà, À.Îþóíãýðýë, Ã.×èíçîðèã, Á.Ýíõíàéðàìäàë Ñ.×óëóóí-Ýðäýíý, Á.Öýíäñ¿ðýí,×.Îþóíöýöýã Ñî¸ëûí Êîëëåæ Óëààíáààòàð 2002 Óã íîìûã á¿õýëä íü áîëîí õýñýã÷ëýí çºâøººðºëã¿éãýýð õóâèëàí îëøðóóëæ, õóäàëäààëàõûã õîðèãëîíî. 121

×