Successfully reported this slideshow.

Cs os under the gtp (amharic)

293 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cs os under the gtp (amharic)

  1. 1. የሲቪሌ ማህበረሰብ ሚና በእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅደ ውስጥየእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዴ (2003-2007) ሰነዴ የኢትዮጵያ የሲቪሌ ማህበረሰብ ዘርፍእስከዛሬ ያዯረገውን አስተዋጽኦ እውቅና ከመስጠት አሌፎ በቀጣይ በሌማት እቅደ ዘመንየሲቪሌ ማህበረሰብ ሚና ምን እንዯሚሆን በዝርዝር ያስቀምጣሌ፡፡ በአጠቃሊይ እነዚህ ሚናዎችበፊይናንስ ምንጭ፣ በማህበራዊ ዘርፍ መርሃግብሮች አተገባበር፣ በአቅም ግንባታና መሌካምአስተዲዯር እና የባሇብዙ ዘርፍ ጉዲዮች ዙሪያ (በተሇይም በሴቶችና ሕፃናት ጉዲዮች፣ በወጣቶችሌማትና ማህበራዊ ዯህንነት) ሊይ ያተኮሩ ናቸው፡፡ሀ) የፊይናንስ ፍሊጎትና የወጪ አሸፊፇንየእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅደ ትግበራ በተሇይም የሚጠበቀውን የበጀት ክፍተት ሇመሸፇንከፍተኛ የሆነ የአገር ውስጥና ከውጭ የሚገኝ የፊይናንስ ሃብት ይጠይቃሌ፡፡ ይህንን የፊይናንስክፍተት ከመሸፇን አኳያ መያድች ሉኖራቸው የሚችሇው ሚና በቀዯምት የዴህነት ቅነሳመርሃግብሮች የታየውን እውነታ መሰረት በማዴረግ በእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅደ ቀዴሞተቀምጧሌ፡፡ በተሇይ የግለን ዘርፍና የሕዝቡን ሚና የሚተነትነው የእዴገትና ትራንስፎርሜሽንእቅደ ክፍሌ (የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዴ፣ ገፅ 56) ይህንን የመያድች ሚናእንዯሚከተሇው ይገሌጸዋሌ፡ - “ስሇሆነም በቀጣዮቹ አምስት አመታት የግለ ዘርፍ፣ ሕዝቡና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ዕውቀታቸውን፣ ጉሌበታቸውንና ገንዘባቸውን በሌማት ሥራዎች ሊይ እንዯሚያውለና ሇተዘረጋው እቅዴ ስኬታማነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዯሚያዯርጉ ይጠበቃሌ፡፡ ስሇሆነም እነዚህ የሌማት ኃይልች የአምስት ዓመቱን የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ዓሊማዎች ከማሳካት አኳያ የሚያዯርጉት አስተዋጽኦ እንዯ ዋና የሌማት አቅም የሚወሰዴ ይሆናሌ፡፡”በተጨማሪም “በመንግስትና በሌማት አጋሮች መካከሌ ያሇው መሌካም ግንኙነት” (ገጽ 148)ሇእቅደ ትግበራ የሚያስፇሌገውን የገንዘብ ሃብት ከማሰባሰብ አኳያ እንዯ ዋና መሌካምአጋጣሚ ተጠቅሷሌ፡፡ በላሊ በኩሌ መንግስት የውጪ የገንዘብ ምንጮችን አስተማማኝGhetnet Metiku WoldegiorgisE-mail: gmgiorgis@gmail.com Page 1
  2. 2. አሇመሆን እንዯ አስጊ ሁኔታ በመሇየት ይህንን ስጋት ምሊሽ ሇመስጠት ከቀየሳቸው ትኩረትየሚሰጣቸው ስሌቶች ውስጥ አንደና ዋነኛው “ሀገር በቀሌና የውጪ መንግስታዊ ያሌሆኑዴርጅቶችና የሲቪክ ማህበረሰቦችን በዕቅደ ትግበራ ሂዯት የሚኖራቸውን አስተዋጽኦ ማጎሌበት”ነው፡፡ (GTP, p. 148)ሇ) ማህበራዊ ዘርፎችየእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅደ ያሰቀመጣቸው የሊቁ ማህበራዊ ግቦች ሇማሳካት የሲቪሌማህበረሰብን ቀዯምት አስተዋጽኦና ወዯፉት ሉኖረው የሚችሇውን ሚና ታሳቢ ማዴረጉ የግዴነው፤ በተሇይም የሲቪሌ ማህበረሰብ ተቋማት በሰፉው የሚንቀሳቀሱባቸው እንዯ ትምህርትናሥሌጠና፣ የጾታ እኩሌነት፣ የሌዩ ዴጋፍ ትምህርት፣ አማራጭ መሰረታዊ ትምህርት ባለትዘርፎች፡፡ በአሁኑ ጊዜ ቁጥራቸው የበዛ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት በትምህርት፣በጤና እና በላልች ማህበራዊ ዘርፎች እንቅስቃሴ በማዴረግ ሊይ ይገኛለ፡፡ የሲቪሌ ማህበረሰብተቋማት በሁለም ዯረጃዎች የትምህርትና የጤና ተቋማትን በማቋቋም አገሌግልት እየሰጡናቸው፡፡ ሇአብነት ያህሌ የኢ.ኦ.ተ.ቤ.ክ. ተስፊ ዴርጅት የተመሰተውን ሆፕ ዩኒቨርሲቲመመሌከት ይቻሊሌ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ የኢትዮጵያ የኤች.አይ.ቪ. ኤዴስ ፖሉሲና ፖሉሲውንተከትሇው የወጡት ላልችም ሰነድች የሲቪሌ ማህበረሰብ ተቋማት የፊይናንስ ሃብትበማሰባሰብና የፖሉሲና የመርሃግብር መአቀፈን በመተግበር ያሊቸውን ቁሌፍ ሚና እውቅናይሰጣለ፡፡ የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅደም ይህንኑ አካቷሌ፡፡የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅደ ሇትምህርትና ሥሌጠና ዘርፍ ያስቀመጣቸው የትግበራስሌቶች ውስጥ “የግሌ ባሇሃብቶች፣ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶችና ማኅበረሰቡ የ2ኛ ዯረጃት/ቤቶችን እንዱከፍቱ የማበረታታት፣ ዴጋፍ የመስጠትና ዯረጃውን የጠበቀ ሇመሆኑ ተገቢውንክትትሌ የማዴረግ ተግባራት” ማከናወን አንደ ነው (ገፅ 109) በተጨመሪም የጤና ዘርፈ አንዴቁሌፍ ክፍሌና የትግበራ ስሌት “በጤና አገሌግልት አሰጣጥ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶችንናየግለን ዘርፍ ተሳትፎ ማጠናከር” መሆኑ በዕቅደ እውቅና ተሰጥቶታሌ፡፡ (ገፅ. 111) በዚህምመሰረት የጤናውን ዘርፍ የትግበራ ስሌቶች በአጠቃሊይ የሚያስቀምጠው ክፍሌ (ገፅ.111/እንግሉዝናው ቅጂ ገፅ 92)፡ -Ghetnet Metiku WoldegiorgisE-mail: gmgiorgis@gmail.com Page 2
  3. 3. “የመንግስት መ/ቤቶች፣ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች፣ ዓሇም አቀፍ ሇጋሽ አካሊትና የሌማት አጋሮች፣ የግለን ዘርፍና በጤና አገሌግልት ሊይ የተሰማሩ ዘርፇ ብዙ የጤና ሥራዎችን ማስተባበር፣ እንዱሁም የግለ ዘርፍ በጤናው መስክ የሚጫወተው ገንቢ ሚና እንዱጠናከር ይዯረጋሌ.”በመንግስት፣ መያድችና ሲቪሌ ማህበረሰብ እና በግለ ዘርፍ መካከሌ የተሳሇጠ ትብብርናቅንጅት መኖሩ ወሳኝ እንዯሆነ ይጠቁማሌ፡፡ሐ) አቅም ግንባታና መሌካም አስተዲዯርየሲቪሌ ማህበረሰብ ተቃማት - በተሇይም ሕዝባዊ አዯረጃጀቶች - በአቅም ግንባታና መሌካምአስተዲዯር ዘርፍ የሚጫወቱት ሚና በእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅደ ግሌፅ እውቅናተሰጥቶታሌ፡፡ ሇአብነት ዜጎች በአስተዲዯራዊና የሌማት ውሳኔ አሰጣጥ ሂዯት የሚሳተፈበትንሁኔታ ከማመቻቸት አንፃር የሌማትና ትራንስፎርሜሽን እቅደ የሚከተለትን እርምጃዎችይዘረዝራሌ (ገጽ 116)፡ - “ሕዝቡ በተሇያዩ የሙያና የብዙሃን ማህበራት ተዯራጅቶ መብትና ጥቅሙን ሇማስከበር እንዱንቀሳቀስ፣ በፖሉሲና እቅድች አቀራረጽና አፇፃጸማቸውን በመገምገም የተዯራጁ የብዙሐንና የሙያ ማኅበራት በሰፉው የሚሳተፈበትን ሥርዓት ቀርጾ … ማኅበራቱም ጠንካራ የዳሞክራሲ ማስተማሪያ መዴረኮች ሆነው እንዱያገሇግለና ሀሳብን በነፃ መግሇጽ ነፃነት ከመቻቻሌ ባህሌ ጋር በማጣመር የሕግ የበሊይነትን ማስፇንና ዜጎች መብትና ጥቅማቸውን ሇማስከበር ተዯራጅተውና ጠንክረው በተቀናጀ ሁኔታ እንዱንቀሳቀሱ መንግስት ያሌተቆጠበ ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡ይሌቁንም የማህበረሰብ ተቋማት ሕዝባዊ ተሳትፎን ከማሳዯግ አኳያ የሚኖራቸው ሚናበእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅደ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶታሌ፡፡ ሇአቅም ግንባታና መሌካምአስተዲዯር ዋና ግቦችን የሚያስቀምጠው የሰነደ ክፍሌ የማህበረሰብ ተቋማትን ተሳትፎGhetnet Metiku WoldegiorgisE-mail: gmgiorgis@gmail.com Page 3
  4. 4. በተመሇከተ የታዩ ክፍተቶችን ከዘረዘረ በኋሊ እነዚህን ክፍተቶች የመሸፇንን አስፇሊጊነትያሰምርበታሌ፡፡ (ገፅ 118) ከዚህም አንፃር በማህበረሰብ ተቋማት ተሳትፎ ዳሞክራሲና መሌካምአስተዲዯርን ሇማስፊፊት የሚወሰደ ዝርዝር እርምጃዎችን ያስቀምጣሌ፡፡ ከነዚህም ውስጥየህብረት ሥራ ማህበራትን፣ የሙያ ማህበራትንና ላልች የማህበረሰብ ተቋማትን በውሳኔአሰጣጥ ሂዯት ማካተት እና የሕዝባዊ ተሳትፎን ዯረጃና ቀጣይነት ሇማጠናከር የሚያስችለእርምጃዎችን መውሰዴ ይገኙበታሌ፡፡ በተሇይ ዳሞክራሲና መሌካም አስተዲዯርን በተመሇከተዳሞክራሲያዊ ሥርዓትን ሇማጠናከር የትግበራ ስሌቶችን የሚመሇከተው የሰነደ ክፍሌየማህበረሰብ ተቋማትን ተሳትፎ እንዯሚከተሇው አስቀምጦታሌ (ገፅ 127)፡ - “ከዚህም በተጨማሪ በም/ቤቶቹ በሚወጡ አዋጆች፣ የበጀት እቅድች፣ ፖሉሲዎችና የተሇያዩ ተግባራት ሊይ ሕብረተሰቡንና የሲቪክ ማኅበረሰባትን የማሳተፍ ሥራዎች ይሰራለ፡፡ ሌዩ ዴጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ሊይ የፖሇቲካ ተሳትፎአቸውን የሚያሳዴጉ ሥራዎችም ይከናወናለ፡፡”በሰነደ ‘በመገናኛ ብዙሃን ክትትሌ የኅብረተሰቡን ተሳትፎ ስሇማሳዯግ’ እና ስሇኮሙዩኒቲብሮዴካስቲንግ (ገፅ 130/በእንግሉዝኛው ገፅ 108) እንዯ EHRCEPA ባለ መያድች ዴጋፍሲካሄደ የቆዩትን የማህበረሰብ ሬዱዮ መርሃግብሮች የሚያበረታታና የሚዯግፍ ተዯርጎ ሉወሰዴይችሊሌ፡፡ እነዚህና ላልችም በበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት የሚከናወኑ የሚዴያናኮሙኒኬሽን ተግባራት ሇአምስቱ ዓመት እቅዴ አፇፃጸም በተሇይም ሕዝባዊ ተሳትፎንከማጠናከር አኳያ ወሳኝ ሚና ሉጫወቱ እንዯሚችለ አይካዴም፡፡መ) የባሇብዙ ዘርፍ ጉዲዮችየእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅደ የሲቪሌ ማህበረሰብ በፆታ እኩሌነትና በሕፃናት ጉዲዮችዙሪያ የሚኖረውን ሚና በተዘዋዋሪ መንገዴም ቢሆን እውቅና ሰጥቷሌ፡፡ በነዚህ ዘርፎችየሲቪሌ ማህበረሰብ ተቋማት ሚና አሇም አቀፍና አህጉራዊ ስምምነቶችን ሇማፅዯቅ፣ የሕግናየሰብአዊ መብት ሥርዓቱን ከነዚህ ስምምነቶች ጋር ሇማጣጣም፣ ሴቶችና ሕፃናትን የሚጎደሌማዲዊ ዴርጊቶችን ሇማስወገዴ፣ ወዘተ… በእቅደ ከተሰጠው ትኩረት እንዯምታ ሉወሰዴበትይችሊሌ፡፡ የሲቪሌ ማህበረሰብ ተቋማት ቀዯም ብልና አሁንም ቢሆን ትኩረት ሰጥተውGhetnet Metiku WoldegiorgisE-mail: gmgiorgis@gmail.com Page 4
  5. 5. የሚንቀሳቀሱባቸው ዘርፎች በእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅደ ከታወቀሊቸው ሚና ጋርየተጣጣመ መሆኑ የሲቪሌ ማህበረሰብ በፆታ እኩሌነትና በሕፃናት ጉዲዮች ዙሪያ የሚኖረውንሚና አይቀሬበእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅደ ሇሴቶች ጉዲዮች የተቀመጡት የትግበራ ስሌቶች የተቀረጹትየሴቶች ማህበራትና አዯረጃጀቶችን ከማጠናከር፣ በሌማትና መሌካም አስተዲዯር መርሃግብሮችበማህበራትና አዯረጃጀቶች በኩሌ የሴቶችን ተሳትፎ ሇማሳሇጥ የሚያስችሌ አመቺ መአቀፍከመፍጠር እና የሴቶችን ተሳትፎ ቀጣይነት ሇማረጋገጥ የሴቶች ማህበራትና አዯረጃጀቶችንቅንጅትና ትብብር ከማጠናከር አኳያ መሆኑ የሲቪሌ ማህበረሰብ በፆታ እኩሌነትና በሕፃናትጉዲዮች ዙሪያ የሚኖረውን ሚና የበሇጠ የሚያጠናክር ነው፡፡ (ገፅ 133) በተመሣሣይ መሌኩሇወጣቶች ሌማት የተቀመጡት የትግበራ ስትራቴጂዎች “ወጣቶችን ማብቃት በሚመሇከትየወጣቶችን አዯረጃጀትና ሁሇገብ ተሳትፎ ማበረታታትና መዯገፍ” ሊይ ያተኮሩ ናቸው፡፡ (ገፅ134)በመጨረሻ የሲቪሌ ማህበረሰብ በማህበራዊ ዯህንነት ዘርፍ በተሇይም ሇተጋሊጭ የማህበረሰብክፍልች ዴጋፍና ክብካቤ በማዴረግ የሚኖረው ሚና በእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅደተጠቅሷሌ፡፡ ሇአብነት ሇማህበራዊ ዯህንነት የተቀመጡት ተዯራሽ ውጤቶች የሚዘረዝረውየእቅደ ክፍሌ ወጥ የሆነ የማህበራዊ ዯህንነት ሥርዓት በመንግስት፣ መንግስታዊ ባሌሆኑዴርጅቶች፣ በአረጋውያንና በአካሌ ጉዲተኞች አማካኝነት እንዯሚዘረጋ መግሇጹ እንዱሁምሇዘርፈ የተመረጡት የትግበራ ስሌቶች መንግስታዊ ባሌሆኑ ዴርጅቶች የሚካሄደ የዴጋፍናክብካቤ መርሃግብሮችን በሚያበረታታ መሌኩ መቀረፃቸው ሉጠቀሱ ይችሊለ፡፡ (ገፅ 137)Ghetnet Metiku WoldegiorgisE-mail: gmgiorgis@gmail.com Page 5

×