የሰብአዊ መብቶች ክትትሌ ፅንሰ-ሃሳባዊና የትግበራ መአቀፍየሰብአዊ መብቶች ክትትሌ ፅንሰ-ሃሳባዊና የትግበራ መአቀፍበመያድች የሚከናወን የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ክትትሌና ዘገባ ኢትዮጵያን ጨምሮ በ...
የሰብአዊ መብቶች ክትትሌ ፅንሰ-ሃሳባዊና የትግበራ መአቀፍየሰብአዊ መብት ክትትሌ የተሇመዯ አጠቃሊይ ዓሊማ በአንዴ ሁኔታ ወይም ጉዲይ ዙሪያ ምን ክፍተትእንዲሇ መሇየትና ክፍተቱን ሇመሙሊት ምን መ...
የሰብአዊ መብቶች ክትትሌ ፅንሰ-ሃሳባዊና የትግበራ መአቀፍ4   የሰብአዊ መብቶች ክትትሌ አካሄድችየተሇያዩ ወገኖች የሰብአዊ መብቶች ክትትሌ ሇማዴረግ የሚጠቀሙባቸው አካሄድች ከሽፋን፣ ትኩረትእና ...
የሰብአዊ መብቶች ክትትሌ ፅንሰ-ሃሳባዊና የትግበራ መአቀፍ5   የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ክትትሌ ዘዳዎችየሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ክትትሌ ሁሇት ዘዳዎችን ሉጠቀም ይችሊሌ፤ እነዚህም ክስተቶችን መሰረት...
የሰብአዊ መብቶች ክትትሌ ፅንሰ-ሃሳባዊና የትግበራ መአቀፍ   9. Office of the High Commissioner on Human Rights, Report on Indicators for Promot...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Conceptual and methodological framework for human rights monitoring (amharic)

300 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
300
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Conceptual and methodological framework for human rights monitoring (amharic)

  1. 1. የሰብአዊ መብቶች ክትትሌ ፅንሰ-ሃሳባዊና የትግበራ መአቀፍየሰብአዊ መብቶች ክትትሌ ፅንሰ-ሃሳባዊና የትግበራ መአቀፍበመያድች የሚከናወን የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ክትትሌና ዘገባ ኢትዮጵያን ጨምሮ በብዙ አገራትመንግስታት አወዛጋቢ ጉዲይ ተዯርጎ ይታያሌ፡፡ እንዯኔ እንዯኔ የዚህ ችግር አመክንዮ ከሰብአዊ መብቶችስምምነቶች መሰረታዊ ባህሪ የሚመጭ ይመስሇኛሌ፡፡ የሰብአዊ መብቶች ስምምነቶችን ፈርመውየሚያፀዴቁት መንግስታት እንዯመሆናቸው በስምምነቶቹ የተጠቀሱትን መርሆዎችና መብቶች እውንየማዴረግ ግዳታ በመንግስታት ሊይ ይወዴቃሌ፡፡ በመሆኑም የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ክትትሌመንግስታት የገቡትን ግዳታ ወይም የገቡትን ቃሌ ምን ያህሌ እንዯፈጸሙ እንዯመከታተሌ ሉቆጠርይችሊሌ፡፡ ነገር ግን ይህ እይታ ሙለዕ አይዯሇም፡፡ ላሊውና ብዙውን ጊዜ የበሇጠ ዋጋ ያሇው ጉዲይየሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ክትትሌ የሚያዯርጉ አካሊት ስሇ ስራው ያሊቸው ግንዛቤና እይታ ነው፡፡በአብዛኛው ክትትሌ የሚዯረግበት አግባብ ጥፋተኛ አካሌ ሇማግኘት ያሇመ፤ የሂዯቱ ውጤት የሆኑዘገባዎችም መንግስታትን ሇፈጸሙት ወይም ፈፅመዋሌ ሇተባሇው ጥፋት ሇማሳጣት በግብአትነት ጥቅምሊይ ሲውለ ይታያሌ፡፡ የተመዴ የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን ያወጣው የሰብአዊ መብቶች ሁኔታክትትሌ መመሪያ እንዯሚያስቀምጠው የሂዯቱ የመጨረሻ ግብ በአንዴ አገር ያሇውን የሰብአዊ መብቶችሁኔታ ማሻሻሌ ነው፡፡ እንግዱያውስ ሰብአዊ መብቶችን እውን ሇማዴረግ ሕጋዊ ግዳታ ያሇበትን እናበአገሪቱ ከፍተኛው የማስፈጸም አቅም ያሇውን አካሌ - መንግስትን - በማበሳጨት ይህንን ግብሇመዴረስ እነዯምን ይቻሊሌ?ይህ ጽሁፍ የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ክትትሌ ሇማዴረግ ወይም የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ክትትሌ ዘገባሇማዘጋጀት ሃሳብ ሊሊቸው ግሇሰቦች፣ ቡዴኖች ወይም ተቋማት በግብአትነት እንዱያገሇግሌ እና በጉዲዩዙሪያ ውይይት ሇማነሳሳት ታስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡ ምንም እንኳ በሰብአዊ መብቶች ዙሪያ ሇመስራትየተመዘገቡ ኢትዮጵያውያን የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ዋና ተዯራሽ ተዯርገው ቢታሰቡምየሚመሇከታቸው የመንግስት ተቋማትም ጠቃሚ ነገር ሉያገኙበት ይችሊለ፡፡1 መግቢያየሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ክትትሌ ፅንሰ-ሃሳባዊና የትግበራ መአቀፍ የሚከተለትን ታሳቢ ማዴረግ አሇበት፡- የዓሇም-አቀፍ እና አህጉራዊ የሰብአዊ መብት ዴርጅቶችን ምርጥ ተሞክሮዎች፣ የዓሇም-አቀፍ እናአህጉራዊ የሰብአዊ መብት ስምምነቶችን መርሆዎችና ዴንጋጌዎች፣ ብሔራዊውን የሰብአዊ መብቶችሥርዓት (የኢ.ፌ.ዳ.ሪ. ሕገ-መንግስትና ኢትዮጵያ ያፀዯቀቻቸውን ዓሇም አቀፍ የሰብአዊ መብቶችስምምነቶች)፣ እና የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ክትትሌ ሇማዴረግ ያቀዯውን ተቋም ዓሊማዎች (የመንግስትተቋም ከሆነ መቋቋሚያ አዋጁን፤ ላሊ ከሆነ ዯግሞ የዴርጅቱን ዓሊማዎች)፡፡ በዚህም መሰረት ይህንንአጭር ፅሁፍ ሇማዘጋጀት በተሇያዩ ዓሇም-አቀፍ፣ አህጉራዊ እና ብሔራዊ ተቋማት ጥቅም ሊይ የዋለየሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ክትትሌ አካሄድች ተዲሰዋሌ፡፡2 የሰብአዊ መብቶች ክትትሌ ምንነትና ግብየሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ክትትሌ ማሇት ሇወዯፊት ተግባራዊ እርምጃ ሇመውሰዴ የሚያስችሌ ግምገማሇመስጠት በማሇም አንዴን ነባራዊ ሁኔታ ወይም ክስተት ተቀባይነት ካሊቸው ዯንቦች/መመዘኛዎችአንፃር ሇረጅም ጊዜ በቅርበት የምንታዘብበት ሂዯት ነው፡፡ ክትትሌ የሚከተለት ገሊጭ ባሕሪያት አለት፡- ረጅም ጊዜ የሚወስዴ ሂዯት ነው፣ ሰፊ መረጃ ማሰባሰብ ወይም መቀበሌ ያስፈሌገዋሌ፣ ያሇማቋረጥወይም በየጊዜው በሚዯረግ ምርመራ ወይም ቅኝት ሁኔታውን በቅርበት መከታተሌና ሇውጦችንመመዝገብ ይጠይቃሌ፣ የትኩረት ማእከሌ የሆነውን ሁኔታ ወይም ክስተት በትክክሌ ሇመገምገምእንዱቻሌ በተሇይም ችግሮችንና ክፍተቶችን ሇመሇየት ግሌጽ መመዘኛዎች ወይም ዯንቦችን በመአቀፍነትይጠቀማሌ፣ ከመመዘኛዎቹ ወይም ከዯንቦቹ እንፃር ነባራዊ ሁኔታዎችን ሇመገምገም መዯበኛ የሆኑዘዳዎችን ይጠቀማሌ፣ ብዙውን ጊዜ የክትትሌ ሂዯቱ ውጤት ስሇሁኔታው የሚቀርብ ዘገባ ነው፣ እናይህ ዘገባ ሇወዯፊት ምን መዯረግ እንዲሇበት የሚያሳይ ግምገማዊ ይዘት ይኖረዋሌ፡፡Ghetnet Metiku Woldegiorgise-mail: gmgiorgis@gmail.com ገፅ 1
  2. 2. የሰብአዊ መብቶች ክትትሌ ፅንሰ-ሃሳባዊና የትግበራ መአቀፍየሰብአዊ መብት ክትትሌ የተሇመዯ አጠቃሊይ ዓሊማ በአንዴ ሁኔታ ወይም ጉዲይ ዙሪያ ምን ክፍተትእንዲሇ መሇየትና ክፍተቱን ሇመሙሊት ምን መዯረግ እንዲሇበት መጠቆም ነው፡፡ ከዚያም አሌፎየተወሰደት የማስተካከያ እርምጃዎች ውጤታማ መሆናቸውን ሇመከታተሌ ክትትሌ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡የሰብአዊ መብት ክትትሌ ዝርዝር ዓሊማዎች ውስጥ የሚከተለት ይገኙበታሌ፡ - የመንግስት አካሊትናዜጎች የዓሇም አቀፉን እና ብሔራዊ የሰብአዊ መብት ህግጋትን ማክበራቸውን ማረጋገጥ፣ ሇፍትሕሂዯት ግብአት የሚሆን መረጃ በማሰባሰብ ጥሰት የተፈፀመባቸው ተጎጂዎች ፍትህ እንዱያገኙ ማገዝእና የማንአሇብኝነት አመሇካከትን መዋጋት፣ ስርዓታዊ መፍትሄዎችን ሇማምጣት የሰብአዊ መብትጥሰቶችን በዓይነት፣ በዴግግሞሽ እና ከምክንያት አኳያ መሇየት፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችየሚከሰቱባቸውን ሁኔታዎች በመመዝገብ ሕዝብን ሇማስተማር እና በመንግስትና በግሇሰቦች ዘንዴግሌጽነት እንዱፈጠር ማዴረግ፣ እና የተጠቂዎችን ዴምጽ በማጉሊትና እንዱዯመጡ በማዴረግሇተጠቂዎች ዴጋፍ ማዴረግ ናቸው፡፡ምንም እንኳ ተመሳሳይ ግብ ሉኖራቸው የሚችሌ ቢሆንም በክትትሌ እና በሰብአዊ መብት ጥሰትምርመራ መካከሌ መሰረታዊ ሌዩነቶች አለ፡፡ ክትትሌ ስንሌ ብዙ ቁጥር ያሊቸውን ጉዲዮች መመርመርናመመዝገብን ጨምሮ በተዯጋጋሚ መረጃ መሰብሰብን የሚያካትት ሲሆን ምርመራ ግን አንዴ ወይምከዚያ በሊይ የሰብአዊ መብት ጥሰት የተከሰተበት እንዯሆነ የሚጠረጠርን ጉዲይ አስመሌክቶ መረጃየማሰባሰብ ሂዯት ነው፡፡ የሰብአዊ መብት ክትትሌ ሂዯት አካሌ የሆነ ምርመራ ዒሊማ የሚያዯርገውሇቀጣይ ሥራ የሚያግዝ ተነፃፃሪ የምርመራ ውጤትን መመዝገብ ነው፡፡ በረጅም ጊዜ ሂዯት በብዙተዛማጅ ጉዲዮች ሊይ የተካሄደ ምርመራዎች በጋራ ሲተነተኑ የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ምንእንዯሚመስሌ የሚያሳይ ውጤት ያመጣለ፡፡3 የሰብአዊ መብቶች ክትትሌ የሚያዯርጉ ተቋማትየሰብአዊ መብቶች ክትትሌ በተሇያዩ አካሊት ሉካሄዴ ይችሊሌ፡፡ ከነዚህም ውስጥ ሕብረ-ብሔራዊተቋማት፣ መንግስታዊ ተቋማት እና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች በዋነኝነት ይጠቀሳለ፡፡ሕብረ-ብሔራዊ ዴርጅቶች ሕብረ-መንግስታዊ ስምምነቶችን አፈፃጸም ሇመከታተሌ መመዘኛዎችን ማስቀመጥ፣ የተመሰረቱ አካሊት፣ መንግስታት የገቡትን ግዳታ ማሟሊታቸውን በተ.መ.ዴ. የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት፣ መከታተሌ፣ የሰብአዊ መብቶችን ሁኔታ ሇመከታተሌ በተመዴ የሰብአዊ መብት ጥሰትን የሚመሇከቱ አንዲንዴ የተሰየሙ ግሇሰቦችና ቡዴኖች ሁኔታዎችን መከታተሌ የተመዴ አካሊት (አይ.ኤሌ.ኦ፣ ዯብሉው.ኤች.ኦ፣ ዩ.ኤን.ዱ.ፒ.…)፣ አህጉራዊና ክፍሇ-አህጉራዊ የመንግስታት ዴርጅቶችመንግስታዊ ተቋማት መንግስታት ያጸዯቋቸውን ስምምነቶች በተመሇከተ መንግስታት ዓሇም አቀፍ መመዘኛዎችን በየጊዜው ዘገባ የማዘጋጀት ስሌጣን የተሰጣቸው አካሊት፣ እንዱቀበለ ማበረታታት፣ ብሔራዊ የሰብአዊ መብት ተቋማት፣ መንግስታት የገቡትን ግዳታ መተግበራቸውን የፖሉሲ አፈፃጸምን የሚከታተለ አስፈፃሚ አካሊት፣ መከታተሌ፣ ላልች ስሌጣን የተሰጣቸው አካሊት (ፀረ-ሙስና ኮሚሽን) ጥሰቶችን መከታተሌመንግስታዊ የሌሆኑ ዴርጅቶች ዓሇም አቀፍ የአዴቮኬሲ ቡዴኖችና ዴርጅቶች፣ ሕብረ-ብሔራዊ ዴርጅቶች መመዘኛዎችን አገር በቀሌ የሰብአዊ መብት መያድች እንዱያወጡ መወትወት፣ መንግስታት ዓሇም አቀፍ መመዘኛዎችን እንዱቀበለ ማግባባት፣ መንግስታት የገቡትን ግዳታ መተግበራቸውን መከታተሌ፣ ጥሰቶችን መከታተሌGhetnet Metiku Woldegiorgise-mail: gmgiorgis@gmail.com ገፅ 2
  3. 3. የሰብአዊ መብቶች ክትትሌ ፅንሰ-ሃሳባዊና የትግበራ መአቀፍ4 የሰብአዊ መብቶች ክትትሌ አካሄድችየተሇያዩ ወገኖች የሰብአዊ መብቶች ክትትሌ ሇማዴረግ የሚጠቀሙባቸው አካሄድች ከሽፋን፣ ትኩረትእና ከታሰበው ግብ አኳያ ሉሇያዩ ይችሊለ፡፡የሰብአዊ መብቶች ሁኔታን ወይም የግዳታዎች አፈፃጸምን መከታተሌ፡ - የሰብአዊ መብት ክትትሌየሚያካሂደ አካሊት የሚጠቀሙበት አካሄዴ ከሁሇት አጠቃሊይ ዘርፎች በአንደ ሉካተት ይችሊሌ፡፡እነዚህም የሰብአዊ መብቶች ሁኔታን መከታተሌ፣ ወይም ሰብአዊ መብቶችን ሇመተግበር ግዳታያሇባቸውን አካሊት አፈፃጸም መገምገም ናቸው፡፡ የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ዘገባ በዋነኝነት ትኩረትየሚያዯርገው ሰብአዊ መብቶች በመብቶቹ ባሇቤቶች ህይወት ምን ያህሌ እውን ሆነዋሌ ወይምየተጋሊጭ የማህበረሰብ ክፍልች መብቶች ምን ያህሌ ተፈፃሚ ሆነዋሌ በሚሇው ሊይ ነው፡፡ የዚህዓይነት ዘገባዎች በአብዛኛው የሚታዩት በብሔራዊ ዯረጃ ሲሆን በተ.መ.ዴ. የሰብአዊ መብቶች ምክርቤት የሚቀርቡት ዩኒቨርሳሌ ፔሬዱክ ሪቪው (ዩ.ፒ.አር.) ዘገባዎችም ጥሩ ምሳላ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ በላሊበኩሌ ዯግሞ ሰብአዊ መብቶችን ሇመተግበር ግዳታ ያሇባቸውን አካሊት አፈፃጸም አስመሌክቶ የሚቀርቡዘገባዎች በዋነኝነት የዓሇም አቀፍ ስምምነቶችን አተገባበር ሇመከታተሌ የሚዘጋጁ ናቸው፡፡ ስሇዚህምትኩረታቸው የባሇግዳታ አካሊትን ማንነት መሇየት እና በመንግስትና ላልች የሕግና የሞራሌ ግዳታየተጣሇባቸው አካሊት ሰብአዊ መብቶችን እውን ሇማዴረግ የተወሰደ እርምጃዎችን መገምገም ሊይይሆናሌ፡፡ በአንዲንዴ ሁኔታዎች እነዚህ ሁሇት አካሄድች በጋራ የሚመጡበትና በሰብአዊ መብቶችሁኔታ፣ በተጋሊጭ ክፍልች ሁኔታና በሕግና የሞራሌ ግዳታ የተጣሇባቸው አካሊት ሰብአዊ መብቶችንእውን ሇማዴረግ የተወሰደ እርምጃዎችን አጣምሮ የያዘ ዘገባ ሉዘጋጅ ይችሊሌ፡፡አጠቃሊይ ወይም ውሱን ሽፋን ያሇው ክትትሌ፡ - የሰብአዊ መብት ክትትሌ ዘገባዎችና ሂዯቶችበሽፋናቸው ስፋት/ጥበት ሉሇያዩ ይችሊለ፡፡ አንዲንዴ ዘገባዎች ሁለንም መብቶች በስፋት የሚሸፍኑሲሆኑ ላልች ዯግሞ በተወሰነ ጉዲይ፣ መብት ወይም የማህበረሰብ ክፍሌ ሊይ አትኩረው ይዘጋጃለ፡፡ይሁን እንጂ ብዙዎቹ በብሔራዊ ዯረጃ የሚዘጋጁ የሰብአዊ መብት ዘገባዎች ሁለንም መብቶችበዯምሳሳው የሚሸፍን አጠቃሊይ ክፍሌ እና በጠመረጡ ጉዲዮች ወይም መብቶችን በጥሌቀትየሚመሇከቱ ዝርዝር ክፍልች ይዘው የሚዘጋጁ ናቸው፡፡የሰብአዊ መብቶች ሁኔታን ወይም አንዴን ጉዲይ መከታተሌ፡ - ከትኩረት አቅጣጫ አንፃር ሲታዩ ዯግሞየሰብአዊ መብት ክትትሌ ሂዯቶችና ዘገባዎች በሁሇት ተከፍሇው ሉታዩ ይችሊለ፡ - የሁኔታ ክትትሌወይም የጉዲይ ክትትሌ፡፡ እያንዲንደ ክፍሌ ዝርዝር ንዑስ ክፍልች ሲኖሩት ይህም በሚከተሇውሰንጠረዥ በአጭሩ ቀርቧሌ፡፡የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ የሰብአዊ መብት ጥሰትን መከታተሌ፣ክትትሌ የሕግ አወጣጥ ሥርዓት ሂዯትን መከታተሌ፣ የሕግና የፖሉሲ አፈፃጸምን መከታተሌ፣ የሰብአዊ መብት ተቋማትን መመስረትና አሰራር መከታተሌ፡፡የተመረጠ አንዴ ጉዲይ ክትትሌ አንዴ ጉዲይ የታየበትን የሕግ ሂዯት መከታተሌ፣ ሇአንዴ ባሇጉዲይ/ተጠቂ የተሰጠውን መፍትሄና የማገገሚያ ዴጋፍ መከታተሌ፣ በአንዴ ጉዲይ ዙሪያ የተወሰደ ላልች እረምጃዎችን መከታተሌ፡፡የሁኔታ ክትትሌ በአንዴ ነባራዊ ሁኔታ ዙሪያ ጥሰቶችን፣ የሕግ መአቀፉን እና የሰብአዊ መብትተቋማትን አተገባበር የሚያካትት አጠቃሊይ ትኩረት ሲኖረው በተሇይ በአንዴ ስምምነት ዙሪያየመንግስትን አፈፃጸም ሇመከታተሌ ወይም በብሔራዊ ዯረጃ ሇሚካሄዴ ክትትሌ ጠቀሜታው የጎሊ ነው››በላሊ በኩሌ የጉዲይ ክትትሌ ጠባብ ትኩረት ያሇውና ተጠቂ-ተኮር የሆነ ብልም የአንዴን ተጠቂ ጉዲይበመከታተሌ ሊይ የተወሰነ ነው፡፡ በተመረጠው ጉዲይ ዙሪያ ሇውጦችን ተከታትል መመዝገብ የጉዲይክትትሌ መሰረታዊ ባህሪ ነው፡፡Ghetnet Metiku Woldegiorgise-mail: gmgiorgis@gmail.com ገፅ 3
  4. 4. የሰብአዊ መብቶች ክትትሌ ፅንሰ-ሃሳባዊና የትግበራ መአቀፍ5 የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ክትትሌ ዘዳዎችየሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ክትትሌ ሁሇት ዘዳዎችን ሉጠቀም ይችሊሌ፤ እነዚህም ክስተቶችን መሰረትያዯረገ ዘዳ እና ጠቋሚዎችን መሰረት ያዯረገ ዘዳ ተብሇው ይጠቀሳለ፡፡ ክስተቶችን መሰረት ያዯረገየክትትሌ ዘዳ ጥሰት የተፈፀመባቸው ወይም ሇጥሰት መፈጸም ምክንያት የሆኑ ክስተቶችን ማእከሌያዯረገ ሲሆን ጥሰት የተፈፀመበት ወይም ተፈፅሟሌ የተባሇበትን ክስተት በመመርመር ሊይይመሰረታሌ፡፡ የዚህ ዘዳ ዋነኛ እጥረት የጥሰቶችን ክስተት ዴግግሞሽ ሇመበየን የማያሌምና የማይችሌመሆኑ ነው፡፡በአንፃሩ ጠቋሚዎችን መሰረት ያዯረገ የክትትሌ ዘዳ የአንዴን መብት ገሊጭ ባህሪያት ወይም ይዘት ወዯጠቋሚዎች በመቀየር እና ተዯራሽ ግቦችን በጊዜ በመተንተን የሇውጥ ሂዯትን የምንገመግምበት ዘዳነው፡፡ ይህ ዘዳ ችግሮችን እና ጥሰት ሉፈፀምባቸው የሚችለባቸውን ሁኔታዎች ከመሇየት፣ የችግሩንመጠን ከመግሇጽ፣ በአካባቢዎች መካከሌ ንጽጽር ከማዴረግ፣ የማህበረሰብ ክፍልችን ነባራዊ ሁኔታከመበየን እና በጊዜ ሂዯት የሇውጥ አቅጣጫዎችን ከመገምገም አኳያ ጠንካራ አቅም አሇው፡፡ ይሁንእንጂ የግሇሰቦችን ሁኔታ የማዲበሌ ውጤት ስሇሚኖራቸው ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰትየተፈፀመባቸውን ክስተቶች በተመሇከተ ጠቋሚዎችና ተዯራሽ ግቦች አግባብ ሊይሆኑ ይችሊለ፡፡ጠቋሚዎችን መሰረት ያዯረገ የክትትሌ ዘዳ በተሇይ ተጠቂዎች ቀጥተኛና ሇሁኔታቸው አግባብ የሆነእገዛ የሚያስፈሌጋቸው ሲሆን ውጤታማነቱ ዯካማ ነው፡፡ በአጭሩ ስሇሰብአዊ መብቶች ሁኔታ የተሟሊስዕሌ ሇማግኘት ክስተቶችን መሰረት ያዯረገ ዘዳ እና ጠቋሚዎችን መሰረት ያዯረገ ዘዳ በጥምርመጠቀም ሉያስፈሌግ ይችሊሌ፡፡የማጣቀሻ ምንጮች 1. Audrey R. Chapman, Indicators and Standards for Monitoring Economic, Social and Cultural Rights, Science and Human Rights Program, American Association for the Advancement of Science, 2000 2. Carr Center for Human Rights Policy, Workshop on Measurement and Human Rights, Program in Criminal Justice Policy and Management, Kennedy School of Government, Harvard University, July 6-8, 2006 3. Craig G. Mokhiber, “Toward a Measure of Dignity: Indicators for Rights-Based Development,” The Statistical Journal of the United Nations Economic Commission for Europe 18 (2001) 159 4. General Guidelines Regarding the Form and Contents of Periodic Reports to be Submitted by States Parties under Article 19, Paragraph 1, of the Convention , United Nations Committee Against Torture, revised 1998, Document C/14/Rev.1. 5. Hans-Otto Sano & Lone Lindholt, Human Rights Indicators: Country Data and Methodology, Danish Center for Human Rights, 2000 6. Manuel Guzman and Bert Verstappen, Human Rights Monitoring and Documentation Series, Volume 1: WHAT IS MONITORING, HURIDOCS, 2003 7. Maria Green, When We Talk about Indicators: Current Approaches to Human Rights Measurement, report written for the Human Development Report Office, United Nations Development Programme, July 1999 8. Mona Nicoara, Human Rights Observation and Monitoring, Independent Consultant, Columbia University, Monday, June 28, 2004Ghetnet Metiku Woldegiorgise-mail: gmgiorgis@gmail.com ገፅ 4
  5. 5. የሰብአዊ መብቶች ክትትሌ ፅንሰ-ሃሳባዊና የትግበራ መአቀፍ 9. Office of the High Commissioner on Human Rights, Report on Indicators for Promoting and Monitoring the Implementation of Human Rights, HRI/MC/2008/3, Twentieth meeting of chairpersons of the human rights treaty bodies, Geneva, 26-27 June 2008 10. Paul Hunt, Interim report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the right of everyone to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health, United Nations General Assembly, Fifty-eighth session, Agenda item 117 (c), 10 October 2003 11. Rajeev Malhotra and Nicholas Fasel, “Quantitative Human Rights Indicators: A Survey of Major Initiatives,” draft for discussion at Turku, 3 March 2005. (http://www.abo.fi/instut/imr/indicators/Background.doc) 12. UN, “Revised general guidelines regarding t he form and contents of reports to be submitted by states parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,” E/C.12/1991/1, 17 June 1991 13. UN, Common Country Assessment and United Nations Development Framework: Guidelines for UN Country Teams (Geneva: July 2004) 6 (http://www.undp.or.id/mdg/documents/Guidance%20for%20CCA%20and%20UNDA F.pdf) 14. United Nations Development Group, Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals: Definitions, Rationale, Concepts, and Sources (New York: United Nations, 2003). (http://millenniumindicators.un.org/unsd/mispa/Metadatajn30.pdf) 15. United Nations Development Programme, Indicators for Human Rights Based Approaches to Development in UNDP Programming: A Users’ Guide, Bureau for Development Policy Democratic Governance Group, March 2006 16. United Nations Human Rights Council: Institution Building, Human Rights Council resolution 5/1 of 18 June 2007Ghetnet Metiku Woldegiorgise-mail: gmgiorgis@gmail.com ገፅ 5

×