Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Continguts 3r cicle blocs

784 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Continguts 3r cicle blocs

 1. 1. 1r TRIMESTRE EDUCACIÓ FÍSICA 6èUNITATS DIDÀCTIQUES BLOC DE CONTINGUTS1-Preparem el nostre cos 1-Imatge i percepció, Activitat física i salut2-Lespai i el temps 2-Imatge i percepció, Activitat física i salut3-Latletisme 3-Habilitats motrius, Activitat física i salut2N TRIMESTREUNITAT DIDÀCTICA BLOC DE CONTINGUTS4-El minibàsquet 4-Jocs i activitats esportives, Activitat física i salut5-Els jocs tradicionals 5-Jocs i activitats esportives, Activitat física i salut6-Iniciació al Hockey 6-Habilitats motrius, Activitat física i salut7-Milloram la condició física 7-Imatge i percepció, Activitat física i salut3R TRIMESTREUNITAT DIDÀCTICA BLOC DE CONTINGUTS8-Els esports 8-Jocs i activitats esportives, Activitat física i salut9-Activitats en el medi 9-Imatge i percepció, Activitat física i salut CONEIXEMENT DEL MEDI Primer trimestreUnitat 1: Els éssers vius es reprodueixen- La reproducció: progenitors i descendents.- Característiques generals de la reproducció asexual i sexual.- Reproducció sexual dels animals: sexes i aparells reproductors.- Fases de la reproducció sexual dels animals: producció de gàmetes, fecundació i tipus, idesenvolupament del zigot.- Reproducció sexual de les plantes espermatòfites: les flors i els tipus de flors, pol·linització,fecundació, formació i germinació de llavors.- Identificació en làmines i dibuixos dòrgans reproductors danimals i plantes.- Descripció de processos reproductius danimals i plantes amb ajuda de làmines i dibuixos.Unitat 2: La reproducció humana- Característiques generals de la reproducció humana.- Aparells reproductors masculí i femení: funcions i òrgans.- Maduresa sexual masculina: producció despermatozoides i caràcters sexuals secundaris.- Maduresa sexual femenina: producció dòvuls i caràcters sexuals secundaris. El cicle menstrual.- La fecundació. L’embaràs i les seves fases. El part.- Identificació en làmines i dibuixos dòrgans reproductors i gàmetes de l’ésser humà.- Descripció del procés de la reproducció humana.
 2. 2. Unitat 3:Créixer amb salut (Unitat de cicle: El cos i la salut)- Les etapes de la vida d’un ésser humà, les característiques i canvis més importants en cadascuna.- Malaltia i salut.- Les malalties infeccioses, no infeccioses i els mecanismes de transmissió.- Idea de prevenció. Les revisions mèdiques periòdiques.- Descripcions orals sobre la prevenció de malalties infeccioses i no infeccioses.- Valoració de la salut com a funcionament correcte i coordinat dels aparells i sistemes quecomponen el nostre organisme.Unitat 4: Els ecosistemes- Els ecosistemes i els seus elements. Tipus decosistemes.- Adaptacions dels éssers vius i tipus dadaptacions.- Relacions alimentàries en els ecosistemes. Éssers productors, consumidors i descomponedors.- Altres relacions en els ecosistemes: agrupacions i societats (entre éssers de la mateixa espècie) iparasitisme, comensalisme i mutualisme (entre éssers de distinta espècie).- Classificacions i descripcions dels elements decosistemes.- Descripcions orals dinformació en làmines i dibuixos.- Valoració de les plantes com a éssers productors daliments i base de les piràmides tròfiques engairebé tots els ecosistemes.Unitat 5: Lésser humà en els ecosistemes- Els recursos naturals.- Actuacions humanes que alteren els ecosistemes: sobreexplotació, ocupació despais naturals idistints tipus de contaminació.- Efectes de les actuacions humanes sobre els ecosistemes: la pèrdua de biodiversitat, la reducciódels espais naturals i el canvi climàtic.- Accions per protegir la vida en el planeta.- Tipus despais naturals protegits: parcs, reserves, zones i paisatges.- Descripcions orals dinformació sobre lalteració dels ecosistemes.Unitat 6: Ledat moderna- Ledat moderna, els límits i els grans esdeveniments polítics, científics, religiosos i culturals.- Els Reis Catòlics i la unió política dels regnes dEspanya.- Els grans descobriments geogràfics i el descobriment dAmèrica.- Els regnats de Carles I i Felip II.- La crisi del segle XVII i el Segle dOr.- La Il·lustració com a inici de les democràcies.- Comparació del mapa de la península del XVI amb el mapa de la península en lactualitat.- Ledat moderna en la comunitat.
 3. 3. Segon trimestreUnitat 7: La matèria i els seus canvis (Unitat de cicle: Matèria i energia)- Idea de matèria. Propietats generals de la matèria: massa i volum.- Propietats específiques de la matèria. Densitat.- Substàncies pures, barreges i dissolucions.- Procediments per separar els components dalgunes barreges.- Canvis físics de la matèria: deformacions, canvis destat, dilatacions i contraccions.- Canvis químics en la matèria. Les reaccions químiques.- Realització dexperiències de barreja i separació de substàncies.- Realització dexperiències senzilles en les quals es poden observar transformacions químiques.Unitat 8: La llum, el magnetisme i lelectricitat- La llum i les fonts lluminoses. Propagació de la llum.- La reflexió i la refracció de la llum. Lents.- Cossos transparents, translúcids i opacs. Els colors.- El magnetisme. Imants i tipus dimants. Interaccions entre imants.- Lelectricitat. Conductors i aïllants de lelectricitat.- Generadors delectricitat. Els circuits elèctrics i els seus elements.- Usos del corrent elèctric i del magnetisme: aparells elèctrics.- Descripció ordenada de successos relacionats amb lelectricitat i el magnetisme, identificant-neles causes i els efectes.- Planificació i realització dexperiències en les quals es puguin observar fenòmens elèctrics imagnètics.Unitat 9: Les roques i els minerals- Idees de roca i mineral.- Característiques generals i aspectes diferencials de les roques.- Capes de la geosfera.- La formació de les roques sedimentàries.- El magma i la formació de roques magmàtiques. Volcans i terratrèmols.- Usos de les roques i els minerals. Mètodes d’extracció.- Descripció dels processos de formació i transformació de les roques en lescorça terrestre,identificant les causes que provoquen els canvis.- Identificació de roques i minerals a partir de mostres reals i làmines.Unitat 10: La hidrosfera i latmosfera- La hidrosfera i la seva importància.- Moviments i fluxos de les aigües.- Latmosfera i la seva importància. Capes de latmosfera.
 4. 4. - Fenòmens atmosfèrics. Temps atmosfèric i clima.- Com sestudia el clima: estacions, instruments i registres de dades. Els climogrames.- Interpretació de gràfics senzills de climogrames.- Descripció ordenada de successos relacionats amb els moviments i fluxos daigua i de fenòmensatmosfèrics.Unitat 11: La geografia física de la Terra- Les formes principals del relleu.- Zones climàtiques del planeta i climes de cada zona.- Longitud, cabal i règim com a trets diferenciadors dels rius.- Relleu, rius, llacs i climes dÀfrica, Àsia, Amèrica i Oceania.- Trets del continent antàrtic.- Identificació i descripció de les formes del relleu en el planeta.- Identificació i localització en els mapes físics del relleu dÀfrica, Àsia, Amèrica i Oceania. Tercer trimestreUnitat 12: Geografia física dEuropa- Situació i relleu interior dEuropa. Les costes dEuropa.- Climes, rius i llacs dEuropa.- Relleu interior dEspanya i de la comunitat. Relleu costaner dEspanya.- Climes i zones climàtiques dEspanya.- Vessants hidrogràfics i rius dEspanya.- Identificació i localització en els mapes físics del relleu dEuropa i Espanya.- Realització de mapes físics dEuropa, dEspanya i de la comunitat.Unitat 13: La societat dEuropa i dEspanya (Unitat de cicle: Viure en societat)- Extensió dEuropa, nombre de països i dhabitants, densitat de població i distribució de lapoblació europea.- Extensió de la UE, nombre de països i dhabitants, densitat de població de la UE i països que laformen.- Població urbana, creixement natural, creixement real i immigrants en la UE.- Democràcia, alt nivell de vida i leuro com a característiques de la UE.- El consell de la Unió Europea i els poders legislatiu, executiu i judicial en lorganització políticade la UE.- Espanya en la UE. Creixement natural, creixement real i immigracions en la població espanyola.- Elaboració de mapes dEuropa i d’Espanya per conèixer la densitat de població.- Elaboració del mapa polític de la UE.Unitat 14: El treball i leconomia
 5. 5. - Els conceptes dels sectors productius i de serveis.- Activitats i zones més destacades dels sectors primari i secundari i les activitats més destacadesdel sector terciari a Europa, a Espanya i a la comunitat.- Realització de gràfics senzills de la població ocupada per sectors.- Realització de mapes de localització de les principals zones industrials dEuropa, dEspanya i dela comunitat.Unitat 15: Ledat contemporània- Anàlisi de la revolució francesa i de la revolució industrial com els motors polítics i econòmicsde la història contemporània.- Ledat contemporània i els seus límits temporals.- La revolució francesa, la revolució industrial i els seus canvis.- Espanya i la comunitat en el segle XIX.- Les dues guerres mundials i la segona meitat del segle XX.- Espanya i la comunitat de 1900 a 1975 i des daquesta data a l’actualitat. Llengua Catalana Primer trimestre- Començament del llibre de lectura anual La gran encallada amb activitats específiques. Lecturaa laula (30 min. cada setmana)- Una redacció mensual de temàtica guiada (fer enregistraments de les lectures / correccionsgrupals / visualització de les redaccions en pantalla digital/ publicació al blog)- Continuació projecte El petit príncep- Realització de diferents activitats presents al Pla lector del centreUnitat 1 : Poesia- Poema: estrofes i versos.- Unitat 9 del llibre: Na Ruixa-Mantells- Tornada.- Camps semàntics.- L’adverbi.- L’accent gràfic: agudes, planes i esdrúixoles.- Recitació de poemes.Unitat 2: Notícies- Notícia.
 6. 6. - Informació gràfica.- Abreviatures.- Correcció ortogràfica.- El nom. Classes de nom.- Oclusiva final de paraula.- L’entrevista oral.Unitat 3: Un xat molt especial- El xat. Emoticones.- Estil directe, estil indirecte.- Paraules sinònimes. Paraules antònimes.- Els determinants: articles, demostratius, possessius, numerals i quantitatius.- Vocal neutra a final de paraula.- Graus de l’adjectiu: positiu, comparatiu i superlatiu.- Sons de la x i grafies corresponents.- Debat.- El correu electrònic.Unitat 4: El planeta avorrit- Narració de ciència-ficció. Parts de la narració.- Polisèmiques i homònimes.- Els pronoms. Classes de pronoms: personals tònics i àtons.- Paraules homòfones.- Invenció d’històries amb titulars de notícies.- El subratllat i el resum. Segon trimestre- Seguiment del llibre de lectura anual La gran encallada amb activitats específiques. Lectura alaula (30 min. cada setmana)- Una redacció mensual de temàtica lliure (fer enregistraments de les lectures / correccionsgrupals / visualització de les redaccions en pantalla digital/ publicació al blog)- Continuació projecte El petit príncep- Realització de diferents activitats presents al Pla lector del centreUnitat 5: La llegenda de na Balaixa dAlgatzení- La llegenda.
 7. 7. - Narració en primera i tercera persona.- Lexema.- Els pronoms febles.- Diftong i hiat. Dièresi.- Les juguetes i el joc.- La Viquipèdia.Unitat 6: Un nadó a les escombraries- Els temps verbals de la narració.- Elements de la narració.- Prefixos i sufixos.- El verb. La conjugació.- Els dígrafs ll, ny, gu, qu i ig (separació sil·làbica).- La taula rodona.- Vocabulari usat en els mapes del temps.Unitat 7: Fotògraf de natura- El text informatiu. El text argumentatiu. El text instructiu.- Definició de noms.- Definició d’adjectius.- La preposició i la conjunció.- Essa sonora: s, z.- Essa sorda: s, ss, c, ç.- El verb: formes no personals i perífrasis verbals.- Els dígrafs l·l, rr, tj, tg, ss, sc, ix i tx (separació sil·làbica).- La fotografia. Exposició oral.Unitat 8: El baró Lamberto- Narració realista. Narració en tercera persona.- Adjectius per descriure.- El grup del subjecte i el grup del predicat. El subjecte el·líptic.- Verbs predicatius i verbs atributius.- Els sons de la vocal o.- La conferència.- La presentació de treballs. Tercer trimestre
 8. 8. - Seguiment del llibre de lectura anual La gran encallada amb activitats específiques. Lectura a laula (30 min. cada setmana) - Continuació projecte El petit príncep - Realització de diferents activitats presents al Pla lector del centre Expressió escrita: Una redacció mensual de temàtica guiada (fer enregistraments de les lectures / correccions grupals / visualització de les redaccions en pantalla digital/ publicació al blog) Comprensió lectora: Activitats de comprensió sobre el conte de Sant Jordi Lectura comprensiva dun llibre delecció pròpia amb posterior fitxa de lectura Expressió oral: Exposició oral davant la resta de la classe amb duració de 10 minuts amb la temàtica El meu hobby. La rúbrica amb els criteris davaluació es revisa conjuntament: fitxa dauto avaluació, avaluació per part dels companys i avaluació per part de la mestra. Gramàtica: - Continuació anàlisi doracions per categories gramaticals - Continuació anàlisi sintàctic de les oracions: 1. Subjecte - Predicat 2. Nuclis 3. Complements verbals: directe i indirecte (Unitat 10 llibre de text) 4. Els complements circumstancials: de temps, de lloc, de manera, de quantitat, de causa i d’instrument.(Unitat 10 llibre de text) - Classes d’oracions: enunciativa, interrogativa, exclamativa, dubitativa, desiderativa, afirmativa o negativa.(Unitat 11 llibre de text) - Oracions simples i compostes. (Unitat 11 llibre de text) Les llengües i la seva importància (Unitat 9 llibre de text) LENGUA CASTELLANA PRIMER TRIMESTRE:Unidad 1- Lectura: Letras nutritivas (Quim Monzó, Splassshf. Ed. Círculo de Lectores).- Vocabulario: Tipos de diccionario.- Ortografía: Reglas de acentuación.- Gramática: Texto, párrafo, oración, palabra.- Expresión escrita: El texto (I).- Expresión oral: Contar una anécdota.Unidad 2- Lectura: Caprichos infantiles, Daniel Nesquens, Puré de guisantes. Ed. Anaya).
 9. 9. - Vocabulario: Sinónimos y antónimos.- Ortografía: Acentuación de monosílabos.- Gramática: El nombre. Clases, género y número.- Expresión escrita: El texto (II).- Expresión oral: Memorias y biografías.Unidad 3- Lectura: La Esfinge (El libro de los héroes para niños. Selección de William J. Bennett.Ediciones B).- Vocabulario: Polisemia y homonimia.- Ortografía: Palabras compuestas.- Gramática: Determinantes.- Expresión escrita: La noticia.- Expresión oral: Construir una historia.Unidad 4- Lectura: La cuna. La higuera (Juana de Ibarbourou para niños. Ed. De la Torre).- Vocabulario: Palabras primitivas y derivadas.- Ortografía: Acentuación de diptongos, triptongos y hiatos.- Gramática: Grados del adjetivo calificativo.- Expresión escrita: Escribir pies de fotografías.- Expresión oral: Interpretar imágenes. SEGUNDO TRIMESTRE:Unidad 5 – LAS COSTUMBRES DEL LEÓN- Lectura: Las costumbres del león (R. Kapuscinski, Ébano. Ediciones Folio).- Vocabulario: Diminutivos, aumentativos y despectivos.- Ortografía: La tilde en interrogativos y exclamativos.- Gramática: El pronombre.- Expresión escrita: Cartas al director.- Expresión oral: La encuesta.Unidad 6 – UNA HISTORIA DE CACOS- Lectura: Una historia de cacos (Consuelo Armijo, BAM, BIM, BOM, ¡Arriba el telón! Ed.Miñón).- Vocabulario: Definición de nombres.- Ortografía: El punto y la coma.
 10. 10. - Gramática: El verbo (I).- Expresión escrita: Textos publicitarios.- Expresión oral: Argumentar sobre un tema.Unidad 7 – COSAS DE CABALLEROS- Lectura: Cosas de caballeros (Concha López Narváez, Andanzas de don Quijote y Sancho. Ed.Bruño).- Vocabulario: Definición de adjetivos.- Ortografía: Signos de puntuación.- Gramática: El verbo (II).- Expresión escrita: El texto teatral.- Expresión oral: Dramatizar una escena.Unidad 8 – LA RANA Y EL CARACOL- Lectura: La rana y el caracol (R. Dahl, Poemas y canciones. Ed. Alfaguara).- Vocabulario: Definición de verbos.- Ortografía: Comillas y paréntesis.- Gramática: El adverbio.- Expresión escrita: El reportaje.- Expresión oral: El debate. TERCER TRIMESTRE:Unidad 9 - ANIMALES CON MALA FAMA- Lectura: Animales con mala fama (Carolina Pinedo, Pequeño País. 6-7-2008).- Vocabulario: Extranjerismos y neologismos.- Ortografía: Palabras con b y con v.- Gramática: Preposiciones y conjunciones.- Expresión escrita: Textos expositivos.- Expresión oral: La exposición oral.Unidad 10 – DIOSES DEL ALBA DE LOS TIEMPOS- Lectura: Dioses del alba de los tiempos (Tao Tao Liu Sanders, Dragones, dioses y espíritus de lamitología china. Ed. Anaya).- Vocabulario: Campo semántico.- Ortografía: Palabras con g y con j.- Gramática: El sujeto.
 11. 11. - Expresión escrita: Hacer la reseña de un libro.- Expresión oral: Resumir y ampliar información.Unidad 11 –UN BOSQUE EN PELIGRO- Lectura: Un bosque en peligro (L. Matilla, El árbol de Julia. Ed. Anaya).- Vocabulario: Onomatopeyas. Palabras comodín.- Ortografía: Uso de la ll y de la y.- Gramática: El predicado.- Expresión escrita: Escribir normas.- Expresión oral: Reglas de juegos.Unidad 12 – DESCENSO POR LA MADRIGUERA- Lectura: Descenso por la madriguera (Lewis Carrol, Alicia en el país de las maravillas. Ed.Vicens Vives).- Vocabulario: Sentido propio y sentido figurado.- Ortografía: Palabras con -c-, -cc-, -z y -d.- Gramática: Complementos directo e indirecto.- Expresión escrita: Expresar sentimientos.- Expresión oral: Diálogo y monólogo. Matemàtiques Primer trimestreUnitat 1: Sistemes de numeració- El nostre sistema de numeració.-Comparació i ordenació de nombres.- Aproximació de nombres.- Treballam amb els milions.- Lectura i escriptura de nombres grans.- La numeració romana. Símbols.- La numeració egípcia. Símbols.- Càlcul mental: sumar i restar 12, 22, 32… a un nombre de tres xifres.Unitat 2: Operacions amb nombres naturals- Les propietats de la suma i de la resta.- Propietats de la multiplicació: commutativa, associativa i distributiva.
 12. 12. - Jerarquia de les operacions: prioritat de la multiplicació.- Pràctica dels algoritmes de les quatre operacions bàsiques.- Algoritme de la divisió amb divisors de tres xifres.- Càlcul mental: sumar i restar 8 i 18 a nombres de tres xifres.Unitat 3: Potències i arrel quadrada- Les potències. Termes: base i exponent.- Quadrats i cubs.- Potències de base deu.- L’arrel quadrada com l’operació inversa d’elevar al quadrat.- L’arrel quadrada exacta.- Càlcul mental: multiplicar o dividir entre 5.Unitat 4: La divisibilitat- Obtenció dels múltiples d’un nombre.- Càlcul del mínim comú múltiple de dos nombres.- Cerca dels divisors d’un nombre.- Els nombres primers i els nombres compostos.- Els criteris de divisibilitat dels nombres 2, 3, 5, 9 i 10.- Càlcul mental: multiplicar o dividir entre 25.Unitat 5: Nombres positius i negatius- Nombres positius i nombres negatius.- Ordenació i comparació de nombres positius i negatius.- Suma de nombres enters amb el mateix signe.- Suma de nombres enters amb signe diferent.- Càlcul mental: multiplicar i dividir entre 20 i 30.Unitat 6: Els nombres decimals- Els ordres d’unitats decimals: dècim, centèsim i mil·lèsim.- Expressió d’un nombre decimal com a fracció decimal, i viceversa.- Suma i resta de nombres decimals.- Multiplicació de nombres decimals entre si, de decimal per la unitat seguida de zeros i de decimal per un nombre acabat en zeros.- Divisió d’un decimal entre un enter, d’un decimal entre la unitat seguida de zeros i de
 13. 13. dos nombres decimals.- Càlcul mental: multiplicar un nombre per 21 i per 19. Segon trimestreUnitat 7: Angles. Classes i mesura.- Unitat de mesures d’angles: el grau sexagesimal.- Mesura d’angles amb el semicercle graduat.- Classificació dels angles segons l’obertura i la posició.- Sistema sexagesimal de mesura d’angles: el grau, el minut i el segon. Equivalències.- Operacions amb angles: suma i resta.- Càlcul mental: multiplicar per 1,5 i per 0,75.Unitat 8: Mesura de longituds i superfícies.- Les magnituds longitud i superfície. Diferenciació.- Unitats lineals i unitats quadrades.- Concepte de perímetre i concepte d’àrea. Diferenciació.- Unitats de longitud i de superfície del S.M.D.- Múltiples i submúltiples de metre i del metre quadrat.- Equivalències i canvis d’unitat.- Formes complexa i incomplexa.- Valoració del Sistema Mètric Decimal com a conjunt d’unitats de mesura acceptat universalment.- Importància dels mesuraments i estimacions en la vida quotidiana.- Càlcul mental: calcular el 10% i el 20% d’una quantitat.Unitat 9: Àrees i perímetres.- Perímetre dels polígons.- Àrea dels paral·lelograms (quadrat, rectangle, romboide i rombe) a partir de l’àrea del rectangle. Fórmules.- Àrea del triangle com a meitat de l’àrea de rectangle. Fórmula.- Àrea dels polígons regulars i irregulars. Descomposició en polígons d’àrea coneguda. Triangulació.- Longitud de la circumferència.- Àrea del cercle. Àrea d’algunes figures circulars.- Interès per descobrir algoritmes i lleis per al càlcul de l’àrea.- Càlcul mental: calcular el 25% i el 75% d’una quantitat.
 14. 14. Unitat 10: Cossos geomètrics. Volum.- Els políedres: classes i elements.- Els cossos rodons: principals cossos de revolució i elements.- La mesura del volum: el cub com a unitat de volum.- Les unitats de mesura del volum del Sistema Mètric Decimal: m3, dm3, cm3. Equivalències.- Càlcul mental: calcular el 30% i el 60% d’una quantitat.Unitat 11: Les fraccions- Fracció com a part d’un tot.- Càlcul de la fracció d’una quantitat.- Càlcul del total coneguda la part.- Fracció com a quocient indicat.- Pas d’una quantitat de forma fraccionària a forma decimal.- Pas de decimal exacte a fracció.- Fraccions equivalents.- Simplificació i amplificació de fraccions.- Fraccions irreductibles.- Reducció de fraccions a comú denominador.- Aplicacions.- Càlcul mental: multiplicar i dividir entre 0,2. Tercer trimestreUnitat 12: Operacions amb fraccions.- Suma i resta de quantitats enteres i fraccions.- Transformació d’una fracció impròpia en la suma d’un enter i una fracció pròpia.- Suma i resta de fraccions de denominador diferent.- Producte de quantitats enteres i fraccions.- Producte de dues fraccions.- Fraccions inverses.- Quocient de dues fraccions.- Resolució de problemes amb nombres fraccionaris.Unitat 13: Proporcionalitat i percentatges.- Valoració dels algoritmes de càlcul com a instruments que ens permeten resoldre
 15. 15. problemes.- Càlcul mental: multiplicar i dividir entre 0,1.- Magnituds proporcionals.- Taules de proporcionalitat directa.- Problemes de proporcionalitat.- El percentatge o tant per cent.- Càlcul de percentatges.- Percentatges i calculadora.- Càlcul mental: multiplicar i dividir un nombre entre 0,25.Unitat 14: Estadística-Variables estadístiques: variables qualitatives i quantitatives.- Instruments per al registre i ordenació de les dades. Taules de freqüències absoluta i relativa.- Representació gràfica de les dades:- Histograma.- Polígon de freqüències.- La mitjana.- La moda.- Càlcul mental: augmentar o disminuir el 10% d’una quantitat.Unitat 15: Atzar i probabilitat.- Situacions i experiències aleatòries.- Conjunt de tots els resultats possibles.- Classes de successos: segur possible, impossible.- Comparació de successos: més, menys probable.- Probabilitats i fraccions.- La probabilitat a partir d’un conjunt de dades experimentals.- Curiositat per l’anàlisi d’experiències aleatòries.- Reconeixement de la utilitat del càlcul de probabilitats per a la presa de decisions en situacions quotidianes.- Càlcul mental: augmentar o disminuir un 25% a una quantitat.MúsicaPRIMER TRIMESTRE
 16. 16. BLO BLO C 3. C 4. ESC INT OLT ERP A RET ACI ÓI CRE ACI Ó MUS ICA L - Repàs dels continguts del curs anterior X X - Audició dels instruments del companys músics X - Teoría: La veu humana; aparell auditiu i fonedor X - Flauta dolça: Fandango X X - Cançons: Mamma mia! / Doe-ba X X - Dansa i moviment: Mamma mia (ABBA) X X - Audició: Així parlà Zaratrusta (R. Strauss) XSEGON TRIMESTRE BLO BLO C 3. C 4. ESC INT OLT ERP A RET ACI ÓI CRE ACI Ó MUS ICA L - Repàs dels continguts adquirits el passat trimestre X X - Teoria: Estils musicals contemporànis X - Ritme: símcopes negra-blanca-negra i corxera-negra-corxera X X - Flauta dolça: Baixant de la font del gat / Orfeo als inferns X X
 17. 17. - Cançons: La pau X X - Dansa i moviment: Banana Boat Song X X - Audició: Mart, els planetes (G. Holst) XTERCER TRIMESTRE BLO BLO C 3. C 4. ESC INT OLT ERP A RET ACI ÓI CRE ACI Ó MUS ICA L - Repàs dels continguts adquirits en els anteriors trimestres X X - Enregistrament acústic d’una de les cançons apreses durant el curs X - Preparació d’una actuació musical per al festival de fi de curs X - Teoria: Música i imatge (BSO, cinema mut, videoclips...) X - Flauta dolça: Els Picapedra X X - Cançons: Red River Valley, Somnis X X - Dansa i moviment: L’scubidú X X - Audició: BSO Pirates del Carib X Plàstica Primer trimestreUnitat de cicle: preparar els títols dels llibres de lectura per després plastificar-los. - Mapa del tresor: treball de reflexió, recerca i representació plàstica individualitzat. - Halloween: preparació de materials diversos per a la festa de Halloween. Caretes, personatges, disfresses, gàvies, etc. - Còmic: treball sobre la creació del còmic primer de manera dirigida i finalment del còmic lliure. - Retrat i retrat familiar: com sóm? Com ens veim dins la nostra familia? Observar l’obra
 18. 18. de retrats del pintor Klee. Segon trimestreUnitat de cicle:- Funda per a flauta dolça: realitzar un taller de creació de fundes personalitzades per a lesflautes dolces.- Objectes de paper reciclat: trenar paper per fer concs, recipients, etc.- Patchwork: iniciació al patchwork, treballar la tela.- Papiroflèxia: creació de diferents objectes i formes.- Obra d’art: Klimt L’arbre de la vida. Tercer trimestreUnitat de cicle: - Plànols: fer plànols a mesura de diferents edificis. El traçat. Perspectives. Cossos geomètrics. - Fotografia: per grups preparar els escenaris i fotografiar fins aconseguir una forma pareguda als quadres de referènciaContinguts dAnglès 3r cicleUNITATS DIDÁCTIQUES DEL PRIMER TRIMESTRE UNIDAD 0: ARE YOU READY? UNIDAD 1: ME AND MY BODY UNIDAD 2: WILD ANIMALS AROUND US PROJECTE DE CICLECONTINGUTS CLIL: •El cuerpo humano. •Los seres vivos.INTENCIONS COMUNICATIVES I FUNCIONS [B1; B2; B4]: •Practicar el vocabulario, los sonidos y las estructuras de la unidad. •Mejorar la expresión oral y escrita. •Disfrutar de una historia y expresar los gustos y preferencias hacia él. •Practicar la lectura y la escritura. •Asociar la información oral con su representación visual. •Completar una autoevaluación de progreso. •Dar una respuesta activa a instrucciones orales sencillas. •Cooperar en el desarrollo de las actividades de la unidad. •Asociar la información oral con su representación visual. •Participar en juegos orales.
 19. 19. •Participar de forma activa en las actividades escolares. •Mostrar empatía hacia los demás. •Fomentar la amistad y el compañerismo en clase.VOCABULARI I LLENGUATGE CLAU [B2, B4]: UNIDAD 0 UNIDAD 1 UNIDAD 2 Internet: download, click, Body parts Animals file, music, photo, video, Action verbs: catch, run, throw, Verbs: live, eat, sleep, search, website, internet, jump wash,feed, hunt, look after dot, dash, underscore, at Activities: go + swimming, for Alphabet (review) a walk; play + sports; do + gymnasticsESTRUCTURES [B3]: UNIDAD 0 UNIDAD 1 UNIDAD 2 What’s your name? Has got/Have got Present simple How old are you? Can you…? in the morning/afternoon What’s your favourite…? Comparatives: longer, How wide/long? bigger… What languages do you speak? too + adjective Where are you from? Frequency: once, twice, (fi ve) times a week, every dayPRONUNCIACIÓ [B3]: UNIDAD 1 UNIDAD 2 ai (brain, lake, rain) and oa ee (three, see, tree) and or (robot, throw, float). (talk, walk, small)•Reconocimiento de la estructura de SPARKS 5 y utilización de los diversos elementos que se integran en cada uno de los materiales.•Aplicación productiva del vocabulario, las estructuras gramaticales y lingüísticas programadas.•Lectura comprensiva de la historia de la unidad y realización de las actividades que las acompañan.•Audición y representación de canciones para reforzar el vocabulario y las estructuras lingüísticas.•Comprensión global de mensajes sencillos procedentes del profesor, de otros compañeros o de los medios audiovisuales e informáticos utilizados.•Demostración de comprensión oral y escrita mediante actividades lingüísticas y no lingüísticas.•Empleo de fórmulas básicas de interacción.
 20. 20. •Expresión oral de ideas, sentimientos y experiencias, respetando los aspectos normativos de la lengua.•Participación creativa en situaciones de comunicación oral.•Participación en juegos lingüísticos.•Participación en sencillos intercambios orales.•Predicción de contenidos a partir de ilustraciones.•Pronunciación de los sonidos estudiados.•Pronunciación y entonación de palabras y frases.•Realización de forma adecuada y limpia de las actividades de dibujo y manualidad de la unidad, mostrando actitudes de cuidado en el uso de los materiales de clase.•Realización de las actividades incorporando el vocabulario y las estructuras lingüísticas estudiadas.•Reconocimiento de la importancia de ser capaz de comunicarse oralmente y por escrito en la lengua inglesa.•Técnicas de identificación (sonidos, palabras y números), relación y asociación (de pronunciación de vocabulario e información oral con su representación gráfica y pictórica).•Tendencia a superar las dificultades que surjan en la comunicación oral, explotando las estrategias de comunicación disponibles.•Toma de conciencia de la capacidad para comprender globalmente un mensaje sin necesidad de comprender todos y cada uno de los elementos del mismo.•Uso activo de vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se desarrollan en las Unidades didácticas.•Utilización de las fórmulas lingüísticas habituales de relación social.•Utilización de los mecanismos implicados en el aprendizaje (escuchar, hablar, leer, cantar, representar, interpretar el contexto visual, establecer comunicación en parejas o en grupo, escribir, etc.).•Valoración positiva de los comportamientos sociolingüísticos que facilitan las relaciones de convivencia y de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, gestos, tono de voz, etc.).•Valoración positiva de los medios de aprendizaje extraescolares.•Interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para expresar las necesidades elementales de comunicación.•Valoración del inglés como medio para ampliar el conocimiento del mundo exterior.•Confianza en la capacidad personal para progresar.•Curiosidad, interés y respeto por las formas de vida de los países donde se habla inglés.•Interés y curiosidad por conocer las ideas expresadas en textos escritos en inglés.•Autoevaluación del propio progreso de forma oral y escrita.UNITATS DIDÁCTIQUES DEL SEGON TRIMESTRE UNITAT 3. THE CHANGING LANDSCAPE UNITAT 4. GROWING FOOD UNITAT 5. THE BLUE PLANET PROJECTE DE CICLE
 21. 21. CONTINGUTS CLIL: •Paisajes y hábitats. •Propiedades de la materia. •Entornos del mundo.INTENCIONS COMUNICATIVES I FUNCIONS [B1; B2; B4]: •Practicar el vocabulario, los sonidos y las estructuras de la unidad. •Mejorar la expresión oral y escrita. •Disfrutar de una historia y expresar los gustos y preferencias hacia él. •Practicar la lectura y la escritura. •Asociar la información oral con su representación visual. •Completar una autoevaluación de progreso. •Dar una respuesta activa a instrucciones orales sencillas. •Cooperar en el desarrollo de las actividades de la unidad. •Asociar la información oral con su representación visual. •Participar en juegos orales. •Participar de forma activa en las actividades escolares. •Mostrar empatía hacia los demás. •Fomentar la amistad y el compañerismo en clase.VOCABULARIO Y LENGUAJE CLAVE [B2, B4]: UNITAT 3 UNITAT 4 UNITAT 5 Landscape Food Visible features (review) + islands, factories, rubbish, Manmade features Quantities farms Adjectives Verbs: grow, eat, plant, collect, Verbs: reuse, recycle, reduce, need, come from, pick, make, Verbs: watching, coming put freeze, dry, cook, mix, cut, boil, out, falling down, fl owing, melt Adjectives burning, leaving, buildingESTRUCTURAS [B3]: UNITAT 3 UNITAT 4 UNITAT 5 There is are; Are there any? How often do you…? There is a/There are some Is there a…? Where Countable vs uncountable There isn’t a/There aren’t any is/are…? + countable/uncountable How much/many…? Present continuous nouns Present simple What is happening? I can/can’t + verb Present continuous He/She/It is + ing They/We are + ingPRONUNCIACIÓN [B3]:
 22. 22. UNITAT 3 UNITAT 4 UNITAT 5 ar (arm, stars, dark, are) ew (few, new) and oi (noise, oo (blue, school, pool) and air and ie (night, light, library, toy) (scared, hair, there) find)Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de resultados ante las actividades encomendadas: -Participación activa en clase. -Respeto al profesor y a los compañeros de la clase. -Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto expresiva como comprensiva, oral y escrita. -Colaboración en las actividades y trabajos de desarrollo de las Unidades, que pueden ser realizados tanto en clase como en casa. -Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de manera cooperativa. -Cuidado de los materiales de clase. -Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. -Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y limpieza. -Respeto y valoración del uso de otras lenguas. -Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta.UNITATS DIDÁCTIQUES DEL TERCER TRIMESTRE UNITAT 6. MY FAMILY HISTORY UNITAT 7. COMMUNICATION PROJECTE DE CICLECONTINGUTS CLIL: Personas y actividades humanas. Instrumentos y máquinas. Cultura y civilización.INTENCIONS COMUNICATIVES I FUNCIONS [B1; B2; B4]: •Practicar el vocabulario, los sonidos y las estructuras de la unidad. •Mejorar la expresión oral y escrita. •Disfrutar de una historia y expresar los gustos y preferencias hacia él. •Practicar la lectura y la escritura. •Asociar la información oral con su representación visual. •Completar una autoevaluación de progreso. •Dar una respuesta activa a instrucciones orales sencillas. •Cooperar en el desarrollo de las actividades de la unidad.
 23. 23. •Asociar la información oral con su representación visual. •Participar en juegos orales. •Participar de forma activa en las actividades escolares. •Mostrar empatía hacia los demás. •Fomentar la amistad y el compañerismo en clase.VOCABULARIO Y LENGUAJE CLAVE [B2, B4]: UNITAT 6 UNITAT 7 Family (review) + cousins, step-sister, half- Inventions sister Verbs: invent, develop, discover, observe, live, Professions work, donate, study, fi nish, travel, admire Places in a town EmotionsESTRUCTURES [B3]: UNITAT 6 UNITAT 7 Past simple, was/were Past simple regular verbs There was/were… He invented… Did he invent…? He didn’t invent… Questions: When/Where/Who was…? Was/were Dates: In + year Comparatives and Superlatives Comparatives: taller, shorter Time clauses: last yearPRONUNCIACIÓ [B3]: UNITAT 6 UNITAT 7 er (girl, dirty, work) and e (bed, sell, special) Diferentes formas de pronunciar y escribir la terminación -ed en verbos regulares•Participación en juegos lingüísticos.•Participación en sencillos intercambios orales.•Predicción de contenidos a partir de ilustraciones.•Pronunciación de los sonidos estudiados.•Pronunciación y entonación de palabras y frases.•Realización de forma adecuada y limpia de las actividades de dibujo y manualidad de la unidad, mostrando actitudes de cuidado en el uso de los materiales de clase.•Realización de las actividades incorporando el vocabulario y las estructuras lingüísticas estudiadas.•Reconocimiento de la importancia de ser capaz de comunicarse oralmente y por escrito en la lengua inglesa.•Técnicas de identificación (sonidos, palabras y números), relación y asociación (de pronunciación
 24. 24. de vocabulario e información oral con su representación gráfica y pictórica).•Tendencia a superar las dificultades que surjan en la comunicación oral, explotando las estrategias de comunicación disponibles.•Toma de conciencia de la capacidad para comprender globalmente un mensaje sin necesidad de comprender todos y cada uno de los elementos del mismo.•Uso activo de vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se desarrollan en las Unidades didácticas.•Utilización de las fórmulas lingüísticas habituales de relación social.•Utilización de los mecanismos implicados en el aprendizaje (escuchar, hablar, leer, cantar, representar, interpretar el contexto visual, establecer comunicación en parejas o en grupo, escribir, etc.).•Valoración positiva de los comportamientos sociolingüísticos que facilitan las relaciones de convivencia y de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, gestos, tono de voz, etc.).•Valoración positiva de los medios de aprendizaje extraescolares.•Interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para expresar las necesidades elementales de comunicación.•Valoración del inglés como medio para ampliar el conocimiento del mundo exterior.•Confianza en la capacidad personal para progresar.•Curiosidad, interés y respeto por las formas de vida de los países donde se habla inglés.•Interés y curiosidad por conocer las ideas expresadas en textos escritos en inglés.•Autoevaluación del propio progreso de forma oral y escrita

×