Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахим тест

560 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

цахим тест

 1. 1. indexЦахим тестийн тухай Давуу ба сул тал Загвар цархим тест1 Загвар цархим тест2 Баянзүрх “Шавь” цогцолбор сургууль Цахим сургалт төсөл Хуудас 1
 2. 2. indexЗагвар цархим тест2 Хуудас 2
 3. 3. давууЦахим тестийн  Давуу ба сул Загвар цахим  Загвар цахим  тухай  тал тест1 тест2 Давуу тал Шалгалт авахад цаг хугацаа хэмнэнэ Эдийн засгийн хэмнэлттэй Бүх хэлбэрийн тест бэлтгэх Анализ хийх Сурагч алдаандаа дүгнэлт хийх Байнга сайжруулах боломж Сул тал Компьютерийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй Санамсаргүй алдаа гаргах магадлалтай Тест шивэхэд цаг хугацаа зарцуулна Хуудас 3
 4. 4. текст тухайЦахимтестийн тухай Давуу ба сул тал Загвар цахим тест1 Загвар цахим тест2 Цахим тестийн хэлбэр Нэг сонголттой тест Олон сонголттой тест Нөхөх тест Харгалзуулах тест Үнэн худлыг сонгох тест Хуудас 4
 5. 5. текст тухайЗагвар цахим тест2 Хуудас 5
 6. 6. test1 Цахим тест Хариултын хуудасАсуулт 1 2 3 4 5 үр дүнтэй Хариулт b b a,c a байхХувилбар1Асуулт1 2+45а.3 c.40b.47  d.50Асуулт2Алгоритм  гэж юу вэ?а. Алгоритм гэдэг нь тодорхой үйлдлийн дараалал юм.b. тодорхой шинж чанарыг хангасан дараалалc.Мэдэхгүйd.1,2 р хариултАсуулт3Дараах хариултуудаас хамгийн оновчтой хариултуудыг сонгоАлгоритмыг дүрслэх аргууд бол........................а.  блок схемийн аргаb. Үйл хөдлөлөөр дүрслэх аргаc. Үгээр дүрслэх аргаd. Дотоод сүлжээАсуулт4Үнэн, худлыг сонго.Алгоритм нь чанаруудтай байдаг.а.  Үнэнb. ХудалАсуулт5Нөхөж гүйтгэ ..Алгортмын алхам бүр дээр тодорхой үр дүн хүрч байвал    Асуулт6Зөв харгалзуул. 1 Гар a. Боловсруулах төхөөрөмж 2 CPU b. Хадгалах төхөөрөмж 3 Hard c. Гаралтын төхөөрөмж 4 Monitor d. Оролтын төхөөрөмж Хуудас 6
 7. 7. test1 6 1d,2a,3b,4c  чанар гэнэ. сруулах төхөөрөмждгалах төхөөрөмж алтын төхөөрөмжолтын төхөөрөмж Хуудас 7
 8. 8. test2 Цахим тест Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 Хариулт b c c d Хувилбар1 1­Choose the correct answer  I ... big got a family. a.has c.am a.have d.are 2­Choose the correct answer ..... he got a sister? а. have b. has c.is d.0 3­Complete the sentences My mother and father is my .................... а.  sister b. wife c. parents d.children 4­Complete the sentences My father is my sisters.................... a.sister b.grandfather c.mother d.father 5­Choose true or false My grandfather and в grandmother are my parents. .. a.true b.false 6­Choose the correct word 1.I have/ has got a big family. 2.Have/Has she got a brother?  Хуудас 8
 9. 9. test27­ Put the question                                                                                                                                         I have got a two sisters.8­ Answer the question                                                                                                                                  Has your brother got friends? Хуудас 9
 10. 10. test2 7 8 Have you got  He has got  two sisters? friends. 5 6b 1have,2has Хуудас 10
 11. 11. test2                                                                                                         Хуудас 11
 12. 12. test3 Цахим тест Хариултын хуудасАсуулт 1 2 3 4Хариулт c a. big 1e,2b,3d,4a,5cХувилбар11­Choose a,b or c Ann .............. TV last night.a.didnt watched c.watchedb.is not watching3a­Choose a,b or cTwo days ago I ................. a letter to my penfriend Beth.а. wroteb. writec.am writing3­Odd one outhonest, generous,mean,big,kind4­Match each sentence in A to the best advice in B                                                                                                                                                                           1.I ve got a backache. a.You should a dentist.2.Ive got a cold b.You should take some tablets.3.Ive got a stomachache. c.You shouldnt drink cold water.4.Ive got tootache. d.You should take some stomache tablets.5.Ive got a sore throat. e.You shouldnt go out.5­Choose a,b, or c                                                                                                                                                 My faher ......... his hair last night.a.washb.washedc.is watching6­Complete the sentencesThey ...... TV last night. ..7.Irregullar verbs                                                                                                                                   a.write­  b.knew­8­Anwer the question1.What did you do yesterday?I ....... my clothes.9­Answer the question                                                                                                                                         Did you play basketball 2 days ago?I................. basketball 2 days ago.10­answer the question                                                                                                                                         Хуудас 12
 13. 13. test3When did Marie arrive in UB?Marie ..................... in UB yesterday. Хуудас 13
 14. 14. test3 Хариултын хуудас 5 6 7 8 9 10 b watched wrote,know washed played arrived                                                                                                                                                                                                             Хуудас 14
 15. 15. test3Хуудас 15
 16. 16. дүн Цахим тестСургууль “ Шавь “ нэр Мөнхдэлгэр хичээлийн  Англи хэлАнги бүлэг 5b нэр Хичээлийн Сурагчдын нэр сэдэвҮнэлгээ харах хэсэгХувилбар1 Хувилбар2асуулт оноо хариулт асуулт оноо хариулт 1 1 зөв 1 1 зөв 2 1 зөв 2 0 буруу 3 1 зөв 3 1 зөв 4 1 зөв 4 1 зөв 5 1 зөв 5 1 зөв 6 1 зөв 6 1 зөв 7 1 зөв 8 1 зөвавах оноо 6 авах оноо 8авсан оноо 6 авсан оноо 7зөв хариулт 6 зөв хариулт 7буруу хариулт 0 буруу хариулт 1хувь 100 хувь 87.5үсэг үнэлгээ A үсэг үнэлгээ BМаш сайн байна.баяр хүргэе. Сайн байна. Хуудас 16
 17. 17. дүнХувилбар2асуулт оноо хариулт 1 1 зөв 2 0 буруу 3 1 зөв 4 1 зөв 5 1 зөв 6 1 зөв 7 1 зөв 8 1 зөв 9 1 зөв 10 1 зөвавах оноо 10авсан оноо 9зөв хариулт 9буруу хариулт 1хувь 90үсэг үнэлгээ B Сайн байна. Хуудас 17

×