Ttdc 06 2010

702 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
702
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ttdc 06 2010

 1. 1. S 91 Chủ Đề : Yêu Thương và Ph c V
 2. 2. M cL c CẢM NGHIỆM HÃY CHO NHAU NỤ CƯỜI Trang 3 LỜI CHÚA BÍ TÍCH HIỆN DIỆN VÀ HIỆP NHẤT Trang 5 chuùng ta cuøng tuï hoïp quanh baøn thaùnh, uoáng cuøng moät cheùn vaø aên cuøng moät baùnh PHỤ NỮ HỐI LỖI Trang 9 “Ñuùng vaäy, taát caû nhöõng gì maø bieån caû, cuoàng phong, maøn ñeâm, khoâng laøm ñöôïc thì bí tích Giaûi Toäi laøm ñöôïc” ĐI THEO CHÚA KI-TÔ Trang 12 “Chaát lieäu vaø kích thöôùc caây thaäp giaù cuûa moãi ngöôøi moãi khaùc, nhöng moãi ngöôøi ñeàu phaûi vaùc laáy caây thaäp giaù cuûa mình” CHỌN CHÚA TRÊN HẾT Trang 15 “Chæ coù moät Thieân Chuùa môùi daùm noùi nhöõng caâu nhö theá” LỊCH CÔNG GIÁO Trang 18 SHGX THÁNG 6 Trang 21 BẠN TRẺ THÔNG ĐIỆP CỦA SỰ YÊU THƯƠNG Trang 24 TÌNH YÊU Trang 28 NHÂN BẢN THẾ NÀO LÀ THA THỨ Trang 30 TRANG THƠ CHUỖI THƯƠNG XÓT Trang 31 GIA TRƯỞNG VẾT THƯƠNG NHỎ ĐAU ĐỚN HƠN NHIỀU Trang 32 CẢM ƠN Trang 33 ĐÔI DÒNG (tt) Trang 36 THIẾU NHI BÀI HỌC TỪ KIẾN Trang 38 NGÀY CHÚA NHẬT Trang 40 CÔNG GIÁO THẾ GIỚI Trang 42 óng góp bài vi t, chia s hình nh, c ng tác cho Thông Tin Dân Chúa, xin g i v cô Hưng ho c email a ch sau:ttdc_gxdmhcg@yahoo.com.Thông Tin Dân Chúa xin chân thành c m ơn.Ch TTDC kỳ sau: GIÁO D C CON CÁI File “Thông tin dân chúa” d ng .doc và hình nh cũng ư c ăng trên blog c a Giáo Lý Viên Gx c M H ng C u Giúp .. a ch :” “http://huynhtruong-dmhcg.com” TRANG | 2
 3. 3. TTDC 05-2010 C M NGHI M Dâng từng khổ đau, hy sinh và âm thầm phục vụ từng ngày để cầu nguyện cho tha nhân: đó là một trong những chia sẻ cao đẹp nhất, bởi vì chỉ có Chúa mới thấy được giá trị của sự chia sẻ ấy… HÃY CHO NHAU MỘT NỤ CƯỜI …………………………………………………………………………………. Một bệnh nhân nọ được đưa vào một bệnh viện do các tu sĩ điều khiển. Người ta không để cho anh nằm điều trị trong một căn phòng riêng rẽ mà lại đặt anh nằm chung với các bệnh nhân khác trong một phòng lớn. Vừa mới được khiêng vào căn phòng, người đàn ông đã bị các bệnh nhân khác tuôn đến bao xung quanh. Người thì kéo chăn, kẻ nắm áo, kẻ bứt tóc. Không mấy chốc, anh bị quăng xuống khỏi giường giữa những tiếng cười đùa của các bệnh nhân khác. Không chịu đựng nổi trò chơi quái ác của các bệnh nhân, người đàn ông mới la hét để kêu cầu vị phụ trách. Anh trình bày như sau: “Tại sao ông lại đưa tôi vào nơi đây? Tất cả các bệnh nhân xung quanh tôi đều cười đùa, nghịch ngợm như một đám con nít. Hẳn họ không đau yếu như tôi.” Vị phụ trách mỉm cười đáp: “Họ còn đau yếu hơn cả anh. Nhưng tất cả đều đã khám phá ra một bí quyết, một bí quyết mà ít người ngày nay biết đến hoặc có biết đến, họ cũng không tin”. Người đàn ông muốn biết bí quyết ấy. Vị phụ trách bệnh viện mới lấy một cái cân có hai đĩa ở hai đầu. Ngài lấy một hòn đá đặt vào một đĩa cân, đĩa cân ở đầu bên kia liền được nhấc lên... TRANG | 3
 4. 4. C M NGHI M TTDC 05-2010 Ngài giải thích như sau: “Tôi vừa trình bày cho ông một bí quyết của các bệnh nhân ở đây. Chiếc cân này là biểu trưng của tình liên đới giữa con người với nhau”. Hòn đá biểu hiện cho nỗi đau khổ của ông. Khi đau khổ đè nặng lên ông, thì ở đầu cân bên kia, niềm vui có thể đến với một người nào đó. Niềm vui và nỗi khổ thường sánh vai với nhau. Nhưng nỗi khổ cần phải được đón nhận và dâng hiến, chứ không phải để giữ riêng cho mình. Hãy làm cho những người khác trở thành trẻ thơ, hãy làm cho nụ cười được chớm nở trên môi của người khác cho dẫu ta đang hấp hối”. Cái chết của Đức Kitô là cái chết của một người cho tất cả mọi người. Đó là tình yêu được dâng hiến cho tất cả mọi người. Đó là hy sinh của một người cho tất cả mọi người. Đó là lý tưởng của một người sống và chết cho mọi người. Nhìn ngắm Đức Kitô trên thập giá, chúng ta thấy được định nghĩa đích thực về con người: con người chỉ thể hiện được trọn vẹn tính người khi sống cho người khác. Càng sống cho tha nhân, con người càng tìm lại được chính bản thân. Càng chia sẻ với người khác, con người càng trở nên phong phú... Có của cải, có thì giờ, có niềm vui để chia sẻ đã đành, nhưng con người còn có cả một kho tàng khác để chia sẻ cho người khác: đó là nỗi đau khổ, sự bất hạnh, những hy sinh âm thầm của mình. Âm thầm đón nhận một đau khổ mà không than trách, không phàn nàn, nhưng luôn để lộ trên gương mặt sự vui tươi, tinh thần lạc quan: đó là một trong những chia sẻ cao độ nhất mà chúng ta có thể dành cho người khác. Vác lấy khổ đau để không trở thành gánh nặng cho người khác: đó là một trong những chia sẻ quý hóa nhất mà chúng ta có thể dành cho người khác. TRANG | 4
 5. 5. TTDC 05-2010 TIN M NG CHUÙA NHAÄT X THÖÔØNG NIEÂN 06/06/2010 Baøi Tin Möøng (Lc 9, 11b-12) BÍ TÍCH HIEÄN DIEÄN VAØ HIEÄP NHAÁT Ghi nhôù: “Moïi ngöôøi ñeàu aên, vaø ai naáy ñöôïc no neâ. Nhöõng mieáng vuïn coøn thöøa, ngöôøi ta thu laïi ñöôïc möôøi hai thuùng” Chia seû: Thaùnh Gioan toâng ñoà noùi: “Thieân Chuùa laø Tình Yeâu“. Moät tình yeâu voâ haïn, khoâng bôø beán, moät tình yeâu bao giôø cuõng chæ muoán san seû khoái naëng tình ñang mang trong loøng nhö Chuùa ñaõ noùi: “Ta ñem löûa yeâu thöông xuoáng traàn gian, Ta khoâng mong gì hôn laø thaáy löûa aáy chaùy leân lan coâ vôï ôû nhaø lo vieäc teà gia noäi toûa khaép theá giôùi”. Bí tích trôï, cuoäc soáng ñang eâm aám thì Thaùnh Theå laø löûa tình, laø baèng moät tai naïn xaûy ñeán laøm tan chöùng tình yeâu voâ haïn maø vôõ. Moät hoâm treân ñöôøng ñi Chuùa ñem ñeán. laøm veà, ngöôøi choàng maéc möa Ngöôøi ta thöôøng keå cho neân bò caûm, beänh tình cöù moãi nhau nghe caâu chuyeän caûm ngaøy moät naëng hôn vaø bieán ñoäng sau ñaây: trong moät giaùo chöùng ra nhieàu beänh khaùc raát xöù kia, coù moät ñoâi vôï choàng nguy kòch, khoù maø soáng noåi. treû soáng raát haïnh phuùc, ngaøy Luùc aáy, ngöôøi choàng goïi vôï laïi hai buoåi, ngöôøi choàng ñi laøm, traên troái maáy lôøi cuoái cuøng. TRANG | 5
 6. 6. TIN M NG TTDC 05-2010 Anh noùi: “coù leõ Chuùa saép goïi cho chuùng ta moät baèng chöùng anh veà, anh xin vaâng thaùnh yù tình yeâu vó ñaïi. Thöïc vaäy, Chuùa, anh caùm ôn em ñaõ ñem tröôùc giôø bieät ly, trong böõa aên laïi cho anh nhöõng ngaøy chung toái cuoái cuøng vôùi caùc moân ñeä soáng haïnh phuùc, vaø ñeå chöùng thaân yeâu, Chuùa ñaõ muoán ñeå laïi toû tình yeâu vónh cöûu cuûa anh, cho loaøi ngöôøi moät kyû vaät, moät anh ñeå laïi cho em moät vaät kyû vaät kyû nieäm. Ngaøi khoâng ñeå nieäm”. Noùi xong, anh thaùo laïi tieàn baïc, vì Ngaøi bieát tieàn chieác nhaãn cöôùi ôû tay mình vaø baïc khoâng noùi leân ñöôïc tình aâu yeám xoû vaøo tay vôï, laøm yeâu, tieàn baïc hay phaûn laïi tình ñuùng cöû chæ maø hai vôï choàng yeâu; Ngaøi khoâng ñeå laïi moät ñaõ laøm caùch ñaây moät naêm böùc thö töø bieät, vì thö baát taän tröôùc baøn thôø Chuùa. Sau khi ngoân; Ngaøi khoâng ñeå laïi moät ngöôøi choàng qua ñôøi, ngöôøi ta lôøi noøi, vì lôøi noùi nhö hôi gioù, thaáy coâ vôï treû aáy, ñaàu chít coù ñoù vaø hay maát ñoù; Ngaøi khaên tang nhieàu laàn ñi vaøo khoâng ñeå laïi baát cöù moät caùi gì: nghóa ñòa, ñeán tröôùc ngoâi moä moät cuoán saùch, moät khaên tay, coû moïc chöa xanh caàu nguyeän. moât taám hình, moät caùi aùo, moät Nhöng treân tay ngöôøi goùa phuï caùi nhaãn. coù ñeo hai chieác nhaãn: chieác Bôûi vì, ñoái vôùi Chuùa, taát nhaãn thaønh hoân cuûa mình vaø caû nhöõng vaät ñoù taàm thöôøng chieác nhaãn kyû nieäm cuûa ngöôøi quaù, hôøi hôït quaù, khoâng ñuû noùi quaù coá. leân taám loøng yeâu thöông quaù Caâu chuyeän treân coù theå noàng naøn cuûa Ngaøi ñoái vôùi phaàn naøo giuùp chuùng ta hình nhaân loaïi, Ngaøi ñeå laïi moät caùi dung ñöôïc moät vieäc laøm chöùng maø thöôøng tình ngöôøi ta toû tình yeâu voâ haïn cuûa Chuùa thöông yeâu hôn caû. Gieâsu, ñoù laø vieäc Chuùa laäp Kyû vaät Ngaøi muoán löu pheùp Thaùnh Theå, ñeå löu laïi laïi cho loaøi ngöôøi phaûi heát söùc TRANG | 6
 7. 7. TTDC 05-2010 TIN M NG ñaëc bieät, ñoù chính laø baûn thaân chuùng ta bieát: Chuùa ngöï thaät Ngaøi, chính mình Ngaøi. trong bí tích Thaùnh Theå. Nhöng caùi baûn thaân Chuùng ta tin vì Chuùa ñaõ phaùn baèng xöông baèng thòt cuûa vaø ñaõ laøm. Chuùng ta tin vì Chuùa laïi saép bò baét vaø bò gieát. Ngaøi laø Ñöôøng, laø Söï Thaät, laø Do ñoù, Chuùa phaûi thöïc Söï Soáng. Vaø ñaây cuõng laø maøu hieän yù muoán treân baèng moät theå nhieäm tình yeâu. Chuùng ta nhaän thöùc voâ cuøng linh dieäu, laø löu thaáy raèng trong cuoäc töû naïn laïi baûn thaân Chuùa döôùi hình cuûa Chuùa, söï cheát vaø tình yeâu thöùc nhieäm maøu: Chuùa laáy gaén lieàn vôùi nhau. Nhöng tình baùnh vaø röôïu ñeå bieán ñoåi yeâu ñaõ thaéng vaø sieâu hoùa söï thaønh Mình vaø Maùu Chuùa roài cheát, vaø bí tích Thaùnh Theå phaân phaùt cho caùc toâng ñoà nhö chính laø moät baèng chöùng söï cuûa aên, cuûa uoáng thieâng lieâng khôûi thaéng ñoù. Vì cheát laø chia nuoâi döôõng linh hoàn. Ñaây laø ly, laø vónh bieät vôùi ngöôøi yeâu, moät söï vieäc haøm chöùa raát thì maøu nhieäm Thaùnh Theå ñaõ nhieàu yù nghóa yeâu thöông, thaéng caùi ñònh luaät aáy, Ngaøi ñaõ nhöng cuõng mang ñaày tính cheát nhöng Ngaøi ñaõ phuïc sinh chaát ñöùc tin. Thöïc vaäy, baùnh vaø nhôø maøu nhieäm Phuïc Sinh vaø röôïu chæ coøn laø hình daùng vaø Thaùnh Theå, Ngaøi ñaõ hieän beà ngoaøi, trong khi ñoù baûn chaát dieän giöõa chuùng ta vaø hieäp baùnh vaø röôïu ñaõ trôû neân Mình nhaát vôùi chuùng ta. vaø Maùu Chuùa. Thaùnh Theå laø moät bí Ñaây laø moät maøu nhieäm tích cuûa söï hieän dieän. ñöùc tin. Qua bí tích naøy, Chuùa Bôûi vì trí khoân chuùng ta Kitoâ hieän dieän cuï theå baèng khoâng hieåu ñöôïc, giaùc quan xöông baèng thòt giöõa loaøi chuùng ta khoâng caûm nhaän ngöôøi. Ngaøi hieän dieän khaép nôi ñöôïc, chæ coù ñöùc tin daïy cho vaø luoân maõi vôùi loøai ngöôøi cho TRANG | 7
 8. 8. TIN M NG TTDC 05-2010 ñeán taän theá. Ñoàng thôøi, Thaùnh yeâu thöông Theå cuõng laø bí tích cuûa söï hieäp nhau. Cho neân nhaát. Röôùc Mình vaø Maùu Chuùa chuùng ta cuøng laø chuùng ta hieäp nhaát vôùi Chuùa daâng leã vôùi vaø hieäp nhaát vôùi nhau: chuùng nhau maø ta cuøng tuï hoïp quanh baøn khoâng yeâu thaùnh, uoáng cuøng moät cheùn vaø thöông nhau aên cuøng moät baùnh, neân chuùng laø chuùng ta ñaõ ta hieäp nhaát vôùi nhau vaø vôùi laøm moät ñieàu Chuùa hôn baát cöù moät söï hieäp khoâng theå nhaát naøo khaùc. chaáp nhaän Coù hai ñieàu chuùng ta ñöôïc, phöông chi chuùng ta caàn ghi nhôù vaø thöïc haønh: cuøng röôùc leã, maø chuùng ta Thöù nhaát, chuùng ta khoâng yeâu thöông nhau, thì laïi muoán gaëp gôõ Chuùa, chuùng ta caøng khoâng theå chaáp nhaän haõy ñeán tröôùc nhaø chaàu, Chuùa hôn, coù ngöôøi coøn noùi laø maâu Kitoâ ñang hieän dieän cuï theå ôû thuaãn vaø quaùi gôû nöõa. ñoù. Ngaøi laø ngöôøi cha raát nhaân Trao ñoåi: töø, Ngaøi laø moät ngöôøi baïn chí - Haõy chia seû caûm nhaän thaân, chí thieát, chuùng ta haõy cuûa baïn khi röôùc Mình vaø Maùu taâm söï vôùi Chuùa, trình baøy vôùi Thaùnh Chuùa. Chuùa veà taát caû nhöõng nhu caàu Caàu nguyeän: vaø hoaøn caûnh cuûa chuùng ta. - Xin Chuùa cho chuùng Chuùa seõ nghe vaø an uûi chuùng con luoân quyù meán Thaùnh Theå, ta. ñoù laø phöông theá giuùp chuùng Thöù hai, Thaùnh Theå con gaëp gôõ Chuùa, hieäp nhaát vôùi laøm cho chuùng ta hieäp nhaát vôùi Chuùa vaø hieäp nhaát thöông yeâu nhau: hieäp nhaát vôùi nhau töùc laø nhau. TRANG | 8
 9. 9. TTDC 05-2010 TIN M NG CHUÙA NHAÄT XI THÖÔØNG NIEÂN 13/06/2010 Baøi Tin Möøng (Lc 7, 36-50) PHUÏ NÖÕ HOÁI LOÃI Ghi nhôù: “Toäi chò aáy nhieàu, nhöng ñaõ ñöôïc tha, baèng côù laø chò aáy yeâu meán nhieàu” Chia seû: Tìm hieåu trình thuaät Tin Möøng, chuùng ta thaáy caâu chuyeän naøy roõ raøng ñaày ñuû nhöõng tieán trình cuûa bí tích Giaûi Toäi, cuûa moät toäi nhaân hoái loãi aên naên, thuù nhaän toäi mình nôi toøa giaûi toäi, vaø nhaän ñöôïc ôn tha thöù cuõng nhö loøng yeâu thöông cuûa Chuùa. Töùc laø sau khi chuùng ta xöng toäi xong, chuùng ta cuõng ñöôïc nghe lôøi tha toäi gioáng nhö lôøi tha toäi maø ngöôøi phuï nöõ kia ñaõ ñöôïc nghe Chuùa Gieâsu noùi vôùi chò, sau khi chò ñaõ guïc khoùc döôùi chaân Chuùa. Caâu chuyeän naøy cho chuùng ta hieåu Cöù vieäc boû tieàn vaøo, roài saâu xa hôn veà bí tích Giaûi Toäi. aán nuùt laø ñöôïc nghe lôøi tha toäi, Bí tích naøy khoâng phaûi nhöng phaûi coù loøng tin vaø saùm laø moät thöù maùy baùn haøng töï ñoäng. TRANG | 9
 10. 10. TIN M NG TTDC 05-2010 hoái chaân thaønh môùi coù theå nhaát, toäi laø maát maùt nhaát, toäi ñöôïc ôn tha toäi. laø nguoàn goác moïi söï döõ… Cuõng chæ coù loøng tin môùi Nhöng caùi gì chöõa ñöôïc laøm cho chuùng ta nhaän ra raèng: toäi? Neáu chuùng ta noùi vôùi bieån lôøi Linh muïc nhaân danh Chuùa caû: “Baïn haõy röûa saïch moïi toäi Gieâsu noùi vôùi mình, thaät laø lôøi loãi cuûa toâi” Bieån seõ traû lôøi: Chuùa Gieâsu tha toäi cho mình, “Toâi khoâng coù ñuû nöôùc”. Neáu gioáng nhö Chuùa ñaõ tha cho chuùng ta noùi vôùi cuoàng phong ngöôøi phuï nöõ. Ngöôøi phuï nöõ “Baïn haõy thoåi taát caû nhöõng toäi naøy chính laø kieåu maãu cho loãi cuûa toâi ñi”. Gioù seõ traû lôøi chuùng ta khi laõnh nhaän bí tích “Toâi yeáu laém, khoâng laøm Giaûi Toäi. Loøng tin, loøng meán, ñöôïc”. Neáu chuùng ta noùi vôùi loøng saùm hoái, loøng khieâm ñeâm toái: “Baïn haõy che phuû taát nhöôøng cuûa chò laø nhöõng taám caû nhöõng xaáu xa cuûa toâi”. Ñeâm tình cô baûn chuùng ta phaûi coù toái seõ traû lôøi “Toâi chòu thoâi, toâi khi laõnh nhaän bí tích naøy. khoâng ñuû toái”. Chuùng ta bieát haäu quaû Ñuùng vaäy, taát caû nhöõng cuûa toäi, nhaát laø toäi naëng, gaây gì maø bieån caû, cuoàng phong, neân nhöõng haäu quaû traàm maøn ñeâm, khoâng laøm ñöôïc thì troïng: bí tích Giaûi Toäi laøm ñöôïc. Ñoù Khöôùc töø Thieân Chuùa vaø laø phöông tieän duy nhaát giuùp tình yeâu cuûa Ngaøi, maát ôn chuùng ta laøm hoøa vôùi Thieân nghóa vôùi Thieân Chuùa, bò hình Chuùa vaø ñöôïc tha thöù moïi toäi phaït vónh vieãn ôû ñôøi sau, cuõng loãi. Caùc giaùo phuï goïi noù laø coù khi bò hình phaït ngay ôû ñôøi pheùp röûa toäi thöù hai, khoâng naøy, vaø gaây nhieàu tai haïi cho phaûi röûa baèng nöôùc laõ maø röûa ngöôøi khaùc. baèng nöôùc maét. Nhö vaäy, toäi laø kinh Tuy nhieân, chuùng ta haõy khuûng nhaát, toäi laø tai haïi nhôù: chuû ñích cuûa bí tích Giaûi TRANG | 10
 11. 11. TTDC 05-2010 TIN M NG Toäi khoâng paûhi chæ laø kieåm Vì theá chuùng ta tha thieát, ñieåm quaù khöù, nhöng coøn quyù meán bí tích Giaûi Toäi vaø höôùng veà töông lai, taïo neân sieâng naêng laõnh nhaän, ñeå ñöôïc moät cô hoäi “laøm laïi cuoäc ñôøi”. nhöõng hieäu quaû höõu ích cho Quaù khöù daãu sau ñaõ qua, chuùng ta. trong quaõng ñöôøng saép tôùi seõ Theo luaät Chuùa, moãi khi soáng vôùi Thieân Chuùa theá naøo, phaïm moät toäi troïng, chuùng ta theo Ngaøi tôùi ñaâu, quaûng ñaïi phaûi vaøo toøa giaûi toäi xin ôn tha ñeán möùc naøo môùi laø ñieàu quan thöù sôùm bao nhieâu coù theå, troïng. Cuõng vaäy, bí tích Giaûi caøng sôùm caøng toát. Nhöng Toäi khoâng phaûi chæ nhaèm xoùa trong khi chöa kòp xöng toäi, thì toäi, nhöng coøn caûi hoùa ñoåi môùi chuùng ta phaûi giuïc loøng aùi hoái. con ngöôøi laøm chuùng ta neân toát Xin nhaéc laïi, neáu bao hôn, giuùp chuùng ta tieán xa hôn. laâu chöa kòp xöng toäi, chuùng ta Bí tích Giaûi Toäi quaû thöïc laø phaûi giuïc loøng aùi hoái, nghóa laø moät ôn hueä lôùn lao Thieân aên naên gheùt toäi, vì yeâu Chuùa, Chuùa ban cho chuùng ta. vaø caøng yeâu nhieàu thì caøng ñöôïc tha nhieàu. --------------------------------------------------------------------------------- Trao ñoåi: Ñieàu quan troïng nhaát ñeå ñöôïc Chuùa tha toäi laø gì? Taïi sao? Caàu nguyeän: Laïy Chuùa Thaùnh Thaàn. Xin soi toû loøng con. Ñeå con nhaän ra nhöõng loãi laàm troùt phaïm. Maø chaân thaønh saùm hoái. Khieâm toán quyø laïy xin Chuùa thöù tha. TRANG | 11
 12. 12. TIN M NG TTDC 05-2010 CHUÙA NHAÄT XI THÖÔØNG NIEÂN 20/06/2010 Baøi Tin Möøng (Lc 9, 18-24) Ñi theo Chuùa Kitoâ Ghi nhôù: “Ai muoán theo toâi phaûi töø boû chính mình, vaùc thaäp giaù haèng ngaøy maø theo toâi” Chia seû: moân ñeä. Nhö vaäy, Pheâroâ laø neàn taûng cho Giaùo Hoäi höõu hình maø oâng phaûi baûo ñaûm söï vöõng chaéc cuõng nhö söï hôïp nhaát giöõa caùc thaønh phaàn, vaø vieäc ñoù phaûi ñöôïc tieáp tuïc trong ngöôøi keá vò Pheâroâ cho ñeán taän theá. Tuy nhieân, Giaùo Hoäi laø moät coäng ñoøan caùc tin höõu chöù khoâng phaûi laø moät toøa nhaø. Cho neân hình aûnh neàn taûng bieán thaønh vò thuû laõnh: Pheâroâ vaø nhöõng ngöôøi keá vò seõ Chuùa Gieâsu laø ngöôøi raát coù nhieäm vuï chaên daét, vì theá khoân ngoan, xaây nhaø treân ñaù. Chuùa trao quyeàn haønh cho Nhaø ñoù laø Giaùo Hoäi Pheâroâ, quyeàn ñoù khoâng nhaèm Ngaøi, vaø ñaù ñoù laø Simon, maø moät chöùc vuï gì quan troïng vaø Chuùa caûi teân laø Pheâroâ, nghóa laø ñaëc bieät maø chính laø quyeàn ñaù, ngay khi môùi nhaän oâng laøm cuûa Chuùa Kitoâ treân nöôùc Ngaøi: TRANG | 12
 13. 13. TTDC 05-2010 TIN M NG Chuùa laø quoác tröôûng maø Pheâroâ Chuùa Gieâsu muoán cho caùc laø thuû töôùng, Chuùa laø chuû nhaø, moân ñeä hieåu roõ ñieàu aáy, ñöøng maø Pheâroâ laø quaûn gia, thì haønh coù sai laàm nhö nhöõng ngöôøi quyeàn thay maët Chuùa. Vì theá, Do Thaùi, ñöøng mô öôùc moät caùc quyeát ñònh cuûa Pheâroâ seõ Ñaáng Thieân Sai traàn theá, oai ñöôïc Chuùa pheâ chuaån: ôû döôùi huøng, oanh lieät. Chuùa seõ ñi ñaát Pheâroâ tha, thì treân trôøi Gieârusalem ñeå cho caùc nhaø cuõng tha, ôû döôùi ñaát Pheâroâ laõnh ñaïo Do Thaùi toái caùo, haønh buoäc, thì treân trôøi cuõng buoäc: haï vaø keát aùn töû hình, nhöng môû vaø ñoùng hay tha vaø buoäc ôû ngaøy thöù ba Chuùa seõ soáng laïi. ñaây aùm chæ taát caû nhöõng quyeát Chuùng ta haõy suy nghó: ñònh vaø bieän phaùp caàn thieát Hoâm nay, ngöôøi ta baûo hay höõu ích maø Pheâroâ phaûi aùp Chuùa Gieâsu laø ai? Cha meï, duïng cho sinh hoaït cuûa Giaùo baïn höõu, nhöõng ngöôøi chung Hoäi ôû traàn gian. quanh chuùng ta nghó sao veà Lieàn sau khi maëc khaûi Ngaøi? Coøn chuùng ta, chuùng ta cho Pheâroâ bieát ñòa vò vaø quyeàn coù nhaän ra laø ai ñoái vôùi chuùng haønh cuûa oâng, Chuùa Gieâsu toû ta chöa? Chuùng ta coù muoán cho oâng cuõng nhö taát caû ñaùp öùng tieâu chuaån Ngaøi ñeà ra nhöõng moân ñeä bieát con ñöôøng cho nhöõng ai muoán theo Ngaøi ñau khoå Ngaøi phaûi ñi qua. khoâng? Chaéc chaén taát caû Vaø Ngaøi ñaõ noùi thaúng ra chuùng ta ñeàu xaùc tín Chuùa nhöõng ñau khoå nhuïc nhaõ Ngaøi Gieâsu laø Ñaáng Kitoâ, con Thieân phaûi chòu ñöïng vaø ai seõ haønh Chuùa, Ngaøi ñeán traàn gian ñeå haï Ngaøi. Ngaøi laø Ñaáng Thieân cöùu chuoäc chuùng ta, vaø chæ cho Sai nhö Pheâroâ tuyeân xöng, chuùng ta con ñöôøng phaûi theo nhöng chöùc vuï thieân sai cuûa ñeå ñaït tôùi muïc ñích cuoái cuøng, Ngaøi laø chöùc vuï cuûa ngöôøi toâi ñoù laø vaùc thaäp giaù mình maø tôù ñau khoå cuûa Thieân Chuùa. theo Ngaøi. Thaäp giaù ñaây chính TRANG | 13
 14. 14. TIN M NG TTDC 05-2010 laø cuoäc vaät loän haøng ngaøy vôùi cöùu anh em. Nhöng ñeå cöùu chính mình, vaø vôùi moïi ñau mình vaø cöùu anh em, chuùng ta khoå khoù khaên töø baát cöù phía caàn phaûi coù söùc maïnh cuûa naøo tôùi, ñeå trung thaønh vôùi Chuùa. Chuùa vaø vôùi Tin Möøng. Chaát Vì theá, chuùng ta phaûi lieäu vaø kích thöôùc caây thaäp giaù luoân caàu xin ngöôøi cho chuùng cuûa moãi ngöôøi moãi khaùc, ta söùc maïnh ñoù, moät söùc maïnh nhöng moãi ngöôøi ñeàu phaûi vaùc thaûn nhieân ñeå gaùnh chòu moïi laáy caây thaäp giaù cuûa mình vui buoàn; moät söùc maïnh hieân nghóa laø phaûi ñaáu tranh vôùi ngang ñeå ñem Tin Möøng gaùnh baûn thaân vaø vôùi hoaøn caûnh vaùc cuoäc ñôøi; moät söùc maïnh chung quanh ñeå trung thaønh ngoan cöôøng ñeå chaúng bao giôø vôùi Chuùa Gieâsu vaø ñem Tin khinh reû ngöôøi ngheøo khoù, hay Möøng cuûa Ngaøi bieán ñoåi cuoäc cuùi ñaàu khuaát phuïc ngaïo maïn, ñôøi vaø bieán ñoåi theá giôùi thôøi quyeàn uy; moät söùc maïnh deûo mình. dai ñeå naâng taâm hoàn vöôn leân Chuùng ta haõy nhôù: khoûi nhöõng ti tieän haèng ngaøy; Boû mình vaùc thaäp gí laø moät söùc maïnh traøn treà ñeå hieân hai maët cuûa moät haønh ñoäng ngang laøm chöùng cho Chuùa tích cöïc: ñi theo Chuùa Gieâsu moïi nôi, moïi luùc baèng chính ñeå cuøng vôùi Ngaøi cöùu mình vaø cuoäc soáng cuûa chuùng ta. Trao ñoåi: Theo baïn, Chuùa Gieâsu laø ai? Muoán theo Ngaøi, phaûi laøm gì? Caàu nguyeän: Laïy Chuùa Phaän con beù nhoû mong manh. Maø cuoäc ñôøi nhieàu caïm baãy rình chôø. Cuøng vôùi nhieàu traùch nhieäm naëng neà. Xin cho con hieåu ñöôïc Chuùa laø baïn ñoàng haønh Yeâu thöông vaø quaûng ñaïi ñeå con can ñaûm vöõng böôùc theo Ngaøi. TRANG | 14
 15. 15. TTDC 05-2010 TIN M NG CHUÙA NHAÄT XIII THÖÔØNG NIEÂN 27/06/2010 Baøi Tin Möøng (Lc 9, 51-52) CHOÏN CHUÙA TREÂN HEÁT Ghi nhôù: “Ai ñaõ tra tray caàm caøy maø coøn ngoaùi laïi ñaèng sau thì khoâng thích hôïp vôùi nöôùc Thieân Chuùa” Chia seû: neân nhöõng Trong baøi Tin Möøng ngöôøi baùch hoâm nay, moät keû ñöôïc Chuùa haïi ñaïo Coâng keâu môøi muoán veà nhaø laøm giaùo, baùch haïi xong nhieäm vuï ngöôøi con thaûo Kitoâ höõu, beân ñoái vôùi ngöôøi cha môùi qua ñôøi, Ñoâng cuõng vì ‘nghóa töû laø nghóa taän’, theá nhö beân Taây, nhöng Chuùa khoâng cho vaø baûo môùi cho ñaïo ‘Cöù ñeå keû cheát choân keû cheát Chuùa laø taû cuûa hoï’ ñaïo, daïy Chæ coù moät Thieân Chuùa nhöõng ñieàu môùi daùm noùi nhöõng caâu nhö traùi nghòch theá, chæ khi naøo chuùng ta hieåu ‘luaân thöôøng ñaïo lyù’ roõ, hay coù moât quan nieäm, moät Ñaây laø söï ñoøi hoûi tuyeät yù nghó chính xaùc, ñuùng möùc veà ñoái. Thieân Chuùa, chuùng ta môùi thaáy Theo ñuùng möùc thang nhöõng caâu noùi ñoù hoøan toaøn giaù trò maø treân heát phaûi laø hôïp lyù. Vì coù moät quan nieäm thieân Chuùa, khoâng moät quyeàn mô hoà hay baát toaøn veà baûn lôïi, moät tình caûm, moät ñoøi hoûi thaân mình, vaø vì khoâng tin naøo coù theå vöôït qua ñöôïc. Noùi Chuùa Gieâsu laø Thieân Chuùa, caùch khaùc, neáu moïi caùi ñeàu ôû TRANG | 15
 16. 16. TIN M NG TTDC 05-2010 trong traïng thaùi traät töï thì saên soùc gì, ñeán khi naèm xuoáng khoâng vieäc gì phaûi söûng soát, laøm ma chay cho linh ñình, nhöng neáu coù söï tranh chaáp thì côm cuùng töû teá, tuaàn noï tieát bao giôø phaàn thaéng cuõng phaûi kia… ngöôøi cheát ñaâu coù höôûng veà Chuùa. gì, chæ coù ngöôøi soáng ñöôïc nhôø Ñaïo Thieân Chuùa coù danh giaù vaø höôûng loäc ñoà cuùng nghòch vôùi luaân thöôøng ñaïo lyù quaûi. thì ñoù laø thöù luaân thöôøng beän Khoâng phaûi Chuùa ra hoaïn roái traät töï maø thoâi. leänh cho caùc tín höõu hay Ñöùng tröôùc hai coâng nhöõng ngöôøi muoán theo Chuùa vieäc, chaúng haïn choân cha meï khoâng ñöôïc laøm nhöõng coâng môùi cheát hay cöùu ñöùa con vieäc toû loøng hieáu thaûo hay lòch nguy töû, ñaøng naøo caàn hôn? Di söï, nhö döï tang leã hay töø giaõ nhieân moät ngöôøi khoâng döï ngöôøi thaân yeâu, Chuùa chæ coù yù ñaùm tang cha meï ñeå ñem ñöùa daïy chuùng ta bieát ñaët quyeàn lôïi con mình saép cheát ñi nhaø cuûa Chuùa leân treân heát moïi söï, thöông khoâng phaûi laø ngöôøi baât vaø khi naøo Chuùa ñoøi hoûi chuùng hieáu. Neáu Chuùa coù quyeàn ñoøi ta hy sinh gì cho Ngaøi thì phaûi hoûi chuùng ta phaûi hy sinh caû tuyeät ñoái tuaân theo. Coù ñieàu laø tính maïng (töø boû chính mình) khoâng bao giôø Chuùa ñoøi hoûi thì taïi sao Chuùa khoâng coù nhöõng ñieàu voâ lyù, traùi laïi, taát quyeàn ñoøi hoûi moät ñieàu nhoû beù caû ñeàu trong traät töï tuyeät ñoái. hôn (baát ñoàng yù kieán, khieám Bôûi vì khoâng lyù gì Chuùa leân aùn dieän trong luùc toáng taùng). ngöôøi Phariseâu ñaõ giaûi thích Hôn nöõa, chöõ hieáu nhieàu luaät moät caùch vôù vaån laøm côù khi cuõng uyeån chuyeån, coù khi cho nhieàu ngöôøi con thieáu boån chæ coù caùi voû beân ngoaøi: luùc phaän phuïng döôõng cha meï maø cha meï coøn soáng thì chaúng coi nay Chuùa laïi daïy ñieàu baát ra gì, hay chaúng ngoù ngaøng hieáu. TRANG | 16
 17. 17. TTDC 05-2010 TIN M NG Moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc keâu hay gaây neân toäi loãi thì theá naøo goïi theo Chuùa. cuõng laøm roái loaïn traät töï Chuùa Maø ñaõ theo Chuùa thì phaûi töø boû, töø boû nhöõng gì laø cheát choùc hay gaây cheát choùc cho linh hoàn trong chính con ngöôøi cuûa chuùng ta vaø trong moïi lieân heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi, duø laø trong tình huyeát nhuïc. Noùi toùm laïi, duø laø ñoái vôùi baûn thaân hay ñoái vôùi cha ñaõ an baøi, chaúng haïn cha meï meï, vôï choàng, con caùi, anh chò gaàn cheát ñoùi coù baûo con gaùi ñi em, hay baïn beø thaân thuoäc, baùn thaân mình nuoâi soáng gia neáu coù baát cöù ñieàu gì khoâng ñình, thì ngöôøi con cuõng ñaønh phuø hôïp vôùi thaùnh yù Chuùa, baát ngoài nhìn cha meï cheát ñoùi chöù cöù ñieàu gì laø toäi loãi ñeàu phaûi töø khoâng ñöôïc vaâng lôøi laøm ñieàu boû, bôøi vì neáu khoâng hôïp vôùi toäi loãi aáy. Nhöõng sinh keá löông thaùnh yù Chuùa, neáu laø toäi loãi thieän coøn nhieàu cô maø. Trao ñoåi: Theo baïn neáu ñaõ choïn Chuùa, ta phaûi laøm gì? Caàu nguyeän: Laïy Chuùa, Con hieåu ñöôïc raèng: Choïn Ngaøi laø töø boû chính mình Ñi vaøo con ñöôøng tin yeâu vaø phoù thaùc. Con ñöôøng phuïc vuï tha nhaân OÂi thaät laø khoù khaên vaø ñaày thöû thaùch. Nguyeän xin tình yeâu vaø söùc maïnh Ngaøi. Ngöï trò vaø daãn loái cho con. TRANG | 17
 18. 18. L CH CÔNG GIÁO TTDC 05-2010 THÁNG 6 Ý cầu nguyện: Ý chung: cầu cho việc tôn trọng sự sống con người: xin cho mọi thể chế quốc gia và quốc tế cố gắng bảo đảm việc tôn trọng sự sống con người, từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Ý truyền giáo: cầu cho các giáo hội tại châu Á: xin cho các Giáo hội tại Châu Á, chỉ là “một đàn chiên nhỏ bé” giữa nhiều dân không Công giáo, biết rao giảng Tin Mừng và hân hoan làm chứng về việc họ gắn bó với Đức Kitô. --------------------------------- Tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy. --------------------------------- 01.06: Thứ ba. Thánh Justino, tử đạo. lễ nhớ. 03.06: Thứ năm đầu tháng. Thánh Carolo Lwanga 04.06: Thứ sáu đầu tháng. Thánh Bonifatio. 06.06: Chúa nhật X thường niên. Mình và máu thánh Chúa Kitô. Lễ trọng Giáo huấn số 28: người nam là chồng và là cha Người nam phải sống với vợ mình bằng một tình bạn trong ngôi vị thật đặc biệt. Nếu là Kitô hữu, ông còn được mời gọi phát triển một thái độ yêu thương mới mẻ để diễn tả TRANG | 18
 19. 19. TTDC 05-2010 L CH CÔNG GIÁO với vợ mình tình bác ái tế nhị và mạnh mẽ mà Chúa Kitô đã có đối với Hội Thánh. 11.06: Thứ sáu. Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lễ trọng. 12.06: Thứ bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. 13.06: Chủ nhật XI thường niên. Giáo huấn số 29: Người nam là chồng và là cha Người nam được mời gọi đứng ra bảo đảm sự phát triển thống nhất của mọi thành phần trong gia đình. Để chu toàn sứ mạng này, ông cần phải quảng đại lãnh lấy trách nhiệm đối với sự sống được thai nghén trong lòng người mẹ, cần phải chú tâm chia sẻ, cố gắng giáo dục con cái với vợ mình. 20.06: Chúa nhật XII thường niên Giáo huấn số 30: những quyền lợi của đứa con Giữa lòng gia đình là cộng đồng các ngôi vị, cần phải dành một sự chú ý đặc biệt cho đứa con, bằng cách phát huy lòng quý chuộng sâu xa đối với phẩm giá ngôi vị của nó, cũng như phát huy sự kính trọng thật to lớn đối với những quyền lợi của nó, những quyền lợi mà người ta phải phục vụ một cách quảng đại. 21.06: Thứ hai. Thánh luy Gonzaga. Lễ nhớ. 23.06: Thứ tư. Chiều: Lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả 24.06: Thứ năm. Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Lễ trọng 27.06: Chúa Nhật XIII thường niên. Thánh vịnh tuần I. Giáo huấn số 31: Những người già cả trong gia đình Hội Thánh cần phải khuyến khích mỗi người biết khám phá và coi trọng vai trò của những người già trong TRANG | 19
 20. 20. L CH CÔNG GIÁO TTDC 05-2010 cộng đồng dân sự và Hội Thánh, và cách riêng là trong gia đình. 28.06: Thứ hai. Thánh Irene, giám mục, tử đạo. Chiều: Lễ Vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolo, tông đồ 29.06: Thứ ba. Thánh Phêrô và thánh Phaolo, Tông đồ. Lễ trọng. …………………………. CHÚC MỪNG Anh Giuse Trương Minh Long Chị Maria Nguyễn Thị Kim Trang Nguyện xin Thiên Chúa là Tình Yêu đổ tràn ân sủng để anh chị sống trăm năm hạnh phúc. …………………………. CHUNG LỜI CẦU NGUYỆN Bà Maria Phạm Thị Thay Thuộc giáo họ Matheu Qua đời ngày 02.05.2010 Chúng ta cùng chung lời cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được hưởng thánh nhan Chúa TRANG | 20
 21. 21. TTDC 05-2010 SINH HO T GIÁO X Nhân vật tháng 5: Đôi bạn trong nhóm hướng đạo sinh – đang chia sẻ cho nhau những trang truyện vui. Trẻ em luôn cần một môi trường tốt để học hỏi, để “vui”… và sống lành mạnh, có ích. Ấn tượng nhóm “Hướng Đạo Sinh GX” mang lại lại sự tự tin, “chơi hết mình”, năng động và trưởng thành. TRANG | 21
 22. 22. SINH HO T GIÁO X TTDC 05-2010 Tháng Hoa – dâng lên Mẹ. Này là muôn ngàn đóa hoa đẹp rực rỡ - cùng dâng lên Mẹ Hoa “xinh tươi” – là Mẹ là Chị trong Gia Đình Giáo Xứ… TRANG | 22
 23. 23. TTDC 05-2010 SINH HO T GIÁO X cùng tiến dâng lên… để Mẹ thương nhận lời cầu bầu lên Tôn Nhan Chúa… TRANG | 23
 24. 24. B N TR TTDC 05-2010 Trong cuộc đời mỗi người, nếu không có tình thương thì cuộc sống sẽ trở nên vô vị, buồn chán biết bao nhiêu! …………………………………………………………………….. Thông Điệp Của Sự Yêu Thương Ý nghĩa cuộc sống – điều làm nên hạnh phúc thực sự, để hạnh phúc tồn tại lâu bền nhất lại chỉ vang lên nhịp đập khi được nuôi dưỡng bởi suối nguồn của sự yêu thương. Dường như quy luật ấy đã trở thành muôn thuở và là chân lý không thể đổi dời. Yêu thương làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Yêu thương là tình cảm đẹp đẽ và nồng nhiệt của con người, gắn hết những trái tim đồng cảm. Nó có thể là tình cảm gia đình, bè bạn và cao hơn cả là tình người nói chung. Đó có thể là tình cảm bình dị nhất, gần gũi nhất từ sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ cho nhau. Yêu thương – đó là tấm lòng chân thành và trong sáng, là tình cảm trao đi mà không cần nhận lại, không vụ lợi, không toan tính. Có thể nói: Yêu thương là một thứ tình cảm đẹp đẽ luôn tồn tại trong bản chất của mỗi con người, hơn cả TRANG | 24
 25. 25. TTDC 05-2010 B N TR mọi thứ trên đời. Là sức mạnh vô biên, là sự chia sẻ quý giá không thể thiếu trong cuộc sống. Vì “Ở đâu có tình yêu thương vĩ đại, ở đó sẽ có những điều diệu kỳ” (W. Cather) hay “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy – ta có thêm ngày nữa để yêu thương” Yêu thương là điều quý giá nhất không gì có thể đánh đổi. Trong gia đình cha mẹ yêu thương con cái, yêu thương chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con. Hay con cái kính trọng ông bà cha mẹ, nghe lời dạy bảo của bề trên...đó chính là những minh chứng sống động về sự yêu thương, nó sẽ tạo một không khí gia đình đầm ấm, vui vẻ, mọi người nương tựa nhau vượt qua khó khăn. Hãy tưởng tượng xem xã hội sẽ thật khó hình dung nếu những người làm cha, làm mẹ không biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc con cái. Và những đứa con thì không biết hiếu thảo, quan tâm đến cha mẹ là gì...Những hành động tích cực vì cuộc sống an bình hạnh phúc cũng là những nét đẹp của tình yêu thương. Thật vậy, ý nghĩa lớn lao của yêu thương là tạo ra niềm vui, hạnh phúc. Đotx_tôi_ep_xki đã từng nói: “Cái đẹp cứu vớt thế giới, yêu thương là nét đẹp tiềm ẩn sức mạnh vĩ đại, là niềm hạnh phúc vĩ đại của con người”. Bởi tình yêu thương là sản phẩm của những tâm hồn phong phú, tự cảm thấy mình có khả năng làm người khác hạnh phúc và tìm thấy niềm vui. Chẳng hạn như khi ta giúp đỡ một bà cụ đi qua đường thì ta sẽ cảm thấy thế nào? Có phải ta cảm thấy vui vui? Thế là ta đang hạnh phúc đấy! không những thế, người biết quan tâm, yêu TRANG | 25
 26. 26. B N TR TTDC 05-2010 thương mọi người không có nghĩa là người đó sẽ nghèo đi mà là sự khẳng định bản thân, làm cho mọi người xung quanh được sống hạnh phúc. Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của mình, người đem tình thương cho người khác sẽ cảm thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản, cuộc sống có ý nghĩa. Một nhà thơ đã từng viết: “Có gì đẹp trên trời hơn thế Người yêu người, sống để yêu nhau” Khi yêu thương, quan tâm, giúp đỡ những người bất hạnh hơn mình, ta sẽ được người khác yêu thương, quý trọng. Trao đi yêu thương một cách tự nhiên, ta sẽ nhận được lại hạnh phúc xứng đáng, bởi vì “Khổ đau được san sẻ sẽ vơi nữa, còn hạnh phúc được san sẻ sẽ nhân đôi”. Yêu thương sẽ giữ gìn những giá trị tinh thần trong cuộc sống, làm nảy sinh những tình cảm tốt đẹp. Tình bạn sẽ được đáp lại bằng tình bạn, tình yêu sẽ được đáp lại bằng tình yêu, tấm lòng rộng mở sẽ được đáp lại bằng tấm lòng rộng mở. Con người không thể sống hạnh phúc mà không có tình yêu thương. Nếu ta ví cuộc sống này là vườn hoa tuyệt đẹp thì tình yêu thương chính là ánh dương ấm áp lan tỏa trên khu vườn kỳ diệu. Hãy thử tưởng tượng dù được tạo hóa ban cho một nhan sắc yêu kiều nhưng nếu không được mặt trời sưởi ấm thì liệu đóa hoa ấy có tồn tại được không? Con người chúng ta cũng như đóa hoa ấy nếu sống mà không có sự yêu thương thì ta chỉ tồn tại chứ không phải sống, hạnh phúc lớn nhất của mỗi người chính là yêu thương và được yêu thương. Yêu thương người khác là mang lại hạnh phúc, thanh thản cho chính tâm hồn mình và được yêu thương là TRANG | 26
 27. 27. TTDC 05-2010 B N TR hạnh phúc không thể đong đếm. Không gì có thể quý hơn tình người, tình thương mà nhân loại dành cho nhau làm nên hạnh phúc của cả thế giới: “Tôi không tin con người chỉ là một cọng rơm trôi dạt theo dòng đời. Tôi cũng không tin con người vì lòng thù hận mà xô đẩy nhau xuống vực thẳm diệt vong. Nhưng tôi tin một ngày nào đó, con người sẽ lấy lại tình thương yêu để cư xử với nhau trong đời. Lúc đó, cá lớn không còn nuốt cá bé, chó sói không còn rình rập đe dọa cừu non, mỗi người sẽ thanh thản ngồi dưới bóng cây do tay mình trồng và được thừa hưởng thành qủa lao động từ mảnh vườn do chính tay mình chăm sóc, vun xới”. (Luther King) . Yêu thương mang lại hạnh phúc và là niềm vui quý giá của con người. Ngày nào ta còn sống tức là ta còn có cơ hội để yêu thương và cảm nhận hạnh phúc của cuộc đời. chỉ khi biết mang yêu thương đến cho người khác, ta sẽ trải nghiệm được niềm vui sướng, hân hoan. Càng mở lòng yêu thương cuộc sống bao nhiêu, ta càng cảm nhận được ý nghĩa cuộc đời này bấy nhiêu. Tấn Phát TRANG | 27
 28. 28. B N TR TTDC 05-2010 TÌNH YÊU Khi yêu nhau, người ta muốn gần nhau. Ở nơi nào cũng thế, con người thời nào cũng vậy. Tình yêu là một sự kiếm tìm không mệt mỏi, nó là khắc khoải trong trái tim này đói khát trái tim kia. Chưa yêu, trái tim còn nguyên vẹn. Khi yêu nhau, trái tim chỉ còn một nửa vì nó cần nửa kia để sống. Không có tình yêu nào muốn xa nhau, bởi, nửa trái tim kia là mong nhớ. Chúa Kitô cũng vậy. Trong mơ ước của Chúa, luôn có bóng hình con người chúng ta, như lời thánh Gioan viết về lời cầu nguyện của Chúa. “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con” (yn 17:24). Cái tha thiết của tình yêu ấy đưa trái tim này vào trong trái tim kia. Họ phải có nhau. Tình yêu và quà tặng. Yêu nhau người ta thường tặng quà cho nhau. Chả mấy người yêu nhau mà không trao nhau quà tặng. Có quà tặng tình thơ tuổi học trò. Có quà tặng tuổi vào đời. Có nhiều thứ quà tặng trong tình yêu. Có quà tặng vợ chồng gởi cho nhau. Tình yêu cần nhiều ngôn ngữ để diễn tả. Có người muốn tặng quà để chứng minh tình yêu. Có người cần quà tặng để biết rõ minh chứng mình được yêu. Quà là dấu chỉ đưa tin cho những trái tim ấy xô dạt nhau vào nhiều say đắm hơn. TRANG | 28
 29. 29. TTDC 05-2010 B N TR Quà không phải là tình yêu, nó chỉ ngôn ngữ nói về tình yêu quà tặng không thay thế được tình yêu, nó chỉ là tiếng gõ cửa cho trái tim kia mở ra để tình yêu này đi tới. Cho một phần quà chỉ là cho một phần yêu thương của con tim. Yêu thương càng đậm thì phần quà cho đi ấy càng nhiều. Vì thế, có người dám chết cho quê hương. Có kẻ dám hy sinh mạng sống cho người mình yêu thương. Cha chấp nhận mưa nắng, mẹ thức thâu đêm bên giường con bệnh. Tình yêu và quà tặng là bến bờ cho nhau gởi nỗi niềm qua lại. Khi Đức Kitô yêu thương, Ngài cũng cho đi quà tặng như lời Ngài nói: “Tôi là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”. (Yn.10:11) TRANG | 29
 30. 30. NHÂN B N TTDC 05-2010 THẾ NÀO LÀ THA THỨ Khi được hỏi thế nào là ơn tha thứ, một cậu bé đã đưa ra câu trả lời thật hay: - “Đó là hương thơm của một bông hoa, khi người ta vò nhàu nó”. Kinh Thánh nói: - Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô (Ep 4,30-32) TÔI CÓ THỂ THA THỨ Tất cả những người làm việc trong hội thừa sai Ai Cập của chúng tôi đều tự hào về câu trả lời của một thanh niên trước đây theo đạo Hồi, đã trở lại đạo Công Giáo. Các bạn của anh trêu chọc anh và hỏi:“Anh đáp: “Tôi có thể tha thứ cho người khác”. TRANG | 30
 31. 31. TTDC 05-2010 TRANG THƠ CHUỖI THƯƠNG XÓT Anna – HTB Nẻo đường trở ngại vẫn còn xa Bản Kinh Thương xót được đến nhà Lời Chúa hứa ban – nguồn hy vọng Linh hồn đón nhận – Thánh Tâm Cha Thánh Tâm Cha con cứ tiến gần Lòng thương xót ba phát hồng ân Để con được an bình hồn xác Trên đường gian khổ vững bước chân Chúa giơ tay đôi mắt xót xa Mong lửa mến thắp sáng mọi nhà Niềm cậy, tin càng thêm vững mạnh Cùng chung lòng đáp lại tình Cha Hãy siêng năng nhớ lúc ba giờ Chúa đau thương buồn khổ bơ vơ! Chỉ có Mẹ đứng bên Thập Giá! Mẹ đồng công cứu chuộc tội đồ Trong ngày dành riêng chỉ một giờ Giờ đau thương xót – hạt vàng an ủi! Hãy thiết tha – chớ có thờ ơ Những ơn hồn xác Chúa ban ra Tuôn đổ hồng ân khắp mọi nhà Các con xin bất cứ ơn nào Miễn là không trái với ý Cha Thêm sức cho con – Chúa Ngôi Ba Khó khăn! Nguy hiểm! cũng vượt qua Kẻ thù tội lỗi! Luôn phải thắng Đáp đền: “Lòng thương xót” của Cha TRANG | 31
 32. 32. GIA TRƯ NG TTDC 05-2010 VẾT THƯƠNG NHỎ ĐAU ĐỚN HƠN NHIỀU Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao những vết trầy sước sơ sơ trên da lại thường gây tổn thương nghiêm trọng hơn cả những vết đứt sâu? Các bác sĩ cho ta biết rằng bởi vì các đuôi thần kinh cảm giác nằm rất gần bề mặt da – và đặc biệt tập trung rất nhiều ở đôi bàn tay chúng ta. Mỗi centimet vuông trên bàn tay bạn chứa khoảng 12 sợi dây thần kinh như thế. Vì vậy, những vết trầy sước trực tiếp “chọc ghẹo” các đuôi thần kinh cảm giác – và ta cảm thấy đau đớn nhiều dù vết thương chẳng lớn bao nhiêu. Cũng vậy, những phê phán “nhè nhẹ” của những người gần gũi với ta làm ta “bị chạm” trầm trọng – bởi vì ta thường nhạy cảm với những người ta yêu thương và kính trọng. Một cô vợ trẻ nhận thấy chiếc áo len của chồng mình đã cũ mòn. Cô lặng lẽ bắt tay vào đan áo mới cho chồng, cô muốn tặng anh món quà bất ngờ để đón mùa đông lạnh. Đan xong chiếc áo, cô đem khoe với chồng và nói: “Áo mới của anh đấy”. anh chồng vừa nhác trông thấy chiếc áo, phán ngay một câu: “màu gì tối sầm, xấu quá!”. Nét mặt cô vợ sụ xuống, “tối sầm” hơn cả màu của chiếc áo mà cô đang thẫn thờ cầm trên tay. Tình yêu của gia đình và bạn hữu dành cho ta đòi ta có bổn phận tránh gây tổn thương họ bằng những lời nói hay việc làm nóng vội và bất cẩn. Hãy nhân hậu với mọi người – trước hết với người thân của bạn! Đừng ai tìm ích lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm ích lợi cho người khác (1 Cr,10,24) Lạy Chúa, xin giúp con biết ân cần quan tâm đến gia đình con, bạn hữu con – và hết mọi người TRANG | 32
 33. 33. TTDC 05-2010 GIA TRƯ NG CẢM ƠN Cơn mưa chiều đầu tháng năm đổ ập xuống, mới ba giờ chiều cơn mưa kéo đến như muốn cuốn đi tất cả cái oi nồng, cái bụi bặm của mùa hè. Thế là công sức của anh em gia trưởng chuẩn bị từ sáng, căng bạt dựng rạp âm thanh ánh sáng coi như tiêu tan theo cơn mưa chiều đầu mùa hạ. Khoác áo mưa chạy xuống nhà thờ thì đã thấy ông chủ tịch, hội đồng cùng anh em ban điều hành, cùng một số anh em đã xuống từ lúc nào đang tìm cảnh ứng phó di dời dàn âm thanh, quạt vào nơi an toàn. Trong nhà thờ tiếng kinh lòng thương xót hòa lẫn tiếng mưa, hợp ý xin cho anh em gia trưởng tín thác vào Chúa trong ngày lễ bổn mạng này. Cơn mưa nhẹ dần và ngừng hẳn, anh em lại bắt tay tu bổ sửa soạn lại tất cả, chọc nước trên bạt cho xuống hết, chỉnh sửa âm thanh, ánh sáng đâu vào đấy. Sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời quang đãng đã thấy những tia nắng chiều yếu ớt chiếu tỏa qua các áng mây. Một buổi chiều thật đẹp. Xin cám ơn Chúa, Mẹ Maria và thánh cả Giuse đã cho Giáo Xứ chúng con một buổi chiều TRANG | 33
 34. 34. GIA TRƯ NG TTDC 05-2010 thật đẹp, mát mẻ, đường xá sạch sẽ sau cơn mưa, để Giáo Xứ chúng con cung nghinh Mẹ và để anh em gia trưởng mừng Thánh Giuse lao động là Bổn mạng được sốt sắng. Chưa xong giờ hành hương khấn Đức Mẹ HCG, nhìn quanh sân nhà thờ, anh em gia trưởng đã tự tập rất đông rất chỉnh tề áo trắng, quần tây sậm màu, thắt cravate đồng phục. Tất cả đã chuẩn bị hàng ngũ để rước kiệu thánh Giuse và Đức Mẹ quanh Thánh Đường để vào nhà thờ thật sốt sắng. Các hội đoàn cùng đoàn hoa rất đông đã phối hợp với đồng phục và kiệu của Thánh Giuse và Đức Mẹ khiến đoàn rước rực rỡ hẳn lên. Nhìn các gia trưởng trong niềm sốt mến tâm tình thành kính mến yêu Mẹ và Thánh Cả Giuse trong ngày đầu tháng năm này thật ấn tượng. Người ta thường nói “sự thành công của gia trưởng luôn có bóng dáng của hiền mẫu” Vâng, sự thành công tốt đẹp của ngày ra mắt gia trưởng chiều nay không ít tới nhiều cũng được sự động viên, giúp đỡ của các bà mẹ, bà vợ các hiền mẫu đã hỗ trợ cổ vũ để anh em gia trưởng có thời gian tham gia đông đảo. Xin được cám ơn tất cả các hiền mẫu. Tiếp đến cũng xin cảm ơn tất cả anh em gia trưởng đã đáp lời kêu mời của Cha Chánh Xứ, đã tham gia thật đông, thể hiện sự đoàn kết và gắn bó với Giáo Xứ. Để có được ngày mừng lễ bổn mạng và ra mắt giới gia trưởng thành công tốt đẹp là nhờ sự chăm nom, ước muốn của Cha Chánh Xứ đã tạo mọi điều kiện từ vật chất đến tinh thần hỗ trợ cho giới gia trưởng. Chúng con Giới gia trưởng trong Giáo Xứ xin được cám ơn Cha Chánh Xứ cũng là Cha TRANG | 34
 35. 35. TTDC 05-2010 GIA TRƯ NG linh hướng của giới gia trưởng, xin Cha luôn hướng dẫn và đồng hành cùng anh em gia trưởng chúng con. Cũng xin được bày bỏ tấm chân tình thay lời cảm ơn đến Ban Thường Vụ, Hội Đồng Mục Vụ nhất là bốn Giáo họ đã tạo mọi điều kiện, chung vai sát cánh với ban điều hành giúp đỡ về mọi mặt để giới gia trưởng Giáo xứ được hình thành và có tiếng nói cũng như được cộng tác với Giáo xứ. Từ nay giới gia trưởng được chính thức sinh hoạt cùng cộng tác với các hội đoàn trong giáo xứ trong mọi công tác xin các hội đoàn cùng hỗ trợ và công tác để giới gia trưởng hoàn thành công tác, xin được cảm ơn các hội đoàn đã giúp giới gia trưởng trong mọi việc tổ chức và kiện toàn giới Gia trưởng. Kính xin HĐMV cùng các hội đoàn luôn cộng tác và giúp đỡ Giới Gia Trưởng mới hình thành còn nhiều bỡ ngỡ để giới gia trưởng hoàn thành mọi công tác mà cha cùng HĐMV giao phó. Xin được dâng lời cảm tạ Chúa, Mẹ Maria Thánh Cả Giuse va xin cảm ơn vì tất cả mọi người chúng ta. Ban Liên lạc Mục Vụ Gia đình TRANG | 35
 36. 36. GIA TRƯ NG TTDC 05-2010 ĐÔI DÒNG (tt) Gia đình, nhà giáo dục sự thật về con Đề tài 2: người: Hôn nhân và gia đình Vấn đề quan trọng nhất mà gia đình Kitô hữu ngày nay phải đối diện trong công cuộc giáo dục con cái mình, không phải là vấn đề tôn giáo mà chủ yếu là vấn đề con người: Chủ nghĩa tương đối cực đoan về đạo đức triết học. Đối với những người theo chủ nghĩa này, không có chân lý khách quan về con người, và do đó không có chân lý về hôn nhân và gia đình. Nền tảng của sự khác biệt giới tính mà sinh học biểu lộ nơi người nam và người nữ không đặt trên tự nhiên nhưng được xem như chỉ là một sản phẩm của văn hóa mà mỗi người có thể thay đổi tùy theo quan niệm của mình. Như thế, họ chối bỏ và phá hủy chính định chế hôn nhân và gia đình. Chủ nghĩa tương đối cũng khẳng định không có Thiên Chúa, cũng như người ta không thể biết được Thiên Chúa (thuyết vô thần, thuyết bất khả thi) và không hề có những giá trị và những chuẩn mực đạo đức trường tồn. sự thật chỉ có từ ý kiến chung đa số. TRANG | 36
 37. 37. TTDC 05-2010 GIA TRƯ NG Đứng trước tình hình thực tế rất quyết liệt và có sức tác động rộng lớn đó gia đình ngày nay có một nhiệm vụ không thể tránh né được đó là phải thông truyền cho con cái mình sự thật chỉ có từ ý kiến chung đa số. Đứng trước tình hình thực tế rất quyết liệt và có sức tác động rộng lớn đó gia đình ngày nay có một nhiệm vụ không thể tránh ne được đó là phải thông truyền cho con cái mình sự thật về con người. Như trong các thế kỷ đầu, ngày nay điều quan trọng nhất là làm sao hiểu biết trang đầu của sách sáng thế: có một Thiên Chúa ngôi vị và thiện hảo đã tạo dựng con người, có nam có nữ, cùng một phẩm giá nhưng khác biệt và để bổ túc cho nhau, và trao cho họ nhiệm vụ sinh con cái nhờ một sự kết hợp bất khả phân ly hai người nên “một xương một thịt” (hôn nhân). Các bản văn trình thuật tạo dựng con người đó cho thấy rằng đôi vợ chồng hình thành bởi một người nam và một người nữ, theo ý định của Thiên Chúa, là sự diễn tả đầu tiên của sự hiệp thông các ngôi vị, qua đó Eva là tha nhân kẻ được dựng nên để bổ túc cho Adam (X. St 2,18) và Adam cùng với nàng tạo nên “một xương một thịt” (X. St 1,28) Sự thật về con người và hôn nhân này lý trí ngay thẳng của con người cũng đã nhận biết được. quả thật, mọi nền văn hóa đều nhìn nhận nơi tập quán và luật lệ mình rằng hôn nhân tạo nên bởi một người nam và một người nữ dẫu đôi khi nơi này nơi kia chấp nhận tục đa thê hay đa phụ. Sự kết hợp những người cùng giói vốn luôn được xem là xa lạ với hôn nhân. Ban liên lạc mục vụ gia đình - (Trích đăng) TRANG | 37
 38. 38. THI U NHI TTDC 05-2010 BÀI HỌC TỪ ĐÀN KIẾN Xế trưa hôm nay, ba với mẹ bận rộn nên phải đi vắng. Trước khi đi, mẹ dặn hai chị em Trinh: - Có hộp bánh mẹ để trên bàn. Lát nữa hai con đem chia ra ăn. Ba mẹ đi một lúc rồi về ngay. Các con ở nhà ngoan nhé! Mẹ đã dặn thế, nhưng mẹ vừa đi khỏi thì hai chị em lại bắt đầu cãi nhau. Uyên vô lấy hộp bánh rồi ôm chắc trên tay. Nó đưa cho Trinh hai cái bánh và nói: - Đây là phần của chị nè! Thấy mình được phần ít hơn, Trinh quát to: - Sao lại như thế được? Em phải chia đều bánh ra làm hai phần mới đúng chứ! Uyên bắt đầu giãy nảy lên khóc - không chịu đâu, bánh của em phải nhiều hơn cơ! Không cho chị Hai nữa đâu. Ông ngoại đang loay hoay tưới nước cho mấy cây ngọc lan ở trước sân nghe tiếng hai chị em Trinh cãi nhau, Ông dừng tay lại, hỏi: - Có chuyện gì vậy? Hai đứa kể cho Ông nghe thử xem! Vậy là hai chị em lại tranh nhau kể và nhờ Ông phân xử. Ông bảo với hai đứa: - Các cháu lại gần đây xem nè! Ở đây có một đàn kiến. Chú kiến này vừa phát hiện ra được miếng mồi, nên vội chạy ngược chiều lại. Gặp những chú kiến khác, chú kiến chạm râu với bạn. Để làm gì, các cháu biết không? TRANG | 38
 39. 39. TTDC 05-2010 THI U NHI Hai chị em lắc đầu: - Dạ, cháu không biết ạ! Ông ngoại giải thích: - Chú kiến ấy, muốn nói với các bạn rằng: “Ở đằng kia có một miếng mồi. Chúng mình cùng nhau đến đó mang về tổ ăn chung cho vui nhé”. Ông nói tiếp: -Các cháu thấy không? Đàn kiến tuy rất bé nhỏ, nhưng rất đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, có gì thì cùng chia nhau cùng hưởng. Chẳng bao giờ thấy kiến ăn một mình đâu, các cháu ạ! Trinh nhìn Ông, ngượng ngịu nói: - Dạ, tụi cháu hiểu rồi ạ! Ông muốn khuyên chúng cháu hãy cư xử như đàn kiến yêu nhau, chứ chị em trong nhà mà suốt ngày cãi nhau là không có ngoan đâu phải không ông? Ông gật đầu cười. Con Uyên cũng níu lấy tay ông, nói líu lo: - Ông ơi, từ nay cháu sẽ không như thế nữa đâu! Bây giờ, để cháu chạy vào nhà lấy bánh ra. Cháu sẽ mời Ông và chị hai cùng ăn với cháu, ông nhé! Uyên tung tăng chạy vào nhà. Trinh đứng nhìn theo em nó và dường như nó chợt nhận ra con em mình mới dễ thương làm sao… Tấn Phát TRANG | 39
 40. 40. THI U NHI TTDC 05-2010 NGÀY CHÚA NHẬT Trong không khí tươi mới của buổi sáng ngày Chúa nhật, Bi nói với Tin: - Tin ơi, tao thích quá, vì hôm nay lại đến ngày Chúa Nhật rồi. Ngày Chúa nhật là ngày tao yêu nhất trên đời. mày biết vì sao không? Tin dường như chẳng thèm để ý đến cảm xúc của nhỏ Bi, bạn cô, nó vẫn bước đi thẫn thờ không chút cảm xúc như Bi. Vì nó nghĩ rằng ngày Chúa nhật là ngày bình thường như bao ngày khác có gì đâu mà nhỏ này hớn ha hớn hở. Nó lạnh lùng trả lời Bi: - Tao cóc cần biết vì sao mày cảm thấy thích ngày Chúa nhật. Tao thấy nó có gì đặc biệt hơn mấy ngày khác trong tuần đâu”. Nhỏ Bi nghe thằng bạn nói thế liền nhanh nhảu: - Mày sai rồi đó! Vậy là mày không để ý đấy thôi. Những ngày Chúa nhật tụi mình đi lễ đều gặp được hết tất cả bạn bè trong giáo xứ này nhé, rồi được gặp các Anh chị Giáo lý viên dạy học Giáo lý nữa chứ! Mà trong mỗi bài học Giáo lý đều kèm theo nhiều trò chơi bổ ích. Chính vì thế mà tao thích lắm! TRANG | 40
 41. 41. TTDC 05-2010 THI U NHI mày hổng nhận ra điều đó thật hả? Sự hồn nhiên ngây thơ và câu hỏi của Bi làm nó phải bận tâm đến. Nó nhận ra rằng bao lâu nay nó có bước chân lên phòng học giáo lý lớp nó đâu, bao lâu nay sau thánh lễ, nó toàn bỏ vào tiệm net ngồi mãi đến trưa. Vì quá ham mê chơi điện tử nên nó chẳng thèm đoái hoài gì đến những buổi học giáo lý mà hồi nhỏ nó rất thích. Và còn một điều quan trọng nó nhận ra được là Anh chị Giáo lý viên đã mang bầu nhiệt huyết và thời gian của anh chị để dạy học và giúp đỡ nó cùng các bạn đến gần Chúa hơn. Vì thế mà giờ đây nó đã tìm ra được sự thu hút mạnh mẽ của ngày Chúa nhật cùng những buổi học giáo lý bổ ích. Thế là thằng Tin quay sang cười toe toét với nhỏ Bi, rồi hai đứa chạy thật nhanh đến Nhà Thờ. M t bu i c m tr i… TRANG | 41
 42. 42. 1/Di hài thánh nữ Têrêxa đến Nam Phi vào dịp World Cup.2010 Di hài Thánh Nữ Terexa Hài Đồng lần đầu tiên sẽ đến Nam Phi trong dịp đất nước này đây tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới năm 2010. Trong một thông báo ngày 5/5/2010, HĐGM Nam Phi cho biết di hài sẽ ở Johiannes burg và các vùng lân cận từ 27/6 đến 12/7 trong khi giải bóng đá kéo dài từ 11/6 đến 11/7/2010. Chính giới trẻ ở đây có sáng kiến này vì “họ được thôi thúc cảm hứng sâu xa bởi Thánh Nữ Terexa và bởi đức tin của Thánh Nữ và bị hấp dẫn bởi hành trình thiêng liêng của Ngài. 2/ Ấn Độ Ngày 9/15 khoảng 20.000 người trong đó có hàng trăng tín đồ Ấn giáo đã dự tang lễ nữ tu thừa sai người Đức Willigard Kultz được gọi là “mẹ của các cô nhi” do vị nữ tu này coi sóc các cháu cô nhi ở Kerala, Nam Ấn, vị nữ tu 79 tuổi qua đời vì bệnh ung thư, thi hài nữ tu, theo di nguyện được mai táng trong một nghĩa trang có hàng trăm cháu cô nhi được chôn cất. 3/ Ấn Độ: Để chuẩn bị mừng 100 năm ngày sinh của Mẹ chân Phước Terexa, vị sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái, các Tín hữu địa phương đang cầu nguyện và hết lòng hy vọng việc phong thánh cho Mẹ được loan báo trong dịp kỷ niệm này, từ khi bắt đầu mừng 100 năm ngày sinh của Mẹ. Mỗi giáo xứ trong giáo phận đều kết thúc Thánh lễ bằng lời cầu xin cho chân phước Terexa được phong thánh 4. Mosue: Đức Tổng Giám Mục giáo phận Mosue của Irag tuyên bố rằng các tín hữu Kitô tại nước này đang ở trong tình trạng không còn hy vọng. Tại đây, chúng tôi sống như tù nhân. Đức Tổng Giám mục cũng tỏ ra nghi ngờ các biện pháp an ninh của quân đội Hoa Kỳ và chính phủ Irag hiện nay. Vụ tấn công mới nhất chống lại các xe buýt chỗ các tín hữu Kitô mặc dù có xe hộ tống của cảnh sát.
 43. 43. THÁNG 4 NĂM 2010

×