Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Нагласи към политиките за деца и проекта на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 7 Ad

Нагласи към политиките за деца и проекта на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

Download to read offline

Нагласи към политиките за деца и проекта на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

Нагласи към политиките за деца и проекта на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Нагласи към политиките за деца и проекта на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

  1. 1. Нагласи към политиките за децата и проекта на Национална стратегия за детето 2019-2030 г. Глобал Метрикс
  2. 2. 89.8% 89.4% 9.5% 9.1% 0.3% 1.3%0.4% 0.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Гарантиране на достъпа на всяко дете до качествено образование Гарантиране на майчиното и детско здраве и насърчаване на здравословния начин на живот и здравната култура Доколко важни за вас са следните действия от страна на държавата за създаване на благоприятна среда за развитие на децата в България? Много важни По-скоро важни По-скоро маловажни Маловажни 89.1% 85.6% 10.2% 14.2% 0.4% 0.1%0.3% 0.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Гарантиране на правото на всяко дете да живее в сигурна среда; превенция и защита от насилие и от други вредни действия и ефективен достъп до правосъдие Подобряване на стандарта на живот на всяко дете и гарантиране на правото му да живее в подкрепяща развитието му семейна или близка до семейната среда Доколко важни за вас са следните действия от страна на държавата за създаване на благоприятна среда за развитие на децата в България? Много важни По-скоро важни По-скоро маловажни Маловажни 80.7% 60.6% 18.3% 27.8% 0.7% 9.6% 0.3% 2.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Осигуряване на достъп на децата до игра, спорт, културни и други дейности, които подкрепят развитието му и формират граждански компетентности. Осигуряване на възможности за участие на детето във вземането на решения по въпроси, които го засягат Доколко важни за вас са следните действия от страна на държавата за създаване на благоприятна среда за развитие на децата в България? Много важни По-скоро важни По-скоро маловажни Маловажни
  3. 3. 68.1% 32.1% 24.4% 30.6% 66.8% 53.7% 1.3% 1.1% 22.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Когато за детето не се полага системна грижа (не му е осигурен подслон, храна, здравни грижи и образование) Когато има пряк риск за физическото здраве на детето Когато родителите отказват да бъдат поставени задължителните за детето ваксини В кои от следните случаи според вас държавата трябва да се намесва в грижата за деца? Допустимо е държавата да се намесва, но само с подкрепа Допустимо е държавата да се намесва със санкции Не е допустимо държавата да се намесва 22.1% 36.9% 48.1% 75.5% 34.6% 24.8% 2.4% 28.5% 27.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Когато родителите или друг възрастен в семейството прилагат физическо наказание над детето, което води до сериозни наранявания Когато родителите или друг възрастен в семейството прилагат телесно наказание дори и в по-леки форми Когато родителите или друг възрастен в семейството крещят обидни думи на детето и го унижават В кои от следните случаи според вас държавата трябва да се намесва в грижата за деца? Допустимо е държавата да се намесва, но само с подкрепа Допустимо е държавата да се намесва със санкции Не е допустимо държавата да се намесва 36.2% 89.5% 29.8% 23.4% 7.9% 64.7% 40.4% 2.6% 5.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Когато родителите оставят детето само преди да навърши 12 г. Когато родителите са бедни и не могат да осигурят базисни условия на детето Когато възпитанието, което родителите и семейството дават, противоречи на законовите норми В кои от следните случаи според вас държавата трябва да се намесва в грижата за деца? Допустимо е държавата да се намесва, но само с подкрепа Допустимо е държавата да се намесва със санкции Не е допустимо държавата да се намесва
  4. 4. 81.7% 85.4% 96.6% 18.3% 14.6% 3.4% Осигуряване на възможност за патронажна грижа с национален обхват за всички деца до 3-годишна възраст, ако родителите им изявят желание Обхващане със задължителните имунизации на всички деца Осигуряване на възможност за посещение на детски градини и предучилищна групи на всички децата от 4 до 7 години, ако родителите им изразят желание Кои от следните мерки за подкрепа на децата и семействата вие лично подкрепяте и считате, че биха били от полза за израстването на детето? Подкрепям тази мярка Не подкрепям тази мярка 84.5% 94.3% 15.5% 5.7% Въвеждане на забрана за телесното наказание над деца и ефективна работеща система за наблюдение и изпълнение на тази забрана Въвеждане на работеща система за превенция на домашното насилие, докладване и предприемане на незабавни мерки за закрила при всички случаи на домашно насилие над деца Кои от следните мерки за подкрепа на децата и семействата вие лично подкрепяте и считате, че биха били от полза за израстването на детето? Подкрепям тази мярка Не подкрепям тази мярка
  5. 5. 74.6% 25.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% На детето трябва да се гледа като отделна личност, която има собствено мнение, предпочитания и право на избор по въпроси, които засягат детето До навършване на 18 г. децата не могат да изказват мнение и нямат право на избор, а родителите или настойниците са тези, които трябва да избират вместо тях Кое от следните мнения споделяте? 84.1% 15.9% .0.0% 10.0.0% 20.0.0% 30.0.0% 40.0.0% 50.0.0% 60.0.0% 70.0.0% 80.0.0% 90.0.0% При използване на методи за отглеждане и възпитание на децата, които застрашават физическото и психическото състояние на детето, държавата трябва да се намесва Държавата не трябва да се намесва. Всеки родител трябва да може сам да определя методите, които да използва при отглеждане и възпитание на децата си, независимо колко строги са те С кои от следните мнения сте съгласни?
  6. 6. 22.9% 77.1% Да Не Знаете ли, че в момента се обсъжда Националната стратегия за детето 2019-2030? 83.7% 10.8% 5.5% Да Не Без отговор Според вас необходима ли е на България обща стратегия за детето, която да очертава мерките за подкрепа на децата и родителите в хоризонт до 2030 г. ?
  7. 7. За контакти: Глобал Метрикс http://globalmetrics.eu/ office@globalmetrics.eu Радостина Ангелова, Директор Тел: 0888/759-479 Габриела Маринова, Ръководител изследвания Тел: 0888/557-886

×