Orto center stockholm verksamhetsberättelse 2011

403 views

Published on

Läs Ortho Center Stockholm Verksamhets- och kvalitetsrapport.

Under 2011 bibehöll vi vår position som den största enskilda producenten av höft- och knäledsplastiker inom vårdvalet i Stockholms Län.

Global Health Partner

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Orto center stockholm verksamhetsberättelse 2011

  1. 1. VERKSAMHETSREDOVISNING 2011
  2. 2. InnehållsförteckningInledningProduktion och verksamhet 4Kvalitets- och miljöarbete 4Patientuppföljningar 5Framtiden 6Bilaga 1 - Produktion på mottagningen 7Bilaga 2 - Produktion i dagkirurgi 7Bilaga 3 - Produktion i slutenvård 7Bilaga 4 - Personal i antal personer (fast anställd personal) 7
  3. 3. Ett år utan större förändringarKonkurrensen inom fritt vårdval har ytterligare Till viss del har detta kunnat pareras med ökadeskärpts under 2011. Mellan åren 2009 och 2010 volymer från försäkringsbolagen, framför alltsjönk produktionen med 6,5%, och under 2011 sjönk på mottagningen och inom den dagkirurgiskaproduktionen ytterligare 5,3 % med en total produktion verksamheten, samt ett samarbetsavtal avseendeom 2 999 operationer. handkirurgisk verksamhet.Med detta i åtanke är det väldigt glädjande att viåterigen är en av ett fåtal kliniker som faktiskt ökar vårproduktion i vårdvalssystemet, från 646 operationerunder 2010 till 660 operationer under 2011. Dettainnebär en ökning på 2,17% mellan åren.Denna utveckling innebär dessutom att vi under2011 bibehöll vår position som den största enskildaproducenten av höft- och knäledsplastiker inomvårdvalet i Stockholms Län.Ett orosmoment under året har dock varit det infördariksavtalet, som i korthet innebär att andra landstinginte kan skicka patienter utan att avropa ett befintligtavtal hos leverantöres hemlandsting. Då vi anser attprisnivån i våra avtal är allt för låga, framför allt medtanke på den ökade administration som patienterfrån andra landsting innebär, har vi tackat nej till delandsting som strikt åberopar riksavtalet, med kraftigt Fig 1: Produktion per enhet inom fritt vårdvalminskade volymer från andra landsting som följd. 3
  4. 4. Produktion och verksamhetProduktionen på mottagning och i dagkirurgi harhaft en god tillväxt under året, medans slutenvårds-produktionen sjunker tillbaka något. Skillnaderna gårinte att hänföra till några exakta faktorer, till exempelär det i princip ingen skillnad i antal verksamhetsdagarmellan åren.Det totala antalet patientkontakter på mottagningen,inklusive telefonkonsultationer, stiger med 15,3%, dockser vi en vikande efterfrågan på mottagningsbesök frånandra landsting (-22,5%) och en marginell minskning ivolymerna från ersättningsetableringen (-0,46%). Dettahar dock kunnat pareras med god tillväxt på patienterfrån försäkringsbolag (+81,97%) samt volymer frånsamarbetsavtal med andra kliniker, då dessa volymervar i princip obefintliga under 2010 är dock denprocentuella tillväxten knappast relevant att redovisa. Fig 2: Slutenvårdsproduktion per kundkategoriÄven den dagkirurgiska produktionen växer med dryga15% mellan åren. Även här ser vi en kraftig tillbakagång och volymerna från försäkringsbolagen faller tillbakaför volymerna från andra landsting (-64,7%), men något. Framför allt är det antalet korsbandsoperationersamtliga andra pateientflöden visar god tillväxt. Antalet som minskar kraftigt (-65%), men det totala antaletdagkirugiska operatoiner från försäkringsbolagen stiger ledproteser visar en marginell uppgång (+0,35%).till exempel med 44,4%, och antalet operationer inom Antalet vårddagar minskar i ungefär motsvarande gradvåra samarbetsavtal mer än fördubblas, från 76 stycken som antalet slutenvårdsoperationer. Under 2011 hade viunder 2010 till 177 stycken under 2011 (+132,9%). knappa 2 950 vårddygn på vårdavdelningen, att jämföraSlutenvårdsproduktionen minskar med 2,29%, även här med knappa 3 000 under 2010.ser vi en minskning på efterfrågan från andra landsting Detaljerad produktionsstatistk finns i tabellform sist i(-17,1%). Även antalet vårdgarantioperationer från SLL denna rapport.Kvalitets- och miljöarbeteVårt systematiska kvalitets- och miljöarbete har fortgått Samtliga dessa mål uppfylldes, med ett undantag. Förenligt samma modell som tidigare år. Under första höftplastikerna låg andelen djupa infektioner på denkvartalet 2012 har även en av våra undersköterskor på relativt höga nivån 1,6%.operation tilldelats mer tid för att arbeta löpande med För att ytterligare sätt kvalitetsarbetet i fokus ägnadesvårt kvalitets- och miljöarbete. hela vårens planeringsdag till en genomgång av våraUnder våren 2011 genomfördes den första revisionen arbetsrutiner för att identifiera och åtgärda brister i detav vår miljöcertifiering och även om ett fåtal mindre sätt vi arbetar, både internt på våra olika enheter, och iavvikelser upptäcktes fick vi ett godkännande om kontaktytorna mellan enheterna.fortsatt cerfifiering enligt ISO14001. De avvikelser som Även utfallen i de kvalitetsregister vi deltar i haridentifierades har setts över och korrigerats i enligthet följts upp. Nedan presenteras en tabell övermed revisorns krav. hälsovinst enligt EQ-5D samt smärtlindring frånInför året sattes följande kvalitetsrelaterade mål för höftdispensären. Glädjande nog bibehåller vi enhöft- och knäledsplastikerna: högre livskvalitetsförbättring och smärtlindring än riksgenomsnittet även i år.• < 0,7% djupa infektioner För en fördjupad analys av kvalitetsarbetet hänvisar• < 1,0% tromboser vi till den kompletta kvalitetsrapporten för 2011, samt• < 2,0% UVI:er Patientsäkerhetsberättelsen för 2011.• 0 % Trycksår Preoperativt Uppföljning 1 år Tillfredsställelse Hälsovinst EQ-5D Smärta EQ-5D Smärta Ortho Center Stockholm 0,39 66 0,79 12 15 0,40 Riket 0,41 62 0,77 15 17 0,364
  5. 5. PatientuppföljningarUnder året har samarbetet med Institutet för mottagning, dagkirurgi och slutenvård. Det utökadekvalitetsindikatorer (nedan Indikator) kring interna urvalet jämfört med 2010, då undersökningarna endasuppföljningar av hur våra patienter upplever den vård utfördes under en del av året, har gett en störrevi utför fortsatt. Dessutom har SLL under våren gjort ett spridning av resultaten, men medelvärdena över åretenkätundersökning i samarbete med Indikator. Enkäten har endast förändrats marginellt.skickads ut till samtliga patienter som opererades Nedan redovisas utfallet för undersökningarna påunder en 8 veckorsperiod under våren. mottagning och vårdavdelningen, medan dagkirurginDe tre interna mätningarna består fortsatt av 6 frågor inte redovisas då sammanställningen för 2011 inte ännuoch är uppdelade på våra tre verksamhetsområden är sammanställd. 5
  6. 6. Även den stora mätningen som utfördes på samtliga utrymme för förbättring i detta avseende, men settkliniker som är aktiva inom fritt vårdval gav ett för till undersökningen som helhet tycks detta vara envår del mycket positivt utfall, även om vi hade färre informationspunkt som samtliga kliniker brottas med dåtoppnoteringar än i undersökningen 2010. maxresultatet för en enskild klinik är 58% positiva svar, vilket är den i särklass sämsta maxpoängen på en frågaI jämförelsen med övriga kliniker erhöll vi det högsta i undersökningen.resultatet för 5 av 50 viktade frågor, och var över ellerpå medelvärdet i undersökningen på alla frågor. Dock Den fråga där vi landade strax under medel förär det värt att notera att vi 2010 hade högsta resultat på undersökningen 2010 (frågan handlar om patientenhela 20 av 50 viktade frågor. ansåg att det var rätt att skriva ut dem den dag de gick hem) är även i år vår sämsta fråga mot medel, även omÄven detta år uppnår vi det högsta resultatet i vi i år i alla fall ligger på medel och inte under. Då 90%undersökningen när det gäller bemötandet från våra av patienterna dock anser att de skrivits ut på ”rätt”sköterskor samt på frågan kring hur patienten som dag känner vi att det inte är en fråga som vi kommerhelhet värderat den vård och behandling de fått. Vi lägga något större krut på att förbättra. Värt att noterakan även se att samtliga våra patienter vet vilken läkare är att även patienter som ansåg att de fick ligga försom är ansvarig för deras vård, på den klinik som fick länge räknas som ett negativt svar i utvärderingen.sämst utfall på denna fråga kände endast 80% av detillfrågade till detta. Tyvärr är enkäten alltför omfattande för att vi i denna verksamhetsredovisning ska kunna redovisaÅterigen var den fråga där vi hade överlägset svaren i någon mer detaljerad form än detta, mensämst utfall (49% positiva svar) den som handlar förhoppningsvis kommer SLL att göra utfalletom information kring biverkningar av utskrivna tillgängligt för en öppen jämförelse på något sätt iläkemedel. Även om utfallet var en förbättring framtiden.från 2010 (47% positiva svar) finns fortfarande stortFramtidenDå vi ser att vi börjar närma oss vår max-nivå inom SLL. Dock finns ett orosmoment i form av denpå slutenvårdssidan, och att vi når taken på det planerade upprustningen av VA/VVS installationernaavtal mot SLL som har ett produktionstak är våra på Löwenströmska sjukhuset. Hur detta kommer attmöjligheter till tillväxt i det korta perspektivet i princip påverka vår verksamhet när renoveringsarbetet välbegränsade till att utöka våra marknadsandelar mot kommer igång är idag svårt att svara på.försäkringsbolagen, framför allt med tanke på den Upprustningen kan dock i förlängningen leda till att detminskning av patienter från andra landsting vi sett blir lokaler över i fastigheten som gör att vi kan utökaunder 2010 och 2011. antalet vårdplatser på vår vårdavdelning, vilket skulleUnder de första månaderna av 2012 har vi därför utökat innebära en högre kapacitet på slutenvårdssidan.antalet mottagningsdagar på vår mottagning i centrala Även andra vårdvalsområden, så som till exempel detstockholm, och om utrymme finns kommer dessa kommande vårdvalet inom sjukgymnastik är intressantaatt utökas ytterligare, och även omfatta med läkare att studera närmare, men om sådan verksamheterspecialiserade på höft- och knäledsartros. skulle drivas som en del i Ortho Center Stockholm ellerI ett längre perspektiv ser vi fram emot ett införande som fristående bolag är en fråga som ännu inte är heltav vårdval på hela den ortopediska verksamheten färdigutredd.Upplands Väsby den 20/3-2012Ingemar GladhVD och Ortoped.6
  7. 7. Bilaga 1 - Produktion på mottagningenBesökstyp Arv Fritt vårdval Utomlän VG Samarbeten Försäkring SummaTelefonkonsultation 716 462 190 26 74 355 1 823Besök utan åtgärd 1 630 1 861 398 256 535 708 5 388Sköterskebesök 11 744 9 10 0 20 794Besök med åtgärd 0 0 0 0 0 27 27Inskrivningsbesök 0 555 153 0 0 0 708Summa 2 357 3 622 750 292 609 1 110 8 740Andel av totalen 26,97 % 41,44 % 8,58 % 3,34 % 6,97 % 12,70 % 100,00 %Bilaga 2 - Produktion i dagkirurgiOperation Arv Utomlän VG SLL Samarbeten Försäkring SummaArtroskopi av knäled 262 13 4 0 0 47 326Fotkirurgi 39 14 16 0 0 0 69Neurolys (Morton) 14 0 0 0 73 0 87Ganglion 15 0 0 0 77 0 92Axeloperation 0 0 15 0 0 0 15Övrig handkirurgi 1 0 0 0 26 0 27Övriga 25 3 8 1 11 5 53Summa 356 30 43 1 187 52 669Andel av totalen 53,21 % 4,48 % 6,43 % 0,15 % 27,95 % 7,77 % 100,00 %Bilaga 3 - Produktion i slutenvårdOperation Fritt vårdval Utomlän VG Försäkring SummaLedproteser 664 157 9 28 858Korsbandsoperation 0 4 10 0 14Övriga operationer 8 4 9 2 23Summa 672 165 28 30 895Andel av totalen 75,08 % 18,44 % 3,13 % 3,35 % 100,00 %Bilaga 4 - Personal i antal personer (fast anställd personal)Kategori Läkare Admin Sekreterare SSK USK Sjukgymnaster SummaVid årets början 7 2 3 24 9 5 50Vid årets slut 6 2 3 24 6 4 45 7
  8. 8. ORTHO CENTER STOCKHOLM ABLöwenströmska sjukhuset194 89 Upplands VäsbyTel: 08-566 400 00http://www.ortocenter.se

×