Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
verksamhets-redovisning 2011     ORTHO CENTER     IFK-KLINIKEN
ANDERS SVENSSON                                    ”På Ortho Center IFK-Kliniken har  ...
Uppföljning är grunden till utveckling                 •	 Nytt skriftligt patientmaterial har tagits fram...
Uppföljning komplikationer 2011                           I Svenska Korsbandsregistret är det g...
LjumskmottagningANTAL OPERATIONER PER LÄKARE OCH TYP                                   ...
ORTHO CENTER                                                       ...
Ortho Center IFK Kliniken, Arvid Wallgrens Backe 4a, 413 46 Göteborg   Telefon: 031 - 81 82 50  Fax: 031 - 81 82 51  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ifk-kliniken verksamhetsrapport 2011

0 views

Published on

Läs IFK-kliniken Ortho Center (Global Health Partner) Verksamhetsrapport för 2011.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ifk-kliniken verksamhetsrapport 2011

 1. 1. verksamhets-redovisning 2011 ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN
 2. 2. ANDERS SVENSSON ”På Ortho Center IFK-Kliniken har jag alltid fått ett väldigt professionellt bemötande” EMMA GREEN “Jag känner mig trygg med de råd och den behandling jag får på Ortho Center IFK-Kliniken” CAROLINA KLÜFT “Här har jag alltid mött otroligt kunniga och engageradeElitidrottsmännen är beviset för vår kvalitet människor som har gett mig den trygghet jag behöver både somNyckeln till kvalitet är enligt min erfarenhet specialisering och elitidrottare och människa”höga volymer. Våra läkare gör därför bara det som dom är riktigtbra på, t.ex. koncentrerar jag mig på höftstskopier och knäskopier. JANE TÖRNQVISTDet finns två orsaker till att detta är mycket viktigt; träning ger “Jag blev mycket väl omhänder-färdighet och det krävs mycket tid för att hålla sig ajour med tagen av en proffsig och trevlig personal både före och efterutvecklingen inom ett område. Jag skulle inte vilja bli opererad av operation. Allt kändes tryggten kirurg som bara gjort ett fåtal höftskopier och som inte haft tid och bra”att fördjupa sig inom den senaste utvecklingen och forskningen. HÅKAN MILDDet är inte bara läkaren som behöver specialisera sig för att bli “Fotboll på elitnivå ställer storaduktig. All vår personal jobbar endast med ortopedpatienter och krav på behandlande ortopeder. IFK-Kliniken har sedan 1997 påmed drygt 2 500 operationsfall och drygt 9 600 mottagnings- absolut bästa sätt tagit hand ombesök per år vet våra sjuksköterskor exakt hur patienterna spelarna i IFK Göteborg”behöver tas om hand och vilka frågor som kan dyka upp. Mycketviktigt för behandlingsresultatet är att patienterna får tydlig och LISA EK Antal operationer 2011: 2 557bra information. Vi vill ge patienterna trygghet och ringer därför “Kliniken ger oss skadade idrottare hopp när allt känns som Antal mottagningar 2011: 9 622upp dem dagen efter operation och alla våra läkare är ständigt mörkast. Deras passion för atttillgängliga för frågor från behandlade patienter. finna lösningar och deras fantas- tiska engagemang i individen är Läkare: 6 heltidsläkare ovärderligt.”För att vara framgångsrik måste man vara långsiktig. Vårt fokus är Sjuksköterskor: 18högsta medicinsk kvalitet och god service. Beviset för att detta Mottagningsrum: 6fungerar är att vi får det återkommande förtroendet att ta handom de allra mest krävande patienterna, idrottsmännen. Operationssalar: 2Leif Swärd
 3. 3. Uppföljning är grunden till utveckling • Nytt skriftligt patientmaterial har tagits fram och fasades in under första halvåret 2011. Vi tycker att det är mycket viktigt att alltid utvecklas och att våra patienter får komma till tals. Vi följer därför upp alla patienter på För att kvalitetssäkra våra resultat var vi under 2010 med i SKLs följande sätt: nationella patientenkät för god vård där även de flesta lands- tingsenheter var med. Där svarade 100% av slutenvårdspatien- • Alla patienter som har varit på ett mottagningsbesök får via terna, 98% av dagkirurgipatienterna och 95% av mottagnings- mail en länk till vår hemsida där de får svara på frågor om hur patienterna att dom skulle rekommendera enheten till andra (de de har upplevt besöket. flesta andra svarade ”delvis”). Snittet för landstinget var 91% för • Alla opererade patienter följs upp via post med frågor om slutenvård och 92% för mottagning. Landstinget genomförde inte enkäten för dagkirurgi. SKL genomförde inte denna enkät- eventuella komplikationer och hur de har upplevt vården. undersökning 2011. Om någon patient har haft några problem eller ger negativ respons följer respektive läkare upp detta med en kontakt med Uppföljning telefon patienten. Under hösten 2010 införde vi rutinen att, dagen efter operation, ringa upp alla patienter som genomgått dagkirurgi. Vid behov Uppföljning av patientnöjdhet på kopplas patienten till ortoped, narkosläkare eller sjukgymnast för mottagning och operation ytterligare information. Under 2011genomfördes totalt 1984 dag- kirurgiska operationer på Ortho Center IFK-kliniken, 1609 av dessa Vi är väldigt stolta över den otroligt positiva respons vi får från kunde vi få kontakt med när vi ringde dem dagen efter. våra patienter i mätningarna. Den förbättringspotential vi har identifierat är framförallt att patienterna ibland hade önskat få Vid dagkirurgisk verksamhet lämnas patienten i ett tidigt skede till mer information om sitt tillstånd samt att det är lätt att glömma sin egenvård. Det är då vår skyldighet som vårdgivare att ha bra informationen man har fått direkt efter operation. Vi har därför kunskap i dagkirurgi och förmedla den så att patienten känner sig vidtagit följande åtgärder: så trygg som möjligt och har minimalt med problem vid hem- komsten. Eftersom det är sjuksköterskorna på den dagkirurgiska • Alla patienter blir uppringda dagen efter operation för att enheten som ringer patienten har patienten oftast träffat den som säkerställa att de inte har några utestående frågor. Se nästa ringer upp, på så sätt ökar vi möjligheten att uppnå kontinuitet i avsnitt. vården. Genom jourtelefon och postoperativt telefonsamtal vill vi att patienterna skall uppleva vår dagkirurgiska vård som trygg och • Alla patienter kan, via ett journummer, nå sin opererande lättillgänglig. läkare de närmsta två dygnen efter operation.Hur värderar du vården som helhet? Hur väl stämmer: “Jag blev respektfullt bemött av personalen“ Mottagning 92% Mottagning 96% Op. inneliggande 98% Op. inneliggande 99% Op. dagkirurgi 96% Op. dagkirurgi 90% Dålig Någorlunda Bra Mycket bra Ej Till viss del Ganska väl Helt och hålletHur väl stämmer: “Jag blev respektfullt bemött av läkarna“ Hur väl stämmer: Mottagning 97% “Jag fick bästa möjliga behandling så vitt jag kan bedöma“ Op. inneliggande 99% Op. inneliggande 98% Op. dagkirurgi 98% Op. dagkirurgi 98% Ej Till viss del Ganska väl Helt och hållet Ej Till viss del Ganska väl Helt och hållet
 4. 4. Uppföljning komplikationer 2011 I Svenska Korsbandsregistret är det glädjande att se att vi med 104 ingrepp är den 6e största kliniken/sjukhuset i Sverige när det gäller korsbandsoperationer (2010 års rapport), hälften av alla Höftproteser Knäproteser Dagkirurgi kliniker utförde mindre än 30 ingrepp. I övrigt innehåller års-rap- 106 op. 115 operationer 1984 operationer porten inte några data på kliniknivå. Y: 3 2 32 Huvudindikationerna för höftproteskirurgi är subjektivt upplevd smärta och låg hälsorelaterad livskvalitet. Mätning av dessa båda D: 0 0 1 variabler, tillsammans med de traditionella variablerna implantats- överlevnad och komplikationsfrekvens, ger en mer fullständig bild K: 1 3 13 av nyttan av operationen för patienten. Innan operation fyller alla patienter i ett frågeformulär med 10 frågor kring hälsorelaterad A: 10 4 13 livskvalitet (EQ-5D) och smärta (VAS).(Y) Misstänkt eller verifierad ytlig infektion. (D) Djup infektion. (K) Komplika- Efter 1, 6 resp. 10 år upprepas detta men med en kompletterandetion som går att hänföra till det kirurgiska ingreppet. (A) Komplikation som är av fråga om tillfredsställelse. Därmed mäts även vunnen hälsorelat-allmänmedicinsk karaktär. Resultaten från höft– resp. knäproteserna gäller erad livskvalitet efter kirurgi. Uppgifterna skickas till Höftdispen-t.o.m 2011-12-31 p.g.a. att alla patienter ännu ej hunnit svara på enkäten. sären för sammanställning. Sedan 2002 finns dessa patientrap- porterade variabler i Svenska Höftprotesregistret.Sedan starten i november 2007 t.o.m december 2009 har vi haft 4djupa infektioner bland totalt 3158 dagkirurgiska operationer och För att få fram hälsorelaterad livskvalitet besvarar patienterna, påunder 2010 har vi haft 3 djupa infektioner. Totalt under 2011 hade en tregradig skala, frågor kring:1 djup infektion inom dagkirurgin på 2086 operationer. Eftersomvi eftersträvar att minimera antalet djupa infektioner har vi därför 1. Rörlighet 2. Hygien 3. Huvudsakliga aktivitetervidtagit följande åtgärder: 4. Smärtor/ besvär 5. Oro/nedstämdhet.• Vi har mätt luftkvaliteten under operation och har anpassat Vid senaste rapporten i Svenska Höftprotesregistret uppvisar Or- arbetsmetoderna för att minimera mängden partiklar i luften. tho Center IFK-kliniken störst förbättring efter operation i Sverige. Resultatet bygger dock på ett lägre antal patienter jämfört med• Vi har uppdaterat patientkallelsen med tydligare information en del andra större kliniker. Vad beträffar implantatsöverlevnad om hygien inför operation. på knä- resp. höftproteser kan Ortho Center IFK-kliniken ännu ej• Vi har kontrakterat en infektionskonsult för att säkerställa att vi redovisa resultat eftersom verksamheten är yngre än fem år. Häl- kan tillhandahålla absolut bästa vård om olyckan är framme. sorelaterad livskvalitet (EQ-5D) registreras ej i knäprotesregistret. Vi har under 2011 anslutit oss till PRISS-registret.Komplikation som går att hänföra till det kirurgiska ingreppet kant.ex. vara trombos, långvarig smärta, sårsvullnad eller blödning.Komplikation som är av allmänmedicinsk karaktär kan t.ex. vara ur- Ulf Nordenson, axelspecialist:invägsinfektion eller allergi mot farmaka. I de flesta fall ger detta Varför har du valt att fokusera på axlar?inga långsiktiga besvär men målet är givetvis att minimera även För att kunna nå optimala kirurgiska resultat,dessa komplikationer. så är det viktigt att man inte är för bred och pysslar med allt möjligt. Man har bästNationella kvalitetsregistren möjlighet att uppnå de bästa resultaten om man väljer att fokusera på att göra mycketSverige är ett föregångsland beträffande nationella kirurgi av en viss typ.kvalitetsregister. Det är självklart för oss att vara med. OrthoCenter är anlutet till Svenska Korsbandsregistret, Svenska Vad är utmaningen med axelkirurgi?Knäprotesregistret, Svenska Höftprotesregistret samt Höft- Det kommer hela tiden nya utmaningar, skulderkirurgin är spän-dispensärens rikstäckande uppföljning. nande för att den är relativt tekniskt krävande. Med den artros- kopiska teknik som vi använder oss av, så kan vi göra mycketUnder 2011 tog vi initiativet till att starta ett nationellt höftleds- avancerade ingrepp utan att lägga in patienten, då det inteartroskopiregister. medför särskilt mycket smärta.
 5. 5. LjumskmottagningANTAL OPERATIONER PER LÄKARE OCH TYP LEIF SWÄRD Specialiserad på idrottskador Under 2010 utökade vi vårt erbjudande till idrottsutövare på mo- Läkare för Svenska fotbollslandslaget sedan 2010. tions- och elitnivå med en mottagning för ljumskbesvär. Leif S Lars C Ulf N Crister S Per W Läkare för Engelska fotbollslandslagetHöftskopier 324 0 0 3 0 2002-2010. Besvär/smärta från ljumskregionen är ett utbrett problem hos Etablerade IFK-kliniken 1997. idrottsutövare, allt från motions- till elitnivå. Många söker hjälpEnkla axlar 1 0 156 3 4 Läkare för Svenska fotbollslandslaget hos skadeterapeuter/sjukgymnaster och läkare. Inte sällan är det under Olle Nordin och Tommy Svensson. Lagläkare för IFK Göteborg 1982 - 2004. svårt att finna den egentliga orsaken, vilket gör att föreslagnaKomplicerade axlar 0 0 209 2 0 Docent i ortopedi 1993. Med. dr Göteborgs universitet 1990. rehabiliterande insatser inte leder till bättring. Detta gör attKorsband 5 0 0 73 17 Specialist i ortopedisk kirurgi 1983. många går i månader, ibland år, med sina besvär vilket kanske Leg. läkare 1979. omöjliggör fortsatt fysisk aktivitet.Knäskopier 81 18 4 215 60Knäproteser 0 126 0 0 0 ULF NORDENSON Ortho Center IFK-Kliniken öppnade därför en ljumskmottagning Specialiserad på axlar där docenterna Leif Swärd och Anders Falk gemensamt gör enHöftproteser 0 136 0 0 0 Bedriver sedan 2005 ett forskningsprojekt inriktat på axlar med instabilitetsproblem. värdering av symptom samt undersöker och planerar den Överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset utredning som krävs för att nå en diagnos.Fotkirurgi 3 25 0 27 61 2002. Specialist ortopedisk kirurgi 1994.Fotledsartroskopi 7 0 0 4 26 Leg. läkare 1990.Mindre/Annan ortopedi* 12 11 3 22 8 LARS CARLSSON Problemrond Specialiserad på proteskirurgi En del patienter kan vara väldigt svårdiagnostiserade även för de * T.ex. sen- och muskelrupturer eller injektion i genomlysning Professor i Ortopedi Sahlgrenska universitetssjukhuset 2003. • Nedre delen av buken mot blygd- bästa läkarna. Det är då viktigt att ha tillgång till en bra bredd av Ansvarig för sjukgymnastutbildning i ortopedi bensfogen (symfysen), ut mot specialister. För att på bästa sätt kunna ta hand om dessaMed drygt 2 500 operationer per år och Sahlgrenska universitets sjukhuset 2003. sidorna ovan det s.k ljumskbandet. patienter har vi avsatt ett antal tider varannan vecka till vilka vårahög specialisering säkerställer vi högsta kvalitet Med. dr. Göteborgs universitet 1989. Specialist ortopedisk kirurgi 1984. • Nedom ljumskbandet, motsvarande läkare kan kalla svårdiagnostiserade patienter. Vid dessa problem-Tabellen ovan visar antal operationer och vilka typer som våra mest aktiva läkare har Leg. läkare 1980. ronder har inga läkare några egna patienter utan man träffargenomfört på Ortho Center IFK-Kliniken under 2011, det markerade är den enskilda övre delen av låret, fr allt högt på insida lår. gemensamt dessa patienter. Vanligtvis deltar 4-5 specialister i varjeläkarens subspecialisering. Ortopedin är ett väldigt brett område och det är därför CRISTER SWENSON enskilt patientmöte för att på detta sätt kunna få bästa diskussion.viktigt att ha höga volymer inom den enskilda subspecialiteten. Man kan tydligt se hur Specialiserad på idrottskadorvåra läkare gör mycket stora volymer inom sina subspecialiteter.. Lagläkare för GAIS sedan 1995. Överläkare på Varbergs sjukhus 2008-2010.I de fall en läkare hos oss har opererat utanför sin subspecialitet beror det främst på Specialist i ortopedisk kirurgi 2002.att läkaren sedan tidigare är väl förtrogen med operationstypen. I grund och botten Leg. läkare 1995. LARS CARLSSON, PROTESspecialist:är våra läkare specialister i ortopedi och har därmed lång erfarenhet av större delen av Vad är de avgörande faktorerna för att enortopedins behandlingspanorama. Det är dock vårt mål att eftersträva fullständig sub- Per Wiger Mikael Sansone protesoperation skall bli lyckad?specialisering genom aktiv och behandlingsspecifik planering. Vi är stolta över hur långt Specialiserad på idrottskador & fotkirurgi Specialiserad på idrottsskador och artroskopisk kirurgi Avgörande för ett bra resultat efter protes- Studierektor ortopedin i Göteborg 2001-2005. med inriktning på höftledsartroskopierivi hittills har kommit. Specialistläkare SU/Mölndal Artroteamet 2008. operation är att man har rätt indikation, Med. dr Göteborgs universitet 1999. Specialist i ortopedisk kirurgi 1992. Leg läkare 2003. information, teknik, erfarenhet, kunskap ochAtt stora volymer är avgörande för kvaliteten visar bland annat en studie från 2004 som Leg läk 1988. omhänder-tagande av patienten före undertittade på överviktskirurgi**. Den visade att en kirurg som har genomfört mellan 86 och Lennart Sugiardjo och efter operation. För att hålla spetskom-220 överviktsoperationer hade halverad mortalitet jämfört med en som endast hade ge- Specialierad på idrottsskador, artroskpisk kirurgi och idrottsmedicin Nicklas Olsson petens måste man avgränsa sitt verksam-nomfört 20-85 överviktsoperationer, det finns flertalet studier från andra områden inom Specialiserad på idrottskador och artoskopisk Lagläkare IFK Göteborg.kirurgin som visar motsvarande resultat. Lyckligtvis är denna sorts komplikationer mycket hetsområde så att man är ständigt uppdaterad på litteratur kirurgi med inriktning på axlar Lagläkare svenska damlandslaget U23.ovanliga när det gäller ortopedi men sambandet mellan kvalitet och volym kvarstår. Specialistläkare SU/Mölndal Artroteamet 2005-2011. Specialistläkare i ortopedi Varbergssjukhus 2005-2010. och teknisk utveckling. Ett absolut krav är också att det finns en Specialist i ortopedisk kirurgi 2005. Specialistläkare i ortopedi 2005. noggrann kvalitetsuppföljning för att ständigt utvärdera verksam-** Flum, Dr. Journal of am. Coll. Surg. 2004, vol 1949, p. 543-551 Leg läkare 1998. Leg läkare 2000. heten och resultat.
 6. 6. ORTHO CENTER PÄR HERBERTSSON Specialiserad på idrottskador Medicinskt ansvarig läkare Ortho Center Skåne 2010. Överläkare på Skånes Universitets Sjukhus inom ortopedi.SKÅNE - EN SUCCÉ Medicine doktor vid Lunds Universitet 2004. Lagläkare för MalmöFF sedan 2002. Ordförande i Svensk Idrottsmedicinsk Förening 2001-2003. Styrelseledamot i Svensk Idrottsmedicinsk Förening 1989-2005. Specialist i ortopedisk kirurgi 1991. Förbundsläkare i fotboll och orientering. stapel för knä-, höft och axeloperationer. Dessutom har vi ett rum Leg. läkare1987. för operationer i lokalbedövning och 6 uppvakningssängar. Kombinationen av erfarna specialister och fullt utrustad opera- PHILIPPE KOPYLOV tionsavdelning gör att vi alltid kan slutbehandla patienten utan Specialist inom handkirurgi Medicine doktor vid Lunds Universitet 2001. att patienten behöver skickas runt mellan olika kliniker. De flesta Överläkare på Skånes Universitets Sjukhus inom handkirurgi. patienter går sedan vidare till en sjukgymnast hos Idrottshälsan Specialinriktning i handledstraumatologi & inflammatoriska eller Kulan där ett program utformas i nära samarbete med våra och egenerativa sjukdomar. specialister. Idrottshälsan har nu flyttat in i lokaler i huset bredvid Specialist i handkirurgi 1988. vår mottagning. Specialist i ortopedisk kirurgi 1988. Svensk Leg. läkare 1984. . Fransk Leg. läkare 1978. CHRISTIAN OLSSON Specialiserad på axelkirurgi Överläkare vid Skånes Universitets Sjukhus inom ortopedi med specialkompetens Axelkirurgi.Hösten 2010 öppnade Ortho Center Skåne i Lund, och under 2011 Specialist i ortopedisk kirurgi.besöktes mottagningen av över 1000 patienter. Totalt opererades Disputerat i Axelkirurgi 2005.199 patienter i Lund under det gångna året. Vi har valt ut ett antal Ordinarie medlem i SECEC European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow.läkare med olika specialisering och betydande erfarenhet så attvi alltid kan erbjuda en specialist på just den enskilda patientensproblem, samtidigt har vi begränsat antalet läkare så att vi alltid IOANNIS KOSTOGIANNIS Crister Swenson,kan hålla en hög kontinuitet. Kliniken har en fullt utrustad opera- Specialiserad på idrottskador knäspecialist:tionssal med C-båge, intravenös narkos och artroskopi- Läkare på Skånes Universitets Sjukhus med specialkompetens Du har sedan 2010 arbetat inom Knäkirurgi. heltid på Ortho Center IFK- Specialist i ortopedisk kirurgi 2009. Kliniken, varför tog du detta Lagläkare för Helsingborgs IF sedan 2007. steg? Lagläkare för Rögle Ishockey sedan 2005. En möjlighet att arbeta i en Leg. läkare 2003. kreativ miljö med mycket• Specialiserat center – Vi gör bara det som vi • Hög tillgänglighet – Vi fokuserar på att kunniga kollegor. Det ger DAVID ROBERTS mig en chans att utvecklas som läkare och kirurg. är riktigt bra på tillhandahålla högsta möjliga service Specialiserad på idrottskador Du är nu ansvarig för dagkirurgiska knän,• Noggrann eftervård – Vi har ett nära • Omsorgsfullt utvalda läkare – Vi har valt Bitr Överläkare på Skånes Universitets Sjukhus inom ortopedi med specialkompetens Knäkirurgi. varför är knän så intressanta? samarbete med Idrottshälsan i Lund och ut några av de ledande specialisterna i Medicine doktor vid Lunds Universitet 2003. Det ger en möjlighet att hjälpa många människor Specialist i ortopedisk kirurgi 2003. till bättre hälsa genom att kunna öka deras Kulan i Malmö för bästa möjliga rehabilitering regionen Leg. läkare 1998. fysiska aktivitet.
 7. 7. Ortho Center IFK Kliniken, Arvid Wallgrens Backe 4a, 413 46 Göteborg Telefon: 031 - 81 82 50 Fax: 031 - 81 82 51 E-post: info.annedal@orthocenter.se Hemsida: ifk-kliniken.orthocenter.se

×