Global Health Partner årsredovisning 2011

1,446 views

Published on

Global Health Partner Årsredovisning 2011 (Svenska)

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,446
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Global Health Partner årsredovisning 2011

 1. 1. QUALITYTHROUGHSPECIALISATIONGLOBAL HEALTH PARTNERÅRSREDOVISNING 2011
 2. 2. innehållÅret 2011 i korthet 1 Global Health Partner är en svensk,Detta är Global Health Partner 2 internationellt verksam sjukvårdskoncernVD har ordet 4 som driver både öppen- och slutenvårdAffärsmodell, mål och strategier 6 i specialistkliniker inom rygg­ irurgi/rygg- k vård, specialisttandvård, fetmakirurgiKvalitet 12 och metabola sjukdomar, ortopedi samtMarknad och omvärld 14 arytmi. Mellan de idag 26 klinikerna byggsOrganisation och nätverk 16 samarbeten och nätverk, där fundamentetService Line Spine 18 för verksam­ eten är att hög patientvolym hService Line Dental 22 inom samma behandlingsområde leder tillService Line Bariatrics/Gastro 24 en högre kvalitet och effektivitetService Line Orthopaedics 28 – ”Kvalitet genom Specialisering”.Service Line Arrhythmia 32 Sedan starten 2006 har verksamheten expanderat snabbt och omsättningenAktien 34 för 2011 var knappt 700 MSEK.Aktieägarinformation 36 Finansiell rapport:Femårsöversikt 38Förvaltningsberättelse 39Koncernens resultaträkning 46 s.4Koncernens balansräkning 47Koncernens förändringar i eget kapital 49Koncernens kassaflödesanalys 50Koncernens noter 51Moderbolagets resultaträkning 71 en marknad iModerbolagets balansräkning 72 förändringModerbolagets förändringar i eget kapital 74Moderbolagets kassaflödesanalys 74 s.21Moderbolagets noter 75Revisionsberättelse 80Bolagsstyrningsrapport 81Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten 85Styrelse 86 HelhetsperspektivetLedning 87 påskyndade läkningenPartners 88
 3. 3. Året 2011 s.22 i KORTHET • juli förvärvas OPA, ortopedisk och ryggkirurgisk I verksamhet i Århus, Danmark. • oktober investeras i Laastari Lähiklinikka, med I ett nytt koncept för primärvårdskliniker. • oktober invigs också en ny klinik för mödrahälso- Ipositionering som privat vård i Lund, Admira Kvinnohälsa.specialistcenter • I november tillkännages att Per Båtelson lämnar VD-befattningen under 2012, för att fokusera på s.27 den affärsstrategiska och politiska agendan för Global Health Partner. • I december förvärvas Gildhøj Privathospital, ortopedisk verksamhet utanför Köpenhamn i Danmark. Tillträdet sker 1 februari 2012. Nyckeltal 2011 2010Livskvalitet och glädje Omsättning, MSEK 675 586efter gastric by-pass Rörelseresultat Service Lines, MSEK 44 59 Rörelsemarginal Service Lines, % 7 10 Redovisat rörelseresultat, MSEK* 15 28 s.30 Redovisad rörelsemarginal, %* 2 5 Resultat efter finansiella poster, MSEK -19 29 Årets resultat, MSEK -29 20 Medelantal anställda 380 343 Soliditet, % 54 54 Resultat per aktie, SEK -0,51 0,15 Eget kapital per aktie, SEK 6,18 6,80god omsorg och kunnig Aktiekurs på balansdagen, SEK 7,80 10,30vägledning efter cykelolycka Börsvärde på balansdagen, MSEK 515 677 * före goodwillnedskrivning s.32 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 2007–2011 MSEK 700 +15% 600 500etablerad aktör inom 400arytmibehandling 300 200 100 2007 2008 2009 2010 2011 GLOBAL HEALTH PARTNER ÅRSREDOVISNING 2011 1
 4. 4. Detta är Global Health PartnerHÖGSPECIALISERAD VÅRD INOM fem OMRÅDEN Spine Dental Bariatrics GastroBedriver verksamhet inom ryggvård, hela Bedriver verksamhet inom specialisttandvård Bedriver medicinsk och kirurgisk behandlingvårdkedjan innefattande såväl ryggkirurgi vid tre kliniker i Sverige och är den största vid sjuklig fetma. Gastro är en verksamhets-som multimodal ryggrehabilitering. privata aktören på marknaden. del inom denna Service Line, med verksam-Klinikerna utför idag tillsammans cirka het inom medicinsk gastroenterologi och2 600 ryggkirurgiska ingrepp per år. I Sverige endoskopi.är affärsområdet marknadsledande med enmarknads­ ndel för kirurgin om drygt a25 procent.Verksamhet i Sverige, Norge och Danmark Verksamhet i Sverige Verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Egypten, Förenade Arabemiraten, TjeckienKliniker: 4 (varav 1 även Orthopaedics) Kliniker: 3 Bariatrics-kliniker: 11, Gastro-kliniker: 3Anställda: 121 (113) Anställda: 55 (59) Anställda: 106 (85)Operationer: 2 610* (2 168) Operationer: ej tillämpligt Bariatrics-operationer: 1 596 (1 277) Övriga ingrepp (huvudsakl Gastro): 9 637 (7 654) Omsättning, MSEK Omsättning, MSEK Omsättning, MSEK 2010 2011 2010 2011 2010 2011 186 214 96 92 144 175Andel av koncernens totala omsättning Andel av koncernens totala omsättning Andel av koncernens totala omsättning 32% 14% 26% Rörelseresultat, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelseresultat, MSEK 2010 2011 2010 2011** 2010 2011 29 25 10 6 4 0 Rörelsemarginal, % Rörelsemarginal, % Rörelsemarginal, % 2010 2011 2010 2011** 2010 2011 15 12 11 7 3 0* Inklusive helårssiffra för klinik i Danmark, förvärvad juli 2011 ** Före goodwillnedskrivning 30 MSEK GLOBAL HEALTH PARTNER2 ÅRSREDOVISNING 2011
 5. 5. Detta är Global Health Partner Orthopaedics Arrhythmia MålBedriver verksamhet inom idrottsortopedi och Bedriver verksamhet inom behandling av Målet för Global Health Partnerproteskirurgi. En av de största leverantörerna patienter med störningar i hjärtats rytm, så är stark expansion, både genomi Sverige med cirka 1 200 knä- och höftprotes­ kallade arytmier. förvärv och organisk tillväxt, för attoperationer per år samt 2 500 dagkirurgiskaingrepp. Insteg i Danmark under 2011 genom ta tillvara möjligheterna på den väx­förvärv av kliniker i Århus och Köpenhamn. ande marknaden för specialiserad vård. Koncernen skall under kommande treårsperiod ha en genomsnittlig omsättningstillväxt överstigande 20 procent per år. Under slutet av treårs­Verksamhet i Sverige och Danmark Verksamhet i Sverige perioden (2014) är ambitionen att en rörelsemarginaltakt om 10 procent skall ha uppnåtts.Kliniker: 5 (varav 1 även Spine) Klinik: 1 StrategiAnställda: 78 (65) Anställda: 5 (5) Global Health Partners strategiOperationer öppenvård: 3 713* (2 476) Operationer: 336 (288)Operationer slutenvård: 1 275* (1 201) bygger på de fyra hörnstenarna: • valitet genom specialisering k – Service Lines, Omsättning, MSEK Omsättning, MSEK • artnerskapsmodell, p 2010 2011 2010 2011 • ecentraliserad affärsmodell och d • illväxt på utvalda marknader. t 135 165 25 29 Koncernen har ett antal operativa, mogna kliniker med god rörelse­Andel av koncernens totala omsättning Andel av koncernens totala omsättning marginal, ofta 10–15 procent. Detta rörelseresultat återinvesteras i dags­ läget till stor del i utvecklingsarbete och nya kliniker, för att driva tillväxt 24% 4% och framtida lönsamhet. Rörelseresultat, MSEK Rörelseresultat, MSEK 2010 2011 2010 2011 13 10 3 3 Rörelsemarginal, % Rörelsemarginal, % 2010 2011 2010 2011 10 6 12 10* Inklusive helårssiffra för klinik i Danmark, förvärvad juli 2011 GLOBAL HEALTH PARTNER ÅRSREDOVISNING 2011 3
 6. 6. VD har ordeten marknadi förändringÅret som gick har varit turbulent. Dels har marknadsvillkoren förändrats påtagligt inom några avGlobal Health Partners diagnosområden, dels har Carema-affären under hösten bidragit till ett generelltifrågasättande av kvaliteten hos privata vårdgivare. Sentimenten i Sverige kring privat vård har påverkatsnegativt för samtliga aktörer inom vård- och omsorgssektorn. Även om synen på Global Health Partnersom bolag också påverkas av detta, åtminstone kortsiktigt, så har vår position stärkts hos uppdragsgivareoch politiker. Jag har fått flera bevis på detta under senhösten och hoppas kunna omsätta en del avden konkurrensfördel vi har genom vår höga kvalitet i ett bättre finansiellt utfall 2012.Marknaden Diabetes och fetmavården i Ajman, Förenade Arabemiraten, harPå de nordiska marknaderna har konkurrenstrycket från andra redovisat mycket goda behandlingsresultat och kan nu redovisavårdgivare ökat väsentligt, främst inom den offentligt upphandla- unika effekter av kirurgisk behandling av insulinberoende diabe-de vården, och orsakat en kraftig prisreduktion, som åtminstone tiker med grava komplikationer. Ettårsuppföljningen visar bl.a.kortsiktigt lett till sämre lönsamhet i branschen. att läkemedelsberoendet avtar kraftigt, patienterna kan avsluta Både den svenska och danska marknaden är dessutom föremål insulinbehandlingen och riskfaktorerna för både hjärt- och kärl-för stora förändringar, dock på helt olika premisser. Danmark mortalitet liksom cancermortalitet normaliseras.har valt en omfattande ackrediteringsmodell som grund för till-ståndsgivning för både offentlig och privat finansierad vård. Detta Service Line Orthopaedics 2011har inneburit en väsentlig skärpning av kraven på grundläggande Övriga Service Lines har dock utvecklats relativt väl under året.kvalitet, patientsäkerhet och behov av ökad specialisering som Våra ortopedkliniker fortsätter att växa och lämnar tillfredsstäl-minskar utrymmet för mindre seriösa aktörer. I Sverige är vi på lande marginaler trots uteblivna prishöjningar de senaste åren.väg mot s.k. fria vårdval för patienter i både primärvård och nu Tack vare vår höga effektivitet har vi lyckats parera den i realai ökande omfattning även inom den specialiserade sjukvården. termer sjunkande ersättningen som för knä- och höftplastiker iStockholm Läns Landsting leder denna utveckling och kan redan Stockholm ligger på historiskt låga nivåer. De offentliga bestäl-visa på goda effekter när det gäller patientnöjdhet, ekonomi larna har nu insett att man gått för långt, eftersom de offentligaoch kvalitet. Båda dessa trender passar Global Health Partner sjukhusen producerar med förluster i dessa diagnosgrupper, ochutmärkt, vi ser redan positiva effekter i Danmark av de ökade priserna väntas därför gå upp något redan i år.kvalitetskraven. Våra kliniker är samtliga ackrediterade och några Under 2011 gjordes en grundlig genomgång av den danskahar fått specialtillstånd att utföra högspecialiserade ingrepp. ­ marknaden, vi undersökte samtliga danska privathospital,Detsamma gäller erfarenheterna av fritt vårdval i Sverige, där vi prioriterade dem efter marknadsläge, innehåll och kvalitet. Depå kort tid har blivit ledande på de områden där patienter får bästa kontaktades och redan i juli förvärvades majoriteten i OPA,välja vårdgivare. Ortopædisk Privathospital Aarhus, på Jylland och i december för- Det faktum att vi årligen behandlar över 100 000 patienter som värvades majoriteten i Gildhøj Privathospital i Köpenhamn. Bådaexponeras för vår kvalitet i både omhändertagande och medicinska är ledande och mycket välrenommerade, högkvalitativa rygg-resultat ger oss en ökande konkurrensfördel inom de fria vårdvalen och ortopedikliniker som ägts och drivits av seniora specialister.och i de försäkringsbaserade marknaderna. Dessutom tillför de en stark position mot försäkringsmarknaden. ”Service Line Bariatrics 2011Inom våra kärnverksamheter, Service Lines, har resultaten varitblandade. Koncernen som helhet påverkas av de kraftigt för- vi kommer att arbeta hårt försämrade marknadsvillkoren inom fetmaområdet. Både i Sverige att driva frågor om ackredite-och Danmark har ersättningsnivåer och patienttillgång försäm-rats under 2011, framförallt i Danmark där bara en fjärdedel av ring, komplikationsgaranti ochde ­ atienter som tidigare har haft rätt till vård nu får tillgång p andra viktiga kvalitetsparame-till ­ ffentlig finansiering. Danska patienter har i många år vant osig vid att få offentlig finansiering och vården utförd av privata trar som gagnar patienter ochvårdgivare. Sedan januari 2011 gäller inte detta längre för huvud- skattebetalare.delen av de sjukligt överviktiga patienterna. Den positiva resultatutveckling som pågått under snart tvåår bröts därför under slutet av det andra kvartalet. Även vår Service Line Spine 2011Bariatrics-verksamhet i Prag bidrog till försämringen, trots kraftigt De svenska ryggklinikerna har också presterat väl trots att viökade volymer under året. Tjeckiens statliga försäkringsbolag är i nått kapacitetstaken i båda klinikerna och tvingats prioriteraekonomisk obalans vilket har bidragit till försämrad ersättning för patienter från klinikernas hemlandsting. Vi har avtal som innebäroffentligt finansierad vård. att patienter med offentlig finansiering från det egna landstinget GLOBAL HEALTH PARTNER4 ÅRSREDOVISNING 2011
 7. 7. VD har ordethar företräde och med den starka efterfrågeutveckling vi serinom ryggområdet så har vi tvingats prioritera ner andra patient­grupper. Klinikerna i Stockholm och Göteborg står båda införnödvändig expansion 2012.Service Line Dental 2011Våra Dentalkliniker har haft en acceptabel utveckling under detgångna året. Detta trots en fortsatt svag efterfrågan på komplexaspecialistbehandlingar. Vi har en stark marknadsposition och tarmarknadsandelar från mindre konkurrenter. Under de två senastekvartalen bottnade marknaden ut och vi ser fram emot en åter-hämtning under 2012.Service Line Arrhythmia och Gastro-verksamheten 2011Gastro- och arytmiklinikerna har haft en stabil efterfrågan ochr­ edovisat goda resultat under 2011. Vi ser inga tecken på avmatt-ning utan förbereder för kapacitetsexpansion 2012.2012Året som gick blev ett mellanår, en resultatmässig besvikelseberoende på det mycket svaga marknadsläget för Bariatrics-klinikerna. Vi har fortsatt höga uppstartskostnader i våra danskakliniker och i Prag-kliniken. Åtgärder är vidtagna och kommer attge resultat under 2012. Samtidigt försämras de offentliga finan-serna i flera av våra länder vilket gör att även 2012 kommer att blien utmaning. Till vår fördel kan sägas att vi har en för branschenhälsosamt stor andel försäkringsfinansierade och privat-betalande patienter i samtliga marknader och denna kund-kategori kommer att fortsätta att växa. Vi är det självklara valet,något som vi är mycket stolta över, för patienter som kan väljavårdgivare. Vi har den dokumenterat bästa kvaliteten och denbästa utrustningen i våra kliniker. Vi kommer fortsätta att expandera inom våra kärnområden,framför allt inom ortopedin, ryggkirurgin, gastro- och arytmi-områdena. Vi kommer att dra ner på expansionstakten inomBariatrics-området tills vi ser en stabilisering av marknadsläget. Förhoppningen är också att beställare av sjukvårdstjänsterkommer att vara mer nogräknade när det gäller kvaliteten påupphandlade tjänster. Vi kommer att arbeta hårt för att drivafrågor om ackreditering, komplikationsgaranti och andra viktigakvalitetsparametrar som gagnar patienter och skattebetalare.Utvecklingen av ytterligare områden för fritt vårdval, inte bara iStockholm, kommer att skapa helt nya förutsättningar för oss ochvåra kliniker att hävda oss framåt. Slutligen vill jag tacka alla medarbetare för goda insatserunder 2011. Ni har med framgång utrett och behandlat över100 000 patienter. Som framgår av våra patientundersökningarså är era insatser mycket uppskattade och ofta avgörande förlivskvalitet och funktion.Tack för ordet,Per Båtelson, VDGöteborg, mars 2012 GLOBAL HEALTH PARTNER ÅRSREDOVISNING 2011 5
 8. 8. Affärsmodell, mål och strategier2011: förvärv samtorganisk tillväxtUnder 2011 arbetade Global Health Partner med att konsolidera och växa de sex kliniker som startadesunder 2010, huvudsakligen inom Bariatrics-området. Dessutom trappades arbetet med att hitta braförvärvskandidater upp under 2011 och ett antal förhandlingar inleddes. I juli skedde förvärv av en rygg-kirurgisk/ortopedisk klinik i Århus, vilket var det första insteget i Danmark för dessa verksamhetsområden.I december förvärvades ytterligare en ortopedisk klinik i Danmark, utanför Köpenhamn.Bakgrund Finansiella målGlobal Health Partner har varit verksamt sedan hösten 2006 och Global Health Partners mål är stark expansion för att ta tillvaraaktien har varit noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small möjligheterna på den växande marknaden för specialiseradCap, sedan oktober 2008. Bolaget grundades av Per Båtelson, vård. Bolaget har därför antagit en strategi som omfattar bådegrundare av och före detta koncernchef i Capio, och Johan organisk tillväxt i befintliga kliniker, nyetableringar och förvärv.Wachtmeister. Affärsmodell och strategi har vuxit fram utifrån de Koncernen skall under kommande treårsperiod ha en genom-behov och förutsättningar som finns på den europeiska sjukvårds- snittlig omsättningstillväxt överstigande 20 procent per år. Undermarknaden. Global Health Partner driver hög­ pecialiserad vård s slutet av treårsperioden (2014) är ambitionen att en rörelsemargi-inom ett begränsat antal utvalda behandlingsområden eller så naltakt om 10 procent skall ha uppnåtts.kallade Service Lines, med ambitionen att bli en ledande globalaktör inom dessa. Utgångspunkten är tron på att denna vård kan Tillväxtdrivas både mer effektivt och med högre kvalitet i kliniker utanför Global Health Partners omsättningstillväxt består av tre olikade stora traditionella sjukhusen. En hög volym i kombination komponenter:med fokusering, specialisering och ambitioner inom forskning • organisk tillväxt i befintliga klinikerbidrar också till att attrahera de bästa läkarna. • nyetablering av kliniker • förvärvVision”Kvalitet genom Specialisering” utgör grunden för vår existens Global Health Partner har sedan starten 2006 vuxit snabbt, frånoch vår inspiration för att realisera konkreta förbättringar i vården. 0 till att 2011 ha en omsättning på knappt 700 MSEK, se diagram 1 . Vid nyetablering av kliniker beror omsättningsökningen påAffärsidé om det vid uppstarten finns befintliga kontrakt vad gäller patienterGlobal Health Partners affärsidé bygger på tanken att det är eller inte. Respektive Service Line har olika tillväxtmål, olikamöjligt att utföra vårdtjänster med högre kvalitet, service och tillväxtkomponenter som dominerar och till viss del olika geogra-effektivitet än vad som erbjuds av dagens vårdgivare. Genom att fiska fokus, se vidare tabell på sidan 11.fokusera på patientens hela vårdbehov inom utvalda diagnos­ Koncernens omsättningsfördelning mellan de olika vårdom-områden och skräddarsy kliniker med möjlighet att leverera hög rådena framgår av diagram 2 . Spine, Orthopaedics, Gastrovolym och hög komplexitet skapas förutsättningar för bättre och Arrhythmia har uttalade tillväxtagendor både på befintligavård. Härigenom och med ett långsiktigt värdeskapande och och nya marknader och förväntas öka sina andelar av den totalap­ atienten i fokus, skall Global Health Partner bli ett självklart omsättningen. Bariatrics förväntas stabilisera sin andel. Fokus förförsta val för både patienter och remittenter. Dental ligger huvudsakligen på den befintliga marknaden i Sverige. 1 2 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 2007−2011 ANDEL PER VÅRDOMRÅDE AV TOTAL OMSÄTTNING 2011 (2010)MSEK 700 675 4% (4) Spine 600 586 Dental 24% 32% Bariatrics/Gastro 503 500 (23) (32) Orthopaedics Arrhythmia 400 400 26% 14% 300 276 (25) (16) 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 GLOBAL HEALTH PARTNER6 ÅRSREDOVISNING 2011
 9. 9. Affärsmodell, mål och strategierGlobal Health Partners strategisammanfattas i fyra hÖRNSTENAR Kvalitet genom specialisering Partnerskapsmodell – Service Lines • edande specialistläkare med entreprenöriell förmåga L • everera och styra hela vårdkedjan inom L • öjlighet till stort inflytande och del av ekonomiskt M väl­ efinierade diagnosområden d värdeskapande leder till ansvarstagande för skapande av: • Stora volymer och hög komplexitet – illväxt t • Fokus på hög kvalitet och effektivitet – önsamhet l • arknadsföring och varumärkesuppbyggnad M – linisk kvalitet k för att stärka volymtillväxt – n organisationskultur som garanterar kvalitativ e • ätverk av samarbetande kliniker N succession för att säkerställa: • nternationellt kollegialt nätverk dedikerat till I – varumärkesvärde att samarbeta och dela resultat och erfarenheter – skalfördelar • Bestämmande inflytande i klinikerna möjliggör: – öjlighet att jämföra stora mängder data m – effektiv bolagsstyrning kring resultat m.m. – förenklad skattestrukturering – tt koncernens likvida medel är tillgängliga för a expansion och verksamhetsutveckling Decentraliserad affärsmodell tillväxt på utvalda marknader • jälvständiga kliniker med engagerad och S • Etablering på marknader med: integrerad klinik- och affärsledning – ehov av strukturell omvandling och med värde- b • nabb anpassning till förändrade marknads- S baserade ersättningssystem förutsättningar – ög förekomst av patienter inom relevanta h • nkla och få, men strikta regler för styrning, E behandlings­ mråden o finansiering, riskhantering etc. – otillräckligt offentligt utbud • Kvalificerad men begränsad overhead – möjlighet att betjäna en bred kundbas – centralt stöd inom exempelvis finansiering och – hög patientmedvetenhet redovisning samt ständigt pågående arbete inom • Tillväxt: realisering av skalfördelar, marknadsföring, inköp etc. – organisk i befintliga kliniker – nystarter/nyetableringar – förvärv GLOBAL HEALTH PARTNER ÅRSREDOVISNING 2011 7
 10. 10. Affärsmodell, mål och strategierGlobal Health Partners befintliga, mogna kliniker har i allmän- Valet av Service Lines och strategin med hög kvalitet i kombina-het en god rörelsemarginal, ofta mellan 10 och 15 procent. Vid tion med full komplexitet i erbjudandet har positionerat Globalnyetablering av kliniker tar det i genomsnitt 18 månader från start Health Partner annorlunda än de flesta konkurrenter på marknaden.till lönsamhet. Beroende på om nyetableringen görs med befint- Global Health Partner driver inte multispecialiserade, komplexaliga kontrakt vad gäller patienter eller inte, så kan denna tid vara sjukhusstrukturer utan nischade, högspecialiserade enheter.längre eller kortare. Omsättning och rörelseresultat uppdelat på Detta ger möjlighet att snabbt kunna anpassa sig och på ett välmogna respektive nystartade kliniker framgår av diagram fungerande sätt integrera mottagnings- och eftervårdstjänster 3 och 4 . nödvändiga för att få en heltäckande vårdkedja inom respektive De förvärvsobjekt som Global Health Partner tittar på kan vid specialitet. För patienten är vinsten att inte bli skickad till olikaförvärvstillfället ha en rörelsemarginal som ligger lägre än be- instanser utan att kunna ha ett smidigt förlopp, för betalarna ärfintliga, mogna klinikers, dock skall möjlighet finnas att nå goda vinsten de kostnadseffektiva processer som kan skapas.marginaler inom en rimlig tid. Utveckling av rörelseresultatet förkoncernen som helhet framgår av diagram 5 . Utvecklingen av Nya verksamhetsområdenresultatet och marginalen kommer att påverkas positivt av att de Förutom sina Service Lines har Global Health Partner undercentrala kostnaderna stiger i en betydligt lägre takt än omsätt- 2011 också investerat i ytterligare två områden för att breddaningen, andelen nystarter i förhållande till mogna kliniker blir sin verksamhet, dels i en minoritetspost i primärvårdskedjanlägre allteftersom koncernen växer och genom att möjligheten Laastari Lähiklinikka i Finland och dels i en egen mödravårds­ -till synergier och effektivisering inom koncernen ökar. klinik i Lund. Målet med investeringarna är att öka kundbasen De centrala kostnaderna uppgår i dagsläget till cirka 40 MSEK för Global Health Partners specialistkliniker samt att exploateraoch har en fördelning som visas i diagram 6 . bolagets innovativa förmåga att delta i intressanta utvecklings- Global Health Partner har en relativt stark balansräkning. områden där patienter aktivt väljer vårdgivare.Kassaflödet från verksamheten återinvesteras idag i utveck- Laastari etablerar och driver s.k. retailkliniker där man i förstalingsarbete och nya kliniker, för att driva ytterligare tillväxt och hand behandlar vanliga lindriga sjukdomar som influensa, öronin-framtida lönsamhet. Tillsammans med ökande låneramar ger det flammation, urinvägsinfektioner m.m. till en mycket lägre kostnadkoncernen god kapacitet för tillväxt. än traditionella vårdgivare. Retailkliniker är primärvårdskliniker som ligger i köpcentra och apotek, nära människors vardagsliv.Service Line-kriterier Alla behandlingar som genomförs på Laastaris retailkliniker ärGlobal Health Partner har satt upp följande kriterier för att starta baserade på medicinsk best practice och medicinska nationellaen Service Line: riktlinjer. Idag finns kliniker i Kerava, Lahti och Helsingfors i• äxande och ej tillgodosett behov V Finland.• Existerande medicinska resultat är inte i nivå med vad som Global Health Partners investering baseras på bolagens kan uppnås, ”Golden standard” gemensamma vision att utveckla nya hälso-och sjukvårdsmodeller• Brist på kvalificerade specialister liksom det gemensamma engagemanget för ”Kvalitet genom• Höga etableringsbarriärer Specialisering”. Genom investeringen i Laastari stärker Global• Rimlig möjlighet att etablera regional dominans Health Partner även sin närvaro på den finska sjukvårdsmarknaden.• Skalfördelar och synergier vid uppstartsprojekt Förutom att ge patienter bättre tillgång till praktisk och högkvali-• Potential att ta hand om hela vårdkedjan tativ primärvård kommer Laastaris kliniker även att skapa ett mer• Elektiv (planerad) vård, ej akutvård effektivt och kundvänligt sätt att hantera pre- och postoperativa uppföljningsbesök för Global Health Partners patienter. Global Health Partner och Laastari vill exportera denna nya kostnadseffektiva primärvårdsmodell från Finland till andra euro- 3 4 5 FÖRDELNING AV OMSÄTTNING FÖRDELNING AV RÖRELSERESULTAT UTVECKLING RÖRELSERESULTAT 2007–2011* FÖRDELNING AV OMSÄTTNING MELLAN MOGEN OCH NYSTARTAD MELLAN MOGEN OCH NYSTARTAD MELLAN MOGEN OCH NYSTARTAD UTVECKLING RÖRELSERESULTAT 2007–2011* VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET MSEKMSEK 626 MSEKMSEK MSEK 600 30 28 70 67 600 63 550 496 60 30 28 550 517 53 500 470 50 20 500 470 450 40 15 450 20 400 30 15 400 386 10 350 20 350 10 4 300 10 300 0 4 250 0 250 0 200 -10 -3 -3 200 150 -20 -10 -3 -3 150 100 90 -30 -10 100 49 69 50 33 -40 -35 -17 50 15 33 -20 0 -50 2007 -17 2008 2009 2010 2011 2009 2010 2011 -49 -20 0 -52 2007 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2009 2010 2011* * 2008 redovisas exklusive kostnader för omlistning, 2009 exklusive Mogen verksamhet Nystartad verksamhet Mogen verksamhet Nystartad verksamhet Mogen verksamhet Nystartad verksamhet * 2008 redovisas exklusive kostnader2011 exklusive goodwillnedskrivning engångskostnader i England och för omlistning, 2009 exklusive * Före goodwillnedskrivning engångskostnader i England och 2011 exklusive goodwillnedskrivning GLOBAL HEALTH PARTNER8 ÅRSREDOVISNING 2011
 11. 11. Affärsmodell, mål och strategier peiska länder och tänker också aktivt stödja varandras insatser för att etablera sig på nya marknader. I slutet av 2011 öppnade Global Health Partner sin egen mödra- VÅR HISTORIA hälsovårdsklinik Admira Kvinnohälsa, i samma byggnad som Specialist Center Skåne i Lund. Från den 1 september 2011 gäller en ny modell för mödrahälsovården i Skåne och det innebär att kvinnor i Skåne fritt kan välja vart de vill vända sig för sin graviditets- 2006 kontroll och cellprovtagning. Ackreditering och avtal med Region • Global Health Partner bildas. Skåne finns. Admira Kvinnohälsa passar väl in i Specialist Center • Aktien listas på AIM listan i London. Skånes koncept och är nu ytterligare en verksamhet där hög • Förvärv av de första tre klinikerna, Stockholm Spine Center medicinsk kompetens kan erbjudas. (inklusive del av Spine Center Bergen), Nordic Dental Implants Clinic i Stockholm och Göteborg Medical Center ” valet av service lines och (Orthopaedics). strategin med hög kvalitet 2007 i kombination med full • Förvärv av Ortho Center Stockholm, Bariatric Center komplexitet i erbjudandet Stockholm, Ortho Center IFK-kliniken i Göteborg och Specialist­ liniken för implantat och käkkirurgi i Norrköping. k har positionerat global • Uppstart av Spine Center Göteborg. health partner annorlunda än de flesta konkurrenter på marknaden. 2008 • Förvärv av Oradent (Dental, Stockholm). Uppstart av Concord Marknadskriterier Dental Implant Clinic i England och Bariatric Center Skåne. Beslut att gå in på en ny geografisk marknad grundas på följande • Aktien omlistas till NASDAQ OMX Stockholm. kriterier: • Tillgång till de bästa specialisterna • cceptans vad gäller behandlingsformerna/patientmedvetenhet A 2009 • Möjligheten att skapa eller förvärva en ledande position • öjligheten att aktivt delta i det nationella sjukvårdssystemet, M • Uppstart av Bariatric Centers i Norge, Egypten, Finland och till exempel avseende forskning och utveckling samt utbildning Tjeckien. Avtal och uppstartsarbete med klinik kring diabetes • Betalningsförmåga (offentlig eller privat) och priser och fetma i Förenade Arabemiraten i samarbete med Region • Hög förekomst av fall inom de relevanta behandlingsområdena Skåne. • Möjlighet att betjäna en bred kundbas • Stängning av Concord Dental Implant Clinic i England. • Brist i existerande utbud • Uppstart av klinik inom nytt område, arytmier (oregelbunden • ontakt med opinionsledare och affärspartners på respektive K hjärtrytm), Arrhythmia Center Stockholm. marknad • Samarbete inom Spine inlett med Schön Kliniken i Tyskland • Marknad för flera kliniker och flera Service Lines inom kvalitetsområdet. • Möjlighet till samverkan mellan olika Service Lines 2010 • Invigning av nya Bariatrics-kliniker i Tjeckien, Skåne och Förenade Arabemiraten. • Omstrukturering och ökat ägande i Spine Center Bergen. 6 • Uppstart av Ortho Center Skåne och Gastro Center Skåne. ANVÄNDNING AV CENTRALA KOSTNADER • Uppstart av Bariatric Center Copenhagen i Danmark. • Förvärv av Stockholm Gastro Center. Administration/ Kvalitet/ 2011 Börs • Förvärv av OPA, Ortopædisk Privathospital Aarhus i Århus, Danmark, med verksamhet inom ortopedi och ryggkirurgi. • Förvärv av minoritetspost i Laastari Lähiklinikka. Planen är att Klinikstart/ Expansion/ exportera bolagets nya kostnadseffektiva primärvårdsmodell Stöd från Finland till andra europeiska länder. • Uppstart av Admira Kvinnohälsa, mödrahälsovård i Lund. • Förvärv av Gildhøj Privathospital i Köpenhamn, Danmark, med verksamhet inom ortopedi. GLOBAL HEALTH PARTNER ÅRSREDOVISNING 2011 9
 12. 12. Affärsmodell, mål och strategier kompletterande vårdgivning.Helst väljs områden där en klinik per en miljon invånare skulle ge Utvecklingen går också mot en utökning av fritt vårdval, därlokala eller regionala marknadsandelar på 10–25 procent. Det ett enhetspris sätts för alla ackrediterade leverantörer och därexisterande nätverket av specialister och andra kontakter patienten själv är fri att välja vems tjänster man vill nyttja. Ianvänds för att hitta nya partners på respektive marknad. S ­ tockholm infördes detta i början av 2009 vad gäller knä- och Global Health Partner har för närvarande ett huvudsakligt höft­ rotesoperationer. Global Health Partners erfarenheter pfokus på de nordiska länderna. Fortfarande är Sverige den klart av detta är mycket goda och dotterbolaget Ortho Centerstörsta enskilda marknaden, andelen av omsättningen har dock Stockholm gick på kort tid till att bli den största leverantören.gått från att utgöra 96 procent 2009 till 85 procent 2011, se Marknadsandelen i Stockholm för knä- och höftproteser ärvidare diagram 7 . Denna utveckling förväntas fortsätta, även drygt 20 procent, något som bolaget tror beror på dess rykte attom tillväxtmöjligheter fortfarande finns kvar för koncernen även hålla mycket hög kvalitet, både hos patienter och remitterandei Sverige. läkare. Global Health Partner försöker aktivt verka för att fritt Att på ett effektivt sätt kunna ha verksamhet från fler än en vårdval skall införas inom fler av koncernens områden. I slutetService Line i samma klinik har ökat möjligheterna till affärsutveck- av 2012/början av 2013 kommer fritt vårdval även att införas förling. Samlokalisering sänker risken vid expansion eller nystart och ryggkirurgin i Stockholm. Under 2013 förväntas detta också skeger också kostnadseffektivitet inom bland annat administration. för överviktskirurgin.Ett exempel är Global Health Partners klinik i Skåne, där projektet Generellt rör sig alla de nordiska marknaderna från tradi­startade som ett Bariatrics-projekt. För att sänka risken och tionella upphandlingar mot ramavtal, ackrediteringar, vård­utnyttja ledig kapacitet i uppstartsskedet lades sedan också garanti/program för fritt vårdval och mer ansvar hos de störregastroenterologisk verksamhet och ortopedi till. Allteftersom sjukhusen vad gäller att säkra sin produktion, utbildning ochkliniken växer renodlas sedan verksamheterna mer och mer och forskning med kostnadseffektiva leverantörer. Global Healthexpanderar på egen hand. Partner verkar aktivt för denna utveckling och välkomnar den, då detta också kommer att innebära ett ökat fokus på kvalitetKunder och kompetens.Global Health Partners kunder kan indelas i följande grupper: På vissa andra marknader i Europa är det för Global Health• ffentliga avtalskunder, t.ex. landsting och Försäkringskassan o Partners del försäkringsbolagen och ackrediteringsorganen som• rivata försäkringsbolag p definierar konkurrenssituationen. Oftast är det i dessa fall inte• rivatpersoner p konkurrens som är det största hindret för etablering utan istället medvetenheten hos patienter och betalare.Genom att ha en bred kundbas, även inom respektive klinik,minskar beroendet av enskilda avtal och därmed risken påintäktssidan. Det största enskilda avtalet inom Global HealthPartner uppgår till cirka fem procent av den totala omsättningen.Fördelningen mellan de olika kundgrupperna framgår av dia-gram 8 . Gällande de offentliga kunderna pågår en utveckling där mangår ifrån centrala upphandlingar för att täcka kapacitetsbrist ochvårdgarantier, mot att istället delegera ansvaret för detta till destörre sjukhusen. För Global Health Partners del innebär dettaatt marknadsföringen av de egna klinikernas kvalitet och servicei högre grad behöver ske mot de större länssjukhusen ochuniversitetssjukhusen. Nya möjligheter öppnas för en leverantörsom Global Health Partner, där universitetssjukhusen med storabudgetar och höga kostnader skulle kunna dra nytta av ettsamarbete för att säkra en högkvalitativ och kostnadseffektiv 7 8GEOGRAFISK FÖRDELNING AV KUNDGRUPPER 2011 (2010)OMSÄTTNINGEN 2011 (2010), MSEK KUNDGRUPPER 2011 (2010) 32 17% Offentlig 66 (27) Sverige (20) 17% Försäkringsbolag 16% (32) Offentlig Privat Övriga Norden (20) Försäkringsbolag Övriga länder 20% 63% Privat 21% (17) 20% (63) 63% 577 (527) 63% (17) (63) GLOBAL HEALTH PARTNER10 ÅRSREDOVISNING 2011
 13. 13. Affärsmodell, mål och strategiergeografisk utbredNINGGlobal Health Partner har fem vårdområden/ServiceLines: Spine, Dental, Bariatrics (inkluderandeGastro), Orthopaedics och Arrhythmia. Klinikernafinns idag etablerade i Sverige, Norge,Danmark, Finland, Egypten, FörenadeArabemiraten och Tjeckien. Spine Dental Bariatrics/ Gastro Orthopaedics Arrhythmia Huvudkontor Tillväxtkomponenter, optimal storlek på mogen klinik samt geografiskt fokus för respektive Service Line Omsättning Service Line Tillväxt främst genom mogen klinik, MSEK Geografiskt fokus Spine Förvärv, uppstarter, organisk tillväxt* 70–130 Norden och utvalda marknader i norra Europa Dental Förvärv, organisk tillväxt* 30–50 Sverige Bariatrics/Gastro Uppstarter, organisk tillväxt* 40–75 Utvalda marknader i Europa och Mellanöstern Orthopaedics Förvärv, organisk tillväxt* 50–100 Norden och utvalda marknader i norra Europa Arrhythmia Uppstarter, organisk tillväxt* 30–60 Norden och utvalda marknader i norra Europa * Organisk tillväxt i befintliga kliniker GLOBAL HEALTH PARTNER ÅRSREDOVISNING 2011 11
 14. 14. Kvalitetfortsatt fokuspå kvalitetKvalitetsarbetet är en central del i Global Health Partners verksamhet. Bolagets affärsmodellbygger på hög specialisering, stora volymer och samarbete mellan kliniker, såväl nationellt sominternationellt, för att säkerställa de bästa resultaten för patienterna.Ökad öppenhet möjliggör jämförelser Årliga kvalitetsrapporterUtvecklingen går mot att allt fler vårdföretag måste börja mäta Förutom månatliga KPI-rapporter summeras kvalitetsarbetetoch öppet redovisa vårdens kvalitet och effektivitet. Det ger varje år på kliniknivå. Dessa rapporter används för att internt följapatienterna en ökad chans att jämföra olika vårdgivare och därmed upp arbetet och hitta förbättringsmöjligheter, men också för attbättre kunna välja var man vill söka vård. Öppna jämförelser är kommunicera externt och visa patienterna Global Health Partnersett viktigt verktyg för att förbättra vården och omsorgen. och respektive kliniks faktiska resultat. Jämförelser och benchmarking är en viktig del i Global HealthPartners kvalitetsarbete. Framförallt eftersträvas oberoende Offentliga kvalitetsregistermätningar, vilka kompletteras med bolagets egna mätningar. Det finns idag ett stort antal kvalitetsregister inom olika behand-Kvalitetsarbetet följs upp genom interna KPI-rapporter (Key lingsområden. Global Health Partner kan jämföra sina resultatPerformance Indicators, nyckeltal), årliga kvalitetsrapporter på med andra vårdgivare och resultaten visar en utomordentligt högkliniknivå, analys och registrering i nationella kvalitetsregister och kvalitet och effektivitet.genom patientenkäter. Global Health Partner deltar i de kvalitetsregister som finns Dessutom görs kontinuerligt nationell och internationell tillgängliga och är relevanta för bolagets verksamhet. Utbudetbenchmarking för att uppnå ett ständigt utbyte av kunskap och av register varierar mellan behandlingsområden och geografiskaerfarenheter. Service Line Spine har till exempel ett pågående marknader. I Sverige finns ett stort antal väl utvecklade register.kvalitetssamarbete med vårdbolaget Schön Kliniken i Tyskland, Global Health Partner stödjer aktivt utveckling av öppna kvalitets­en föregångare på sin hemmamarknad. register, och deltar därför även i mindre register som är under uppbyggnad. Klinikernas samlade volymer gör det möjligt attMånatliga uppföljningar internt vara med och påverka olika registers utformning.För att följa upp kvalitetsarbetet internt och jämföra resultatenför olika kliniker används bland annat månatliga KPI-rapporter. Regelbunden mätning av patientnöjdhetÄven om arbetet har kommit olika långt på olika kliniker, bland Nationella mätningar av patientnöjdhet görs i Sverige avannat beroende på storlek och mognadsgrad, kan jämförelser Institutet för Kvalitetsindikatorer. Resultaten är offentliga ochgöras på samma grunder. Mätningarna bryts ner i kvalitet utifrån kan jämföras med andra kliniker och vårdgivare. Mätningarnamedicinska resultat, produktivitet, effektivitet samt kvalitet ur ett görs regelbundet en gång per år.personalperspektiv. Som ett komplement till dessa gör Global Health Partner Medicinska resultat är ofta långsiktiga och kan inte alltid mätas också egna patientenkäter. På detta sätt kan bolaget snabbaremånadsvis. Tidiga resultat som kan studeras är till exempel hitta avvikelser och fånga upp förbättringsförslag, vilka också snab-negativa effekter som komplikationer. För att mäta mer lång- bare kan genomföras och följas upp.siktiga resultat, exempelvis hur snabbt patienten kan återgå tillarbetet krävs dock längre tid, ibland upp till ett år. Fortsatt fokus på kvalitet Effektivitet mäts exempelvis i utnyttjande av operationssalar. Kvalitetsarbetet är prioriterat för Global Health Partner ochFör att uppnå riktigt god produktivitet krävs att kliniken kommer fortsätter att utvecklas. Koncernens devis, ”Kvalitet genomupp i en viss volym. Stora volymer handlar inte enbart om ekonomi, S ­ pecialisering”, måste underbyggas av faktiska resultat somutan framförallt om att få rutin, kompetens och erfarenhet, exem- kommer patienterna till del och som dessutom kan kommuniceraspelvis som kirurg. på ett transparent och lättförståeligt sätt. Inom Service Line Spine sker utbyte mellan klinikerna i kvalitets-forum bestående av en grupp representanter från jämförandekliniker. Vid de månatliga mötena jämförs resultat, och skillnaderanalyseras med syfte att ständigt förbättra verksamheten. GLOBAL HEALTH PARTNER12 ÅRSREDOVISNING 2011
 15. 15. Kvalitetuppföljning ärgrunden förutvecklingGlobal Health Partner tycker att det är mycket viktigt att alltid Uppföljning patientnöjdhet mottagning och operationutvecklas och att patienterna får komma till tals. Därför har alla Ortho Center IFK-kliniken får mycket positiv respons från sinakoncernens kliniker kontinuerlig uppföljning av både patient- p ­ atienter i mätningarna, se diagram nedan. En förbättrings­nöjdhet och medicinsk kvalitet. potential som har identifierats är att patienten ibland hade önskat att få mer information om ens tillstånd samt att det är lättSom exempel kan nämnas Ortho Center IFK-klinikens uppföljning: att glömma informationen man har fått direkt efter operation.• lla patienter som har varit på ett mottagningsbesök får via A Kliniken har därför infört att alla patienter rings upp dagen efter email en länk till klinikens hemsida där de får svara på frågor operation, ett journummer där opererande läkare kan nås dygnet om hur de har upplevt besöket. runt och ett nytt skriftligt patientmaterial. Uppföljning är grunden• lla patienter som har opererats rings upp dagen efter opera- A för utveckling. tion, dels för att säkerställa att de inte har några utestående För att kvalitetssäkra uppföljningsresultaten var kliniken med frågor och dels för att höra hur de mår. i SKLs nationella patientenkät för god vård där även de flesta• lla opererade patienter följs upp via post med frågor om A landstingsenheter var med. Där svarade 100 procent av sluten- eventuella komplikationer och hur de har upplevt vården. vårdspatienterna, 98 procent av dagkirurgipatienterna och 95 procent av mottagningspatienterna att de skulle rekommenderaOm någon patient har haft några problem eller ger negativ enheten till andra (de flesta andra svarade ”delvis”). Snittet förrespons följer respektive läkare upp detta genom en kontakt landstinget var 91 procent för slutenvård och 92 procent för mot-med patienten. tagning, landstinget genomförde inte enkäten för dagkirurgi.PATIENTNÖJDHET Hur väl stämmer: 96% 87%Hur värderar du vården som helhet? 98% “Jag blev respektfullt bemött 99% av läkarna“ 98% 97% 0 20 40 60 80 100% 96% Dålig Någorlunda Bra Mycket bra “Jag blev respektfullt bemött av 99% personalen“ 99% Mottagning Operation inneliggande n/a Operation dagkirurgi “Jag fick den bästa möjliga 98% behandling så vitt jag kan bedöma“ 97% 0 20 40 60 80 100%Not: Ovan är ett urval av frågorna från patientuppföljningen som genomfördes Ej Till viss del Ganska väl Helt och hålletunder 2010 på Ortho Center IFK-kliniken GLOBAL HEALTH PARTNER ÅRSREDOVISNING 2011 13
 16. 16. Marknad och omvärldökad medvetenhetskapar tillväxtDen globala efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster inom Global Health Partners behandlings­områden fortsätter att öka. Större valfrihet för patienter och en större medvetenhet bland beställareav vård ger såväl högre kvalitet som förbättrade marknadsförutsättningar.Befolkningen i västvärlden blir allt äldre, vilket bidrar till att efter- Behandlingsområden med specialistkompetensfrågan på hälso- och sjukvård ökar. Ny teknik gör det dessutom Global Health Partner driver specialistkliniker med inriktning påmöjligt att diagnostisera och behandla fler patienter på ett bättre fem utvalda behandlingsområden, så kallade Service Lines: Spineoch mer effektivt sätt. Denna utveckling gör även att kraven på (ryggkirurgi/ryggvård), Dental (specialisttandvård), Bariatricsbeslutsfattare ökar avseende kostnadseffektivitet och priorite- (behandling och kirurgi vid fetma, inkluderande tre klinikerringar inom sjukvården. med medicinsk gastroenterologi och endoskopi), Orthopaedics Utvecklingen under senare år innebär också en större patient- (idrottsortopedi och proteskirurgi) samt Arrhythmia (behandlingmakt. En tydlig tendens i Sverige är att öka medborgarnas möjlig- av arytmier eller störningar i hjärtats rytm).heter till valfrihet mellan olika vårdgivare. Fritt vårdval infördes i Affärsmodellen bygger på en helhetssyn där hela vårdkedjanprimärvården från 2010, och i vissa landsting har det även införts ryms under ett och samma tak. Patienter tas om hand av ett teaminom delar av specialistsjukvården. Vårdgarantin infördes 2005 som har förebyggande, stödjande, omvårdande och rehabiliterandeoch innebär att patienter ska erbjudas vård inom en viss tid, i uppgifter. Klinikerna är heltäckande inom ett diagnosområde och tarsyfte att minska vårdköerna. ansvar för en längre vårdkedja jämfört med den traditionella vården.Försämrade marknadsvillkor 2011 Internationell verksamhetUnder 2011 har det svenska marknadsklimatet försämrats för Global Health Partner har ett antal kliniker på olika geografiskaprivata vårdgivare. SKL, Sveriges kommuners och landstings marknader, och fortsätter att expandera internationellt. I dags-intresseorganisation, beslöt under våren att tillämpa det s.k. Riks- läget finns kliniker i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tjeckien,avtalet för köp av vård från privata vårdgivare. I korthet innebär Egypten och Förenade Arabemiraten.detta att alla landsting nu har rätt att utnyttja det mest förmån- Trenden globalt går mot en ökad efterfrågan på behandlingarliga, billigaste, upphandlade vårdavtalet något landsting gjort inom de definierade behandlingsområdena. Exempelvis ökaroch som fortfarande är i kraft. Ofta handlar det om upphandlade förekomsten av sjuklig övervikt eller fetma explosionsartat iavtal som gjorts av hemlandstinget där volymerna är som störst världen, vilket ger upphov till en rad olika typer av följdsjukdomaroch produktionskostnaderna lägst för vårdgivaren. Ersättningen som diabetes typ II, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck ochhar därför generellt försämrats och i några fall blir utomlänspa- infertilitet. Efterfrågan på kirurgiska överviktsoperationer har ökattienter inte behandlade eftersom de kräver längre slutenvårdstider snabbt de senaste åren och behovet är i många länder kraftigtän patienter i klinikens närhet. eftersatt. Prispressen har också ökat med tilltagande konkurrens, bl.a. Även inom arytmivården finns ett stort vårdbehov. Hjärtsjuk­ ården vberoende på minskat fokus på kvalitet och uppföljning i offentliga brottas med mycket långa väntetider, brist på specialist­ ompetens kupphandlingar och avsaknaden av ett grundläggande ackredite- och utrustning för behandling av bland annat förmaksflimmer.ringssystem i Sverige. Entrebarriärerna för nya aktörer är för låga. Slutligen har sentimenten för privata aktörer försämrats av den Stark position på marknadens.k. Carema-skandalen. Det är dock för tidigt att dra långsiktigt Global Health Partner har en ledande position inom flera av sinanegativa slutsatser bl.a. eftersom detta kan leda till en skärpning behandlingsområden, framförallt på den svenska marknaden.av kvalitetskraven och därmed bättre förutsättningar för högkvali- Service Line Spine har en marknadsandel om cirka 25 procent itativa producenter som Global Health Partner. Sverige. Inom specialisttandvård är Global Health Partner den största privata aktören i Sverige. GLOBAL HEALTH PARTNER14 ÅRSREDOVISNING 2011
 17. 17. Marknad och omvärldDen starka efterfrågeutvecklingen inom Global Health Partners satsa på långsiktig vård med kvalitet. En fördel är om det ärbehandlingsområden bidrar till behov att öka kapaciteten marknader där patienten tillsammans med remitterande läkarei framförallt koncernens rygg- och ortopedikliniker. Inom får välja fritt, som i Stockholm där fritt vårdval införts för blandBariatrics-området, som haft den hittills snabbaste tillväxten, annat höft- och knäprotesoperationer.har efterfrågeutvecklingen dock varit negativ under 2011, främstberoende på ändrade inklusions- och/eller ersättningsvillkor i Konkurrenter och samarbetspartnersSverige, Danmark och Tjeckien. Nya kliniker under uppstart eller Global Health Partner arbetar inom högspecialiserad vård därplanering finns därför främst inom rygg, ortopedi, gastro och konkurrensen i huvudsak begränsas till större offentliga sjukhusarytmi-områdena. och universitetssjukhus. I allt högre omfattning är dessa också Under 2011 gjordes några nyckelförvärv i Danmark, OPA och samarbetspartners, framför allt rörande utbildnings- och forsk-Gildhøj Privathospital, två läkarägda privatsjukhus med hög be- ningsfrågor. Dessutom pågår i flera marknader en strukturom-handlingskvalitet och starka marknadspositioner. Ytterligare akti- vandling där framför allt universitetssjukhusen är intresserade avviteter pågår för att stärka närvaron på den danska marknaden. produktionssamarbete. Under året gjordes också en minoritetsinvestering i Laastari Samarbeten har etablerats med andra aktörer på fleraLähiklinikka, ett finskt företag som lanserar snabb akutvård enligt marknader. I Förenade Arabemiraten samarbetar Global Healthdet amerikanska s.k. minute clinic-konceptet. Laastari Lähiklinikka Partner exempelvis med Region Skåne och Skånes Universitets-kommer att vara en viktig marknadskanal för patientrekrytering sjukhus. Liknande lösningar finns på andra marknader, där Globaloch även för uppföljning av vissa patientgrupper som behöver Health Partner agerar som sammankopplare mellan hälso- ochtäta kontroller under längre tid. sjukvårdsministerier och akademiska aktörer för att etablera Kliniken i Förenade Arabemiraten är nu väletablerad och långsiktig vård och effektiva behandlingar.behandlar cirka 1 500 svårt sjuka diabetiker löpande. Flera Det finns ett antal konkurrenter till Global Health Partner inomkvalitetsuppföljningar gjorda av Sjukvårdsministeriet visar på enskilda Service Lines och på olika geografiska marknader. Genomutomordentligt goda resultat. Förfrågningar om fler liknande en aktiv satsning på kvalitet och ett heltäckande omhänderta-kliniker har kommit. gande har Global Health Partners kliniker en låg komplikations- frekvens och därmed en konkurrensfördel jämfört med andraÖkad medvetenhet skapar tillväxt vårdgivare.Global Health Partners etableringsstrategi bygger på organisk Global Health Partners kunder består av offentliga huvudmäntillväxt i befintliga kliniker samt etableringar av nya kliniker. Även eller sjukhus, privata försäkringsbolag samt privatpersoner.förvärv av existerande kliniker är en del av strategin. Fokus ligger Genom att ha en bred kundbas minskar beroendet av enskildapå en snabb tillväxt på utvalda geografiska marknader, i första avtal, och därmed risken på intäktssidan.hand inom nuvarande Service Lines. Det är på sikt avgörande att det finns en medvetenhet hosp­ atienter och beställare om behandlingsalternativ och kvalite-ten hos olika vårdgivare. Global Health Partner tar ansvar förpatienten genom hela vårdkedjan, vilket på sikt leder till färrekomplikationer och högre patientnöjdhet. I försäkringsbaserademarknader finns ofta en större medvetenhet och möjlighet att GLOBAL HEALTH PARTNER ÅRSREDOVISNING 2011 15
 18. 18. Organisation och nätverkökat värde genomnätverkssynergierGlobal Health Partners organisation består av en kombination av självständiga kliniker, de centralaService Line ledningarna och projektbaserade resurser. Genom att ingå i ett nätverk med möjlighettill ett ständigt kunskapsutbyte byggs ökat värde både inom den egna kliniken och inom den totalaorganisationen.Organisation s ­ åledes både finansiell och verksamhetsmässig kvalitet kombineratEn av Global Health Partners fyra strategiska hörnstenar är den med god styrning och ledning.decentraliserade affärsmodellen med självständiga kliniker och Några utvalda regelverk har antagits inom bolaget för att mot-en liten central organisation. De centrala resurserna består av svara kraven som ställs i och med aktiens notering på NASDAQService Line ledningar samt ytterligare ledningsresurser och OMX Stockholm. Ytterligare regelverk kan införas inom områdenfristående specialistfunktioner och erbjuder befintliga kliniker där dessa skapar värde eller från tid till annan krävs inom detkompetens och tjänster inom områden som affärsutveckling, område där Global Health Partner verkar. Dock är det viktigt attledningsfunktioner, fastighetsfrågor, marknadsföring, finansiella detta inte skapar en tröghet vad gäller att genomföra beslut ellertjänster/lösningar samt avtalsprocesser. att det tar bort klinikernas energi och entusiasm för att driva den Klinikerna är relativt fristående enheter med fullt ansvar för egna verksamheten framåt.sin kvalitet och lönsamhet. Ansvaret för styrning och utveckling Service Line ledningarna arbetar med tillväxtprojekt, styrningav klinikerna ligger hos respektive Service Line ledning och och utveckling av befintliga kliniker och realisering av synergierklinikernas styrelser. Arbetet med att realisera skalfördelar, mark- mellan kliniker. Målet är att kostnaden för de centrala resursernanadskommunikation, inköp m.m. initieras och drivs av Service som andel av omsättningen skall fortsätta att minska. ServiceLine ledningarna tillsammans med klinikerna. Övriga eventuella Line resurser­ a är i huvudsak dedikerade till att arbeta med nåtgärdsprogram för att, vid behov, säkerställa lönsamhet och projekt inom sin egen Service Line. För att kunna behålla en litenmedicinsk kvalitet drivs också på samma sätt. Eftersom modellen och effektiv central enhet är det dock viktigt för Global Healthinnebär att Global Health Partner fokuserar på arbete som är Partner att behålla flexibiliteten i organisationen och medarbe-ä­ gnat att minska kostnader, öka intäkter eller säkerställa medicinsk tarna uppmuntras att delta även i prioriterade projekt utanför sittkvalitet, stärks klinikernas konkurrenskraft. Modellen främjar respektive fokusområde. VD Ekonomi/Finans Investor Relations IT BariatricsService Lines Spine Dental Orthopaedics Arrhythmia Gastro Klinik 1 Klinik 2 Klinik 1 Klinik 2 Klinik 1 Klinik 2 Klinik 1 Klinik 2 Klinik 1 Klinik 2ORGANISATIONSSTRUKTURDe centrala resurserna består av Service Line ledningar, ytterligare ledningsresurser och specialistfunktioner och skall verka för synergier inom och mellan Service Lines, arbetamed affärssupport och finansiering samt med tillväxt, både genom nyetableringar och förvärv. Klinikerna är relativt fristående enheter med fullt ansvar för sin kvalitet och lönsamhet. GLOBAL HEALTH PARTNER16 ÅRSREDOVISNING 2011

×