Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

сучасні методи викладання літератури

 • Login to see the comments

сучасні методи викладання літератури

 1. 1. Сучасні методи викладання літератури Семінар підготувала Глінська Т.В., методист НМЦ
 2. 2. Учитель - людина, яка може робити важкі речі легкими. Ральф Волдо Емерсон 02/07/12
 3. 3. Мета <ul><li>представити структуру літературної освіти; </li></ul><ul><li>розкрити мету, завдання та принципи літературної освіти ; </li></ul><ul><li>розглянути уроки літератури, їхні типи та специфіка </li></ul><ul><li>визначити роль використання інформаційно-комунікаційних технологій на сучасному уроці літератури. </li></ul>
 4. 4. План <ul><li>1. Урок як основна частина навчально-виховної роботи з учнями. 2. Складові частини уроку літератури. 3. Основні вимоги до уроку літератури. 4. Проблеми типології уроків літератури. 5. Шляхи підвищення ефективності уроку літератури. 6. Особливості уроків з позакласного читання. 7. Підготовка і планування уроків літератури. 8. Урок в умовах навчального кабінету літератури. </li></ul>
 5. 5. На уроках літератури <ul><li>учні засвоюють: </li></ul><ul><li>систему літературних знань, умінь і навичок, </li></ul><ul><li>розвивають свої творчі здібності. </li></ul>
 6. 6. Підготовка вчителя до уроку <ul><li>продумати методи і прийоми навчання, </li></ul><ul><li>характер завдань і видів роботи, </li></ul><ul><li>використання наочних посібників, </li></ul><ul><li>дозування часу на структурні елементи уроку, </li></ul><ul><li>забезпечує виконання навчальної і виховної мети, які зазначає в своєму поурочному плані, </li></ul><ul><li>психологічні та педагогічні особливості проведення уроку тощо. </li></ul>
 7. 7. структура (побудова) уроку <ul><li>включає в себе організацію класу (1-2 хвилини); </li></ul><ul><li>актуалізацію знань, набутих учнями (або перевірка вивченого 15-17 хв.); </li></ul><ul><li>вивчення нового матеріалу (18-20 хв.); </li></ul><ul><li>закріплення вивченого матеріалу (3-5 хв.). </li></ul><ul><li>Всі ці етапи уроку чітко зазначаються в поурочному плані вчителя. Але це зовсім не означає, що слід суворо дотримуватись часу, вказаного в дужках. Практика показує, що, в залежності від різних умов і обставин, в ході уроку дозування часу може змінюватись. </li></ul>
 8. 8. Проблема сучасного уроку має три аспекти: <ul><li>науковий, </li></ul><ul><li>виховний, </li></ul><ul><li>психологічний. </li></ul><ul><li>Виходячи з цього, прийнято в практиці викладання літератури дотримуватись певних вимог у проведенні уроків. </li></ul>
 9. 9. Психологічні вимоги <ul><li>1. Створення атмосфери доброзичливості на уроці. 2. Фактор зацікавленості учнів навчальним матеріалом. 3. Індивідуальний та диференційований підхід до учнів в процесі засвоєння матеріалу. 4. Оптимістичний і захоплюючий темп розповіді вчителя. 5. Завдання учням на активізацію їх творчої уваги та уяви. 6. Дотримання належного такту, самовладання і самоконтроль з боку вчителя. 7. Дотримання нормативних вимог єдиного мовного режиму. </li></ul>
 10. 10. Педагогічні вимоги <ul><li>1. Організаційна чіткість у проведенні уроку, з'ясування навчальних і виховних завдань. 2. Раціональний розподіл навчального часу. 3. Забезпечення творчих завдань учням, проблемний виклад матеріалу. 4. Логічність і послідовність викладу матеріалу. 5. Включення питань на повторення раніше пройденого матеріалу, дотримання міжпредметних зв'язків. 6. Пошук ефективних методів і прийомів викладу матеріалу. 7. Використання різних видів графічного і звуко-технічного унаочнення. </li></ul>
 11. 11. Методичні вимоги <ul><li>1. Складання чіткого поурочного плану-конспекту. 2. Науковість викладу матеріалу. 3. Емоційність у викладі матеріалу. 4. Запровадження різних шляхів аналізу літературного твору. 5. Завдання на розвиток усного і писемного мовлення учнів при розборі тексту твору. 6. Посильність домашніх завдань з літератури для учнів. 4. Проблема класифікації уроків літератури привертала увагу багатьох методистів. </li></ul><ul><li>Справедливе застереження Є. А. Пасічника, що “урок ― це складне педагогічне явище. Не слід думати, що можна знайти таку класифікацію, яка могла б охопити усі сторони уроку” (Українська література в школі, К.: “Радянська школа”, 1983, С. 95). </li></ul>
 12. 12. Типи уроків <ul><li>1. Урок-лекція (з необхідним в кінці або в середині його закріпленням). 2. Урок-розповідь (розповідь-бесіда, розповідь-висновки). 3. Урок учнівських питань (доповіді, реферати учнів, усний твір). 4. Урок вивчення тексту художнього твору (коментоване читання, виразне читання, самостійні роботи, усний переказ). 5. Урок самостійної роботи учнів над підручником, хрестоматією, іншими друкованими матеріалами. 6. Урок складання планів (колективне складання планів, індивідуальне складання планів). 7. Урок письмової роботи (навчальної, тренувальної, контрольної, з наступним аналізом). 8 Урок з використанням як технічних засобів навчання, так і ілюстративно-живописних (навчальні фільми, діафільми, грамзапис, літературні плакати, таблиці, картини, малюнки). 9. Урок повторення або закріплення матеріалу. 10. Урок-бесіда з позакласного читання. 11. Урок-диспут. 12. Урок-екскурсія. методист І.І. Соболєв </li></ul><ul><li>Спрощений вигляд має типологія уроків, яку пропонує в своєму підручнику з методики викладання літератури В.Я.Неділько: 1. Урок вивчення нового матеріалу. 2. Урок повторення, закріплення та узагальнення знань. 3. Урок-бесіда з позакласного читання. 4. Урок написання твору. </li></ul>
 13. 13. Типи уроків у 5-8 класах <ul><li>1. Коротке знайомство з біографією письменника. 2. Коментоване читання твору або його уривків. 3. З'ясування сюжету і композиції твору. 4. Загальна характеристика дійових осіб твору. 5. Цілісний аналіз художнього твору. 6. Ознайомлення з елементами теорії літератури. 7. Підготовка і проведення учнівської письмової роботи. 8. Комбінований урок з використанням технічних засобів навчання. 9. Повторення пройденого матеріалу. 10. Бесіда з позакласного читання. </li></ul>
 14. 14. Типи уроків у 9-11 класах <ul><li>1. Лекція-нарис про життя і творчість письменника. 2. Первинне сприймання художнього твору. 3. Поглиблена робота над текстом художнього твору. 4. Характеристика дійових осіб твору. 5. Цілісний аналіз художнього твору. 6. Самостійна дослідницька робота учнів над художнім текстом. 7. Засвоєння відомостей з теорії літератури. 8. Вивчення літературно-критичної статті про митця слова. 9. Лексична і стилістична робота над текстом твору, 10. Комбінований урок з використанням графічного і звуко-технічного унаочнення. 11. Семінарське заняття (спарені уроки літератури). 12. Урок-екскурсія з позакласного читання. 13. Урок-бесіда з позакласного читання, 14. Оглядові та підсумкові уроки. 15. “Нестандартні” уроки із запрошенням діячів мистецтва і літератури та ін. </li></ul>
 15. 15. Що ж сприяє ефективному проведенню урока літератури? <ul><li>Емоційність викладу матеріалу вчителем. </li></ul><ul><li>Урізноманітнювання методів і прийомів викладу матеріалу. </li></ul><ul><li>Виразне і натхненне читання художнього тексту вчителем і учнями. </li></ul><ul><li>Самостійна пошукова діяльність учнів над текстами творів та іншою допоміжною літературою. </li></ul><ul><li>Використання різних видів унаочнення на уроці. </li></ul><ul><li>Введення інтригуючого моменту в процесі викладу нової теми. </li></ul><ul><li>Постановка проблемних питань і завдань учням. </li></ul><ul><li>Дотримання міжпредметних зв'язків у викладанні літератури. </li></ul><ul><li>Взаємозв'язок класних і позакласних занять при вивченні літератури. </li></ul><ul><li>Використання матеріалів екскурсій, документальних та літературно-критичних джерел, запрошення на уроки письменників, майстрів художнього слова та ін. </li></ul>
 16. 16. Інформаційно-комунікаційні технології як основа сучасного уроку літератури <ul><li>Вчитель-предметник повинен вміти: </li></ul><ul><li>обробляти текстову, цифрову, графічну та звукову інформацію для підготовки дидактичних матеріалів (варіанти завдань, таблиці, креслення, схеми, малюнки), щоб працювати з ними на уроці; </li></ul><ul><li>створювати слайди з даного навчального матеріалу, використовуючи редактор презентації MS Power Point і демонструвати презентацію на уроці; </li></ul><ul><li>використовувати наявні готові програмні продукти по своїй дисципліні; </li></ul><ul><li>застосовувати навчальні програмні засоби (навчальні, що закріплюють, що контролюють); </li></ul><ul><li>здійснювати пошук необхідної інформації в Інтернеті в процесі підготовки до уроків і позакласних заходів; </li></ul><ul><li>організовувати роботу з учнями з пошуку необхідної інформації в Інтернеті; </li></ul><ul><li>самостійно розробляти тести або використовувати готові програми-оболонки, проводити комп'ютерне тестування. </li></ul>
 17. 17. Форми використання ІКТ <ul><li>комп'ютерні форми контролю (тести). У цей період вчитель може проводити і уроки на основі презентацій, створених ним самим або учнями. </li></ul><ul><li>робота з мультимедійними навчальними посібниками з предмета на різних етапах підготовки і проведення уроку (але вони сприймаються учнями в основному як джерела інформації); </li></ul><ul><li>н аписання доповідей , рефератів (дотримання єдиних вимог до оформлення учнівських робіт); </li></ul><ul><li>захист проектної, дослідницької, творчої роботи з обов'язковим мультимедійним супроводом. </li></ul>
 18. 18. ІКТ на різних етапах уроку <ul><li>як форма перевірки домашнього завдання; </li></ul><ul><li>як спосіб створення проблемної ситуації; </li></ul><ul><li>як спосіб пояснення нового матеріалу; </li></ul><ul><li>як форма закріплення вивченого; </li></ul><ul><li>як спосіб перевірки знань у процесі уроку. </li></ul>
 19. 19. Типологія уроків літератури з мультимедійною підтримкою <ul><li>Уроки-лекції </li></ul><ul><li>Інформаційно-комунікаційні технології на цьому типі уроку роблять лекцію більш ефективної і активізують роботу класу. Презентація дозволяє упорядкувати наочний матеріал, залучити суміжні літературі види мистецтва. </li></ul><ul><li>Урок аналізу тексту </li></ul><ul><li>На такому уроці презентація дозволяє реалізувати інтегративний підхід до навчання. Інтерпретуючи художній текст, учень може і повинен бачити різноманітність трактувань образів і тем. Залучення фрагментів вистав, кінофільмів, опер, різних ілюстрацій, доповнених витягами з літературознавчих робіт, дозволяє створити проблемну ситуацію, вирішити яку допомагає спільна робота на уроці. </li></ul><ul><li>Узагальнюючі уроки </li></ul><ul><li>Завдання такого типу уроку - зібрати всі спостереження, зроблені в процесі аналізу, в єдину систему цілісного сприйняття твору, але вже на рівні більш глибокого розуміння; вийти за межі вже порушених проблем, емоційно охопити весь твір. </li></ul>
 20. 20. Що дає вчителю літератури використання інформаційно-комунікаційних технологій? <ul><li>економію часу на уроці; </li></ul><ul><li>глибину занурення в матеріал; </li></ul><ul><li>підвищену мотивацію навчання; </li></ul><ul><li>інтегративний підхід в навчанні; </li></ul><ul><li>можливість одночасного використання аудіо-, відео-, мультимедіа-матеріалів; </li></ul><ul><li>можливість формування комунікативної компетенції учнів, тому що учні стають активними учасниками уроку не тільки на етапі його проведення, а й при підготовці, на етапі формування структури уроку; </li></ul><ul><li>залучення різних видів діяльності, розрахованих на активну позицію учнів, що одержали достатній рівень знань з предмета, щоб самостійно мислити, сперечатися, міркувати, що навчилися вчитися, самостійно добувати необхідну інформацію. </li></ul>
 21. 21. Твір, який читають, має теперішнє; твір, який перечитують, має майбутнє. О. Дюма-син Якщо запастися терпінням і виявити старання, то посіяні насіння знання неодмінно дадуть добрі сходи. Навчання корінь гіркий, так плід солодкий. Леонардо да Вінчі

×