Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Generell presentasjon

537 views

Published on

Generell beskrivelse av helseforetakenes felles nettprosjekt, datert 19.03.09

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Generell presentasjon

 1. 1. Felles nettløsning Helse Sør-Øst og Helse Vest
 2. 2. Hvorfor <ul><li>EN helsetjeneste – felles oppdrag: </li></ul><ul><li>” Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester” </li></ul><ul><li>Kartlegginger </li></ul><ul><ul><li>Nasjonalt </li></ul></ul><ul><ul><li>Helse Sør- Øst og Helse Vest </li></ul></ul><ul><li>Behov for nye nettsider i helseforetak i begge regioner </li></ul><ul><li>Nasjonalt rammeverk for samordnet kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Nasjonalt rammeverk for samordnet kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten (HOD jan.2008) </li></ul><ul><li>Spesialisthelsetjenestens nettsteder skal framstå helhetlig og koordinert </li></ul><ul><ul><li>Lettere for pasientene / brukerne å finne fram </li></ul></ul><ul><ul><li>Samordning strukturelt og visuelt </li></ul></ul><ul><ul><li>Legge til rette for fellesløsninger for deling av innhold </li></ul></ul><ul><ul><li>Etablere felles minstekrav til nettstedenes kvalitet </li></ul></ul>Bakgrunn (1:2)
 4. 4. Foretaksprotokoll/Styringsdokument <ul><li>En første versjon av et rammeverk for nettbasert kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten er utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet </li></ul><ul><li>For å oppnå en mer samordnet kommunikasjon på nett, skal rammeverket følges opp av alle helseforetakene </li></ul><ul><li>Rammeverket skal være førende for alle endringer og videre utvikling av helseforetakenes nettsteder </li></ul><ul><li>Alle endringer på nettstedene skal sikre en utvikling i retning av det nasjonale rammeverket </li></ul>Bakgrunn (2:2)
 5. 5. Prosjektets oppgave <ul><li>Etablere en helhetlig og fleksibel kommunikasjons- og teknologiplattform for helseforetakenes nettløsninger </li></ul><ul><li>Nettløsningen skal ivareta brukergruppenes krav, helseregionenes spesifikasjoner og Helse- og omsorgsdepartementets føringer </li></ul><ul><ul><li>Kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag </li></ul></ul><ul><ul><li>Prekvalifisering – gjennomføre konkurranse </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilotering </li></ul></ul><ul><ul><li>Innfasing av plattform og etablering av internettsider til ordinær drift </li></ul></ul>
 6. 6. Effektmål Økt kvalitet på kommunikasjonsarbeidet gjennom økt samordning , større grad av brukerorientering og enhetlig utforming og struktur. Bedre tilgjengelighet til plikt- og rettighetsinformasjon, nyheter og kvalitetssikret medisinsk informasjon for prioriterte målgrupper. Kvalitetsforbedring gjennom deling av innhold og funksjonalitet mellom foretakene, standardisering av sentrale innholdselementer og arbeidsprosesser knyttet til disse. Direkte kostnadsbesparelser ved en felles applikasjon i et sentralt driftsmiljø (midlertidig to), forenklet administrasjon og reduserte driftskostnader.
 7. 7. Hvem og hvordan? (Prosjektorganisering) <ul><ul><li>Styringsgruppe </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kommunikasjonsdirektørene i begge RHF </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sentrale IKT-ledere </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HF representanter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Brukergruppe og ansattrepresentanter </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Referansegruppe </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kommunikasjonsansvarlige i alle HF </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Prosjektgruppe </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>4 faste personer </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsgrupper (faggrupper) </li></ul></ul>
 8. 8. SGs sak 46-08 <ul><li>Målsettingen med piloteringen er å dokumentere forutsetninger for vellykket innfasing og ibruktakelse av fellesløsningen i helseforetakene. Løsningen skal tas i bruk og implementeres i den daglige oppgaveløsningen i foretakene knyttet til publisering, informasjonsforvaltning og administrasjon av nettbasert kommunikasjon mot eksterne målgrupper. </li></ul><ul><li>Dette innebærer: </li></ul><ul><ul><li>å etablere en initiell global innholdsstruktur (emnekart), samt navigasjons- og designløsninger i samsvar med HODs rammeverk </li></ul></ul><ul><ul><li>å etablere funksjonalitet og fellesløsninger som ikke er dekket av HODs rammeverk </li></ul></ul><ul><ul><li>å dokumentere best-practice for videre innfasing i helseregionene, bl.a. etablering av felles retningslinjer </li></ul></ul><ul><ul><li>å bidra til gjennomføring av systemtesting i henhold til felles testplan </li></ul></ul><ul><ul><li>å gi innspill til forbedring og standardisering av relevante virksomhetsprosesser </li></ul></ul>
 9. 9. Det betyr å… <ul><li>..bistå i å etablere den tekniske løsningen med standard design, funksjonalitet og struktur </li></ul><ul><li>..ta løsningen i bruk i pilotforetakene </li></ul><ul><li>..gi systemeierne råd om videre innfasing i øvrige foretak </li></ul><ul><li>..høste erfaringer med nettbasert samhandling </li></ul><ul><li>..dokumentere hvordan nye løsninger kan endre måten foretakene legger opp sin kommunikasjon på </li></ul>
 10. 10. Etableringsfasen Godkj.fasen Idriftsettelse Godkjenning Felles prosjekt etablert Dokumentasjon/ kompetanseoppbygging Innledende veivalg og avklaringer Utarbeide evalueringsplan Gjennomføre evaluering (pilot) Dokumentere erfaringer (pilot) Etablere standard innfasingsmetodikk Etablering av lokalt innhold ” Cut-off” eksisterende web Lokal implementering av endrede prosesser Godkjenningsperiode DPL Br.opplevelser Felles innhold DPL Teknologi DPL Test DPL Opplæring Overføring linje/anbefaling til systemeier
 11. 11. Utfordringsbilde - innhold på nett <ul><li>Hvordan skal nettstedene framstå enhetlig innholdsmesig (ref. HODs rammeverk)? </li></ul><ul><li>Hvordan sikre bedre utnyttelse av eksisterende innholdsressurser? </li></ul><ul><li>Behov for å etablere nye, felles kildesystemer? </li></ul><ul><li>Legge til rette for en formålstjenelig spesialisering/arbeidsdeling i innholdsproduksjon </li></ul><ul><li>Hvordan sikre kvalitet i publisert informasjon? </li></ul><ul><li>Problemstillinger knyttet til eierskap og redaksjonelle retningslinjer for felles informasjonselementer </li></ul>
 12. 12. Arbeidsgruppe innhold (1) <ul><li>Faggruppen skal beskrive aktuelle innholdstyper for deling samt utarbeide ansvars- og retningslinjer for dette. Gruppen skal videre utarbeide forslag til langsiktig organisering og forankring i forvaltningsorganisasjonen. (SG-sak 55-08) </li></ul>
 13. 13. Arbeidsgruppe innhold (2) <ul><li>Kartlegge aktuelle innholdskategorier og definere ”felles innhold” </li></ul><ul><li>Beskrive forutsetninger for deling (”shareability”) </li></ul><ul><li>Modell for informasjonsforvaltning og eierskap </li></ul><ul><li>Forslag til redaksjonelle retningslinjer </li></ul><ul><li>Gruppen skal videre etablere et grunnlag av felles struktur og innhold, slik at dette fortløpende kan tas i bruk av helseforetakene. </li></ul>

×