SlideShare a Scribd company logo
1 of 89
Download to read offline
ŒƒÕŒ—¿«Œ¬¤ÅЕ ÓУÁБÈИÉЙÖЦÛЫ
ŒƒÕ¿ÆЖƒ¤...
òтûы óуìмðрåеøшüь
» Œ–“¿¬»ÿ‹ œŒ–ÀÅЕ –ÅЕ¡fl
20-40 “ŒÕÕ ÌМÓУÑСÎОÐРÀА
700
ÃГ—/ƒÅЕÕ‹
80
ÀÅЕ“
20
“ŒÕÕ
» ƒ¿ÆЖÅЕ ÊКŒÃГƒ¿ Œ“ “ÅЕ¡fl
œŒ×Ч“» íнèи÷чåеãгîо ÕÅЕ Œ–“¿ÕÅЕ“–fl
ÕÅЕ–ÊКŒÀ‹ÊКŒ “ŒÕÕ
ÏПËЛÀАÑСÒТÈИÊКÀА
Œ–“¿Õ”“–fl «ƒÅЕ–‹ Õ¿ ÀÅЕ“100
ÕÅЕ–ÊКŒÀ‹ÊКŒ “ŒÕÕ
ÏПËЛÀАÑСÒТÈИÊКÀА
Œ–“¿Õ”“–fl «ƒÅЕ–‹ Õ¿ ÀÅЕ“300
ÕÅЕ–ÊКŒÀ‹ÊКŒ “ŒÕÕ
ÏПËЛÀАÑСÒТÈИÊКÀА
Œ–“¿Õ”“–fl «ƒÅЕ–‹ Õ¿ ÀÅЕ“
500
ÆЖ»«ÕÅЕÕÕ¤… ÷»ÊКÀ
100 ËЛÅЕÒТ 200 ËЛÅЕÒТ 300 ËЛÅЕÒТ 400 ËЛÅЕÒТ
ÐРÎОÆЖÄДÅЕÍНÈИÅЕ
ÏПÐРÎОÈИÇЗÂВÎОÄДÑСÒТÂВÎО
ÑСÌМÅЕÐРÒТÜЬ
ÕХÐРÀАÍНÅЕÍНÈИÅЕ / ÒТÐРÀАÍНÑСÏПÎОÐРÒТÈИÐРÎОÂВÊКÀА
ÓУÏПÎОÒТÐРÅЕÁБËЛÅЕÍНÈИÅЕ
Õ¿ –¬¿ÀÊКÅЕ
ÆЖ»«ÕÅЕÕÕ¤… ÷»ÊКÀ
100 ËЛÅЕÒТ 200 ËЛÅЕÒТ 300 ËЛÅЕÒТ 400 ËЛÅЕÒТ
ÐРÎОÆЖÄДÅЕÍНÈИÅЕ
ÏПÐРÎОÈИÇЗÂВÎОÄДÑСÒТÂВÎО
ÑСÌМÅЕÐРÒТÜЬ
ÕХÐРÀАÍНÅЕÍНÈИÅЕ / ÒТÐРÀАÍНÑСÏПÎОÐРÒТÈИÐРÎОÂВÊКÀА
ÓУÏПÎОÒТÐРÅЕÁБËЛÅЕÍНÈИÅЕ
Õ¿ –¬¿ÀÊКÅЕ
›“Œ «Õ¿×Ч»“,
×Ч“Œ ¬ 2013 ÃГŒƒ”
ÕÅЕ“ ÅЕŸÅЕ Õ» ŒƒÕŒ…
ÏПËЛÀАÑСÒТÈИÊКÎОÂВÎОÉЙ ÁБÓУÒТÛЫËЛÊКÈИ,
ÊКŒ“Œ—¿fl ¡¤ ”–œÅЕÀ¿
œŒÀÕŒ–“‹fi —¿«ÀŒÆЖ»“‹–fl!
œŒÃГŒ¬Œ—»Ã Œ ÁБÓУÒТÛЫËЛÊКÀАÕХ
270 000 000 000
œÀ¿–“»ÊКŒ¬¤’
¡”“¤ÀŒÊК ¬ ÃГŒƒ
8562 ¡”“¤ÀŒÊК
¬ –ÅЕÊК”Õƒ”
ŒÊК¿«¤¬¿fi“–fl
Õ¿ ÑСÂВÀАËЛÊКÅЕ
òтèиêк-òтàаêк...
8562 ¡”“¤ÀŒÊК
¬ –ÅЕÊК”Õƒ”
ŒÊК¿«¤¬¿fi“–fl
Õ¿ ÑСÂВÀАËЛÊКÅЕ
òтèиêк-òтàаêк...
×Ч“Œ¡¤ Œ–“¿“‹–fl
“¿Ã Õ¿ 450 ÀÅЕ“!
¡À¿ÃГŒƒ¿—fl –¬ŒÅЕÔ ÀÅЕÃГÊКŒÃ” ¬ÅЕ–”
—¿ÕŒ »À» œŒ«ƒÕŒ
ŒÕ» œŒœ¿ƒ¿fi“ ¬ ¬Œƒ”
¬Õ»« œŒ “ÅЕ×ЧÅЕÕ»fi...
...œ—flÃŒ ¬ ŒÊКÅЕ¿Õ!
ÃГƒÅЕ –Œ¡»—¿fi“–fl
¬ ÌМÓУÑСÎОÐРÍНÛЫÅЕ ”×Ч¿–“ÊК»
¿ ÃÕÅЕ-“Œ ×Ч“Œ?
¬ ÃŒ—–ÊКŒ… ¬ŒƒÅЕ ÏПËЛÀАÑСÒТÈИÊК
—¿«¬¿À»¬¿ÅЕ“–fl Õ¿ ÃÅЕÀÊК»ÅЕ ×Ч¿–“»
—¿«ÃÅЕ—ŒÃ –
«ŒŒœÀ¿ÕÊК“ŒÕ
“¿ÊК
ÏПËЛÀАÑСÒТÈИÊК
œŒœ¿ƒ¿ÅЕ“ ¬
œ»ŸÅЕ¬”fi
÷ÅЕœŒ×ЧÊК”
¬–“—ÅЕ×Ч¿…“ÅЕ!
¬–“—ÅЕ×Ч¿…“ÅЕ!
—¤¡¿ Œ“ÊКŒ—ÃÀÅЕÕÕ¿fl Õ¿
ÏПËЛÀАÑСÒТÈИÊКÅЕ
¬–“—ÅЕ×Ч¿…“ÅЕ!
—¤¡¿ Œ“ÊКŒ—ÃÀÅЕÕÕ¿fl Õ¿
ÏПËЛÀАÑСÒТÈИÊКÅЕ
¬Œ ¬–ÅЕ’ —ÅЕ–“Œ—¿Õ¿’
œÀ¿ÕÅЕ“¤!
œŒÃГŒ¬Œ—»Ã Œ êкðрûыøшêкàаõх
¿À‹¡¿“—Œ–
(·Ú. Diomedea) 
ÊКŒ—û“ œ“ÅЕÕ÷Œ¬ —¤¡Œ…
ÊКŒ—û“ œ“ÅЕÕ÷Œ¬ —¤¡Œ…
ƒ”ÿÅЕ“, ×Ч“Œ
¿ ÊКŒ—û“ œÀ¿–“»ÊКŒÃ...
œ—Œ–“Œ ÊК—¤ÿÊК¿, ƒ¿?
ŒÕ» ÕÅЕ ”ÃÅЕ—À»...
ŒÕ» ”¡»“¤!
¡ŒÀÅЕÅЕ Ã»ÀÀ»ŒÕ¿
ÃŒ—–ÊК»’ œ“»÷ ¬ ÃГŒƒ œŒÃГ»¡¿fi“
»«-«¿ œ—ŒÃГÀŒ×ЧÅЕÕÕŒÃГŒ ÏПËЛÀАÑСÒТÈИÊКÀА
›“Œ ÕÅЕ ‘¿Õ“¿–“»ÊК¿,
›“Œ œ—Œ»–’Œƒ»“ ”ÆЖÅЕ –ÅЕ…×Ч¿–
» ÅЕŸÅЕ ÊКÎОÅЕ-×ЧÒТÎО
ƒ¿Ã¤ » ÃГŒ–œŒƒ¿!
¬–“—ÅЕ×Ч¿…“ÅЕ...
¡»–‘ÅЕÕŒÀ ¿
œ—»«Õ¿Õ Œœ¿–դà ƒÀfl «ƒŒ—Œ¬‹fl
¡»–‘ÅЕÕŒÀ ¿
¡»–‘ÅЕÕŒÀ ¿
œ—»«Õ¿Õ Œœ¿–դà ƒÀfl «ƒŒ—Œ¬‹fl
» «¿œ—ÅЕŸÅЕÕ ¬
¡»–‘ÅЕÕŒÀ ¿
ÍНÀАÐРÓУØШÅЕÍНÈИÅЕ
ÄДÅЕÒТÎОÐРÎОÄДÍНÎОÉЙ
ÔФÓУÍНÊКÖЦÈИÈИ
ÍНÅЕÃГÀАÒТÈИÂВÍНÎО ÂВËЛÈИßЯÅЕÒТ
ÍНÀА ÌМÎОÇЗÃГ
ÑСÏПÎОÑСÎОÁБÑСÒТÂВÓУÅЕÒТ
ÐРÀАÇЗÂВÈИÒТÈИÞЮ
ÎОÍНÊКÎОËЛÎОÃГÈИÈИ
ÓУÂВÅЕËЛÈИ×ЧÈИÂВÀАÅЕÒТ ÐРÈИÑСÊК
ÐРÀАÇЗÂВÈИÒТÈИßЯ ÓУ ÏПËЛÎОÄДÀА
ÑСÈИÍНÄДÐРÎОÌМÀА ÄДÀАÓУÍНÀА
ÍНÀАÊКÀАÏПËЛÈИÂВÀАÅЕÒТÑСßЯ ÂВ
ÎОÐРÃГÀАÍНÈИÇЗÌМÅЕ
ÏПÎО ÑСÒТÐРÓУÊКÒТÓУÐРÅЕ ÑСÕХÎОÆЖ ÑС
ÆЖÅЕÍНÑСÊКÈИÌМ ÃГÎОÐРÌМÎОÍНÎОÌМ
ÝЭÑСÒТÐРÎОÃГÅЕÍНÎОÌМ
¬¤ƒÅЕÀflÅЕ“–fl œ—» Õ¿ÃГ—ÅЕ¬¿Õ»»
ÏПËЛÀАÑСÒТÈИÊКÎОÂВÛЫÕХ ¡”“¤ÀŒÊК
¡»–‘ÅЕÕŒÀ ¿
Õ¿œ—»ÃÅЕ—, ¬ ÿÿ»ÕÅЕ
¡»–‘ÅЕÕŒÀ ¿
ÕŒ ” ÃÅЕÕfl ÕÅЕ“ ÿÿ»Õ¤!
œ—» “—¿Õ–œŒ—“»—Œ¬ÊКÅЕ ÁБÓУÒТÛЫËЛÊКÈИ
Õ¿ÃГ—ÅЕ¬¿fi“–fl ƒŒ 65º–
¬ ›“Œ… ¡”“¤ÀÊКÅЕ:
¡»–‘ÅЕÕŒÀ ¿
ƒÅЕ«»Õ‘ÅЕÊК“¿Õ“¤
‘¿—ÿ÷ÅЕ¬“»×ЧÅЕ–ÊК»ÅЕ œ—ÅЕœ¿—¿“¤
ÕÅЕÊКŒ“Œ—¤ÅЕ ‘¿ÊК“¤
ÕÅЕÊКŒ“Œ—¤ÅЕ ‘¿ÊК“¤
ÂВ 47.8% ÑСËЛÓУ×ЧÀАßЯÕХ - ÂВ ÁБÓУÒТÛЫËЛÊКÀАÕХ ÎОÁБÛЫ×ЧÍНÀАßЯ ¬ŒƒŒœ—Œ¬ŒƒÕ¿fl ÂВÎОÄДÀА
ÕÅЕÊКŒ“Œ—¤ÅЕ ‘¿ÊК“¤
ÂВ 47.8% ÑСËЛÓУ×ЧÀАßЯÕХ - ÂВ ÁБÓУÒТÛЫËЛÊКÀАÕХ ÎОÁБÛЫ×ЧÍНÀАßЯ ¬ŒƒŒœ—Œ¬ŒƒÕ¿fl ÂВÎОÄДÀА
ÍНÀА ÏПÐРÎОÈИÇЗÂВÎОÄДÑСÒТÂВÎО ÏПËЛÀАÑСÒТÈИÊКÎОÂВÛЫÕХ ÁБÓУÒТÛЫËЛÎОÊК
ÓУÕХÎОÄДÈИÒТ 17 ûÀÀ»ŒÕŒ¬ ÁБÀАÐРÐРÅЕËЛÅЕÉЙ ÍНÅЕÔФÒТÈИ ÂВ ÃГÎОÄД
ÕÅЕÊКŒ“Œ—¤ÅЕ ‘¿ÊК“¤
ÂВ 47.8% ÑСËЛÓУ×ЧÀАßЯÕХ - ÂВ ÁБÓУÒТÛЫËЛÊКÀАÕХ ÎОÁБÛЫ×ЧÍНÀАßЯ ¬ŒƒŒœ—Œ¬ŒƒÕ¿fl ÂВÎОÄДÀА
ÍНÀА ÏПÐРÎОÈИÇЗÂВÎОÄДÑСÒТÂВÎО ÏПËЛÀАÑСÒТÈИÊКÎОÂВÛЫÕХ ÁБÓУÒТÛЫËЛÎОÊК
ÓУÕХÎОÄДÈИÒТ 17 ûÀÀ»ŒÕŒ¬ ÁБÀАÐРÐРÅЕËЛÅЕÉЙ ÍНÅЕÔФÒТÈИ ÂВ ÃГÎОÄД
ÄДËЛßЯ ÏПÐРÎОÈИÇЗÂВÎОÄДÑСÒТÂВÀА ÏПËЛÀАÑСÒТÈИÊКÎОÂВÎОÉЙ ÁБÓУÒТÛЫËЛÊКÈИ
ÒТÐРÅЕÁБÓУÅЕÒТÑСßЯ ¬ “—» —¿«¿ ¡ŒÀ‹ÿÅЕ ÂВÎОÄДÛЫ, ×ЧÅЕÌМ ÂВ ÍНÅЕÅЕ ÏПÎОÌМÅЕÙЩÀАÅЕÒТÑСßЯ
ÕÅЕÊКŒ“Œ—¤ÅЕ ‘¿ÊК“¤
ÂВ 47.8% ÑСËЛÓУ×ЧÀАßЯÕХ - ÂВ ÁБÓУÒТÛЫËЛÊКÀАÕХ ÎОÁБÛЫ×ЧÍНÀАßЯ ¬ŒƒŒœ—Œ¬ŒƒÕ¿fl ÂВÎОÄДÀА
ÍНÀА ÏПÐРÎОÈИÇЗÂВÎОÄДÑСÒТÂВÎО ÏПËЛÀАÑСÒТÈИÊКÎОÂВÛЫÕХ ÁБÓУÒТÛЫËЛÎОÊК
ÓУÕХÎОÄДÈИÒТ 17 ûÀÀ»ŒÕŒ¬ ÁБÀАÐРÐРÅЕËЛÅЕÉЙ ÍНÅЕÔФÒТÈИ ÂВ ÃГÎОÄД
ÄДËЛßЯ ÏПÐРÎОÈИÇЗÂВÎОÄДÑСÒТÂВÀА ÏПËЛÀАÑСÒТÈИÊКÎОÂВÎОÉЙ ÁБÓУÒТÛЫËЛÊКÈИ
ÒТÐРÅЕÁБÓУÅЕÒТÑСßЯ ¬ “—» —¿«¿ ¡ŒÀ‹ÿÅЕ ÂВÎОÄДÛЫ, ×ЧÅЕÌМ ÂВ ÍНÅЕÅЕ ÏПÎОÌМÅЕÙЩÀАÅЕÒТÑСßЯ
ÖЦÅЕÍНÀА, ÊКÎОÒТÎОÐРÓУÞЮ ÌМÛЫ ÏПËЛÀАÒТÈИÌМ ÇЗÀА ÁБÓУÒТÛЫËЛÊКÓУ ÑС ÂВÎОÄДÎОÉЙ
Õ¿ 90% - ›“Œ –“Œ»ÃŒ–“‹ ¡”“¤ÀÊК» ÈИ ÍНÀА 10% - ÂВÎОÄДÛЫ
“ÅЕ¡ÅЕ ŒÕŒ Õ¿ƒŒ?
ŒÊКÅЕ…, ×Ч“Œ ÆЖÅЕ ƒÅЕÀ¿“‹?!
1. ¡ÅЕ—ÅЕÃГ» ¬Œƒ”
1. ¡ÅЕ—ÅЕÃГ» ¬Œƒ”
ÅЕÅЕ ÍНÅЕ ÒТÀАÊК ÌМÍНÎОÃГÎО...
1. ¡ÅЕ—ÅЕÃГ» ¬Œƒ”
ÅЕÅЕ ÍНÅЕ ÒТÀАÊК ÌМÍНÎОÃГÎО...
ÀА ÏПÈИÒТÜЬÅЕÂВÎОÉЙ ÅЕÙЩÅЕ ÌМÅЕÍНÜЬØШÅЕ
2. œŒ–“¿¬‹ ƒŒÃ¿ ‘»À‹“—
3. ÕŒ–» ¬Œƒ” ¬Œ ‘ÀflÃГÅЕ
‘ÀflÃГ» ¡¤¬¿fi“ —¿«Õ¤ÅЕ...
+ =
¿À‹“ÅЕ—Õ¿“»¬¿ ÅЕ–“‹!
×ЧÓУÂВÀАÊК, ßЯ ÐРÅЕÀАËЛÜЬÍНÎО ÍНÅЕ ÌМÎОÃГÓУ
ÎОÒТËЛÈИ×ЧÈИÒТÜЬ ÊКÐРÛЫØШÊКÓУ ÎОÒТ ÐРÛЫÁБÛЫ,
ÄДÀАÂВÀАÉЙ ÊКÀАÊК-ÒТÎО ÁБÅЕÇЗ ÍНÈИÕХ, ÀА?
ÕÅЕ“ Õ»ÊК¿ÊКŒ…
´–œÅЕ÷»¿À‹ÕŒ…ª
Œ—ÃГ¿Õ»«¿÷»»
ÕÅЕ ¡”ƒÅЕ“ Õ»ÊК¿ÊКŒ…
´Ã¿–ÿ“¿¡ÕŒ…ª
ÊК¿Ãœ¿Õ»»
“ÅЕ¡ÅЕ œ—Œ–“Œ Õ”ÆЖÕŒ
œ—»Õfl“‹ —ÅЕÿÅЕÕ»ÅЕ
“ÅЕ¡ÅЕ œ—Œ–“Œ Õ”ÆЖÕŒ
œ—»Õfl“‹ —ÅЕÿÅЕÕ»ÅЕ
–¿ÃŒÃ”
“ÅЕ¡ÅЕ œ—Œ–“Œ Õ”ÆЖÕŒ
œ—»Õfl“‹ —ÅЕÿÅЕÕ»ÅЕ
–¿ÃŒÃ”
–ÅЕ…×Ч¿–
ŒƒÕŒ—¿«Œ¬¤ÅЕ ÓУÁБÈИÉЙÖЦÛЫ
ÊК¿ÊК¿fl ÅЕŸÅЕ
»Õ‘Œ—ÿ÷»fl
“ÅЕ¡ÅЕ Õ”ÆЖÕ¿?!
+ =
¿À‹“ÅЕ—Õ¿“»¬¿ ÅЕ–“‹!
—¿––ÊК¿ÆЖ» ƒ—”«‹flà œ—Œ
ŒƒÕŒ—¿«Œ¬¤’ ÓУÁБÈИÉЙÖЦ
¿À‹“ÅЕ—Õ¿“»¬¿ ÅЕ–“‹!
1. ¡ÅЕ—ÅЕÃГ» ¬Œƒ”
¿À‹“ÅЕ—Õ¿“»¬¿ ÅЕ–“‹!
1. ¡ÅЕ—ÅЕÃГ» ¬Œƒ”
2. ƒŒÃ¿ ‘»À‹“—
¿À‹“ÅЕ—Õ¿“»¬¿ ÅЕ–“‹!
1. ¡ÅЕ—ÅЕÃГ» ¬Œƒ”
2. ƒŒÃ¿ ‘»À‹“—
3. ‘ÀflÃГ” – –Œ¡Œ…
¿À‹“ÅЕ—Õ¿“»¬¿ ÅЕ–“‹!
œŒÊК¿ ÕÅЕ œŒ«ƒÕŒ
œ—ŒƒŒÀÆЖÅЕÕ»ÅЕ –ÀÅЕƒ”ÅЕ“...

More Related Content

What's hot

"Social" Feed Aggregator - 깨작이
"Social" Feed Aggregator - 깨작이"Social" Feed Aggregator - 깨작이
"Social" Feed Aggregator - 깨작이JayHyuck Shin
 
Judas mercator pessimus t.l. de victoria
Judas mercator pessimus t.l. de victoriaJudas mercator pessimus t.l. de victoria
Judas mercator pessimus t.l. de victoriaZangerolame Tabosa
 
保險投資試算表
保險投資試算表保險投資試算表
保險投資試算表5045033
 
عاشقان رسول جون 130 حڪايتون ۽ مڪي مديني جون زيارتون
عاشقان رسول جون 130 حڪايتون ۽ مڪي مديني جون زيارتونعاشقان رسول جون 130 حڪايتون ۽ مڪي مديني جون زيارتون
عاشقان رسول جون 130 حڪايتون ۽ مڪي مديني جون زيارتونdawateislami
 
保險投資試算表
保險投資試算表保險投資試算表
保險投資試算表llykccl
 
صحیح مسلم کا مقدمہ
صحیح مسلم کا مقدمہصحیح مسلم کا مقدمہ
صحیح مسلم کا مقدمہMuhammad Anwarraza
 
دیوانی نـــــــالی
دیوانی نـــــــالیدیوانی نـــــــالی
دیوانی نـــــــالیsaydsadq
 
বৃদ্ধ পূজারী।
বৃদ্ধ পূজারী।বৃদ্ধ পূজারী।
বৃদ্ধ পূজারী।Ilyas Qadri Ziaee
 
مه‌حوی
مه‌حویمه‌حوی
مه‌حویsaydsadq
 

What's hot (17)

"Social" Feed Aggregator - 깨작이
"Social" Feed Aggregator - 깨작이"Social" Feed Aggregator - 깨작이
"Social" Feed Aggregator - 깨작이
 
121
121121
121
 
Judas mercator pessimus t.l. de victoria
Judas mercator pessimus t.l. de victoriaJudas mercator pessimus t.l. de victoria
Judas mercator pessimus t.l. de victoria
 
5.1
5.15.1
5.1
 
A la nanita pdf
A la nanita pdfA la nanita pdf
A la nanita pdf
 
Index
IndexIndex
Index
 
保險投資試算表
保險投資試算表保險投資試算表
保險投資試算表
 
001 016-c480-4
001 016-c480-4001 016-c480-4
001 016-c480-4
 
Zartnir
ZartnirZartnir
Zartnir
 
عاشقان رسول جون 130 حڪايتون ۽ مڪي مديني جون زيارتون
عاشقان رسول جون 130 حڪايتون ۽ مڪي مديني جون زيارتونعاشقان رسول جون 130 حڪايتون ۽ مڪي مديني جون زيارتون
عاشقان رسول جون 130 حڪايتون ۽ مڪي مديني جون زيارتون
 
保險投資試算表
保險投資試算表保險投資試算表
保險投資試算表
 
Brri machine book
Brri machine bookBrri machine book
Brri machine book
 
صحیح مسلم کا مقدمہ
صحیح مسلم کا مقدمہصحیح مسلم کا مقدمہ
صحیح مسلم کا مقدمہ
 
دیوانی نـــــــالی
دیوانی نـــــــالیدیوانی نـــــــالی
دیوانی نـــــــالی
 
বৃদ্ধ পূজারী।
বৃদ্ধ পূজারী।বৃদ্ধ পূজারী।
বৃদ্ধ পূজারী।
 
مه‌حوی
مه‌حویمه‌حوی
مه‌حوی
 
Eng hindi meaning
Eng hindi meaningEng hindi meaning
Eng hindi meaning
 

More from ProstoPreza.ru

Gap between academic and busines presentations russian
Gap between academic and busines presentations russianGap between academic and busines presentations russian
Gap between academic and busines presentations russianProstoPreza.ru
 
Thomas prosto preza slideshare 2014
Thomas prosto preza slideshare 2014Thomas prosto preza slideshare 2014
Thomas prosto preza slideshare 2014ProstoPreza.ru
 
Презентация как подарок by Prosto Preza
Презентация как подарок by Prosto PrezaПрезентация как подарок by Prosto Preza
Презентация как подарок by Prosto PrezaProstoPreza.ru
 
ВЕБ-ЗЕНТАЦИЯ PROSTO PREZA
ВЕБ-ЗЕНТАЦИЯ PROSTO PREZAВЕБ-ЗЕНТАЦИЯ PROSTO PREZA
ВЕБ-ЗЕНТАЦИЯ PROSTO PREZAProstoPreza.ru
 
миф обзор книг май 2014s
миф обзор книг май 2014sмиф обзор книг май 2014s
миф обзор книг май 2014sProstoPreza.ru
 
Сколько слайдов в самый раз?
Сколько слайдов в самый раз?Сколько слайдов в самый раз?
Сколько слайдов в самый раз?ProstoPreza.ru
 
презентация это личностный рост
презентация   это личностный ростпрезентация   это личностный рост
презентация это личностный ростProstoPreza.ru
 
письмо от деда мороза S
письмо от деда мороза Sписьмо от деда мороза S
письмо от деда мороза SProstoPreza.ru
 
НАВЫК ЭТО НЕ ТОВАР!
НАВЫК ЭТО НЕ ТОВАР!НАВЫК ЭТО НЕ ТОВАР!
НАВЫК ЭТО НЕ ТОВАР!ProstoPreza.ru
 
Prosto preza из под воды
Prosto preza из под водыProsto preza из под воды
Prosto preza из под водыProstoPreza.ru
 
презентация для топ 10 prosto preza
презентация для топ 10 prosto prezaпрезентация для топ 10 prosto preza
презентация для топ 10 prosto prezaProstoPreza.ru
 
Fabulous prosto preza-ru
Fabulous prosto preza-ruFabulous prosto preza-ru
Fabulous prosto preza-ruProstoPreza.ru
 
презентация это чертовски важно 2
презентация   это чертовски важно 2презентация   это чертовски важно 2
презентация это чертовски важно 2ProstoPreza.ru
 
анонс вебинара Prosto preza ru zillion-net глеб шулишов
анонс вебинара Prosto preza ru zillion-net глеб шулишованонс вебинара Prosto preza ru zillion-net глеб шулишов
анонс вебинара Prosto preza ru zillion-net глеб шулишовProstoPreza.ru
 
презентация это чертовски важно 1
презентация это чертовски важно 1презентация это чертовски важно 1
презентация это чертовски важно 1ProstoPreza.ru
 
Prosto preza глеб шулишов e learn expo 18 июня
Prosto preza глеб шулишов e learn expo 18 июняProsto preza глеб шулишов e learn expo 18 июня
Prosto preza глеб шулишов e learn expo 18 июняProstoPreza.ru
 

More from ProstoPreza.ru (20)

Mif prostopreza 2014
Mif prostopreza 2014Mif prostopreza 2014
Mif prostopreza 2014
 
Gap between academic and busines presentations russian
Gap between academic and busines presentations russianGap between academic and busines presentations russian
Gap between academic and busines presentations russian
 
Safe rolling by sofia
Safe rolling by sofiaSafe rolling by sofia
Safe rolling by sofia
 
Thomas prosto preza slideshare 2014
Thomas prosto preza slideshare 2014Thomas prosto preza slideshare 2014
Thomas prosto preza slideshare 2014
 
Презентация как подарок by Prosto Preza
Презентация как подарок by Prosto PrezaПрезентация как подарок by Prosto Preza
Презентация как подарок by Prosto Preza
 
ВЕБ-ЗЕНТАЦИЯ PROSTO PREZA
ВЕБ-ЗЕНТАЦИЯ PROSTO PREZAВЕБ-ЗЕНТАЦИЯ PROSTO PREZA
ВЕБ-ЗЕНТАЦИЯ PROSTO PREZA
 
миф обзор книг май 2014s
миф обзор книг май 2014sмиф обзор книг май 2014s
миф обзор книг май 2014s
 
Сколько слайдов в самый раз?
Сколько слайдов в самый раз?Сколько слайдов в самый раз?
Сколько слайдов в самый раз?
 
презентация это личностный рост
презентация   это личностный ростпрезентация   это личностный рост
презентация это личностный рост
 
письмо от деда мороза S
письмо от деда мороза Sписьмо от деда мороза S
письмо от деда мороза S
 
НАВЫК ЭТО НЕ ТОВАР!
НАВЫК ЭТО НЕ ТОВАР!НАВЫК ЭТО НЕ ТОВАР!
НАВЫК ЭТО НЕ ТОВАР!
 
Prosto preza из под воды
Prosto preza из под водыProsto preza из под воды
Prosto preza из под воды
 
презентация для топ 10 prosto preza
презентация для топ 10 prosto prezaпрезентация для топ 10 prosto preza
презентация для топ 10 prosto preza
 
Joxi prosto preza
Joxi prosto prezaJoxi prosto preza
Joxi prosto preza
 
Fabulous prosto preza-ru
Fabulous prosto preza-ruFabulous prosto preza-ru
Fabulous prosto preza-ru
 
правило 5п
правило 5пправило 5п
правило 5п
 
презентация это чертовски важно 2
презентация   это чертовски важно 2презентация   это чертовски важно 2
презентация это чертовски важно 2
 
анонс вебинара Prosto preza ru zillion-net глеб шулишов
анонс вебинара Prosto preza ru zillion-net глеб шулишованонс вебинара Prosto preza ru zillion-net глеб шулишов
анонс вебинара Prosto preza ru zillion-net глеб шулишов
 
презентация это чертовски важно 1
презентация это чертовски важно 1презентация это чертовски важно 1
презентация это чертовски важно 1
 
Prosto preza глеб шулишов e learn expo 18 июня
Prosto preza глеб шулишов e learn expo 18 июняProsto preza глеб шулишов e learn expo 18 июня
Prosto preza глеб шулишов e learn expo 18 июня
 

ОДНОРАЗОВЫЕ УБИЙЦЫ