Библиотеките от общинаМонтана в партньорство сместната властНели Василевагл. eксперт “Култура ивероизповедания”Община Монт...
Библиотеките Адаптация към промените насредата Подход, насочен къмактуалните потребности нацелевите си групи Предоставя...
Общините – ключов субект Пресечна точка за приоритетите на- външна национална политика за култура,- вътрешна национална п...
Общините – ключов субект Децентрализация Пряка демокрация Възможност за собствени политики Провеждане на собствени пол...
Областните администрации провеждат на място политиката наПравителството, в това число инационалната политика за култура ...
България Културен модел от типа “център –периферия” Проблем – неравен достъп докултура, реп. до информация Общините – к...
България Общини с добре развита културнаинфраструктура Читалищна мрежа Читалищни библиотеки: Славотин;Смоляновци; Габро...
Община Монтана ибиблиотеките Принципа на партньорството: принцип на координацията между общината,библиотеката и отделнит...
Община Монтана – цели Да създаде оптимален климат и подходящиусловия за катализиране развитието набиблиотеката като обезп...
Община Монтана – цели партньорска нагласа особено прирешаването на проблемите. стимулиране комуникацията на всичкигрупи...
Община Монтана - цел провеждане на оптимален културно-политически процес с участието навсички заинтересовани страни:- ефе...
Стъпки в процеса на правенена културни политики Идентифициранe на проблем- Дискутиране, анализ и постигане насъгласия вър...
Аспекти на партьорство сбиблиотеките Участие в артикулирането на политики Участие в процеса на бюджетиране. Важнивъпроси...
Аспекти на партьорство сбиблиотеките Осигуряване на условия заосъществяване дейността набиблиотеката чрез:- поддръжка на ...
Аспекти на партьорство сбиблиотеките Осъществяване на събития откултурния календар Партньорство по програма“Глоб@лни биб...
Принос на програмата «Глобалнибиблиотеки - България» катализира процеса на преосмислянемисията на библиотеката и превръща...
Принос на програмата «Глобалнибиблиотеки - България» Допълващи и надграждащи знанията и умениятапо стратегическо планиран...
Принос на програмата «Глобалнибиблиотеки - България» Отваряне на библиотеките -интензивна комуникация набиблиотеката с вс...
Бъдещето Задълбочаване на партньорствотото поповод всички общи сфери на работа, общицели и възможни съвместни дейности. ...
Община Монтана Благодаря за внимането!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Библиотеките от община Монтана в партньорство с местната власт

569 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Библиотеките от община Монтана в партньорство с местната власт

 1. 1. Библиотеките от общинаМонтана в партньорство сместната властНели Василевагл. eксперт “Култура ивероизповедания”Община Монтана
 2. 2. Библиотеките Адаптация към промените насредата Подход, насочен къмактуалните потребности нацелевите си групи Предоставяне на услуги вунисон с изискванията наинформационното общество
 3. 3. Общините – ключов субект Пресечна точка за приоритетите на- външна национална политика за култура,- вътрешна национална политика за култура,- областни политики за култура за 28области,- общински политики за култура в 263общини- селищни политика за култура.
 4. 4. Общините – ключов субект Децентрализация Пряка демокрация Възможност за собствени политики Провеждане на собствени политикиза култура, вкл. и спрямобиблиотеките
 5. 5. Областните администрации провеждат на място политиката наПравителството, в това число инационалната политика за култура следят за съответствието междунационалната политика и локалнитеполитики не могат да формират и провеждат местниполитики, в това число и регионални(областни) политики за култура.
 6. 6. България Културен модел от типа “център –периферия” Проблем – неравен достъп докултура, реп. до информация Общините – компенсаторнимеханизми, съобразени с местнитепотребности
 7. 7. България Общини с добре развита културнаинфраструктура Читалищна мрежа Читалищни библиотеки: Славотин;Смоляновци; Габровница и Благово,отговарят на критериите и савключени в програмата “Глоб@лнибиблиотеки - България”.
 8. 8. Община Монтана ибиблиотеките Принципа на партньорството: принцип на координацията между общината,библиотеката и отделните културни институти; принцип на равнопоставеност и взаименинтерес принцип на колаборативност, т.е. насътрудничество; принцип на интеграция – въвличане на всичкикултурни институции в изпълнение на мисиятаобогатяване на духовния живот в града; принцип на селекцията – с оглед ограниченитересурси; принцип на балансиране на интереси
 9. 9. Община Монтана – цели Да създаде оптимален климат и подходящиусловия за катализиране развитието набиблиотеката като обезпечат необходимитефинансови, материално-технически, кадрови иинформационни ресурси:- редовно превеждане на бюджетни субсидиисъгласно стандартите и паралелно с товастимулиране активността по отношениетърсенето на алтернативни форми зафинансиране.- поддържане и развиване на инфраструктурата катосе подобрява амортизираният сграден фонд чрезцялостни и частични ремонти и закупуване нанова техника и оборудване;- гарантиране кадрово обезпечаване на
 10. 10. Община Монтана – цели партньорска нагласа особено прирешаването на проблемите. стимулиране комуникацията на всичкигрупи въвличане на всички заинтересованистрани при съставянето на общинскатастратегия активна информационна политика и връзкис обществеността на културнитеинституции.
 11. 11. Община Монтана - цел провеждане на оптимален културно-политически процес с участието навсички заинтересовани страни:- ефективен;- устойчив;- Демократичен;
 12. 12. Стъпки в процеса на правенена културни политики Идентифициранe на проблем- Дискутиране, анализ и постигане насъгласия върху проблема.- Избор на приоритети и разработване настратегия за разрешаване на проблема.- Застъпничество и лобиране.- Приемане на широко споделени културно-политически решения.
 13. 13. Аспекти на партьорство сбиблиотеките Участие в артикулирането на политики Участие в процеса на бюджетиране. Важнивъпроси:1. Как се решава колко от парите на данъкоплатцитеда се заделят за култура?2. Какво и как може да се промени в името на общияинтерес?3. Как се разпределят средствата наданъкоплатците за култура?4. Кои ключови субекти влияят при разпределянето?5. Как се набират и разпределят алтернативнисредства за култура?6. Защо общината трябва да финансираопределени проекти или дейности?”
 14. 14. Аспекти на партьорство сбиблиотеките Осигуряване на условия заосъществяване дейността набиблиотеката чрез:- поддръжка на сградния фонд – привежданена помещенията на целевите библиотеки вунисон с изискванията на програмата“Глоб@лни библиотеки”, ремонт на детскиотдел 30 000 лв. и мерки за енергийнаефективност, включване в проекти заремонт на културна инфраструктура; съдействие за поддръжка на техниката; съфинансиране и in-kind подкрепа напроекти на библиотеката
 15. 15. Аспекти на партьорство сбиблиотеките Осъществяване на събития откултурния календар Партньорство по програма“Глоб@лни библиотеки - България
 16. 16. Принос на програмата «Глобалнибиблиотеки - България» катализира процеса на преосмислянемисията на библиотеката и превръщанетой от депо, от архив на библиотечниединици в център за разпространението наинформацията и знанието. нови измерения на задачите набиблиотеката нейната социална функция вусловията на информационното общество техническо и технологично обновление; повишававане квалификацията набиблиотечните специалисти иразширяване на кръгозора им
 17. 17. Принос на програмата «Глобалнибиблиотеки - България» Допълващи и надграждащи знанията и умениятапо стратегическо планиране, културенмениджмънт и маркетинга, лидерство; Умение да се възползват от новите технологии иинформационните ресурси на Интернет и дапредават знанията и уменията си на общността; Преодоляване на инертността и рутината, която ебариера пред развитието на сектора; Стимулиране на иновативно мислене; Създаване професионални контакти у нас и вчужбина; Повишаване атрактивността на професията исоциалния й статус;
 18. 18. Принос на програмата «Глобалнибиблиотеки - България» Отваряне на библиотеките -интензивна комуникация набиблиотеката с всички институции изадълбочаване на многопосочнотоим сътрудничество. развитие на аудиторията и обхват насегменти, с оглед актуалнитеобществени потребности и проблеми
 19. 19. Бъдещето Задълбочаване на партньорствотото поповод всички общи сфери на работа, общицели и възможни съвместни дейности. Включване на библиотеката винтегрирания план за градско развитие спроекти за- енергийна ефективност- дигитализация на фондовете- иновативни културни събития
 20. 20. Община Монтана Благодаря за внимането!

×