Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Вземи своя персонален код

547 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Вземи своя персонален код

  1. 1. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕНАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ“ВЗЕМИ СВОЯПЕРСОНАЛЕН КОД”април 2013 г.
  2. 2. НАЦИОНАЛНААГЕНЦИЯ ЗАПРИХОДИТЕЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА НАП НАП – с най-много е-услуги от държавнатаадминистрация Над 30 е-услуги Признание: „On-line услуги 2004” „On-line услуги 2005” „Най-добри електронни услуги 2008” „Използване на иновативни канали запредоставяне на административни услуги” Награда на БСК за усъвършенстването на е-услуги за бизнеса и гражданите
  3. 3. НАЦИОНАЛНААГЕНЦИЯ ЗАПРИХОДИТЕКАКВО Е ПИК? 12-цифров код; безплатен достъп дое-услуги; e-услуги, достъпнибез е-подпис;КАК МОГА ДАПОЛУЧА ПИК? Подаване на заявлението вкомпетентен офис на НАП:- лично или- чрез упълномощено лице Получаване на ПИК:- Веднага, в компетентен офисна НАП или- в 7-дневен срок, в друг офисна НАП
  4. 4. НАЦИОНАЛНААГЕНЦИЯ ЗАПРИХОДИТЕУСЛУГИ, ДОСТЪПНИ С ПИКСправки за:Справка за задължения;Осигурителен доход;Членство в пенсионен фонд;Задължения за данъци и осигурителни вноски; Активен трудов договор; Извършени плащанияПодаване на искане за издаване на документ
  5. 5. НАЦИОНАЛНААГЕНЦИЯ ЗАПРИХОДИТЕ Осигурител; Отработени дни с осигурителни вноски Работно време в часове; Отработени часове общо; Извънреден труд; Осигурителен доход; Начислен месечен облагаем доходСправката за осигурителен доход съдържа :Справка за задължения съдържа: Задължения за данъци и осигурителни вноски;
  6. 6. НАЦИОНАЛНААГЕНЦИЯ ЗАПРИХОДИТЕСправката за пенсионен фонд: Настоящ пенсионен фонд; Личен или служебен избор; Период и размер на преведените сумиСправката за активен трудов договор Сключените и прекратените трудовидоговори Контролира работодателите
  7. 7. НАЦИОНАЛНААГЕНЦИЯ ЗАПРИХОДИТЕПОЛЗИ ОТ ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ПИК? Промените след въвеждането на единнатасметка за плащане на данъци и осигурителнивноски от 01.01.2013 г.; “Справка за задължения”, достъпна чрез ПИК; Управляване на риска от неуточнени илизабавени във времето плащания към хазната; Защита на правата на гражданите отнекоректни работодатели;
  8. 8. НАЦИОНАЛНААГЕНЦИЯ ЗАПРИХОДИТЕБлагодарим за вниманието!

×