Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Наталия Панчева, главен експерт „Култура” в община Правец

1,577 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Наталия Панчева, главен експерт „Култура” в община Правец

 1. 1. Община Правец –целевите библиотекии техните партньори
 2. 2. Община Правец – място с чиста природа, исторически и културнизабележителности, елитни средни училища, алтернативни социални услуги, добраинвестиционна политика, спорт и туризъм.
 3. 3. Човешка дейност на територията на Правец датира от новокаменната епоха. Траки и римляни, прабългари и славяниоставят следите си тук. Множеството останки са мълчаливи, но сигурни доказателства за древен живот по тези земи. Името на Правец идва от “прав път”. От тук са минавали древни пътища: римски, средновековни, пътят от престолния Търновград за Средец по време на Второто българско царство.
 4. 4. През 1883 г. е създадена Община Правец като селскаобщина, която впоследствие неколкократно променяструктурата и територията си. В най-ново време Правец е град – обявен с Указ наДържавния съвет на НРБ от 16 октомври 1981 г. 31 години от тогава, градът непрекъснато се обновява. Днес е център на община, която включва общо 11населени места – град Правец и 10 села. Нaселението на Общината е 7 892 души, като само наград Правец е 4 417 души.
 5. 5. На територията на община Правец функционират осемчиталища. През 2012 година и в най-малкото населеномясто на общината беше учредено още едно.
 6. 6. В град Правец развива своята дейност Народно читалище “Заря 1895”. Читалищната библиотека беше одобрена по програма“Глобални библиотеки - България” на етап 2009 година. С това се даде възможност в библиотеката да сеулесни достъпа до информация, да се превърне в желаномясто за младите хора, да се създадат възможности за по-добри и нови партньорства.
 7. 7. Народно читалище “Заря 1895”, гр.Правец Библиотеката при Народно читалище “Заря 1895”,гр.Правец успешно работи с институции в различни сфери надейност: - образователни институции – ОУ “Васил Левски”, ГПЧЕ“Алеко Константинов”, ПГ по КТС; - културни институции – Исторически музей – Правец исдружение “Моцартови празници – Правец’04”; - социални институции – Защитено жилище “Св. ЙоанРилски Чудотворец”, Дневен център-Правец, Клуб за възрастнии хора с увреждания; - Доброволци от Корпуса на мира; - Местни автори и др.
 8. 8. Народно читалище “Заря 1895”, гр.Правец Ежедневно читалищната библиотека се посещава от учениците на основното училище и професионалните гимназии в град Правец.Ползвайки услугите на модернатабиблиотека, те се приобщават към глобалното информационно общество, получават винаги актуална информация.
 9. 9. Народно читалище “Заря 1895”, гр.Правец През 2010 г. стартира Общинската програма “Наше лято”. Програмата включва занимания на деца от 1-ви до 4- ти и от 5-ти до 7-ми клас от ОУ “В. Левски”, част от които се провеждат в библиотеката на читалището. С децата работят доброволците от Корпуса на мира Филип Снедегар и Адам Медоф.
 10. 10. Народно читалище “Заря 1895”, гр.Правец С децата се провеждат компютърни занимания, изучават английскиезик, гледат образователни филми и др. Чрез целенасочени занимания се постига оползотворяване иосмисляне на свободното време на децата през лятото.
 11. 11. Народно читалище “Заря 1895”, гр.Правец Възрастните хора от Защитено жилище “Свети Иван Рилски”, Дневенцентър-Правец, Клуб за възрастни и хора с увреждания, освен, че посещаватбиблиотеката, получават и услуги по места – предоставя им се художественалитература, обсъждат се прочетени книги и др. Децата самодейци на читалището по различни поводи и празници импредставят танцово-музикални програми, което прави ежедневието им по-ведро.
 12. 12. Народно читалище “Заря 1895”, гр.Правец В сградата на Народно читалище “Заря 1895” се помещават Исторически музей - Правец и сдружение “Моцартови празници- Правец’04”. Редица от техните инициативи се осъществяват с помощта на читалището и предоставената техниката по програма“Глобални библиотеки-България”.
 13. 13. Народно читалище “Васил Ценков 1936”, с.Разлив Одобрена на Етап 2010, читалищната библиотека при Народно читалище “Васил Ценков 1936” откри компютърната си зала през 2011 г. Това е стъпка за превръщане на библиотеката в един съвременен информационен център – място за добиване на знание през целия живот. Потребители са хора от всякаквавъзраст и етническа принадлежност –всички използват новите възможности.
 14. 14. Народно читалище “Васил Ценков 1936”, с.РазливБибиотеката работи успешно сучениците от ОУ “Христи Ботев”и ДДЛРГ “Св. Иван Рилски”,които се подготвят за учебнияпроцес, изготвят презентации и сезанимават през свободното време. Служителите на читалището провеждат индивидуални обучения на деца и възрастни, което включва: програма за текстообработка; интернет за начинаещи и търсене на информация; използване на социалните мрежи и др.
 15. 15. Народно читалище “Васил Ценков 1936”, с.Разлив Клубът за възрастни и хора с увреждания в селото организиратсъвместно с читалището общоселски празници и чествания – това еуспешния модел в малките населени места с предимно застаряващо население.
 16. 16. Народно читалище “Възраждане 1927”, с.Джурово През лятото на 2011 година отвори врати обновената иоборудвана по програма “Глобални библиотеки-България”библиотечна зала при Народно читалище “Възраждане 1927”. Библиотеката се намира в селото с най-голям брой жителиот общината.
 17. 17. Народно читалище “Възраждане 1927”, с.Джурово Библиотеката при читалищетоработи с децата от ОУ „Христо Ботев“.Основната цел е тяхната интеграцията, тъйкато са преобладаващо от ромски произход. С малцинствата се провеждатразлични обучения и занимания - работа с компютри, интересни игри, слушат се интересни и любими приказки и песни,гледат се филмчета. Много от младежите се научиха да спазват правилата при посещение вбиблиотеката. Научавайки ползите отпознаване на информационните технологии,те придобиха редица полезни навици. Особен е интересът към бързите илесни интернет връзки на жителите на селотос роднини от чужбина.
 18. 18. Народно читалище “Развитив 1898”, с.Видраре Певческата група към читалище “Развитие 1898” има множество изяви на регионални, национални и международни форуми. Носител е на множество награди. Чрез програма “Глобални библиотеки- България” повече млади хора се завърнаха в библиотеката, намирайки повече възможности за обогатяване на своите знания.
 19. 19. Народно читалище “Развитив 1898”, с.Видраре Партньори на библиотеката къмчиталището са учениците от ОУ “Васил Левски” и ДДУИ “Св. Панталеймон”. За тяхната социализация и интеграция тук също работят доброволците от Корпуса на мира. През лятото с особен интересбиблиотеката се посещава от много деца, дошли при своите баби и дядовци.
 20. 20. Чрез програма “Глобални библиотеки-България” пред читалищните библиотеки се откриват нови възможности за дейности, партньорства и инициативи. Лесният и равнопоставен достъп до информация и знание, комуникации и електронни услуги, ползването на безплатен интернет и други информационни и комуникационни технологии, читалищните библиотеки превърнаха малките села в по-привлекателни места за живот, работа и почивка.Благодаря за вниманието! Изготвил: Наталия Панчева, гл. експерт “АООбСООМ”

×