Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ваня Радева, експерт в Областния информационен център – София

1,340 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ваня Радева, експерт в Областния информационен център – София

 1. 1. ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България” № BG161PO002-3.3.02-0027-C0001,финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 2. 2. ПРОЕКТЪТ Наименование: „Изграждане и функциониране на Областен информационен център София-град и София- област за популяризиране на Кохезионната политика в България” Договор №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001 Бенефициент: Столична община Стойност на проекта: 598 291 лв. Обхват: повече от 1 500 000 потенциални бенефициенти Продължителност: 36 месеца.
 3. 3. ТЕРИТОРИАЛНОПОКРИТИЕ СОФИЯ – ГРАД 24 района
 4. 4. ТЕРИТОРИАЛНОПОКРИТИЕ СОФИЯ – ОБЛАСТ 22 общини
 5. 5. УСЛУГИ
 6. 6. УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННИза кохезионната политика на ЕС, НСРР и оперативните програми,предоставяни по телефон, електронна поща, на мястоза открити процедури по ОПза добри практики и научени уроци от периода 2007 – 2013разпространение на обща информация и безплатни материализа политиките на ЕС.
 7. 7. УСЛУГИ КОМУНИКАЦИОННИработа с целевите групивзаимодействие с Управляващите органи и Междинните звенана оперативните програми и областните управиактивно сътрудничество с национални и регионални медиипартньорство с други мрежи за информация на Европейскатакомисия.
 8. 8. УСЛУГИ ЕКСПЕРТНИпредоставяне на информация на потенциалните бенефициентиза възможностите за кандидатстване по оперативните програмиосигуряване на отговори на въпроси, включително препращанекъм други специализирани източници на информацияизготвяне и предоставяне на информация до медиите.
 9. 9. УСЛУГИ ЛОГИСТИЧНИпредоставяне на информационни ресурси и ползване на място наспецифична литератураорганизиране на 74 информационни събития, съобразени съсспецифичните нужди на областитеподкрепа на инициативи за информация и публичност наЦентралното координационно звено, Централния информационенофис, Управляващите органи и Междинните звена на оперативнитепрограми.
 10. 10. НАСТОЯЩИДЕЙНОСТИ Участие в обучения, семинари и координационни съвети Изготвяне на база данни с над 1000 проекта от двете области Осъществяване на контакти с партньори и медии.
 11. 11. ИНФОРМАЦИОННИСЪБИТИЯ ТЕМИ 2012 Представяне на проекта и на бъдещите дейности на ОИЦ София-град и София-област Кохезионната политика, отразена в НСРР и в ОП до края на програмния период 2007 – 2013 Актуални и предстоящи повиквания по ОП и „научени уроци” през първия програмен период Наболели проблеми на районите на гр. София и възможности за решаването им чрез инструментите JEREMIE, JESSICA, ПЧП.
 12. 12. ИНФОРМАЦИОННИСЪБИТИЯ ТЕМИ 2013 – 2014 Кохезионната политика, отразена в стратегия „Европа 2020” Оперативни програми през периода 2014 – 2020 Добри практики в използването на безвъзмездна финансова помощ от ЕС през първия програмен период Постигнати резултати от ОИЦ София-град и София- област в периода 2012 – 2014.
 13. 13. НАШИЯТ ЕКИП я Ек с и каци Управител и и перт мун нф „ ор Логи т „Ко ия“ пер мац ма ци стикаЕкс фор я“ и ин Лина Георгиева Ваня Радева Сийка Радева
 14. 14. ЗА КОНТАКТИ ОФИСЪТ ОТВАРЯ ВРАТИ СЛЕД СЕПТЕМВРИ НА АДРЕС: гр. София 1408, бул. „Витоша“ 99 мобилен телефон: 0877 65 34 16 oic.sofia@gmail.com
 15. 15. ОИЦ СОФИЯ БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

×