Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ЕЛЕКТРОННИТЕАДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – ЕДНА БЪДЕЩА ПОЛЕЗНА   ВЪЗМОЖНОСТ
Стратегически документи Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015; Стратегия за внедряване...
Обща стратегия за електронно управление в   Република България 2011-2015Мисия на   електронното   управление  в ...
Обща стратегия за електронно управление в    Република България 2011-2015 Принципи на електронното управление: Поста...
Модел на електронното управление:
Стратегия за внедряване на електронно    здравеопазване в БългарияСъщност на електронното здравеопазване:Електронното ...
Стратегия за внедряване на електронно    здравеопазване в БългарияСтратегическа цел на електронното здравеопазване:Под...
Стратегия за внедряване на електронно      здравеопазване в България Принципи на електронното здравеопазване: Ефек...
Стратегия за внедряване на електронно      здравеопазване в България Мерки за реализация на целите на електронното ...
Стратегия за внедряване на електронно      здравеопазване в България Мерки за реализация на целите на електронното ...
Стратегия за внедряване на електронно     здравеопазване в България Мерки за реализация на целите на електронното зд...
Нормативна база Закон   за  електронното    управление   (Урежда дейността на административните органи при работ...
Полезни адреси: Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg;
Полезни адреси: Национална здравноосигурителна каса: http://www.nhif.bg;
Полезни адреси: Регионална здравна инспекция – Велико Търново: http://www.rzi-vt.org;
Полезни адреси: Национален център по обществено здраве и анализи: http://www.ncphp.government.bg;
Полезни адреси: Световна здравна организация – World Health Organization: http://www.who.int/en/index.html;
Полезни адреси: http://www.doctorbg.com;
Благодаря за вниманието!
Възможности чрез библиотеките да бъдат предоставяни електронни административни услуги в областта на здравеопазването
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Възможности чрез библиотеките да бъдат предоставяни електронни административни услуги в областта на здравеопазването

1,798 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Възможности чрез библиотеките да бъдат предоставяни електронни административни услуги в областта на здравеопазването

 1. 1. ЕЛЕКТРОННИТЕАДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – ЕДНА БЪДЕЩА ПОЛЕЗНА ВЪЗМОЖНОСТ
 2. 2. Стратегически документи Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015; Стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в България.
 3. 3. Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015Мисия на електронното управление в РепубликаБългария:Чрез ускорено изграждане и развиване на електронно управлениеправителството на Република България ще осигури по-качествени и достъпни услуги за гражданите и бизнеса, щеподобри ефикасността и ефективността на администрацията, щеповиши прозрачността и отчетността, ще намали корупцията, щесъздаде нови възможности за участие на структурите награжданското общество в управлението.
 4. 4. Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015 Принципи на електронното управление: Поставяне на потребителя в центъра на административното обслужване (достъпност по всяко време, независимо от местоположението); Ефективност и ефикасност; Отчетност и прозрачност на администрацията при осигуряване на електронни услуги и вземането на решения (достъпност на обществената информация, отчитане); Доверие и сигурност.
 5. 5. Модел на електронното управление:
 6. 6. Стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в БългарияСъщност на електронното здравеопазване:Електронното здравеопазване е бързо развиваща се област, в коятоси взаимодействат медицинската информатика, общественотоздравеопазване, предлагането на здравни услуги и информациячрез използване на съвременни информационни икомуникационни технологии. То характеризира не самотехнологичното развитие, но и подхода към глобално мислене заподобряване на здравните услуги на местно, регионално иглобално ниво.Съгласно съвременното разбиране електронното здравеопазванепредставлява комплекс от мерки, базирани на организационна,технологична и правна рамка и обхващащи целия аспект нафункциониране на здравната система.
 7. 7. Стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в БългарияСтратегическа цел на електронното здравеопазване:Подобряване на здравното състояние и качеството на живот набългарските граждани, чрез осигуряване на равнопоставен достъпдо съвременни, ефективни и качествени здравни услуги с помощтана съществуващи и нови технологични възможности, всъответствие с променящите се потребности и повишенатамобилност на населението.
 8. 8. Стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в България Принципи на електронното здравеопазване: Ефективност; Качествено здравно обслужване; Медицина, базирана на доказателства (цели да подпомогне вземането на медицински решения); Адекватно обучение на здравни кадри; Равнопоставен достъп (възможност на всички граждани за достъп до медицинска информация чрез интернет; повишаване на възможностите за избор на здравни услуги); Етичност (електронното здравеопазване създава нови форми на взаимоотношения между пациент и лекар, и поставя нови предизвикателства и етични проблеми във връзка с он-лайн практики, информирано съгласие, конфиденциалност и др.)
 9. 9. Стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в България Мерки за реализация на целите на електронното здравеопазване: Изграждане на интегрирана информационна система за обмен на информация между заетите в сферата на здравеопазването:  Внедряване на електронни здравни карти;  Внедряване на софтуерни приложения за комплексно обработване на информацията в реално време (електронни направления, електронни рецепти, лабораторни данни и други изследвания);  Изграждане на комплексни и интегрирани помежду си, както и с външни приложения болнични информационни системи;  Създаване на пълно електронно-медицинско пациентско досие;  Изграждане на необходимата инфраструктура – мрежи, свързващи устройства, и други;  Изграждане на подходяща база за развиване на телемедицински проекти.
 10. 10. Стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в България Мерки за реализация на целите на електронното здравеопазване: Стандартизация и информационна сигурност: Изграждането на информационна система в която и да е сфера се предхожда от структуриране и унифициране на обработваната информация чрез:  Въвеждане на национални здравно-информационни стандарти;  Разработване на модел на националната здравно-информационна мрежа;  Разработване на изисквания за съвместимост на информационните системи в здравеопазването;  Внедряване на политики за сигурност за информационните системи в здравеопазването;  Достъп до персоналния електронен здравен запис чрез електронни смарт-карти, криптирани форми за обмен на данните. Прилагане на добри практики и оперативна съвместимост;
 11. 11. Стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в България Мерки за реализация на целите на електронното здравеопазване: Информираност и обучение:  Предоставяне на уеб-базирани услуги в реално време;  Предоставяне по електронен път на леснодостъпна информация за населението чрез реализиране на портали за:  предоставяне на информация за различни начини на лечение; права и задължения на здравно-осигурени и предоставящи здравна грижа;  здравно образование;  здравна профилактика;  Внедряване на електронни системи за поддържане на квалификацията и продължаващо обучение за здравните специалисти;  Разработване на системи за подпомагане на решенията на здравните специалисти и обмен на клинична информация;  Предоставяне на публични регистри за лечебни заведения, аптеки и др.
 12. 12. Нормативна база Закон за електронното управление (Урежда дейността на административните органи при работа с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи. Прилага се и по отношение на дейността на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги.); Закон за електронния документ и електронния подпис; Закон за електронните съобщения (Дава легални дефиниции на понятия като интернет, електронна поща, интерфейс и др.); Наредба за електронните административни услуги.
 13. 13. Полезни адреси: Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg;
 14. 14. Полезни адреси: Национална здравноосигурителна каса: http://www.nhif.bg;
 15. 15. Полезни адреси: Регионална здравна инспекция – Велико Търново: http://www.rzi-vt.org;
 16. 16. Полезни адреси: Национален център по обществено здраве и анализи: http://www.ncphp.government.bg;
 17. 17. Полезни адреси: Световна здравна организация – World Health Organization: http://www.who.int/en/index.html;
 18. 18. Полезни адреси: http://www.doctorbg.com;
 19. 19. Благодаря за вниманието!

×