Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Елена Андонова, РЗИ

1,401 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Елена Андонова, РЗИ

 1. 1. “ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ” Проект BG051PO001-5.3.01 „Информирани и здрави” се изпълнява в рамките наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област наинтервенция 5.3. „Работоспособност чрез по- добро здраве”.
 2. 2. • Общата стойност на проекта е 4 692 754.30 лева.• Срокът на проекта е 48 месеца. Стартирал е на 21 май 2009 г. и се предвижда да приключи до 21 май 2013 г.• Общата цел на проекта е подобряване трудоспособността, повишаване продължителността на активния трудов живот на населението и поддържане на здрава работна сила чрез повишаване нивото на знания, умения и мотивация за здравословен начин на живот.
 3. 3. Специфични цели на проекта са:1. Повишаване информираността, особено на уязвимите групи по отношение на поведенческите рискови фактори, свързани със значителната консумация на готварска сол, употребата на психотропни вещества сред младите хора, тютюнопушенето, производствения, битовия и транспортния травматизъм.
 4. 4. 2. Начало на промяна в поведението по отношение на посочените рискови фактори чрез повишаване познанията за здравословен начин на живот и възможностите за ограничаване на травматизма сред целевите групи.
 5. 5. Предстоящи дейности:• Изработване на ръководства и наръчници за добра практика:• Методически наръчник за успешни подходи и добри практики за ползване от работещите в областта на превенцията на употребата на психотропни вещества;
 6. 6. • Ръководство за добра практика за медицинските специалисти относно оценка и контрол на риска при пушачи• Ръководство за добра практика за медицинските специалисти относно оценка и контрол на риска при производствен травматизъм;
 7. 7. • Методически наръчник за успешни подходи и добри практики за производители на храни с ниско съдържание на сол.• Провеждане на национални здравни информационни кампании, насочени към намаляване на:
 8. 8. - консумацията на готварска сол- употребата на психотропни вещества сред младите хора- тютюнопушенето- производствения травматизъм- битовия травматизъм- транспортния травматизъм
 9. 9. - Провеждане на финално проучване за познанията, нагласите за промяна в поведението и уменията за здравословен начин на живот и възможностите за ограничаване на рисковете от производствен, битов и транспортен травматизъм сред целевите групи.
 10. 10. • Очакваните резултати от реализацията на проекта са: - повишаване качеството на човешкия капитал чрез подобрен здравен статус и намалени вредни за здравето навици; - разширяване на познанията, уменията и нагласите на населението за здравословен начин на живот и ограничаване на рисковете от производствен, битов и транспортен травматизъм;
 11. 11. - Формиране на нови ценности за отговорно поведение към самия себе си, околните и заобикалящата среда;- Цялостно управление и администриране на проекта се изпълнява от Министерство на здравеопазването.
 12. 12. АНАЛИЗ Преобладаването на хроничнитенеинфекциозни болести в света иразличните причини за смъртност имодели за развитието им вотделните страни са доказателство,че условията на живот на хората,тяхното отношение към собственотоздраве, навици и поведение могат дапредотвратят тяхната поява или даускорят процеса на високазаболяемост.
 13. 13. Заболяемостта от социално значимихронични неинфекциозни болести вРепубилика България е с тенденциякъм нарастване. Тази тенденциявероятно ще продължи и презследващите десетилетия на века.Една от причините е демографскотосъстояние на нацията -дългогодишният отрицателенестествен прираст на населението инеговото застаряване.
 14. 14. Значителна част от населението настраната ни е носител на сериозниповеденчески рискови фактори, коитокореспондират преди всичко с болеститена органите на кръвообращението,болестите на дихателната система,раковите новообразувания, травмите и др.През 2006 г. СЗО представи нова стратегияза подобряване и повишаване здравето наобществото и борбата с хроничнитенеинфекциозни заболявания, основана напосочените по-долу тези:
 15. 15. • Всяко широко разпространено социалнозначимо заболяване се дължи (изцяло иличастично) на обществените иповеденческите процеси, които могат дадопринесат за неговото разпространениеи лечение.• Всички поведенчески и общественипроцеси подлежат потенциално напромяна.• Успешната намеса, с която се целятобществени и поведенчески промени,може да намали значително световнотобреме от заболявания, инвалидност ипреждевременна смърт.
 16. 16. • Тази стратегия намира своята реализация чрез използване на методите за промоция на здраве, включващи повишаване на здравната култура и самомотивация на индивида за осъществяване на самоконтрол върху собственото здравно поведение като шанс за по- добро здраве.
 17. 17. • Здравето в неговите аспекти е пресечна точка за разрешаването на проблеми като продължителност и качество на живота, работоспособност, създаване на здраво потомство, икономически просперитет и пр. Това са и причините, поради които въпросите, свързани със здравето и ограничаването на някои от рисковите поведенчески фактори за него, застават във фокуса на внимание при реализацията на проект „ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ”.
 18. 18. Проведени проучвания, анализи и кампании през последните три години• Сърдечно-съдовите заболявания са на първо място у нас сред причините за заболеваемост и смъртност. България е сред страните в Европа с най-висока заболяемост и смъртност от сърдечно- съдови заболявания, като у нас те показват тенденция към увеличаване или запазване на високата честота, за разлика от тенденцията им за намаляване в страните от Западна Европа.
 19. 19. • По данни на НСИ, основна причина за смърт сред населението в България са болестите на органите на кръвообращението - 66.4% от общата смъртност през 2006 г. и 65.8% през 2007 г. Високата сърдечно-съдова смъртност в България, корелира с висока честота на артериалната хипертония у нас, като за лицата на възраст от 25 до 64 години честотата на артериална хипертония е 40,1 %, а за възрастта над 45 години – 50,3 %.
 20. 20. • Повишеното артериално налягане е изключително важен и с висока степен на разпространение рисков фактор за сърдечно-съдови и бъбречни заболявания, включително инсулти, коронарна болест, нарушения в сърдечната и бъбречна дейност и заема първо място от всички рискови фактори като причина за смърт в световен мащаб.
 21. 21. • Увеличен хранителен прием на сол (натриев хлорид) води до повишаване на стойностите на артериалното налягане.• Редукцията на консумацията на сол на популационно ниво допринася за намаляване на честотата на разпространение на сърдечно-съдовата заболяемост и смъртност и по този начин води до значително спестяване на здравни разходи. Световната здравна организация и Световният фонд за изследване на раковите заболявания препоръчват консумация на сол до 5 g дневно.
 22. 22. • Основни източници на сол в храненето на населението в България, са: промишлено преработените храни – хляб и хлебни изделия, месните продукти, сирената и готовите за консумация храни (супи, бульони и др.).
 23. 23. • Прекомерната употреба на сол засяга над 70 % от населението в България.• Тази повишена консумация на готварска сол корелира с високата честота на артериална хипертония, миокарден инфаркт и мозъчен инсулт у нас.
 24. 24. • В “Препоръки за здравословно хранене на населението в България, 2006 г.” е формулирана препоръка за прием на натрий под 2000 g дневно, съдържаща се в 5 g сол, това количество съответства и на препоръката на СЗО, предложени са и практически подходи за редукция приема на сол.
 25. 25. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЧНИВЕЩЕСТВА През последните три години сапроведени проучвания и анализи вобластта на разпространението нанаркотичните вещества, както среднаселението в активнатрудоспособна възраст (между 18 и65 години), така и сред учениците.
 26. 26. • Канабисът е най-масово употребяваното незаконно вещество.• Втора по размер по отношение на незаконните наркотици може да се определи групата на стимулантите, включително синтетични (амфетамини, екстази, кокаин).• Прави впечатление и сравнително широката употреба на приспивателни и травквилизатори най-вече сред по-възрастното население.
 27. 27. Като обобщение трябва да се каже, чепрез 2007 г. 33,2 % (или точно една трета)от учениците от 9 до 12 клас в Българияса опитали поне веднъж в живота синякакво незаконно наркотично вещество.Преведено в абсолютни числа товаозначава около 115 000-120 000 днешнисредношколци са със някакъв опит скаквото и да е незаконно наркотичновещество.
 28. 28. В рамките на същото проучване бяхазаложени индикатори, с които да сепроследи влиянието на 3 основни сферив живота на младия човек: семейството,училището и приятелския кръг. Бяхаоткрити някои елементи, които наистинабиха могли да се определят като рисковифактори на социално ниво. В рамките насемейството такива са например липсатана достатъчно контакти с родителите ина контрол от тяхна страна, без това даозначава тотален или полицейскиконтрол.
 29. 29. Данните сочат, че относителният дялна употребилите някакъв наркотикпрез живота си сред тези, коитопочти никога не прекарват част отсвободното си време в почивнитедни с родителите си е близо трипъти по-висок от този средучениците, които много честосподелят свободното си време съссемейството.
 30. 30. В училищната сферанеудовлетвореността на младиячовек от учението инеразбирателството с учителитеможе да бъдат определени катотакива рискови фактори – напримерделът на употребилите нещо вживота си сред учениците, коитотвърдят, че ученето им ебезсмислено е два пъти и половинапо-висок в сравнение с тези, коитоне мислят така.
 31. 31. А в приятелския кръг най-силнодействащият рисков фактор еупотребата на психоактивнивещества от страна на приятелите –влиянието се изразява например сшесткратно по-висок дял опиталисред тези, чиито приятели пушатмарихуана.
 32. 32. ТЮТЮНОПУШЕНЕ Тютюнопушенето е с уникално значение от гледна точка на неговото настоящо и прогнозирано в бъдещето влияние върху глобалната смъртност на населението. Ако настоящата възходяща тенденция се запази, броят на жертвите от тютюнопушене ще се увеличи неколкократно и ще достигне до 10 милиона годишно.
 33. 33. Тютюнопушенето е поведенчески фактор сизключително неблагоприятни здравнипоследици. Натрупаните научни даннипосочват, че тютюнопушенето и пасивнотопушене са пряк или косвен фактор зазаболяемост и смъртност при повече от 25вида заболявания. То има изключителноголямо значение за възникването и по-тежкотопротичане на най-сериозните и най-широкоразпространените заболявания с общественазначимост като:• онкологичните заболявания и по-специалнорака на белите дробове, устата, устната кухинаи фаринкса, хранопровода и ларинкса,трахеята и бронхите;
 34. 34. • сърдечно-съдовите заболявания - хипертонията, исхемичната болест на сърцето, мозъчно-съдовата болест и атеросклерозата. Рискът от сърдечни заболявания при пушачите е от 1.5 до 3 пъти по-висок, а вероятността за мозъчни инсулти при пушачи е от 2 до 4 пъти по- голяма. Опасността нараства с увеличаване на интензитета на пушенето;
 35. 35. • хроничните неспецифични белодробни заболявания (хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, астма и др) и емфизема, като причинява 75% от заболяемостта и 80% от всички умирания при тези заболявания.
 36. 36. • Тютюнопушенето причинява икономически загуби, както на пушачите и техните семейства така и на цялото общество. Относителният дял на умиранията на мъжете от всички причини, дължащи се на тютюнопушенето е най-голям във възрастта 45-64 години, където той е 44%.
 37. 37. • Отказването от тютюнопушенето води до увеличаване на вероятността за по-дълъг живот в добро здраве, което прави програмите и дейностите, за подпомагане на пушачите в усилията им да направят това, жизнено важни.
 38. 38. ПРОИЗВОДСТВЕН ТРАВМАТИЗЪМ Производственият травматизъм е съвкупностот производствени травми, в резултат оттрудови злополуки, които могат да доведат довременна нетрудоспособност, инвалидизацияили смърт. Съгласно чл. 55 от Кодекса засоциално осигуряване “Трудова злополука евсяко внезапно увреждане на здравето,станало през време и във връзка или по поводна извършваната работа, както и при всякаработа, извършена в интерес напредприятието, когато е причинилонеработоспособност или смърт”.
 39. 39. Трудова е и злополуката, станала с осигуренпо чл. 4, ал. 1 и 2 по време на обичайния пътпри отиване или при връщане от работнотомясто до: 1. основното място на живеене илидо друго допълнително място на живеене спостоянен характер; 2. мястото, къдетоосигуреният обикновено се храни презработния ден; 3. мястото за получаване навъзнаграждение. Не е налице трудовазлополука, когато пострадалият умишлено еувредил здравето си. Производственияттравматизъм (ПТ) е причина за човешкистрадания, материални и социални загуби,които засягат не само пострадалите, но итехните работодатели и цялото общество.
 40. 40. • Причините за производствения травматизъм са многобройни: технически (напр. отсъствие на ограждения на въртящи се и движещи се части, неизправност на машини и съоръжения), технологични (използване на опасна технология или на опасна работна практика); организационни (отсъствие на фирмена политика по здраве и безопасност при работа, неправилна организация на работата; липса на контрол и обучение по техническа безопасност;
 41. 41. недостатъчен вътрефирмен контрол нарисковете; отсъствие или неправилнаупотреба на защитни средства иприспособления; извършване на работаот неупълномощени лица; липса наутвърдени и ясни инструкции забезопасна работа на работните места;непровеждане или формално провежданена инструктаж и обучение по безопасностна труда; лошо поддържане на работнотомясто).
 42. 42. Информационни материали - сподкрепата на Фонд „Условия натруд”са издадени няколко брошури забезопасни и здравословни условия натруд в строителството: „Координаторпо безопасност и здраве при работа встроителството”, „Отвори и контури,работа на височина”, “Риск от паданеот височина. Защита”, „Подвижнискелета”, „Покривни работи”, „Челнитоварачи, дъмпери и самосвали”,„Товарно-разтоварни работи”.
 43. 43. Съществува отделна групапроизводствен травматизъм,касаеща работата на хора с увреденслух и хора с увреждания.
 44. 44. ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Движението по пътищата е единен процес,който обединява във всеки един моментводача, автомобила и пътнатаинфраструктура. По отделно всеки един оттези елементи има определено влияние върхубезопасността на движението по пътищатакато доминиращо на определен етап се явяваповедението на участниците в движението,което се отразява и в статистиката напътнотранспортните произшествия (ПТП) ипоследствията от тях. В пътното движение вследствие на ПТП загиват хора от всичкивъзрасти, предимно млади в доброздравословно състояние.
 45. 45. През 2008 г.при ПТП са загинали 74(7%) деца на възраст до 18 г., 187(17.6%) младежи и девойки от 18 до 24г., 601 (56.6%) граждани от 25 до 64 г. и199 (18.8%) възрастни участници над 65г. Най-голям е броят на пострадалитедеца като пътници - 48 убити и 655тежко ранени. Като пешеходци сапострадали 521 деца, от които 12 сазагинали. Като водачи загиналите са14, а ранените - 209.
 46. 46. Над 92 % от младежите идевойките на възраст от 18 до 24 г,пострадали от ПТП, са били водачи ипътници в/на мотрното превозносредство. В групата 25 - 64 г. от ПТПса загинали 601 граждани. Най-голямдял от загиналите 199 граждани над65 г. възраст се пада на пешеходците-129 (64.8%), следват пътниците 44(22.1%) и водачите 26 (13.1%).
 47. 47. Причини за пътнотранспортни произшествия:• Над 94% от жертвите при ПТП са по вина на водачите на моторни превозни средства. Поради превишена и несъобразена скорост.• По вина на неправоспособни водачи.
 48. 48. • Други фактори, които оказват въздействие върху възможностите на водача адекватно да управлява - умора, депресия, различни заболявания, природни аномалии и др.
 49. 49. • Слаба ползваемост на обезопасителните средства (колани, каски и детски обезопасителни столчета) от пострадалите при ПТП пътници и водачи.• Пешеходният травматизъм - един от най-високите в европейските страни.• Произшествия през тъмната част от денонощието
 50. 50. Най-тежките ПТП се регистриратвследствие на челни удари порадинеправилно изпреварване инавлизане в лентата за насрещнодвижение вследствие на загуба науправление поради слабаквалификация и заспиване,навлизане в насрещната лента вхоризонталните криви поради по-висока скорост и др.
 51. 51. Пътнотранспортния травматизъме сериозен проблем за общественотоздравеопазване, защото води дапреждевременна смъртност, трайнаинвалидност и продължителноболедуване на здрави хора.
 52. 52. ТРАВМАТИЗЪМТравматизмът в Европа е третатаводеща причина за смърт, следващасърдечно-съдовите и онкологичнизаболявания.Традиционно битовите травми се класифицират по фактора преднамереност. Основни причини за непреднамерени травми се явяват паданията, отравяния, удавяния, изгаряния и
 53. 53. • др. Причина за преднамерени травми се явяват насилие, но не всяко насилие (например, заплаха) води до травми. Насилието се определя като преднамерено използване на физическа сила или заплаха за неговото използване по отношение на самия себе си (самоубийство или самонараняване) или по отношение на друг човек (междуличностно- извършвано над деца, партньори, по-възрасни хора, познати, непознати), групи или съобщества от хора, което довежда до физическа или психологическа травма, смърт, отклонение в развитието или депривация.

×