Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation oic pernik

885 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation oic pernik

 1. 1. ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ГР. ПЕРНИК ОИЦ - Перник-партньор на Програма "Глоб@лни библиотеки- България"Проект “Изграждане и функциониране на Областен информационен център в гр. Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 2. 2. ПРОЕКТ Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр.Перник No: BG161PO002-3.3.02-0026-C0001 Финансиран от Оперативна програма “Техническа помощ”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
 3. 3. Основни задачи и функции на ОИЦ  Да осигури равен достъп до информация за възможностите за финансиране по СКФ на регионално ниво  Намаляване разликите в нивото на информираност между хората в по-големите градове и по-малките населени места  Осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност при реализацията на Оперативните програми  Насърчаване партньорството мeжду местните власти и заинтересованите лица.
 4. 4. Координационна структурана мрежата от ОИЦ
 5. 5. Координационна структурана мрежата от ОИЦ
 6. 6. Организационна структура на ОИЦ
 7. 7. Набор от услуги Информационни Комуникационни Експертни Логистични
 8. 8. Информационни услуги  Информация за НССР и ОП  Открити процедури по ОП  Добри практики  Информационни материали  Политика на ЕС  Информация за областта
 9. 9. Комуникационни дейности  Координация и сътрудничество между институциите  Работа с медиите  Организиране на събития  Подкрепа за инициативи на ЦИКО, ЦИО, УО и МЗ на ОП
 10. 10. Експертни дейности  Работа с целевите групи и бенефициенти за възможности за кандидатстване по ОП  Отговор на въпроси  Проучвания  Набиране и споделяне на добри практики  Информация за медиите
 11. 11. Логистични услуги  Специфична литература и информационни ресурси  Достъп до компютър, Интернет и периферна техника  Техническо оборудване и помещения за информационни събития  Специални събития за популяризиране на ОП
 12. 12. Партньорство с мрежата“Глоб@лни библиотеки - България”
 13. 13. Партньорство Предоставяне на безплатни информационни материали, свързани институциите на ЕС и политиката на сближаване на страните-членки, изпълняваните от Р България Оперативни програми, др. специфична литература за оформяне на тематични раздели “Европейския съюз и България” Предоставяне на информация за актуални процедури за подбор на проекти по Оперативните програми и разпространяването й до по- малките населени места Проучване на потребностите от информация сред обществеността на големите и малките населени места Организиране на съвместни инициативи и прояви Споделяне и популяризиране на добри практики от успешно реализирани проекти на областно и национално ниво
 14. 14. Предстоящи събития Информационни срещи в общините от Област Перник на тема “Основни документи и приоритети на новия програмен период 2014 – 2020г” Тематични работни срещи в офиса на ОИЦ - Перник, свързани с актуални процедури за подбор на проекти по оперативните програми
 15. 15. Източници на информацияЕдинен информационен портал за СКФ на ЕС в България www.eufunds.bg
 16. 16. Източници на информация ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от структурните инструменти на ЕС http://umispublic.minfin.bg/
 17. 17. Сайт на Европейската комисия http://ec.europa.eu/index_bg.htm
 18. 18. Източници на информация Сайт на Представителството на ЕК в България http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm
 19. 19. Можете да ни намерите на адрес: гр. Перник ул. Кракра 15 (срещу изхода на Обредния Дом) тел: 076 600 777 e-mail: oic_pernik@abv.bg
 20. 20. БЛАГОДАРЯЗА ВНИМАНИЕТО!

×