Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪРГР. ХАСКОВОПроект Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасков...
Областен информационен центъргр. ХасковоОбща информация:Проект с договор № BG161PO002-3.3.02-0001-C0001 е финансиран по пр...
Областен информационен центъргр. ХасковоЕвропейска кохезионна политикаЕвропейският съюз (ЕС) се състои от 27 държави-членк...
Областен информационен центъргр. ХасковоУслуги, предоставяни от Областен информационен център - ХасковоКомуникационни дейн...
Областен информационен центъргр. ХасковоИзточници на информация:• Централен информационен и координационен офис, Министерс...
Областен информационен центъргр. ХасковоСътрудничество с Регионална библиотека „ХристоСмирненски“, гр. ХасковоПРОГРАМА „ГЛ...
Областен информационен центъргр. ХасковоБлагодаря Ви за вниманието!За контакти:ОИЦ – Хасковогр. Хасково, бул. България № 1...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Областен информационен център – партньор на обществените библиотеки

632 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Областен информационен център – партньор на обществените библиотеки

  1. 1. ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪРГР. ХАСКОВОПроект Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково №BG161PO002-3.3.02-0001-C0001 финансиран от Оперативна програма “Техническа помощ”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Областен информационен център –партньор на общественитебиблиотекиФорум за местно развитие:“E-ПАРТНЬОРСТВОТО – ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НАОБЩЕСТВЕНАТА БИБЛИОТЕКА6 - 7 юни, Слънчев бряг
  2. 2. Областен информационен центъргр. ХасковоОбща информация:Проект с договор № BG161PO002-3.3.02-0001-C0001 е финансиран по приоритетна ос3, мярка на подкрепа 3 на оперативната програма “Техническа помощ”, съфинансиранаот Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.По проекта се създаде Областен информационен център в община Хасково. Той е частот създадените 28 областни информационни центрове (ОИЦ), чиято дейност секоординира от Централен информационен и координационен офис (ЦИКО).Общата стойност на проекта е 417 087,70 лв., като размерът на безвъзмезднатафинансова помощ е 100%.Договорът за БФП бе подписан на 12 юли 2011г., като срокът за изпълнение напроектните дейности са 36 месеца.
  3. 3. Областен информационен центъргр. ХасковоЕвропейска кохезионна политикаЕвропейският съюз (ЕС) се състои от 27 държави-членки, съставляващи общност и единенпазар от 493 милиона граждани. Между тези страни и техните 271 региона обаче продължаватда съществуват големи икономически и социални различия. Европейската кохезионнаполитика е в центъра на усилията за подобряване на конкурентната позиция на Съюза катоцяло и на неговите най-слаби региони в частност.Чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ),известни също като Структурни фондове, както и чрез Кохезионния фонд той инвестира вхиляди проекти във всички региони на Европа за постигане на своята основна задача: данасърчава икономическото и социалното сближаване чрез намаляване на тези различия междудържавите-членки и регионите. С бюджета си от 347 млрд. евро за 2007–2013 г. Кохезионнатаполитиката е най-големият единичен източник на финансово подпомагане на равнище ЕС завложения в растеж и работни места, предназначени да позволят на всички региони ефективнода се конкурират на вътрешния пазар.
  4. 4. Областен информационен центъргр. ХасковоУслуги, предоставяни от Областен информационен център - ХасковоКомуникационни дейности:• Работа с целевите групи и националните и регионални медии;• Сътрудничество с УО/ МЗ на оперативните програми, други мрежи за информация наЕК, Областната управа и регионалните структури на министерствата;Експертни дейности:• Предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите закандидатстване по оперативните програми;• Подготовка и предоставяне на информация до местни и регионални медии.Логистични услуги:• Предоставяне на възможност за ползване на място на информационни ресурси;• Организиране на специални събития за популяризиране на оперативните програми -семинари, посещения, лекции и др.;• Подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност;• Осигуряване на достъп до компютър с Интернет и съответната периферна техника;
  5. 5. Областен информационен центъргр. ХасковоИзточници на информация:• Централен информационен и координационен офис, Министерски съвет,Управляващи органи и междинни звена на ОП, Мрежата на ОИЦОсигуряване на разнообразна основна и специфична информация за НСРР и оперативнитеПрограми• Интернет портал www.eufunds.bg, Информационна система за управление инаблюдение (ИСУН)Разпространение на информация и документи по открити процедури по ОП, изпълняванипроекти по ОП и информация за добри практики. ОИЦ регулярно изпраща част отналичната информация за услугите, предоставени на потенциалните бенефициенти запубликуване на единния информационен портал• Безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейскиинституции, УО, произведени по проекти, съфинансирани от СКФОбща информация за политиките на ЕС, информация, брошури и др. материали засъответната област
  6. 6. Областен информационен центъргр. ХасковоСътрудничество с Регионална библиотека „ХристоСмирненски“, гр. ХасковоПРОГРАМА „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ”МИШКАТА И КНИЖКАТА - ВЪЗМОЖНОТО ПРИЯТЕЛСТВО13 - 14 декември 2012 г., Хасково
  7. 7. Областен информационен центъргр. ХасковоБлагодаря Ви за вниманието!За контакти:ОИЦ – Хасковогр. Хасково, бул. България № 140Бизнес Център IIе-mail: oichaskovo@abv.bgТел./факс: 038/ 62 22 63Димо Димов, експерт КИЛ - 0877/ 26 36 53

×