Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
НОВАТА СРЕДА, В КОЯТО СЕ РАЗВИВАТНОВАТА СРЕДА, В КОЯТО СЕ РАЗВИВАТБИБЛИОТЕКИТЕБИБЛИОТЕКИТЕ Днес библиотеките функционират...
НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМБИБЛИОТЕКИТЕБИБЛИОТЕКИТЕ Функциите на съвременната библиотека са:1) Образовател...
КАКВО Е ПАРТНЬОРСТВОТО?КАКВО Е ПАРТНЬОРСТВОТО? Сътрудничество – между организации и хора отсходни полета на работа, общи ...
СЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИСЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИПАРТНЬОРСТВАПАРТНЬОРСТВА Какви въпроси да имаме предвид, когатопроучваме ...
СЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИСЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИПАРТНЬОРСТВАПАРТНЬОРСТВА Какви въпроси да имаме предвид, когатопроучваме ...
ПРИНЦИПИ НА ПАРТНЬОРСТВОТОПРИНЦИПИ НА ПАРТНЬОРСТВОТО Сходни цели; Споделени полета на дейност; Равнопоставеност при вза...
ЕТАПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСПЕШНОЕТАПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСПЕШНОПАРТНЬОРСТВО:ПАРТНЬОРСТВО:ВТОРИ:Да разработимконцепцията запар...
ОКОЛНАТА СРЕДА И ПОТЕНЦИАЛНИТЕОКОЛНАТА СРЕДА И ПОТЕНЦИАЛНИТЕПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТАПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВАИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВАВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАРТНЬОРСТВАТАВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАРТНЬОРСТВАТА...
ИНОВАТИВНИТЕ Е-УСЛУГИ СА:ИНОВАТИВНИТЕ Е-УСЛУГИ СА: тези, коитоудовлетворяват новиинформационнипотребности на местнитеобщн...
УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-ЗАЕТОСТ:УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-ЗАЕТОСТ: Предоставяне на информация за свободниработни места; Пред...
УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-ЗДРАВЕ:УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-ЗДРАВЕ: Достъп до достоверна здравна информацияонлайн;  Достъп до у...
УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-КУЛТУРА:УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-КУЛТУРА: Световната култура в твоя град/село; Онлайн карта на мест...
Благодаря за вниманието!Благодаря за вниманието!УСПЕХУСПЕХ
Информационните технологии – обединител за партньорства с институции
Информационните технологии – обединител за партньорства с институции
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Информационните технологии – обединител за партньорства с институции

570 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Информационните технологии – обединител за партньорства с институции

 1. 1. НОВАТА СРЕДА, В КОЯТО СЕ РАЗВИВАТНОВАТА СРЕДА, В КОЯТО СЕ РАЗВИВАТБИБЛИОТЕКИТЕБИБЛИОТЕКИТЕ Днес библиотеките функционират в коренноразлична среда - в условията наинформационно, а не на индустриалнообщество. Днес библиотеките функционират в условия наглобализация, бурно развитие наинформационните и комуникационнитехнологии, динамични социални иикономически процеси, членството на странатани в Европейския съюз.
 2. 2. НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМБИБЛИОТЕКИТЕБИБЛИОТЕКИТЕ Функциите на съвременната библиотека са:1) Образователна;2) Информационна;3) Културна;4) Социална; За да се превърнат в равностоен конкурент наинформационния пазар и в партньорство собществени организации и групи от хора, тетрябва да се утвърдят като опорни центрове заинформиране на населението.
 3. 3. КАКВО Е ПАРТНЬОРСТВОТО?КАКВО Е ПАРТНЬОРСТВОТО? Сътрудничество – между организации и хора отсходни полета на работа, общи цели и общидейности; Взаимна полза – взаимоотношения от взаименинтерес, които могат да бъдат краткосрочниили дългосрочни; Предоставяне на възможност – за изява, закомуникация, за развитие, за нови идеи, заустойчивост; Подкрепа и равнопоставеност – ангажимент засподеляне и подкрепа в риска, реализацията иосъществяването на общите цели и дейности;
 4. 4. СЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИСЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИПАРТНЬОРСТВАПАРТНЬОРСТВА Какви въпроси да имаме предвид, когатопроучваме партньорствата на нашатабиблиотека?1) Как библиотеката възприема потенциалнияпартньор?2) Какви са интересите на този партньор вбиблиотечната общност?3) Как си представяме помощта на партньорапри постигането на застъпническата цел?4) Притежава ли потенциалния партньоротговорността, капацитета и ресурсите даотговори на потребностите и очакванията набиблиотеката?
 5. 5. СЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИСЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИПАРТНЬОРСТВАПАРТНЬОРСТВА Какви въпроси да имаме предвид, когатопроучваме партньорствата на нашатабиблиотека?1)Какви предимства може да предложибиблиотеката на потенциалния партньор вобщността?2)Какви предимства може да получибиблиотеката от потенциалния партньор?3)Каква е репутацията на потенциалния партньорв общността?4)Има ли някакви трудности или рискове за товапартньорство?5)Как бихте подходили?6)Кой може да помогне при представянето?
 6. 6. ПРИНЦИПИ НА ПАРТНЬОРСТВОТОПРИНЦИПИ НА ПАРТНЬОРСТВОТО Сходни цели; Споделени полета на дейност; Равнопоставеност при взаимоотношенията; Взаимен интерес; Непрестанен обмен на информация чрезкомуникация и контрол; Сътрудничество в дългосрочен план иустойчивост;
 7. 7. ЕТАПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСПЕШНОЕТАПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСПЕШНОПАРТНЬОРСТВО:ПАРТНЬОРСТВО:ВТОРИ:Да разработимконцепцията запартньорскитевзаимоотношенияспоредобщностнитенужди.ВТОРИ:Да разработимконцепцията запартньорскитевзаимоотношенияспоредобщностнитенужди.ТРЕТИ:Да набележимпотенциалнитепартньори.ТРЕТИ:Да набележимпотенциалнитепартньори.ЧЕТВЪРТИ:Да планираменачините закомуникация спартньорите.ЧЕТВЪРТИ:Да планираменачините закомуникация спартньорите.ПЕТИ:Разпределяне наролите иотговорностите.ПЕТИ:Разпределяне наролите иотговорностите.ШЕСТИ:Фиксиране наползите за всекиот партньорите.ШЕСТИ:Фиксиране наползите за всекиот партньорите.ПЪРВИ:Да определимнашата целевагрупа.ПЪРВИ:Да определимнашата целевагрупа.
 8. 8. ОКОЛНАТА СРЕДА И ПОТЕНЦИАЛНИТЕОКОЛНАТА СРЕДА И ПОТЕНЦИАЛНИТЕПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТАПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА
 9. 9. ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВАИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВАВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАРТНЬОРСТВАТАВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАРТНЬОРСТВАТА Подкрепящата роля на Програма“Глобални библиотеки -България”; Тази роля е обоснована чрезсключени споразумения засътрудничество на националнониво; В резултат на възможностите,които тези споразуменияпредоставят, библиотеките саулеснени в начините запредлагане на иновативни е-услуги в следните направления:е-заетост, е-здраве, е-култура,е-образование, е-общество,е-бизнес, е-включване,е-правителство;
 10. 10. ИНОВАТИВНИТЕ Е-УСЛУГИ СА:ИНОВАТИВНИТЕ Е-УСЛУГИ СА: тези, коитоудовлетворяват новиинформационнипотребности на местнитеобщности, като сеизползват онлайнбазирани резултати; прилагат нов метод илиподход; предоставят достъп донов тип информация; привличат новипотребители;
 11. 11. УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-ЗАЕТОСТ:УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-ЗАЕТОСТ: Предоставяне на информация за свободниработни места; Предоставяне на консултации и помощ затърсещите работа; Организиране на обучения за безработнилица; Консултантски услуги;
 12. 12. УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-ЗДРАВЕ:УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-ЗДРАВЕ: Достъп до достоверна здравна информацияонлайн;  Достъп до услуги на електроннотоздравеопазване; Предоставяне на консултации на здравни теми; Организиране на обучения на здравни теми;
 13. 13. УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-КУЛТУРА:УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-КУЛТУРА: Световната култура в твоя град/село; Онлайн карта на местата за култура; Родова памет; Дигитализация на местното наследство; Живата култура на населеното място –възможности за популяризиране чрез интернет; Забележителности и културни маршрути; Развитие на местните занаяти и възможности запазарна реализация;
 14. 14. Благодаря за вниманието!Благодаря за вниманието!УСПЕХУСПЕХ

×