BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

1,854 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

 1. 1. BG051PO001-4.1.05 “ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА” Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми, кани желаещите да представят проектни предложенияПроект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин. Финансиран по договор забезвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001 от Оперативна програма„Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюзчрез Европейския фонд за регионално развитие.
 2. 2. ЦелиЦелта на операцията е да подпомогне по-успешната социална итрудова реализация на децата и учениците от етническитемалцинства чрез:- подобряване на условията за равен достъп до образование иобучение;- засилване на мотивацията за участие в образователния процес;- допълнителни занимания с децата и учениците, за коитобългарският език не е майчин.Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепана Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.Краен срок- без краен срок до изчерпване на средствата
 3. 3. ЦЕЛИ НА ОИЦ ВидинПредоставяне на информация за кохезионната политика, нейните цели и съществуващите възможности в България и в частност област Видин.Осигуряване на лесен достъп до информация по отношение на целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР.Осигуряване на правото насправедлив и пълен достъп до информацияза възможностите за финансиране по СКФза всички социални, етнически ивъзрастови групи от цялата страна иобласт Видин и предлагане на широкнабор от възможности за получаванена тази информация.
 4. 4. Някои от дейностите планирани за 2012 г.Провеждане на 30 информационни срещи и събития по отворени покани на ОП и във връзка с подготовката на новия програмен период 2014- 2020;Организиране на 4 обучения свързани с целите на кохезионната политика и управлението на проектния цикъл;Проучване и представяне на “добри практики”; Стимулиране на диалога между партньорите по отношение нановия програмен период 2014- 2020 г. Провеждане на регионалнаконференция и 5 работни срещи за идентифициране на проекти ипартньорства за следващата многогодишна рамкова програма;Медиен мониторинг на отразяването на програми и проектифинансирани със средства от структурните и кохезионни фондове наЕС.
 5. 5. Партньорство с мрежата “Глобални библиотеки” I. ИНФОРМАЦИОНЕН ОБМЕН Осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за НСРР и оперативните програми. Разпространение на безплатни информационни материали, от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съ-финансирани от СКФ;  Предоставяне на информация по отворени схеми за Област Видин и разпространението й до най- малките населени места с потребители на мрежата “Глобални библиотеки”, ежемесечно;  Обмен на “добри практики”;  Проучване на потребности от информация;
 6. 6. Партньорство с мрежата “Глобални библиотеки”II. КОМУНИКАЦИОННО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ• Насочване на клиенти на Центъра, за попълване на документи за кандидатстване по проекти;• Съдействие в достигането до по- малки населени места.• Участие в обсъждания и фокус групи за програмиране на следващия програмен период 2014- 2020;III. ЕКСПЕРТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО• Предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по оперативните програми;• Осигуряване на отговори на въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация;• Подготовка на месечен електронен бюлетин за популяризиране на важни дати от календара на ЕС и Европейския календар на България (напр. дати на договори кратка историческа справка)
 7. 7. Полезна информация Сравнителни данни за СЗРП *№ Nuts 3 Бенефициенти Обща ст-т на БФП (в лв.) СКФ (бр.)1. Област Видин 42 42 761 8262. Област Монтана 53 72 035 9913. Област Враца 75 205 486 7474. Област Плевен 81 82 808 4135. Област Ловеч 52 108 264 054 БФП, NUTS 3 в Северазападния район за планиране* *Съгласно ИСУН
 8. 8. Полезна информация Оперативни програми по бр. финансирани договори в област Видин* Общ 24 НПО 60 Бизнес 8 Други 770 ОПТП - 3 ОПРЧР - 3760 ОПРР-12 ОПОС- 4 CBC BG- SER -7 ОПКБИ- 650 CBCRO-BG 2540 4030 3020 2010 100 0 * Общ р-р на СКФ (2007-2011)- 42 761 826 най- нисък в СЗРП
 9. 9. Отворени схеми към м. април 2012 г. за Видин- 10 бр.* 5 отворени схеми за бизнеса, вкл. предприятия клас А и Б иОПКРБИ МСПОПРР 2 схеми за общини, НПО, училища и детски градини 3 покани за набиране на предложения, насочени към бизнеса, общините и НПООП РЧР * Повече информацзия за условията, допустимите разходи и крайните срокове са на разположение на всички заинтересованите лица, в офиса на ОИЦ Видин,Общ размер на БФП поОП във Видин към 01.03.12 г. 42 761 826Брой договори 68*Общо бенефициенти 42 +Без договорите по ТГС с Румъния и Сърбия
 10. 10. Благодаря за вниманието ! Областен Информационен Център ВИДИН За контакти: гр. Видин; пл. “БДИНЦИ” 2; Временен офис: Дунавско бюро: Видин 3700, ул. "Баба Вида" 4, ет 2., e-mail: oic_vidin@abv.bg; уеб портал: www.eufunds.bg Мариела Савкова (Вълкова) – Управител (тел: 0898 718515); Цветомир Ценков – Експерт “Комуникация, информация и логистика”;Този документ е създаден с подкрепата на проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин. Финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ№ BG161PO002-3.3.02-00014-C0001 от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

×