Οι Τεσνολογίερ Πληποθοπικήρ & οι Έξςπνερ
Κινηηέρ Σςζκεςέρ ζηιρ Απομακπςζμένερ
Πεπιοσέρ

Κολοζηούμπης Γιώργος , BSc, MSc, P...
Διάπθπωζη
• Εννοιολογικόρ πποζδιοπιζμόρ
• Γιαηί Έξςπνερ Κινηηέρ Σςζκεςέρ;

• Πλεονεκηήμαηα
• Εμπόδια Υλοποίηζηρ
• Παπαδείγ...
Εννοιολογικόρ πποζδιοπιζμόρ

Έξςπνο Κινητό Τηλέυωνο (Smartphone): πποηγμένη δςναηόηηηα επικοινυνίαρ με
ανεπηςγμένη ςπολογι...
Γιαηί Έξςπνερ Κινηηέρ Σςζκεςέρ;
• Η οθόνη διαθέηει ηις ίδιες προδιαγραθές με ένα μόνιηορ Η/Υ
• Ο επεξεπγαστήρ καηαναλώνει ...
Πλεονεκηήμαηα
• Αξιοποίηζη ηηρ διαδικηςακήρ ππόζβαζηρ
• Αναβάθμιζη ηυν ςπηπεζιών ςποζηήπιξηρ
• Μείυζη ζηα κόζηη μακποππόθε...
Εμπόδια Υλοποίηζηρ
• Κόζηορ Υλοποίηζηρ
• Ανηίζηαζη ζηην αλλαγή
• Πποϋπόθεζη η ςτηλήρ ηασύηηηαρ δικηςακή ππόζβαζη
Παπαδείγμαηα
• Web Seminars
• Webinar
• Online Medical Communities
Σςμπεπάζμαηα
• Σηην

αξιοποίηζη

ηηρ

πολύηιμηρ

ζςμβολήρ

εξειδικεςμένος

πποζυπικού μέζυ ηηλεδιάζκετηρ
• Σηην έγκαιπη κα...
Σαρ εςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ
Επωηήζειρ – Παπαηηπήζειρ

?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & οι Έξυπνες Κινητές Συσκευές στις Απομακρυσμένες Περιοχές

220 views

Published on

Έξυπνες συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, σε συνδυασμό με την τεχνολογία της πληροφορικής δίνουν τη δυνατότητα σε γιατρούς που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην ιατρική ειδικότητά τους χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
220
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & οι Έξυπνες Κινητές Συσκευές στις Απομακρυσμένες Περιοχές

 1. 1. Οι Τεσνολογίερ Πληποθοπικήρ & οι Έξςπνερ Κινηηέρ Σςζκεςέρ ζηιρ Απομακπςζμένερ Πεπιοσέρ Κολοζηούμπης Γιώργος , BSc, MSc, PhD
 2. 2. Διάπθπωζη • Εννοιολογικόρ πποζδιοπιζμόρ • Γιαηί Έξςπνερ Κινηηέρ Σςζκεςέρ; • Πλεονεκηήμαηα • Εμπόδια Υλοποίηζηρ • Παπαδείγμαηα • Σςμπεπάζμαηα
 3. 3. Εννοιολογικόρ πποζδιοπιζμόρ Έξςπνο Κινητό Τηλέυωνο (Smartphone): πποηγμένη δςναηόηηηα επικοινυνίαρ με ανεπηςγμένη ςπολογιζηική ιζσύ και δςναηόηηηα διαζύνδεζηρ [1]. Φοπητόρ Υπολογιστήρ τύπος Ταμπλέταρ (Tablet): ςπεπθοπηηόρ ηλεκηπονικόρ ςπολογιζηήρ με μεγαλύηεπη ςπολογιζηική ιζσύ και πεπιζζόηεπερ λειηοςπγικέρ δςναηόηηηερ. [1]. D. Lymberopoulos, R. Govindan, and D. Estrin. “Diversity in Smartphone Usage”, In Proc. of the 8th International Conference on Mobile Systems, Applications and Services, p.p. 179 – 194, 20101. H. Falaki, R. Mahajan, Sl Kandula
 4. 4. Γιαηί Έξςπνερ Κινηηέρ Σςζκεςέρ; • Η οθόνη διαθέηει ηις ίδιες προδιαγραθές με ένα μόνιηορ Η/Υ • Ο επεξεπγαστήρ καηαναλώνει λιγόηερη ενέργεια με αποηέλεζμα να λειηοσργεί φς δείκηης αποζηολής & λήυης ζημάηφν [2] • Το μικπόυωνο παρέτει ηη δσναηόηηηα, μεηάδοζης & λήυης ηης θφνής • Η συηλής ανάλσζης κάμεπα βινηεοζκοπεί με δσναηόηηηα περίποσ 30 εικόνες ανά δεσηερόλεπηο [2]. Philips G., Felix L., Patel V., Galli L. (2010) “The effectiveness of M-health technologies for improving health and health services: a systematic review protocol”, BMC Research Notes 2010, 3:250
 5. 5. Πλεονεκηήμαηα • Αξιοποίηζη ηηρ διαδικηςακήρ ππόζβαζηρ • Αναβάθμιζη ηυν ςπηπεζιών ςποζηήπιξηρ • Μείυζη ζηα κόζηη μακποππόθεζμα • Μεγαλύηεπη αποηελεζμαηικόηηηα ζηην κλινική ππάξη
 6. 6. Εμπόδια Υλοποίηζηρ • Κόζηορ Υλοποίηζηρ • Ανηίζηαζη ζηην αλλαγή • Πποϋπόθεζη η ςτηλήρ ηασύηηηαρ δικηςακή ππόζβαζη
 7. 7. Παπαδείγμαηα • Web Seminars • Webinar • Online Medical Communities
 8. 8. Σςμπεπάζμαηα • Σηην αξιοποίηζη ηηρ πολύηιμηρ ζςμβολήρ εξειδικεςμένος πποζυπικού μέζυ ηηλεδιάζκετηρ • Σηην έγκαιπη και καηάλληλη ανηιμεηώπιζη • Σηη βεληίυζη ποιόηηηαρ ηηρ παπεσόμενηρ θπονηίδαρ ςγείαρ • Σηη μεηάδοζη ηυν πληποθοπιών
 9. 9. Σαρ εςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ Επωηήζειρ – Παπαηηπήζειρ ?

×