ΚΕΥΆΛΑΙΟ 37Υξηζηίλα Παιηαθνύδε Α3
Α) Η ΑΡΥΑΙ΋ΣΕΡΗ ΚΑΙ Η ΝΕ΋ΣΕΡΗ ΜΟΡΦΉ  ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΙ΢ΜΟΌ ΚΑΙ ΣΟΤ  Ε΢ΧΣΕΡΙ΢ΜΟΌ 
ΠΝΕΤΜΑΣΙ΢Μ΋΢-Ε΢ΨΣΕΡΙ΢Μ΋΢              Αξρατθόο             Πλεπκαηηζκόο• ΋ηη κπνξνύλ λα ηνπο βιά...
ΝΕ΋ΣΕΡΟ΢ ΠΝΕΤΜΑΣΙ΢Μ΋΢-Ε΢ΨΣΕΡΙ΢Μ΋΢  Εκθάληζε ηνλ 19ν αηώλα ζηηο Η.Π.Α  ,επηζηεκνληθνί κέζνδνη.  Πλεπκαηηθά θαηλόκελα ...
Β)ΟΙ ΘΕΨΡΊΕ΢ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΙ΢ΜΟΌ ΚΑΙ ΟΣΡ΋ΠΟ΢ ΕΠΊΣΕΤΞΗ΢ ΣΨΝ ΢Σ΋ΦΨΝ ΣΟΤ  Θεσξίεο Πλεπκαηηζκνύ: Μεηελζάξθσζε  Επηθνηλσλία κε...
Γ) ΔΕΙ΢ΙΔΑΙΜΟΝΊΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΉΧΕΙ΢Δεηζηδαηκνλία  ‘Δείδσ’(θνβνύκαη) + ‘Δαίκσλ’(πλεύκα)           Παιαηόηεξα:   Έλ...
 Δεηζηδαίκνλαο  Καηάινηπν εηδσινιαηξηθώλ, θπξίσο αληηιήςεσλ θαη εζίκσλ. Δεηζηδαηκνλίεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία: Λεπηνκ...
Δ)ΘΈ΢Η ΣΗ΢ ΕΚΚΛΗ΢ΊΑ΢  Αθνζίσζε θαη πίζηε ζε απηά ηα θαηλόκελα   Απνκάθξπλζε από ην Θεό.  Η Εθθιεζία είλαη αληίζεηε ...
  Εθόζνλ ν άλζξσπνο δε ζεσξεί πιένλ σο  ξπζκηζηή ηεο δσήο ηνπ θόζκνπ θαη όιεο ηεο  δεκηνπξγίαο ηελ Πξόλνηα ηνπ Θενύ,...
  Η Εθθιεζία θαηαπνιεκά ηα παξαζξεζθεπηηθά  θαηλόκελα ηνπ Πλεπκαηηζκνύ,ηεο Δεηζηδαηκνλίαο  θαη ησλ πξνιήςεσλ.  Η έ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

δε 37 πνευματισμος δεισιδαιμονία...

733 views

Published on

α3
2012-2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
733
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
193
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

δε 37 πνευματισμος δεισιδαιμονία...

 1. 1. ΚΕΥΆΛΑΙΟ 37Υξηζηίλα Παιηαθνύδε Α3
 2. 2. Α) Η ΑΡΥΑΙ΋ΣΕΡΗ ΚΑΙ Η ΝΕ΋ΣΕΡΗ ΜΟΡΦΉ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΙ΢ΜΟΌ ΚΑΙ ΣΟΤ Ε΢ΧΣΕΡΙ΢ΜΟΌ 
 3. 3. ΠΝΕΤΜΑΣΙ΢Μ΋΢-Ε΢ΨΣΕΡΙ΢Μ΋΢ Αξρατθόο Πλεπκαηηζκόο• ΋ηη κπνξνύλ λα ηνπο βιάςνπλ ή • Απνθξπθηζκόο • ΢ύλδεζε κε ηνλ• Να ηνπο Εζσηεξηζκό • Απνθξπθνινγία βνεζήζνπλ • Εζσηεξηθή Πίζηε ζηα δηάζηαζε πλεύκαηα ησλ Εζσηεξηζκόο λεθξώλ
 4. 4. ΝΕ΋ΣΕΡΟ΢ ΠΝΕΤΜΑΣΙ΢Μ΋΢-Ε΢ΨΣΕΡΙ΢Μ΋΢ Εκθάληζε ηνλ 19ν αηώλα ζηηο Η.Π.Α ,επηζηεκνληθνί κέζνδνη. Πλεπκαηηθά θαηλόκελα  Φπρηθά ή Μεηαςπρηθά. Ίδξπζε Εηαηξείαο Φπρηθώλ Εξεπλώλ ζηελ Ειιάδα ην 1923.
 5. 5. Β)ΟΙ ΘΕΨΡΊΕ΢ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΙ΢ΜΟΌ ΚΑΙ ΟΣΡ΋ΠΟ΢ ΕΠΊΣΕΤΞΗ΢ ΣΨΝ ΢Σ΋ΦΨΝ ΣΟΤ Θεσξίεο Πλεπκαηηζκνύ: Μεηελζάξθσζε Επηθνηλσλία κε πλεύκαηα κέζσ κεζαδόλησλ θαη κέληηνπκ Απνξξίπηεη ηελ ζεόηεηα ηνπ Υξηζηηαληζκνύ Σν θύξην ζηνηρείν ησλ ηειεηώλ: Επίθιεζε πλεπκάησλ λεθξώλ αλζξώπσλ Η αίζζεζε όηη ηα πλεύκαηα είλαη αλώηεξα
 6. 6. Γ) ΔΕΙ΢ΙΔΑΙΜΟΝΊΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΉΧΕΙ΢Δεηζηδαηκνλία  ‘Δείδσ’(θνβνύκαη) + ‘Δαίκσλ’(πλεύκα) Παιαηόηεξα: Έλλνηα ΢εβαζκόο πξνο ηνπο ζενύο Σώξα: Παξάινγνο θόβνο πξνο ην ζείν
 7. 7.  Δεηζηδαίκνλαο  Καηάινηπν εηδσινιαηξηθώλ, θπξίσο αληηιήςεσλ θαη εζίκσλ. Δεηζηδαηκνλίεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία: Λεπηνκέξεηεο ηεο θαζεκεξηλήο Πξνιήςεηο:Δηάθνξα αληηθείκελα(θπιαρηά,γνύξη)
 8. 8. Δ)ΘΈ΢Η ΣΗ΢ ΕΚΚΛΗ΢ΊΑ΢ Αθνζίσζε θαη πίζηε ζε απηά ηα θαηλόκελα  Απνκάθξπλζε από ην Θεό. Η Εθθιεζία είλαη αληίζεηε πξνο ηε δηδαζθαιία ηεο κεηελζάξθσζεο. Με ηελ κεηάλνηα θαη όρη κε κηα θαηλνύξηα γέλλεζε γίλεηαη ν εμαγληζκόο ηεο ςπρήο.
 9. 9.  Εθόζνλ ν άλζξσπνο δε ζεσξεί πιένλ σο ξπζκηζηή ηεο δσήο ηνπ θόζκνπ θαη όιεο ηεο δεκηνπξγίαο ηελ Πξόλνηα ηνπ Θενύ, ε σο θπξίαξρε ησλ άιισλ δπλάκεσλ πίζηε ζενπνηεί ηελ ηύρε θαη πέθηεη ζηε κνηξνιαηξία.
 10. 10.  Η Εθθιεζία θαηαπνιεκά ηα παξαζξεζθεπηηθά θαηλόκελα ηνπ Πλεπκαηηζκνύ,ηεο Δεηζηδαηκνλίαο θαη ησλ πξνιήςεσλ. Η έληαμε ζηελ Εθθιεζία είλαη ε ζύλδεζή καο κε ην πξόζσπν ηνπ Υξηζηνύ. Οπόηε όηαλ έλαο Υξηζηηαλόο πξνζθεύγεη ζε απηά ηα θαηλόκελα απηνκάησο απνκαθξύλεηαη θαη από ηνλ Θεό

×