Rotary presenteras av bk

306 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rotary presenteras av bk

 1. 1. VAD ÄRROTARY? 1
 2. 2. Rotary är en frivilligorganisation som är sammansatt av ledareinom affärsvärld och yrkesliv och som tillhandahållerhumanitära serviceinsatser och bidrar till att skapasamförstånd och fred i världen.Det finns cirka 1,2 miljoner medlemmar i 33 000 Rotaryklubbar imer än 200 länder och geografiska områden. 2
 3. 3. Rotaryklubbar arbetar för att åstadkomma positiva förändringar isamhällen genom många olika humanitära, interkulturella ochutbildande aktiviteter. 3
 4. 4. Historia”Jag kom för att hänga upp min skylt” sa Paul Harris.Året var 1896 och han hade kommit till Chicago för attstarta sin advokatbyrå. Depressionen hade staden i sittgrepp och oärlighet och korruption var vardagsmat. Ide hårda tiderna stod mängder av bostäder ochaffärslokaler tomma. Under sådana omständighetervar det inte lätt att driva företag och därför bjöd hanen kväll in tre vänner till sitt kontor.Där beslöt de tillsammans att starta en klubb för attbättre stå emot det hårda livet i Chicago och för attstödja varandras yrkesverksamhet. 4
 5. 5. De förstamedlemmarnavar Silvester Schiele, kolhandlare,skräddaren Hiram Shorey ochgruvingenjör Gustavus E.Loehr. Detta var den 23 februari 1905 och klubben fick namnetRotary, efter de roterande sammanträdena. Man bestämdeockså att man bara skulle ha en företrädare för varje yrke.När klubben växte tog man ett nytt steg. Man skulle inte baratjäna varandra utan också det samhälle man levde i. Manantog två motton: ”Service above self” och ”He profits mostwho serves the best”. 5
 6. 6. Vårt distrikt heter 2390 (tidigare MalmöhusLän samt Österlen). Det finns 62 klubbar idistriket varav 14 i Malmö. Hör av er till någon klubb om ni önskar komma och hålla Ett föredrag om något du brinner för eller skulle vilja genom- Föra! 6
 7. 7. Rotary arbetadeaktivtmed att starta nya klubbar och etablera sig i nya länder.Vid andra världskrigets början hade man över 200 000medlemmar i 77 länder.Idag finns 1,2 miljoner medlemmar i mer än 26 500 klubbar, enutveckling som knappt ens Paul Harris kunde ha drömt om.Rotarys verksamhet är uppdelad i fyra grenar: Klubbtjänst,yrkestjänst, samhällstjänst och internationell tjänst 7
 8. 8. I Rotary Internationals stadgar kan man läsa om dess syfte, attuppmuntra tjänandet genom att:– lära känna människor.– tillämpa en hög etisk standard i yrkeslivet.– tillämpa tjänandets ideal i sitt dagliga liv och isamhället.– främja internationellt samförstånd och fred. 8
 9. 9. Vad gör Rotaryklubbar?Rotaryklubbar genomför projekt för att åtgärda problem ihemtrakterna och utomlands genom att erbjuda hälsovårdoch medicinsk utrustning, rent vatten, mat, arbetsträning,ungdomsutveckling och utbildning till miljontals människorsom har behov av detta. Exempel på Rotarys fokusområdenär: 9
 10. 10. Polioutrotning - 1985 startade Rotary International PolioPlus -ett program för att vaccinera alla världens barn mot polio.Hittills har Rotary bidragit med mer än 800 miljoner USD ochoräkneliga volontärtimmar, för att skydda över två miljarderbarn i 122 länder.Rotary arbetar för närvarande med att samla in ytterligare200 miljoner USD för att matcha de bidrag på 355 miljonerUSD som tagits emot från Bill & Melinda Gates Foundation förändamålet. 10
 11. 11. Fred – Som en insats för att utbilda morgondagens fredsstiftare ochambassadörer, sponsras upp till 110 världsfredsstipendiater årligenför studier vid ett av åtta universitet för internationella studier i fredoch konfliktlösning. Sedan 2002 har 339 stipendiater från över 75länder deltagit till en kostnad av drygt 23 miljoner USD. 11
 12. 12. Internationell utbildning – Rotary är världens största privatfinansierade källa för internationellastipendier. Varje år tilldelas cirka 1 000 universitetsstuderande Rotary-stipendier för att studera i ett annat land. Rotaryklubbar samordnarockså ett ungdomsutbytesprogram på gymnasienivå som har skickatnästan 8 000 utbytesstudenter utomlands under mellan tre månaderoch ett år. 12
 13. 13. Humanitära projekt– Rotaryklubbar startar tusentals humanitära serviceprojekt varje år.Dessa volontärdrivna projekt inriktas på problem som skaparinstabilitet och utlöser konflikter – svält, fattigdom, dålig hälsa ochanalfabetism 13
 14. 14. Läs- och skrivkunnighet– Rotaryklubbar engagerar sig i kampen mot analfabetism i helavärlden. En unik läs- och skrivkunnighetsmetod som Rotary varitpionjär för, kallad "Concentrated Language Encounter”, har visatsig vara mycket effektiv i resursfattiga u-länder. Metoden var såframgångsrik i Thailand att programmet antogs av thailändskaregeringen för alla landets skolor. 14
 15. 15. Vattenhantering – Rent vatten har stor betydelse och Rotaryklubbar hjälper till attinstallera brunnar och installera vattenrenings- ochdistributionssystem för att öka tillgången till rent dricksvatten särskilt iutvecklingsländerna . 15
 16. 16. Studiegruppsutbytet, GSERotary Foundations studiegruppsutbyte, GSE (Group Study Exchange), är ett unikt kulturellt och yrkesinriktat utbytesprogram för affärs- ochyrkesmänniskor i åldern 25 till 40 år som befinner sig i början av karriären. 16
 17. 17. - Programmet beviljarresebidrag förgrupper som vill göra studiebesök i varandras länder. I fyra tillsex veckor upplever gruppmedlemmarna värdlandets kulturoch institutioner och kan studera hur deras yrke bedrivs i ettannat land, utveckla personliga och yrkesmässiga kontakteroch utbyta idéer.Tag det till er och ansök! 17
 18. 18. Vad är Inner WheelInner Wheel är en parallellorganisation till Rotary som står öppenför kvinnor som har nära anknytning till en rotarian. Organisation,regleverk och målsättning liknar Rotarys. Den första Inner Wheel-klubben bildades 1924 i Manchester, England, i den förstasvenska klubben 1949 i Filipstad. 18
 19. 19. Inner Wheelhar över 100 000 medlemmar i 97 länder och är en av världensstörsta kvinnoföreningar. Inner Wheel driver internationellahjälpprojekt, bl.a. mot narkotika. Man samarbetar med Rotarysläkarbank.I Sverige finns ca 6 700 medlemmar i 147 klubbar. En medlem bärofta Inner Wheel-märket som brosch: det föreställer ett kugghjul medsex ekrar omgivet av ett större hjul med 25 kuggar. Märket harlikheter med Rotarys märke, men är större. 19
 20. 20. Inner Wheelklubbarna iSverigeär sammanförda i 9 distrikt. I varje distrikt finns en styrelse sombestår av klubbdelegater och ett verkställande utskott.Ordförande är distriktspresidenten som i sin tur representerar sittdistrikt i det nationella rådet - Svenska Inner Wheel Rådet (SIWR). 20
 21. 21. Inner Wheels syfte och dessstadgars innebörd ärAtt befordra sann vänskapAtt uppmuntra hjälpsamhetAtt främja internationell förståelse 21
 22. 22. Tack för att ni lyssnat – finner ni något avintresse – gå vidare i molnet och sök!Kram på er alla från Birgitta K 22

×