Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web2 tools galanakis_giorgos

2,431 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Web2 tools galanakis_giorgos

 1. 1. ΑΡΙ΢ΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢ Π.Μ.΢. ΣΜΗΜΑΣΟ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Η WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΑΛΑΝΑΚΗ΢ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ ΑΕΜ: 387 ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟ΢ 2012
 2. 2. WEB SITE DEVELOPMENT• O κάκε χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει ζνα λογαριαςμό και νακαταςκευάςει τον δικό του ιςτότοπο δωρεάν.• O ιςτότοποσ αυτόσ περιλαμβάνει τθ δθμιουργία blogs, photogalleries, guestbook, contant pages και text pages.
 3. 3. SOCIAL NETWORKS (1/3)• O κάκε χριςτθσ μπορεί να εγγραφεί ωσ μζλοσ με το δικό τουονοματεπϊνυμο ι nickname και να ςυνομιλεί με άλλουσφίλουσ του διαδικτυακά είτε μζςω γραπτοφ κειμζνου είτε μζςωvideo chat μζχρι και 9 φίλουσ ταυτόχρονα.• Ζχει ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να παρζχει ευελιξία απόςυςκευζσ smartphones ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να ςυνδζεταιαπό οποιοδιποτε ςθμείο με τθν εφαρμογι, να αναηθτεί ζναςθμείο ενδιαφζροντοσ, να μοιράηεται φωτογραφίεσ και ναπραγματοποιεί ομαδικζσ ςυνομιλίεσ.
 4. 4. SOCIAL NETWORKS (2/3) • Οι χριςτεσ μποροφν να εκδθλϊςουν τθν αρεςκεία τουσ για διάφορα είδθ ψυχαγωγίασ όπωσ τθλεοπτικζσ εκπομπζσ, ταινίεσ, μουςικθ, βιβλία κ.α. • O κάκε χριςτθσ μπορεί να ςχολιάηει τα διαφορα είδθ ψυχαγωγίασ ςτα οποία ςυμμετζχει ι να βλζπει τισ προτιμιςεισ των φίλων του αλλά και άλλων χρθςτϊν για το κάκε είδοσ. • Επίςθσ μπορεί να λαμβάνει νζεσ προτάςεισ ψυχαγωγίασ ι ανανεϊςεισ των προτιμιςεων του κερδίηοντασ επιπλζον οφζλθ απο τισ αγαπθμζνεσ του ταινίεσ ι εκπομπζσ.
 5. 5. SOCIAL NETWORKS (3/3)• Επικεντρϊνεται κυρίωσ πάνω ςε ειδθςεογραφικό περιεχόμενο.• Επιτρζπει ςτα μζλθ του να ςχολιάηουν ςε κακθμερινι βάςθ ειδιςεισ καιάρκρα από διάφορεσ ιςτοςελίδεσ.• Σο ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό που το κάνει να ξεχωρίηει είναι ότι θεμφάνιςθ των πλθροφοριϊν-ειδιςεων δίνεται με μια χιουμοριςτικιδιάκεςθ.
 6. 6. MULTIPLE FILE SHARING DEVICES (1/2)• Ο χριςτθσ κα πρζπει να ςυνδεκεί ςτθν εφαρμογι και ναδθμιουργιςει δικό του λογαριαςμό ϊςτε να μπορεί να διαμοιράηειαρχεία.• Σο sendspace wizard υποςτθρίηεται από υπολογιςτζσ Windows, Macκαι Linux ενϊ ο χριςτθσ μπορεί να ανεβάηει πολλαπλά αρχείαεφκολα με ζνα drag and drop, να ςτζλνει link αρχείων ςε άλλουσχριςτεσ μζςω email, να προςκζτει μια μικρι περιγραφι ςτα αρχείατου πριν το ανζβαςμα και να τα διαχειρίηεται on-line δθμιουργϊντασφακζλουσ.• Η εφαρμογι παρζχεται και για smartphones.
 7. 7. MULTIPLE FILE SHARING DEVICES (2/2) • Είναι μια web-based υπθρεςία που μασ επιτρζπει να ςτζλνουμε μεγάλα αρχεία ςε κάποιον χριςτθ χωρίσ να ζχουμε τον περιοριςμό των emails. • Σα αρχεία κρυπτογραφοφνται κατά τθ μεταφορά παρζχοντασ ζτςι ζναν απλό, γριγορο και αςφαλζςτερο τρόπο μετάδοςθσ.
 8. 8. PHOTO/VIDEO SHARING TOOLS(1/2)• Ο χριςτθσ μπορεί να ςυνδεκεί ςτθν υπθρεςία δθμιουργϊντασ είτεζναν λογαριαςμό δικό του είτε μζςω του λογαριαςμοφ του ςτο Twitter.• ΢τον κάκε χριςτθ επιτρζπεται να ανεβάηει εικόνεσ, βίντεο, ναπροςκζτει μια ετικζτα ςτο κάκε αρχείο, να ςυνομιλεί με άλλουσ φίλουστου και να ενθμερϊνει τθν κατάςταςθ του.
 9. 9. PHOTO/VIDEO SHARING TOOLS(2/2) • Ο κάκε χριςτθσ μπορεί να ζχει το δικό του προςωπικό album ςτο λογαριαςμό του και να το διαμοιράηεται γριγορα μζςω Facebook, Twitter με τουσ φίλουσ του. • Επίςθσ θ εφαρμογι διατίκεται και για ςυςκευζσ smartphones όπου δίνεται θ δυνατότθτα τθσ άμεςθσ ενθμζρωςθσ του προςωπικοφ album του χριςτθ με καινοφργιεσ εικόνεσ. • O χριςτθσ μπορεί να βελτιϊνει και να επεξεργάηεται τισ φωτογραφίεσ του προςκζτοντασ ειδικά φίλτρα μορφοποίθςθσ.
 10. 10. AUDIO TOOLS (1/3)• Ο χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει το δικό του μουςικό group ϊςτε ναδιανζμει, να επεξεργάηεται και να ενθμερϊνει τα τραγοφδια του. Επίςθσμπορεί να ςυμμετζχει ςε διάφορουσ μουςικοφσ διαγωνιςμοφσ ι ναδθμιουργιςει τον δικό του ϊςτε να ςυμμετζχουν και άλλοι χριςτεσ.• Τπάρχει θ δυνατότθτα ςε κάποιον χριςτθ που ακοφει ζνα τραγοφδι ναπροςκζςει μια ετικζτα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο του τραγουδιοφ ϊςτενα κάνει κάποιο ςχόλιο για τθ μελωδία ι το ςτίχο του.• Δεν υπάρχει όριο ςτο μζγεκοσ του αρχείου ιχου ενϊ ο χριςτθσ μπορεί μζςααπο το λογαριςμό του να ςυνδεκεί και με άλλα κοινωνικά δίκτυα όπωσ τοFacebook, το MySpace και το Twitter.
 11. 11. AUDIO TOOLS (2/3) • Παρζχει μουςικι ςε ψθφιακι μορφι κακϊσ και οριςμζνα εργαλεία ανακάλυψθσ μουςικισ φτιαγμζνα για Djs. • Επίςθσ οι παραγωγοί μποροφν να δθμιουργοφν τα δικά τουσ εργαλεία ϊςτε να τα διαμοιράηονται με άλλουσ ςυναδζλφουσ τουσ. • Οι μορφζσ αρχείων ιχου που υποςτθρίηει είναι τα: mp3, wav και aiff.
 12. 12. AUDIO TOOLS (3/3)• Η περιιγθςθ των κομματιϊν μπορεί να γίνει με βάςθ τον καλλιτζχνθ, τον δίςκο,το είδοσ μουςικισ ι και μζςα από τθν προκακοριςμζνθ playlist.• Οι χριςτεσ μποροφν να δθμιουργοφν δικζσ τουσ playlists και να τισδιαμοιράηονται ι να τισ επεξεργάηονται με άλλουσ χριςτεσ.• Η δθμιουργία των αυτόνομων playlists γίνεται ςε ςυνεργαςία με το Last.fm όπουοι χριςτεσ μποροφν να ςτζλνουν τραγοφδια απο το spotify ςτον λογαριαςμό τουσςτο last.fm επιτρζποντασ ςτουσ χριςτεσ να βλζπουν ποιοί καλλιτζχνεσ ιτραγοφδια είναι περιςςότερο δθμοφιλι.
 13. 13. IMAGE PROCESSING TOOLS • Είναι ζνα δωρεάν on-line εργαλείο για επεξεργαςία εικόνασ. • Παρζχει μια πλθκϊρα υπθρεςιϊν για ρετουςάριςμα, βελτίωςθ φωτεινότθτασ, προςκικθ ειδικϊν εφζ, δθμιουργία ευχετιριων καρτϊν και δθμιουργία cartoon. • Μζςα από το site δίνεται θ δυνατότθτα να διαμοιράςουμε τισ φωτογραφίεσ μασ μζςω Facebook, Twitter και VKontakte.
 14. 14. MASH UP & RSS & ALERTS (1/2) • Σο dapper είναι ζνα on-line mashup εργαλείο το οποίο κακιςτά δυνατι τθ μετατροπι και επαναχρθςιμοποίθςθ οποιωνδιποτε πθγϊν πλθροφοριϊν του Web. • Σο περιβάλλον διεπαφισ είναι πολφ εφκολο ςτθ χριςθ και με εξαίρεςθ κάποιεσ δφςχρθςτεσ περιοχζσ προςφζρει ζνα ςφνολο εργαλείων τελικοφ χριςτθ για τθν διαςφνδεςθ υφιςτάμενων υπθρεςιϊν ςε νζεσ υπθρεςίεσ. • Επιπλζον υποςτθρίηει με άριςτο τρόπο μία απελευκζρωςθ ςτα δεδομζνα τα οποία κζλουμε να προςπελάςουμε κακιςτϊντασ εφκολθ τθν ενςωμάτωςθ τουσ ςτθν Web εφαρμογι μασ.
 15. 15. MASH UP & RSS & ALERTS (2/2) • Σο twitter feed είναι ζνα βοθκθτικό πρόγραμμα το οποίο μασ επιτρζπει να εμπλουτίηουμε το περιεχόμενο μασ ςτο Twitter, ςτο Facebook και ςε άλλεσ πλατφόρμεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ. • Μ’ αυτόν τον τρόπο θ πλθροφορία μεταδίδεται ευκολότερα ςτο ευρφ κοινό και μποροφμε να παρακολουκοφμε τθν πορεία και τθν εξζλιξθ τθσ μζςα από διάφορα ςτατιςτικά ςτοιχεία πραγματικοφ χρόνου. • Λαμβάνει τθν RSS πλθροφορία μασ και τθν προωκεί ςτα κοινωνικά δίκτυα τθσ επιλογισ μασ (Twitter, Facebook, Linkedin).
 16. 16. PHOTOQUIZ DEVELOPMENT • Είναι ζνα on-line εργαλείο για τθ δθμιουργία quiz το οποίο μασ επιτρζπει να διαχειριηόμαςτε ανά κατθγορία τα quiz που κζλουμε να δθμιουργιςουμε, να προςκζςουμε πολυμεςικά αρχεία ςτισ ερωτιςεισ μασ, να επιτρζπουμε ςτουσ μακθτζσ να ςυμπλθρϊνουν και να επανεξετάηουν το quiz που τουσ ζχουμε δϊςει και μετά τθν ολοκλιρωςθ του να μποροφν να βλζπουν αυτόματα τον βακμό τουσ. • Επιπλζον το εργαλείο παρζχει τθ δυνατότθτα να δθμιουργοφμε quiz ςε οποιαδιποτε γλϊςςα επικυμοφμε και να τα ανταλλάηουμε με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ χρθςιμοποιϊντασ ζνα quiz id.

×