΢ΦΟΛΙΚΗ
ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ
«μαθησικέρ υψνέρ»
ΓΤΜΝΑ΢ΙΟY ΣΛ
ΜΟ΢ΦΟΦΨΡΙΟΤ ΛΑΜΙΑ΢
Β‟ σάξη γτμναςίοτ
Γ‟ σάξη γτμναςίοτ
σεόφορ 2
Σεόφορ ππ...
2
Ο αθλησιςμϋρ
Ανσιμεσύπιςη σψν ευήβψν απϋ
σοτρ γονείρ σοτρ
Κοπή σηρ πίσαρ
Σςικνοπέμπση
Καθαπή Δετσέπα
Καπναβάλι ςσο εξψσε...
3
Οαθλησιςμϋρ, σα ςποπ και σο
παιγνίδι είναι για σα παιδιά έναρ
σπϋπορ ϋφι μϋνο για να εξαςκηθοόν
και να αναπσόξοτν
νέερ.....
4
γονείρ θα ππέπει να διδάξοτν ςσα
παιδιά σοτρ.
Η ςημαςία για ση ςψμασική και
χτφική τγεία σοτ παιδιοό σοτ
φπϋνοτ ποτ αυιε...
5
1878: Οι διαισησέρ φπηςιμοποιοόν
ςυτπίφσπερ, ενύ ςσο γήπεδο
Bramall Lane διεξάγεσαι για ππύση
υοπά παιφνίδι τπϋ σο υψρ σ...
6
Η Ι΢ΣΟΡΙΚΗ ΝΙΚΗ ΣΟΤ
ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ
Μία απϋ σηρ μεγαλόσεπερ
ετπψπαωκέρ βπαδιέρ σοτ
Ολτμπιακοό κασέληξε ςε θπίαμβο
2-0 επί σηρ...
7
τπεππολόσιμοτρ βαθμοόρ ςσην
ειδική βαθμολογία σηρ UEFA.
Έυσαςε ςτνολικά ςσοτρ 33.600 και
εδπαιύνεσαι ςση δψδέκαση θέςη,
...
8
εμυάνιςη σοτ αθλήμασορ σηρ
ςκοποβολήρ ςσοτρ Ολτμπιακοόρ
αγύνερ, έυεπε και σην Ελλάδα ςε
πλεονεκσική θέςη ποτ ουείλει σην...
9
Νίκορ Ματπομμάσηρ: Απϋ σον
ππύσο μοτ αγύνα σο 1999 μπήκα
ςσην Α‟ κασηγοπία ςσο skeet
ανδπύν. Σο 2005 μπήκα ςσην
Εθνική Ο...
10
Issf.gr: Νίκο ςοτ ετφϋμαςσε καλή
επιστφία ςσο πποςεφέρ Grand Prix
αλλά και ςσοτρ Ολτμπιακοόρ
αγύνερ ποτ με μεγάλη πεπηυ...
11
Ανσιμεσύπιςη σψν ευήβψν
απϋ σοτρ γονείρ σοτρ
Απϋ σα πιο ςτφνά υαινϋμενα ποτ
παπασηποόνσαι ςσην ευηβεία;
΢ίγοτπα δεν είμ...
12
να σο κάνοτμε ππέπει να κϋχοτμε
και λίγο κίνηςη, να δοόμε σι
πεπνάει βπε παιδί μοτ, σα αγϋπια
είμαι ςίγοτπορ ϋσι θα κασ...
13
ςτζησήςοτμε κάσι πολό απλϋ ςαν
άνθπψποι , ϋπψρ για σην
θεμελιύδηρ αποπία να βγψ ςήμεπα
ςσιρ 8 ή ςσιρ 9 και απφίζει η μη...
14
σην ευηβεία. Υαινϋμενο σο οποίο
είναι εξαιπεσικά πεπίπλοκο και
ανεξήγησο.
Σο ςτνσακσϋπαιδο,
Βαςίληρ Αγγελϋγιαννορ
15
ΒΑ΢ΙΛΟΠΙΣΑ 2014
Βαςιλϋπισα ονομάζεσαι η πίσα ποτ
παπαςκετάζεσαι ςε οπιςμένερ
φύπερ απϋ σοτρ φπιςσιανοόρ
παπαμονέρ σηρ Π...
16
Σ΢ΙΚΝΟΠΕΜΠΣΗ
Η Σςικνοπέμπση είναι μια εσήςια
σελεσή, σηρ οποίαρ η απφή φάνεσαι
μέςα ςσοτρ αιύνερ. Η ημέπα ποτ
σπύγεσαι ...
17
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΤΣΕΡΑ
Με σην Καθαπά Δετσέπα ξεκινά η
΢απακοςσή για σην Οπθϋδοξη
εκκληςία, ενύ σατσϋφπονα ςημάνει
σο σέλορ σψν ...
18
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A
%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%A
C_%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE
%AD%CF%81%CE%B1
ΦΑΝΣΖΗ ...
19
εκδήλψςηρ και η έμπνετςη σην
ανάπστξηρ.
Βενεσία
Σο Καπναβάλι σηρ Βενεσίαρ
ςφεσίζεσαι άμεςα με σιρ
Βενεσςιάνικερ μάςκερ....
20
ΠΑ΢ΦΑ
Σο Πάςφα είναι η μεγαλόσεπη
γιοπσή σηρ Φπιςσιανοςόνηρ.
H πένθιμη ασμϋςυαιπα σηρ
Μεγάληρ Εβδομάδαρ και η φαπά
ποτ ...
21
αναπαπιςσάνεσαι ξανά η
΢σαόπψςη. Αυοό σελειύςοτν σα 12
Εταγγέλια, κοπέλερ αναλαμβάνοτν
να ςσολίςοτν σον Επισάυιο με
γιπ...
22
ΜΕΓΑΛΟ ΢ΑΒΒΑΣΟ
Σο Μεγάλο ΢άββασο οι πιςσοί
πποεσοιμάζονσαι για σο φαπμϋςτνο
μήντμα σηρ Ανάςσαςηρ. Σο βπάδτ
σηρ ίδιαρ ημ...
23
4. Οι ιδιαίσεπερ ςτνθήκερ
ςτνσήπηςηρ και φπήςηρ.
5. Σο ϋνομα ή η εμποπική επψντμία
και η διεόθτνςη σοτ παπαςκεταςσή
ή σ...
24
" Θεπμοπόλερ "
Θεπμοπόλερ σο πιο μικπϋ
αλλά και σο πιο ξακοτςσϋ μέπορ
ίςψρ ςε ϋλο σον πλανήση .
Οι Θεπμοπόλερ είναι ένα...
25
ςτμπολεμιςσέρ σοτ οι απφαίοι
έςσηςαν μνημείο με φαπαγμένο
πάνψ σοτ σο γνψςσϋ επίγπαμμα
σοτ ΢ιμψνίδη.
«'Ώ ξείν , 'αγγέλε...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

σχολική εφημερίδα "μαθητικές φωνές"

651 views

Published on

2ο τεύχος της σχολικής εφημερίδας του Γυμνασίου ΛΤ Μοσχοχωρίου

Published in: Education
 • Be the first to comment

σχολική εφημερίδα "μαθητικές φωνές"

 1. 1. ΢ΦΟΛΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ «μαθησικέρ υψνέρ» ΓΤΜΝΑ΢ΙΟY ΣΛ ΜΟ΢ΦΟΦΨΡΙΟΤ ΛΑΜΙΑ΢ Β‟ σάξη γτμναςίοτ Γ‟ σάξη γτμναςίοτ σεόφορ 2 Σεόφορ ππύσο
 2. 2. 2 Ο αθλησιςμϋρ Ανσιμεσύπιςη σψν ευήβψν απϋ σοτρ γονείρ σοτρ Κοπή σηρ πίσαρ Σςικνοπέμπση Καθαπή Δετσέπα Καπναβάλι ςσο εξψσεπικϋ Πάςφα Θεπμοπόλερ ΢ελίδα:3-10 ΢ελίδα : 11-14 ΢ελίδα :15 ΢ελίδα:16 ΢ελίδα:17 ΢ελίδα:18-19 ΢ελίδα:20-23 ΢ελίδα:24-25
 3. 3. 3 Οαθλησιςμϋρ, σα ςποπ και σο παιγνίδι είναι για σα παιδιά έναρ σπϋπορ ϋφι μϋνο για να εξαςκηθοόν και να αναπσόξοτν νέερ...ςψμασικέρ ικανϋσησερ αλλά και για να κάνοτν νέοτρ υίλοτρ, να μάθοτν να είναι μέλη μιαρ ομάδαρ, να χτφαγψγοόνσαι και να βελσιύςοτν σο αίςθημα ατσοπεποίθηςήρ σοτρ. Οι γονείρ θα ππέπει να μεπιμνοόν, για να μποποόν σα παιδιά σοτρ να έφοτν σην ετκαιπία να ςτμμεσέφοτν ςε αθλησικέρ δπαςσηπιϋσησερ ή ςε κάποιο ςποπ. Οι ςτνήθειερ ποτ θα αποκσήςοτν σα παιδιά δια μέςοτ μιαρ τγιοόρ απαςφϋληςηρ ςε ένα άθλημα ή ςε ένα ςποπ, θα σα ςτνοδεόοτν ςε ϋλη σοτρ ση ζψή. Οι γονείρ θα ππέπει να κοισάξοτν σο θέμα σηρ ςτμμεσοφήρ σψν παιδιύν σοτρ ςε αθλήμασα ή ςε ςποπ με πποςοφή. Θα ππέπει να σα ενθαππόνοτν και να σα βοηθοόν για να λαμβάνοτν μέπορ ςε σέσοιερ δπαςσηπιϋσησερ. Είναι, επίςηρ, καλϋ να πηγαίνοτν και οι ίδιοι να παπακολοτθοόν ατσϋ ποτ κάνοτν σα παιδιά σοτρ, να ςφολιάζοτν ση ςτγκεκπιμένη αθλησική δπαςσηπιϋσησα σοτρ και να σοτρ δίνοτν κάθε μοπυή τποςσήπιξηρ. ΢ε πεπίπσψςη ποτ σα παιδιά λαμβάνοτν μέπορ ςε αγύνερ είσε μϋνα σοτρ είσε μέςα ςσα πλαίςια μιαρ ομάδαρ, θα ππέπει να σα βοηθοόν να έφοτν λογικέρ πποςδοκίερ για σα αποσελέςμασα και ςε πεπίπσψςη αποστφιύν να σα βοηθοόν να ανσεπεξέπφονσαι. Οι πποςδοκίερ ποτ έφοτν οι γονείρ για σην εξέλιξη και σιρ επιστφίερ σοτ παιδιοό θα ππέπει να διασηποόνσαι ςε πεαλιςσικά επίπεδα. Σο άθλημα και σο ςποπ θα ππέπει να διασηπήςοτν και σον χτφαγψγικϋ φαπακσήπα για σο παιδί και ϋφι να κασαςσοόν μια επιππϋςθεση πηγή χτφικήρ εξοτθένψςηρ. Παπάλληλα, οι ςτμβοτλέρ σψν γονιύν θα ππέπει να καλόπσοτν και σον σομέα σηρ ςψςσήρ ςτμπεπιυοπάρ σοτ παιδιοό μέςα ςση δική σοτ ομάδα αλλά και ςαν θεασήρ ή ςαν οπαδϋρ σηρ ομάδαρ σοτ. Ο ςεβαςμϋρ ππορ σοτρ ςτμπαίκσερ σοτ παιδιοό, η διασήπηςη σηρ χτφπαιμίαρ σοτ σϋςο ςε καλέρ αλλά και ςε κακέρ ςσιγμέρ ςτμπεπιλαμβάνονσαι μεσαξό σψν βαςικύν αξιύν ποτ οι
 4. 4. 4 γονείρ θα ππέπει να διδάξοτν ςσα παιδιά σοτρ. Η ςημαςία για ση ςψμασική και χτφική τγεία σοτ παιδιοό σοτ φπϋνοτ ποτ αυιεπύνει ατσϋ και εςείρ ςσιρ εν λϋγψ δπαςσηπιϋσησερ είναι μεγάλη. Οι επιδπάςειρ ποτ πποκόπσοτν θα διαπκοόν για ολϋκληπη ση ζψή σοτ παιδιοό. ΢ίγοτπα για σοτρ γονείρ οι ύπερ ποτ απαισοόνσαι για σην οπγάνψςη σψν αθλησικύν δπαςσηπιοσήσψν σοτ παιδιοό είναι ακϋμη ένα υοπσίο για σο βεβαπημένο ππϋγπαμμά σοτρ. ΢ίγοτπα πιθανϋν να επηπεάζει σον σπϋπο επγαςίαρ σοτρ. ΋μψρ η επένδτςη ατσή ςε φπϋνο ππέπει να γίνει λϋγψ σψν ετεπγεσημάσψν ποτ πποκόπσοτν για ϋλη ση ζψή σοτ παιδιοό. Πηγή www.achilleas.com.cy Μοτσςύκορ Κψνςσανσίνορ Ηεξέλιξη σοτ ποδοςυαίποτ και σψν κανϋνψν σοτ. Σο ποδϋςυαιπο είναι ένα απϋ σα πιο ςημανσικά μέπη σοτ αθλησιςμοό, καθύρ και σο παλιϋσεπο άθλημα. Θεψπείσαι ενδιαυέπον απϋ σοτρ πεπιςςϋσεποτρ, κτπίψρ απϋ σο ανσπικϋ υόλο. Λϋγψ σηρ μεγάληρ ιςσοπίαρ, δεν ήσαν λίγερ οι υοπέρ ποτ οι κανονιςμοί άλλαξαν. Αναλτσικά... 1863: ΢ε μια ςτνάνσηςη ςσο Λονδίνο δημιοτπγήθηκε η (FA) ομοςπονδία ποδοςυαίποτ. Μεπικοί υοισησέρ απϋ σο πανεπιςσήμιο σοτ Κέιμππισζ έθεςαν σοτρ κανϋνερ σο 1840 και έσςι ατσοί ξαναγπάυσηκαν για να παπέφοτν σο ππύσο ενιαίο ςόςσημα κανονιςμύν ςσην ιςσοπία σοτ ποδοςυαίποτ. 1869: Ειςάγονσαι ςσο παιφνίδι σα ελεόθεπα φστπήμασα, ενύ σο 1872 μπήκαν ςσο παιφνίδι σα κϋπνεπ. 1875: Σο σέπμα αποκσά οπιζϋνσιο δοκάπι ανσικαθιςσύνσαρ σην σαινία ψρ σο μέςο ποτ ςημασοδοσεί σην κοπτυή σοτ.
 5. 5. 5 1878: Οι διαισησέρ φπηςιμοποιοόν ςυτπίφσπερ, ενύ ςσο γήπεδο Bramall Lane διεξάγεσαι για ππύση υοπά παιφνίδι τπϋ σο υψρ σψν πποβολέψν. 1882: Οι ποδοςυαιπικέρ ομοςπονδίερ σηρ Μ. Βπεσανίαρ ενοποίηςαν σοτρ κανϋνερ σοτρ και ςφημάσιςαν σο Διεθνέρ Ποδοςυαιπικϋ ΢τμβοόλιο, σο ϋπγανο ποτ καθοπίζει σοτρ κανϋνερ σοτ παιφνιδιοό. 1891: Σϋσε ξεκίνηςαν να εκσελοόνσαι πέναλσι, να μπαίνοτν δίφστα ςσα σέπμασα και να επισπέπεσαι ο διαισησήρ να είναι ςσον αγψνιςσικϋ φύπο κασά ση διάπκεια σοτ. 1902: Η μεγάλη πεπιοφή είναι πλέον γεγονϋρ καθύρ απουαςίςσηκε σα πέναλσι να δίνονσαι για υάοτλ ενσϋρ ατσήρ. Μαζί και η μικπή πεπιοφή, ενύ σο ημικόκλιο εκσϋρ πεπιοφήρ φπειάςσηκε να πεπάςοτν 35 φπϋνια για να ειςαφθεί. 1912: Απαγοπεόσηκε οι σεπμασουόλακερ να πιάνοτν σην μπάλα εκσϋρ πεπιοφήρ. 1925: Ο νϋμορ σοτ ουςάινσ είναι γεγονϋρ. 1958: Για ππύση υοπά επισπέπονσαι αλλαγέρ, έςσψ και μϋνο για σπατμασιςμένοτρ ποδοςυαιπιςσέρ. 1970: Ειςάγονσαι η κίσπινη και η κϋκκινη κάπσα ςσο Μοτνσιάλ σοτ 1970. 1990: Αλλάζει ο νϋμορ σοτ ουςάινσ τπέπ σοτ επισιθέμενοτ, ο οποίορ πλέον σύπα είναι ενσϋρ παιφνιδιοό (inside) αν είναι ςσην ίδια ετθεία με σον σελετσαίο αμτνϋμενο. 1992: Οι σεπμασουόλακερ απαγοπεόσηκε να πιάνοτν ση μπάλα, αν έναρ αμτνσικϋρ σοτρ ση γτπίςει πίςψ με σο πϋδι. 1994: Ειςήφθηκε η σεφνική πεπιοφή, εκεί δηλαδή ποτ μποπεί να κινείσαι ο πποπονησήρ και να δίνει ενσολέρ ςση διάπκεια σοτ αγύνα. 1995: Ένσαξη σοτ 4οτ διαισησή ςσοτρ κανονιςμοόρ. Νακάκηρ Γιύπγορ
 6. 6. 6 Η Ι΢ΣΟΡΙΚΗ ΝΙΚΗ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ Μία απϋ σηρ μεγαλόσεπερ ετπψπαωκέρ βπαδιέρ σοτ Ολτμπιακοό κασέληξε ςε θπίαμβο 2-0 επί σηρ Μάνσςεςσεπ Γιοτνάισενσ ςσο "Γ. Καπαωςκάκηρ" για ση υάςη σψν 16 σοτ Champions League. Οι νσαμπλοόφοι Ελλάδαρ ήσαν κασαπληκσικοί με ηγέση (και ςκϋπεπ) σον Αλεφάνσπο Νσομίνγκερ, δεν άυηςαν σοτρ Άγγλοτρ να αναπνεόςοτν και με σο πανέμοπυο γκολ σοτ Σζϋελ Κάμπελ ςσο 2ο ημίφπονο πήπαν σο απϋλτσο πποβάδιςμα ππϋκπιςηρ ςσα πποημισελικά. Η ππύση ήσσα σηρ Μάνσςεςσεπ Γιοτνάισενσ ςσην ιςσοπία σηρ απϋ ελληνική ομάδα και η ππύση σοτ Ολτμπιακοό απένανσι ςσοτρ "κϋκκινοτρ διαβϋλοτρ" (μεσά απϋ 4 ήσσερ ςε ιςάπιθμα μασρ) δεν ήσαν δτνασϋν να μην σαπακοτνήςει ϋλη σην ποδοςυαιπική Ετπύπη. ΢ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H φύπα μαρ μεσά σον θπίαμβο σοτ Ολτμπιακοό επί σηρ Μάνσςεςσεπ Γιοτνάισενσ πήπε 400
 7. 7. 7 τπεππολόσιμοτρ βαθμοόρ ςσην ειδική βαθμολογία σηρ UEFA. Έυσαςε ςτνολικά ςσοτρ 33.600 και εδπαιύνεσαι ςση δψδέκαση θέςη, καθύρ πλέον απέφει 1975 απϋ σην 13η Ελβεσία (31.625), ενύ πληςίαςε σην ενδέκαση Σοτπκία, η οποία έφει 34.000. Να ςημειύςοτμε ϋσι, ςε πεπίπσψςη ποτ η Ελλάδα φάςει σην 12η θέςη απϋ σην ςεζϋν 2015/16 θα φάςει σην απετθείαρ θέςη ςσοτρ ομίλοτρ σοτ Champions League για σην ππψσαθλήσπια ομάδα σηρ φύπαρ. Αναλτσικά η κασάσαξη: 1. Ιςπανία 89.570 (6/7) 2. Αγγλία 82.463 (6/7) 3. Γεπμανία 80.212 (5/7) 4. Ισαλία 63.938 (5/6) 5. Ποπσογαλία 58.466 (2/6) 6. Γαλλία 54.833 (2/6) 7. Ρψςία 46.165 (3/6) 8. Ολλανδία 43.749 (2/6) 9. Οτκπανία 40.799 (4/6) 10. Βέλγιο 36.300 (1/5) 11. Σοτπκία 34.000 (2/5) 12. Ελλάδα 33.600 (2/5) 13. Ελβεσία 31.625 (1/5) 14. Ατςσπία 30.325 (1/5) 15. Σςεφία 28.100 (2/4) 16. Ροτμανία 27.257 (0/4) 17. Ιςπαήλ 26.875 (1/4) 18. Κόππορ 23.250 (0/4) 19. Δανία 21.100 (1/5)20. Η ΢ΚΟΠΟΒΟΛΗ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ςκοποβολή είναι ένα άθλημα, ποτ έφει σιρ πίζερ σοτ βαθιά απϋ σα πποωςσοπικά φπϋνια. Βαςική αυοπμή για σην ανάπστξή σηρ ήσαν η ανάγκη σοτ ανθπύποτ ππορ επιβίψςη, ιδιαίσεπα ςσα πποωςσοπικά φπϋνια, για σο κτνήγι σψν θηπαμάσψν σοτ. Για να είναι λοιπϋν αποσελεςμασικϋρ ςσο κτνήγι, έππεπε με κάποιο σπϋπο να εκπαιδεόεσαι και να ςτνηθίζει σο ϋπλο σοτ, ϋπψρ ατσϋ εκυπάζεσαι με σην πάποδο σοτ φπϋνοτ και σην ςτμβολή σηρ σεφνολογίαρ. ΢σην ςόγφπονη μοπυή σοτ αθλήμασορ, αποκλειςσικϋ πϋλο για σην μεσέπεισα εξέλιξή σοτ έπαιξε σο γεγονϋρ ϋσι η ςκοποβολή μπήκε ςσο ππϋγπαμμα σψν Ολτμπιακύν αγύνψν σο 1896. Η ππύση
 8. 8. 8 εμυάνιςη σοτ αθλήμασορ σηρ ςκοποβολήρ ςσοτρ Ολτμπιακοόρ αγύνερ, έυεπε και σην Ελλάδα ςε πλεονεκσική θέςη ποτ ουείλει σην ελετθεπία σηρ ςσα ϋπλα. Η ςόγφπονη πλέον ςκοποβολή φψπίζεσαι ςε δόο μεγάλερ κασηγοπίερ και παπάλληλα ςε δόο μεγάλερ ομοςπονδίερ. Η σοξοβολία εκπποςψπείσαι απϋ σην Ελληνική Υίλαθλο Ομοςπονδία Σοξοβολίαρ (Ε.Υ.Ο.Σ.) ενύ σα αεποβϋλα και πτποβϋλα ϋπλα απϋ σην ΢κοπετσική Ομοςπονδία Ελλάδορ (΢Κ.Ο.Ε.).Η ςκοποβολή είναι πλοόςια ςε αγψνίςμασα, με σην πλειοχηυία σοτρ να είναι Ολτμπιακά και εκπποςψποόνσαι ιεπαπφικά απϋ διεθνείρ ομοςπονδίερ. ΕΝΑ΢ ΑΠΟ ΣΟΤ΢ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟΤ΢ ΕΛΛΗΝΕ΢ ΢ΚΟΠΕΤΣΕ΢ ΢τνένσετξη απϋ σην ISSF(International Shooting Sports & Sporting Clays Fans of Greece) ςσον μεγάλο έλληνα ππψσαθλησή Νικϋλαο Ματπομάση : Νίκορ Ματπομάσηρ: Απφικά, θα ήθελα να ετφαπιςσήςψ σο www.issf.gr για σην ετκαιπία ατσήρ σηρ ςτνένσετξηρ. Ελπίζψ οι πποςπάθειερ ςαρ για σην πποβολή σψν αθλημάσψν σηρ ςκοποβολήρ να ατξηθεί κασά σο μέγιςσο δτνασϋ. Και ατσϋ για να επισετφθεί ππέπει να βάλοτμε ϋλοι απο ενα λιθαπάκι βοήθειαρ. Issf.gr : ΢ε ετφαπιςσοόμε πολό, μαρ σιμά η ανσαπϋκπιςη ςοτ και ελπίζοτμε να ακολοτθήςοτν και άλλοι για σο καλϋ σψν αθλημάσψν. Νίκο πϋσε ξεκίνηςερ σην ςκοποβολή; Νίκορ Ματπομάσηρ: Απϋ πολό μικπή ηλικία είφα σπέλα με σο κτνήγι, σα ϋπλα και σην ςκοποβολή. Μοτ άπεςε πολό να πεστφαίνψ διαυϋποτρ ςσϋφοτρ με οποιοτδήποσε σόποτ ϋπλο και αν είφα, απϋ ςυενσϋνα, φειποποίησο σϋξο, μέφπι αεποβϋλο κλπ. Ξεκίνηςα ςκοποβολή ϋσαν ήμοτν 17 φπονύν. Ππύσο επέθιςμα ποτ με οδήγηςε ςσοτρ φύποτρ σψν ςκοπετσηπίψν, ήσαν οι βινσεοσαινίερ σοτ Γιάννη Λοβέπδοτ, ποτ είφαν θέμα σο κτνήγι και σην ςκοποβολή. Σα ππύσα μοτ βήμασα σα έκανα πίφνονσαρ sporting για δόο φπϋνια και μεσά ςτνέφιςα πίφνονσαρ skeet κάσψ απϋ σην καθοδήγηςη σοτ Γιάννη Λοβέπδοτ, ο οποίορ είναι πποπονησήρ μοτ μέφπι και ςήμεπα. Issf.gr : Πϋσε ήπθαν οι ππύσερ νίκερ, μεσάλλια;
 9. 9. 9 Νίκορ Ματπομμάσηρ: Απϋ σον ππύσο μοτ αγύνα σο 1999 μπήκα ςσην Α‟ κασηγοπία ςσο skeet ανδπύν. Σο 2005 μπήκα ςσην Εθνική Ομάδα, μεσά ση νίκη μοτ ςσοτρ Πανελληνίοτρ σηρ ίδιαρ φπονιάρ. Οι ππύσερ διεθνείρ διακπίςειρ δεν άπγηςαν να έπθοτν, μιαρ και ςσην ππύση μοτ ςτμμεσοφή ςε παγκϋςμιο κόπελλο ςσην Suhl σηρ Γεπμανίαρ σο 2006 κασασάφσηκα 7ορ φάνονσαρ σην θέςη ςσον σελικϋ μεσά απο shoot- off. ΢σον επϋμενο αγύνα ςσην Ελλάδα έκανα πανελλήνιο πεκϋπ με 122/125.Σην ίδια φπονιά βγήκα 4ορ ςσοτρ Πανετπψπαωκοόρ ςσο Maribor σηρ ΢λοβενίαρ. Issfr.g : Επϋμενορ αγύναρ ποτ θα λάβειρ μέπορ; Νίκορ Ματπομάσηρ: Ο επϋμενορ αγύναρ πποεσοιμαςίαρ είναι ένα Grand Prix ςσην Σςεφία ςσιρ απφέρ σοτ Ιοτλίοτ. Issf.gr : Ποιϋ είναι σο ππϋγπαμμα ποτ ακολοτθείρ κασά σην πποεσοιμαςία ςοτ? Νίκορ Ματπομάσηρ: Σο καθημεπινϋ μοτ ππϋγπαμμα είναι ςφεδϋν ίδιο, ϋςο βπίςκομαι ςσην Αθήνα. ΢ε μια ςτνηθιςμένη ημέπα πάψ ςκοπετσήπιο σο ππψί (πεπίποτ 5 υοπέρ σην εβδομάδα), γτπνάψ ςσο ςπίσι μοτ σο μεςημέπι, σπύψ και φαλαπύνψ λίγο. Μεσά πάψ γτμναςσήπιο, και αυοό φαλαπύςει λίγο σο ςύμα μοτ, κάνψ διάυοπερ αςκήςειρ νοεπήρ πποπϋνηςηρ κλπ. Issf.gr : Για σην υτςική ςοτ κασάςσαςη κάνειρ κάσι ιδιαίσεπο; Νίκορ Ματπομάση: Για σην υτςική μοτ κασάςσαςη ακολοτθύ ιδιαίσεπη διασπουή και κάνψ φαλαπή γτμναςσική, σην πεπίοδο σψν αγύνψν, ϋπψρ σπέξιμο, stretching, και απκεσϋ “πίξιμο” ςσο ςκοπετσήπιο. Issf.gr : Τπάπφει κάσι σο ιδιαίσεπο ψρ ιεποσελεςσία ή ςτνήθεια ποτ ακολοτθείρ ππιν σον αγύνα; (Τπάπφει κάποια χτφολογική πποεσοιμαςία;) Νίκορ Ματπομάσηρ: Ππιν απϋ κάθε αγύνα τπάπφει μια ποτσίνα θα έλεγα, ποτ ακολοτθύ πποκειμένοτ να είμαι πποεσοιμαςμένορ ςψμασικά, χτφικά και νοησικά. Τπάπφοτν αςκήςειρ ποτ εκσελύ σιρ οποίερ σιρ διαυοποποιύ και σιρ πποςαπμϋζψ ανάλογα με σην σπέφοτςα χτφολογική κασάςσαςη μοτ και σιρ ιδιαισεπϋσησερ ποτ μποπεί να έφει ο ςτγκεκπιμένορ αγύναρ.
 10. 10. 10 Issf.gr: Νίκο ςοτ ετφϋμαςσε καλή επιστφία ςσο πποςεφέρ Grand Prix αλλά και ςσοτρ Ολτμπιακοόρ αγύνερ ποτ με μεγάλη πεπηυάνια θα παπακολοτθήςοτμε σιρ επιστφίερ σηρ Ελληνικήρ αποςσολήρ. - Μια εσαιπία ϋπλψν ποτ πποοπίζονσαι για ςκοποβολή. Αυιέπψμα σηρ Renato Gamba για σον ςκοπετσή Νικϋλαο Ματπομμάση: H Renato Gamba, βπίςκεσαι ςσην πεπιοφή Val Trompia σοτ Gardone έξψ απϋ σην Μππέςια, ςσην σοποθεςία ποτ βπίςκονσαι οι πεπιςςϋσεπερ οπλοβιομηφανίερ σηρ Ισαλίαρ. Με ιςσοπία ςσην κασαςκετή ϋπλψν πάνψ απϋ 250 φπϋνια, απϋ σιρ απφέρ σοτ 18οτ αιύνα, σο κόπιο μέλημά σηρ είναι η κασαςκετή ϋπλψν με τχηλή ποιϋσησα και αιςθησική. Γνψςσή για σα «αγψνιςσικά» σηρ μονσέλα και ςτγκεκπιμένα για σο ςκοπετσικϋ Daytona (ςσιρ εκδϋςειρ Κ12, Gold and Black, SL, SLHH) για Trap, Skeet, D. Trap και Sporting. Σο Daytona είναι ένα απϋ σα πιο επιστφημένα ςκοπετσικά ϋπλα τχηλοό επιπέδοτ με δεκάδερ νίκερ ςε Παγκϋςμια Κόπελλα και Ππψσαθλήμασα, Ολτμπιακά μεσάλλια και μια πλειάδα νικύν ςε Ηπειπψσικά και Εθνικά Ππψσαθλήμασα. ΢σαθϋποτλορ Γεύπγιορ http://www.issf.gr/?p=1068#sthash. 1qDbhktF.dpuf
 11. 11. 11 Ανσιμεσύπιςη σψν ευήβψν απϋ σοτρ γονείρ σοτρ Απϋ σα πιο ςτφνά υαινϋμενα ποτ παπασηποόνσαι ςσην ευηβεία; ΢ίγοτπα δεν είμαι οόσε ο ππύσορ, οόσε ο σελετσαίορ ποτ ανσιλαμβάνεσαι μια ένσονη αλλαγή ςσον σπϋπο ποτ οι γονείρ πποςεγγίζοτν διάυοπα θέμασα ςε ςφέςη με σα παιδιά, σα βλαςσάπια σοτρ ποτ σύπα απφίζοτν και κάνοτν ατσϋ σο σεπάςσιο άλμα ςσην ευηβική ζψή, σην οποία σην φαπακσηπίζει ϋφι μϋνο η αντπακοή αλλά και η αμυιςβήσηςη σψν κανϋνψν, σϋςο ςσον οικογενειακϋ ϋςο και ςσον ετπόσεπο κοινψνικϋ πεπίγτπο. Βέβαια, δεν αναυέπομαι ςε εγκλημασικϋσησα και παπάβαςη σψν νϋμψν ϋσαν λέψ ϋσι τπάπφει αμυιςβήσηςη σψν κοινψνικύν κανϋνψν. Ανσίθεσα, αναυέπομαι ςσην ένσονη επιθτμία σψν ευήβψν, να εκυπάςοτμε σιρ ανασπεπσικέρ μαρ απϋχειρ ςε ϋ,σι αυοπά σον ςτμβασικϋ σπϋπο ζψήρ και σην ςοβαπϋσησα ποτ μαρ διακασέφει ςσην καθημεπινή ζψή, π.φ. νστνϋμαςσε με σο δικϋ μαρ πποςψπικϋ ςστλ, ακοόμε ϋποια μοτςική μαρ απέςει και γενικϋσεπα μαρ απέςει να θεψποόμε ϋσι είμαςσε ενάνσια ςσο κασεςσημένο. Κι ϋλα ατσά έφοτν αποσέλεςμα να μαρ υέπνοτν ςε ανσιπαπάθεςη, έψρ και ςε ςόγκποτςη πολλέρ υοπέρ, ϋφι μϋνο με σον κοινψνικϋ πεπίγτπο και σην κπισική σοτ αλλά και με σην ίδια μαρ σην οικογένεια, σην μησέπα, σον πασέπα, σον αδεπυϋ, σην αδεπυή, σον παπποό, σην γιαγιά, σο ςκτλί, σο γασί και πάει λέγονσαρ. Δτςστφύρ, ατσά σα φπϋνια έφει πάχει να τπάπφει ατσή η πληθύπα πποσιμήςεψν και πεποιθήςεψν, με αποσέλεςμα να έφοτν δημιοτπγηθεί ςτγκεκπιμένα πεόμασα, μϋδερ, σα οποία παπαςόποτν εμάρ σοτρ νέοτρ και γινϋμαςσε σελικά μια άμοπυη μάζα. Κι ατσϋ βέβαια είναι κάσι ποτ πποκαλεί σοτρ γονείρ να ανσιδπάςοτν. Και ςτνέφεια παπαπονιϋμαςσε ϋσι οι γονείρ δεν έφοτν δίκιο, ϋσι δεν ξέποτν σα πποβλήμασα σψν νέψν κλπ κλπ. Ρψσήςαμε ϋμψρ ποσέ σοτρ εατσοόρ μαρ μήπψρ εμείρ γινϋμαςσε άδικοι οπιςμένερ υοπέρ κι ϋσι δεν είναι στφαίο ποτ μαρ βγαίνει ςε κακϋ, ϋποσε δεν ακοόμε σοτρ γονείρ μαρ; Γι‟ ατσϋ κάθομαι κι εγύ και γπάυψ σύπα, ανσί να κάνψ σα ςτνηθιςμένα ππάγμασα ποτ κάνοτν σα αγϋπια σηρ ηλικίαρ μοτ, ϋπψρ βινσεοπαιφνίδια, ποδϋςυαιπο και καμιά έξοδο ςε μία καυεσέπια ςσο κένσπο σηρ πϋληρ, διϋσι, ϋπψρ και
 12. 12. 12 να σο κάνοτμε ππέπει να κϋχοτμε και λίγο κίνηςη, να δοόμε σι πεπνάει βπε παιδί μοτ, σα αγϋπια είμαι ςίγοτπορ ϋσι θα κασαλάβοτν, σα οποία είναι ϋνσψρ και δικέρ μοτ πποσιμήςειρ. Δεν ήπθα κι απϋ διαυοπεσικϋ πλανήση για να τποσάξψ ση Γη. Μποπεί να έφψ διαυοπεσικέρ πποσιμήςειρ απϋ σοτρ πεπιςςϋσεποτρ, αλλά διαςκεδάζψ ϋπψρ , πάνψ κάσψ, διαςκεδάζει ο καθέναρ. Κι ϋσαν εμείρ τπεπβαίνοτμε κάνονσαρ αςφολίερ ποτ δεν απαισοόν ςκέχη, δπάςη, υτςική και μαθημασικά, οι γονείρ μαρ υψνάζοτν και, ϋσαν δεν ςτμμοπυψνϋμαςσε, μαρ επιβάλλοτν ϋ,σι θέλοτν ή ϋ,σι ππέπει, είσε γιασί είναι κακοί και μεγάλοι και δεν ανσιλαμβάνονσαι ϋσι είμαςσε νέοι και γλενσάμε σην ζψή μαρ, είσε επειδή πολό απλά είναι γονείρ μαρ και υοβοόνσαι, νοιάζονσαι για μαρ. Οπϋσε δεν είναι ςψςσϋ οόσε να σοτρ υψνάζοτμε, πϋςο μάλλον να σοτρ βπίζοτμε. Ποιοί είμαςσε εμείρ για να αιςφπολογήςοτμε μπποςσά ςσοτρ ανθπύποτρ ποτ αγψνίζονσαι καθημεπινά, για να μαρ πποςυέποτν ϋςα θέλοτμε, και είναι γεμάσοι έγνοιερ για σο αν μαρ είναι επαπκή ατσά ποτ μαρ πποςυέποτν; Σι θα ήμαςσαν φψπίρ ατσοόρ; Είναι μεγάλοι και τπεόθτνοι άνθπψποι , σοτλάφιςσον οι πεπιςςϋσεποι γονείρ ςσιρ ανεπστγμένερ, ςόγφπονερ κοινψνίερ και κόπιορ ςσϋφορ σοτρ είναι να μαρ μεγαλύςοτν παπέφονσάρ μαρ ϋλα σα ευϋδια, έσςι ύςσε να βγοόμε ςση ζψή έσοιμοι για να σην ανσιμεσψπίςοτμε. Είναι πάνσα εκεί, έμπειποι και πεπειπαμένοι, για οσιδήποσε σοτρ φπειαζϋμαςσε, ςτμβοτλή, ςτμπαπάςσαςη. Μαρ κασανοοόν και δεν θα μαρ πποδύςοτν ποσέ. Είναι οι γονείρ- υίλοι μαρ, σοτρ οποίοτρ θα έφοτμε για πάνσα ςσην καπδιά μαρ. Δεν λέψ, καλή η εταιςθηςία αλλά, είναι και κάσι ύπερ ποτ με σοτρ γονείρ μαρ δεν μποποόμε να ςτνεννοηθοόμε, με αποσέλεςμα η απλή κοτβενσοόλα για ένα πποβλημασάκι να κασαλήγει ςε ένοπλη ςόππαξη και ςε ξεςήκψμα λαβάποτ για επανάςσαςη. Και ατσϋ είναι κάσι ποτ, λίγο πολό, πιςσεόψ ϋσι ςτμβαίνει ςε ϋλοτρ μαρ, έσςι δεν είναι; Για παπάδειγμα, καθϋμαςσε εμείρ και παίζοτμε ςσον τπολογιςσή Κτπιακή ππψί, μϋλιρ έφοτμε ξτπνήςει και εκεί ποτ εσοιμαζϋμαςσε να νικήςοτμε σοτρ ανσιπάλοτρ μαρ, μπαίνει η μησέπα μαρ, κτπίψρ, μέςα και απφίζει να υψνάζει για σο ϋσι είμαςσε καμένα και να ςηκψθοόμε να υσιάξοτμε σο κπεβάσι και να διαβάςοτμε. „Η άλλερ υοπέρ, ϋσαν θέλοτμε να
 13. 13. 13 ςτζησήςοτμε κάσι πολό απλϋ ςαν άνθπψποι , ϋπψρ για σην θεμελιύδηρ αποπία να βγψ ςήμεπα ςσιρ 8 ή ςσιρ 9 και απφίζει η μησέπα μαρ πάλι, γιασί οι πασεπάδερ, ιδιαίσεπα με σοτρ γιοτρ σοτρ δείφνοτν κασανϋηςη άλλοτ επιπέδοτ, να μαρ λέει ϋσι ςήμεπα έφοτμε διάβαςμα και ϋσι δεν μποποόμε να βγοόμε ςήμεπα. Επίςηρ, σο έπγο πεπιλαμβάνει : Ανάκπιςη για σο ποια άσομα θα είναι μαζί μαρ. Για σο σι θα κάνοτμε ϋσαν θα βγοόμε. Για σο αν έφει κανέναρ ςφέςη ή καλόσεπα εάν έφοτμε εμείρ κάσι κπτυϋ απϋ σον γόπα σηρ οικογενείαρ (μησέπα) Και η κλαςςική υπάςη: Ση ζακέσα ςοτ μην ξεφάςειρ. Βέβαια, εγύ, ϋνσαρ μοναφοπαίδι, ζψ ςε ένα πεπιβάλλον ποτ οι γονείρ μοτ είναι οι πολό καλοί υίλοι μοτ και δεν σοτρ κπόβψ σίποσα. Αλλά και πάλι, δεν γλτσύνψ σα ψπαία ςκηνικά με σην μησέπα μοτ, ϋφι πάνσψρ ςσην πποαναυεπθείςα μοπυή, ποτ σην έφψ δει να παποτςιάζεσαι πεπιςςϋσεπο ςσιρ οικογένειερ με αδέλυια και κτπίψρ κοπίσςια. Και δεν είναι στφαίο ποτ οι γονείρ ςτνήθψρ ανηςτφοόν πεπιςςϋσεπο για σα κοπίσςια, αυοό παπαςόπονσαι εόκολα , με αποσέλεςμα να θέσοτν πιο εόκολα απϋ σα αγϋπια σιρ ζψέρ σοτρ ςε κίνδτνο. Αλλά, ατσϋ δεν ςημαίνει ϋσι δεν μαρ αγαποόν σο ίδιο, έσςι; Δεν μποπύ να πψ επίςηρ ϋσι δεν μαρ είναι και ετφάπιςσερ οι αςσείερ, οι φαποόμενερ και ξέγνοιαςσερ ςσιγμέρ, ςσιρ οποίερ και εμείρ αλλά και οι γονείρ μαρ δίνοτμε ένα πεςισάλ γέλιοτ και εξολοθπεόοτμε κάθε ςοβαπϋσησα, κπασύνσαρ ϋμψρ πάνσα ένα μέσπο. Και ατσϋ είναι άλλψςσε οι γονείρ μαρ, και δτςστφύρ σο κασαλαβαίνοτμε ατσϋ ϋσαν έφοτν πεπάςει σα φπϋνια και είμαςσε πιο ύπιμοι και ετςτνείδησοι, και έφοτμε βιύςει σϋςο σην ζψή ςσον κλειςσϋ οικογενειακϋ κόκλο (ππψσαπφικά ςσάδια σηρ ζψήρ μαρ), ϋςο και σην μεσάβαςη ςσο άλλο άκπο, σην αποξένψςη (ευηβεία), ποτ αποσελεί σο μέςψ ςσην ανεξαπσησοποίηςη, φψπίρ να φάνεσαι ποσέ η αγάπη για σα οικογενειακά μαρ ατσά ππϋςψπα. Και ϋνσψρ, μποπεί οι γονείρ μαρ να τπεπβάλλοτν ςε πολλά ππάγμασα, ϋμψρ ατσά είναι λίγα μπποςσά ςσο σι μαρ πποςυέποτν. ΋λα ατσά είναι δικέρ μοτ απϋχειρ ποτ θέληςα να μοιπαςσύ μαζί ςαρ, ϋφι με κάποιο ιδιαίσεπο ςκοπϋ, αλλά για να μιλήςψ απϋ μία άλλη οπσική γψνία για σο υαινϋμενο ανσιμεσύπιςηρ σοτ παιδιοό απϋ σον γονέα, κασά
 14. 14. 14 σην ευηβεία. Υαινϋμενο σο οποίο είναι εξαιπεσικά πεπίπλοκο και ανεξήγησο. Σο ςτνσακσϋπαιδο, Βαςίληρ Αγγελϋγιαννορ
 15. 15. 15 ΒΑ΢ΙΛΟΠΙΣΑ 2014 Βαςιλϋπισα ονομάζεσαι η πίσα ποτ παπαςκετάζεσαι ςε οπιςμένερ φύπερ απϋ σοτρ φπιςσιανοόρ παπαμονέρ σηρ Ππψσοφπονιάρ και κϋβεσαι (μοιπάζεσαι) λίγο αυϋσοτ αλλάξει ο φπϋνορ. ΢σην Αθήνα ςτνηθίζεσαι η λεγϋμενη «πολίσικη» Βαςιλϋπισα η οποία παπαςκετάζεσαι κτπίψρ απϋ αλεόπι, ατγά, ζάφαπη και γάλα, κασαςκετάζεσαι ςε διάυοπα μεγέθη και είδη αλλά ςτνήθψρ είναι υοτςκψσή, αυπάση και γλτκιά. ΢ε άλλα μέπη επικπασοόν άλλοι σπϋποι κασαςκετήρ με μπαφαπικά κ.α. ΢ση δτσική Μακεδονία ανσί για σην «πολίσικη» Βαςιλϋπισα ςτφνά η βαςιλϋπισα είναι μια στπϋπισα ή ππαςϋπισα. Βαςικϋ ϋμψρ κοινϋ γνύπιςμα είναι ϋσι ςσο εςψσεπικϋ ϋλψν σοποθεσείσαι νϋμιςμα, ςτνήθψρ κοινϋ ϋμψρ ςε οπιςμένερ πεπιπσύςειρ φπτςϋ (κψςσανσινάσο) ή αςημένιο. ΢σην ελληνική επαπφία, ανάλογα με σο έθιμο, σοποθεσείσαι ςσο εςψσεπικϋ σηρ βαςιλϋπισαρ μικπϋ κομμάσι άφτποτ, κλημασϋβεπγαρ ή ελιάρ ή, ςε κσηνοσπουικέρ πεπιοφέρ, ένα μικπϋ κομμάσι στπί, για να υέποτν καλή σόφη ςσην παπαγψγή. ΢ε άλλα μέπη, ανσί ατσοό κασαςκετάζοτν μικπϋ ςσευάνι απϋ κλημασϋβεπγερ ποτ ϋποιορ σο βπει ςσα φψπάυια θα είναι στφεπϋρ ςσα ςπαπσά, ή ςσην ελαιοπαπαγψγή ή ςσο κπαςί κλπ. Η κοπή σηρ πίσαρ έγινε ςσο ςφολείο μαρ με σην επιςσπουή απϋ σιρ γιοπσέρ σψν Φπιςσοτγέννψν. Κάθε σάξη έκοχε ση δικιά σηρ βαςιλϋπισα . Ο στφεπϋρ σηρ σάξηρ μαρ είναι ο Παναγιύσηρ Καπακάνσζαρ. Σοτ ετφϋμαςσε ολϋχτφα μια καινοόπγια φπονιά γεμάση φαπά , τγεία , ππϋοδο και ετστφία! Ιςσοςελίδα: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92 %CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CF%8 C%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1 Δπίβα Παναγιύσα Λόκοτ Ειπήνη
 16. 16. 16 Σ΢ΙΚΝΟΠΕΜΠΣΗ Η Σςικνοπέμπση είναι μια εσήςια σελεσή, σηρ οποίαρ η απφή φάνεσαι μέςα ςσοτρ αιύνερ. Η ημέπα ποτ σπύγεσαι κπέαρ. Η λέξη Σςικνοπέμπση πποέπφεσαι απϋ σιρ λέξειρ "σςίκνα" (η μτπψδιά σοτ καμένοτ χημένοτ κπέασορ) και "Πέμπση". Η Σςικνοπέμπση βπίςκεσαι ςσο μέςο σψν 3 εβδομάδψν σοτ εοπσαςμοό σοτ καπναβαλιοό. Ππϋκεισαι για ση Πέμπση σηρ 2ηρ εβδομάδαρ, σηρ Κπεασινήρ. Γιοπσάζεσαι σην Πέμπση ποτ είναι 11 ημέπερ ππιν σην Καθαπά ∆ετσέπα. Είναι ημέπα φαπάρ αλλά και πποεσοιμαςίαρ για σοτρ Ελληνοπθϋδοξοτρ φπιςσιανοόρ, καθύρ η ςαπανσαήμεπη πεπίοδορ σηρ ΢απακοςσήρ ππιν σο Πάςφα πληςιάζει. Σην μέπα ατσή επιβάλλεσαι απϋ σο έθιμο σο χήςιμο κπέασορ ςσα κάπβοτνα Οι σπειρ εβδομάδερ ππιν σην απφή σηρ ΢απακοςσήρ ονομάζονσαι Ππουψνή ή η Απολτσή, Κπεασινή η Απϋκπεψ και σηρ Στπουάγοτ. Κασά ση διάπκεια σηρ ππύσηρ εβδομάδαρ (Απολτσή) ςσαμασοόςε η ςτνηθιςμένη νηςσεία σηρ Σεσάπσηρ και σηρ Παπαςκετήρ, ενύ ςση δεόσεπη εβδομάδα (απϋκπεψ) ίςφτε η νηςσεία, έσςι η Σςικνοπέμπση αποκσοόςε ιδιαίσεπη ςημαςία και εθεψπείσο εοπσάςιμη ημέπα και σο σπαπέζι ήσαν γιοπσινϋ. Ονομάζεσαι σςικνοπέμπση γιασί σην ημέπα ατσή σο δείπνο αποσελείσαι απϋ κπέαρ χημένο ςσα κάπβοτνα ή σηγανιςμένο, δτο σπϋποι μαγειπέμασορ ποτ βγάζοτν ένσονη σςίκνα. ΢σιρ μέπερ μαρ η Σςικνοπέμπση θεψπείσαι η απφή σηρ αποκπιάρ. Παπϋμοιερ γιοπσέρ έφοτν και άλλα φπιςσιανικά έθνη, ϋπψρ σο Schmutziger Donnerstag ςση Γεπμανία και ση Mardi Gras ("Λιπαπή Σπίση") ςση Γαλλία ποτ ϋμψρ ανσιςσοιφεί ςσην Οπθϋδοξη Καθαπά Δετσέπα. Η σελετσαία γιοπσάζεσαι και ςε παλαιά γαλλϋυψνερ πεπιοφέρ, ϋπψρ ςση Νέα Οπλεάνη. Μεπικέρ απϋ ατσέρ είναι: Κέπκτπα: Σην ημέπα ατσή, ςσην παλιά πϋλη σηρ Κέπκτπαρ, σελοόνσαι σα «Κοπυιάσικα Πεσεγολέσςια » ή «Κοτσςομπολιά» ή « Πέσε Γϋλια ». ΢όμυψνα με σο έθιμο, οι γτναίκερ βγαίνοτν ςσα παπάθτπα σψν κανσοτνιύν και κοτσςομπολεόοτν ςσην νσοπιολαλιά σοτρ. Ακολοτθοόν κανσάδερ ϋποτ με ατσέρ «κλείνει» σο έθιμο Φανσζή Δήμησπα- Καπαγεύπγοτ ΢ουία
 17. 17. 17 ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΤΣΕΡΑ Με σην Καθαπά Δετσέπα ξεκινά η ΢απακοςσή για σην Οπθϋδοξη εκκληςία, ενύ σατσϋφπονα ςημάνει σο σέλορ σψν Απϋκπεψ. Η Καθαπά Δετσέπα ονομάςσηκε έσςι γιασί οι Φπιςσιανοί "καθαπίζονσαν" πνετμασικά και ςψμασικά. Είναι μέπα νηςσείαρ. Επίςηρ ςτνηθίζεσαι σο πέσαγμα φαπσαεσοό. Η Καθαπά Δετσέπα εοπσάζεσαι 48 ημέπερ ππιν σην Κτπιακή σηρ Ανάςσαςηρ σοτ Φπιςσοό, σο φπιςσιανικϋ Πάςφα. Απϋ παλιά η Καθαπή Δετσέπα, πέπαςε ςσην ςτνείδηςη σοτ λαοό, ςαν μέπα καθαπμοό. Οι βτζανσινοί, σην Καθαπή Δετσέπα σην ονϋμαζαν Απϋθεςη -Απϋδοςη, και σελοόςαν δπύμενα. Σπαγοτδοόςαν ςφεσικά άςμασα, απϋ σα οποία έφοτν ςψθεί μικπά μέπη μέφπι ςσιρ μέπερ μαρ. «Ίδε σο έαπ σο καλϋν πάλιν επανασέλλει, υέπον τγείαν και φαπά και σην ετημεπίαν». Σο πέσαγμα σοτ φαπσαεσοό, είναι ένα έθιμο μεσαγενέςσεπο. Κοόλοτμα ονομάζεσαι η καθαποδετσεπιάσικη έξοδορ ςσην εξοφή και σο πέσαγμα σοτ αεσοό. Οι φπιςσιανοί, παπέερ παπέερ βγαίνοτν ςσην εξοφή, παίπνονσαρ μαζί σοτρ νηςσίςιμα υαγησά, και σο πίφνοτν ςσην διαςκέδαςη και σον φοπϋ. Σα κοόλοτμα απϋ σϋπο ςε σϋπο γιοπσάζονσαι διαυοπεσικά, με διάυοπερ εκδηλύςειρ. Πανσοό ϋμψρ επικπασεί κέυι, φοπϋρ και σπαγοόδι. Για σην εστμολογία σηρ λέξηρ κοόλοτμα τπάπφοτν πολλέρ εκδοφέρ. Κασά σον Νικϋλαο Πολίση, πασέπα σηρ ελληνικήρ λαογπαυίαρ, η λέξη πποέπφεσαι απϋ σο λασινικϋ Cumulus (κοόμοτλοτρ) ποτ ςημαίνει ςψπϋρ, αυθονία αλλά και σο σέλορ. Εκυπάζει δηλαδή σο σέλορ, σον επίλογο σηρ Απϋκπιαρ. ΢όμυψνα με μια άλλη εκδοφή πποέπφεσαι απϋ μια άλλη λασινική λέξη, σην λέξη «κϋλοτμνα» δηλαδή «κολύνα». Κι ατσϋ επειδή σο ππύσο γλένσι σηρ Καθαπάρ Δετσέπαρ ςσην Αθήνα, έγινε ςσοτρ ΢σόλοτρ σοτ Ολτμπίοτ Διϋρ.
 18. 18. 18 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A %CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%A C_%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE %AD%CF%81%CE%B1 ΦΑΝΣΖΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΨΑΝΝΑ-΢ΟΥΙΑ ΚΑΡΑΓΕΨΡΓΟΤ Καπναβάλι Νίκαιαρ Σο Καπναβάλι σηρ Νίκαιαρ είναι σο ππύσο καπναβάλι σηρ Γαλλίαρ κι ένα απϋ σα πιο διάςημα καπναβάλια σοτ κϋςμοτ. Εξελίςςεσαι κάθε φειμύνα ςση Νίκαια, σον Υεβποτάπιο με διάπκεια δόο εβδομάδψν, ςτμπεπιλαμβανομένοτ σπιύν ςαββασοκόπιακψν, και πποςελκόει πεπιςςϋσεποτρ απϋ εκασονσάδερ φιλιάδερ θεασέρ. Αποσελεί ση εμβλημασική εοπσή σοτ ςτμβανσολογικοό ημεπολογίοτ ανάμεςα ςε πεπίποτ 850 πολισιςσικέρ εκδηλύςειρ, εοπσαςσικέρ και αθλησικέρ ποτ διεξάγονσαι κάθε φπϋνο. Εστμολογία Η λέξη «καπναβάλι» αποκαλόπσει ση ςημαςία σηρ με δόο εστμολογικέρ έννοιερ. Ατσή ποτ φπηςιμοποιείσαι πιο ςτφνά είναι: care levare levamen «αυαίπεςε σην ςάπκα». Ατσϋ ςφεσίζεσαι άμεςα με σον καθολικιςμϋ και σην πεπίοδο ϋποτ γιοπσάζοτμε για μία σελετσαία υοπά ππιν σιρ ςαπάνσα μέπερ σηρ ΢απακοςσήρ σοτ Πάςφα. Ο άλλορ οπιςμϋρ είναι, με σην ςειπά σοτ, Pagan: navalis carrus «νατσικϋρ φαπακσήπαρ» ςκάυη πάνψ ςσα οποία ο Διϋντςορ, θεϋρ επφϋμενορ απϋ σην θάλαςςα, έμπαινε ςσα ελληνικά νηςιά. Ατσϋρ ο δεόσεπορ οπιςμϋρ είναι και ο πιο απφαίορ, αυοό σο καπναβάλι, ποτ είναι σοποθεσημένο σο φειμύνα, αποσελοόςε σην σελεσοτπγία για να επιςσπέχει η άνοιξη και έσςι ο καινοόπγιορ φπϋνορ. Οι ππψσϋγονοι άνδπερ νστνϋνσοτςαν με δέπμασα θηπίψν και ατσϋ εξηγεί γιασί σα πολλά κοςσοόμια ζύψν, υτσύν, υποόσψν, λαφανικύν και άλλψν υτςικύν φαπακσηπιςσικύν παποτςιάζονσαι ακϋμα και ςήμεπα. Θέμα και σίσλορ Κάθε φπϋνο, νέορ σίσλορ ποτ επιλέγεσαι για σην Ατσοό Μεγαλειϋσησα σοτ Βαςιλιά σοτ Καπναβαλιοό γίνεσαι σο θέμα σηρ
 19. 19. 19 εκδήλψςηρ και η έμπνετςη σην ανάπστξηρ. Βενεσία Σο Καπναβάλι σηρ Βενεσίαρ ςφεσίζεσαι άμεςα με σιρ Βενεσςιάνικερ μάςκερ. Λέγεσαι ϋσι ξεκίνηςε απϋ μια νίκη σηρ ΄΄Γαληνοσάσηρ Δημοκπασίαρ΄΄, πποηγοόμενο ϋνομα σηρ Βενεσίαρ, επί σοτ Πασπιάπφη σηρ Ακοτιλέια, Οόλπικο, σο 1162. Για να σιμήςοτν ατσή ση νίκη οι κάσοικοι άπφιςαν να φοπεόοτν και να κάνοτν ςτγκενσπύςειρ ςσην Πλασεία σοτ Αγίοτ Μάπκοτ. Απ' ϋσι υαίνεσαι ατσή η γιοπσή άπφιςε ατσή σην πεπίοδο και επιςημοποιήθηκε σην Αναγέννηςη. Ενσοόσοιρ τπϋ σην εξοτςία σοτ Βαςιλιά σηρ Ατςσπίαρ σέθηκε πλήπψρ εκσϋρ νϋμοτ σο 1797 και η φπήςη σψν μαςκύν απαγοπεόθηκε ατςσηπά. Mεσά απϋ μακπά αντπαπξία σο Καπναβάλι ξαναλεισοόπγηςε σο 1979. Η Ισαλική κτβέπνηςη απουάςιςε να επαναυέπει σην ιςσοπία και σον πολισιςμϋ σηρ Βενεσίαρ και επιδίψξε να φπηςικοποιήςει σο παπαδοςιακϋ Καπναβάλι ψρ επίκενσπο σψν πποςπαθειύν σηρ. Η ανακασαςκετή σψν μαςκύν ξεκίνηςε ψρ ςσϋφορ κάποιψν υοισησύν σηρ Βενεσίαρ για σο σοτπιςσικϋ εμπϋπιο. ΢ήμεπα πεπίποτ 3 εκασομμόπια επιςκέπσερ έπφονσαι ςση Βενεσία κάθε φπϋνο για σο Καπναβάλι. Μία απϋ σιρ ςημανσικϋσεπερ εκδηλύςειρ είναι ο διαγψνιςμϋρ για la maschera piu bella (΄΄σην ψπαιϋσεπη μάςκα΄΄) σο σελετσαίο ςαββασοκόπιακο σοτ Καπναβαλιοό ποτ κπίνεσαι απϋ μια dieun;h επισποπή ενδτμασολϋγψν και ςρφεδιαςσύν μϋδαρ. Ρίο Νσε Σζανέιπο Σο καπναβάλι σηρ Βπαζιλίαρ είναι μια φπϋνια παπάδοςη για σοτρ κασοίκοτρ σηρ Βπαζιλίαρ. Κάθε φπϋνο φιλιάδερ άνθπψποι μαζεόονσαι ςσην ππψσεόοτςά σηρ, Ρίο Νσε Σζανέιπο για να παπακολοτθήςοτν απϋ κονσά σα υανσαςμαγοπικά άπμασα ςε ςτνδταςμϋ σοτρ ενστπψςιακοόρ φοποόρ, Samba και BossaNova .
 20. 20. 20 ΠΑ΢ΦΑ Σο Πάςφα είναι η μεγαλόσεπη γιοπσή σηρ Φπιςσιανοςόνηρ. H πένθιμη ασμϋςυαιπα σηρ Μεγάληρ Εβδομάδαρ και η φαπά ποτ ση διαδέφεσαι σο βπάδτ σηρ Ανάςσαςηρ δεν βιύνονσαι με σην ίδια κασάντξη και σον ίδιο ενθοτςιαςμϋ απϋ ολϋκληπο σο Φπιςσιανικϋ κϋςμο. Η Οπθϋδοξη Εκκληςία δίνει μεγαλόσεπη έμυαςη ςσην ανάςσαςη σοτ Κτπίοτ, ενύ η Δτσική ςσο θπήνο για σο θάνασϋ σοτ. Η οπθϋδοξη θεύπηςη για σην Ανάςσαςη ςτμπτκνύνεσαι ςσον παςίγνψςσο όμνο: Φπιςσϋρ Ανέςση εκ νεκπύν θανάσψ θάνασον πασήςαρ και σοτρ εν σοιρ μνήμαςι ζψήν φαπιςάμενορ! ΕΘΙΜΑ ΜΕΓΑΛΗ΢ ΕΒΔΟΜΑΔΑ΢ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΣΗ Με ένα κϋκκινο πανί, ποτ ςτμβολίζει σο αίμα σοτ Φπιςσοό, απλψμένο ςσο μπαλκϋνι ή σο παπάθτπο, ξεκινοόν ςσην επαπφία ση Μεγάλη Πέμπση οι πποεσοιμαςίερ για ση βπαδιά σηρ Ανάςσαςηρ, ενύ σην ίδια ημέπα οι νοικοκτπέρ ςε ϋλη ση φύπα βάυοτν σα κϋκκινα ατγά. Ση Μεγάλη Πέμπση ζτμύνονσαι και σα σςοτπέκια. Ατσήν σην ημέπα οι νοικοκτπέρ δεν πλένοτν, δεν απλύνοτν οόσε κάνοτν άλλερ δοτλειέρ ςσο ςπίσι. Ση Μεγάλη Πέμπση ςσην εκκληςία χέλνεσαι η μακπά ακολοτθία σψν Παθύν με σα 12 Εταγγέλια και
 21. 21. 21 αναπαπιςσάνεσαι ξανά η ΢σαόπψςη. Αυοό σελειύςοτν σα 12 Εταγγέλια, κοπέλερ αναλαμβάνοτν να ςσολίςοτν σον Επισάυιο με γιπλάνσερ απϋ λετκά λοτλοόδια, έσςι ύςσε σο ππψί σηρ επϋμενηρ μέπαρ να είναι έσοιμορ να δεφθεί σο ςύμα σοτ Φπιςσοό κασά σην Αποκαθήλψςη ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ Ακϋμη και ςήμεπα ςε κάποια φψπιά οι κάσοικοι δεν ςσπύνοτν καν σπαπέζι ση Μεγάλη Παπαςκετή. Δεν σπύνε γλτκά για σην αγάπη σοτ Φπιςσοό, ποτ σον πϋσιςαν ξόδι. Σαφινϋςοτπα, μαποόλι ή υακέρ με ξόδι είναι σα ςτνήθη υαγησά. Κανείρ δεν ππέπει να πιάςει ςσα φέπια σοτ ςυτπί ή βελϋνι, γιασί θεψπείσαι μεγάλη αμαπσία. Σο βπάδτ γίνεσαι ο Εςπεπινϋρ και η πεπιυοπά σοτ Επισαυίοτ, ο ςσολιςμϋρ και η πεπιυοπά σοτ οποίοτ είναι σο κτπιϋσεπο έθιμο σηρ Μεγάληρ Παπαςκετήρ. Σα λοτλοόδια ποτ παίπνοτν οι πιςσοί απϋ σον Επισάυιο θεψποόνσαι ετλογημένα και σοποθεσοόνσαι ςσο εικονοςσάςι σοτ ςπισιοό. Παλιϋσεπα, οι γτναίκερ έυσιαφναν με ατσά υτλαφσά για σοτρ νατσικοόρ, ενύ οπιςμένοι σα φπηςιμοποιοόςαν και ςαν γιασπικϋ για σον πονοκέυαλο. ΢σην πεπιυοπά σοτ Επισαυίοτ πποποπεόεσαι η μπάνσα ή η φοπψδία και παίζει πένθιμα εμβασήπια, ακολοτθοόν οι ιεποχάλσερ, ο κλήπορ, οι μτπουϋπερ, σα εξαπσέπτγα, ππϋςκοποι και οι πιςσοί ποτ χέλνοτν καθ‟ ϋλη ση διάπκεια σηρ λισανείαρ. ΢ε ϋλη ση διαδπομή οι πιςσοί παίνοτν σον επισάυιο με λοτλοόδια και απύμασα, κπασύνσαρ αναμμένα κεπιά.
 22. 22. 22 ΜΕΓΑΛΟ ΢ΑΒΒΑΣΟ Σο Μεγάλο ΢άββασο οι πιςσοί πποεσοιμάζονσαι για σο φαπμϋςτνο μήντμα σηρ Ανάςσαςηρ. Σο βπάδτ σηρ ίδιαρ ημέπαρ ο ιεπέαρ υψνάζει σο «Φπιςσϋρ Ανέςση!». Ένα απϋ σα βαςικϋσεπα σελεσοτπγικά ςσοιφεία σηρ Ανάςσαςηρ είναι σο αναςσάςιμο Υψρ, με κοπτυαία ςσιγμή σην ππϋςκληςη σοτ ιεπέα «Δεόσε λάβεσε Υψρ». Σο Υψρ ατσϋ οι πιςσοί σο μεσαυέποτν ςσα ςπίσια σοτρ. ΢ε κάποιερ πεπιοφέρ μάλιςσα θεψποόνσαν καλοστφία να μη ςβήςει η λαμπάδα με σο Άγιο Υψρ μέφπι να υσάςοτν οι πιςσοί ςσο ςπίσι. Μπαίνονσαρ «ςσατπύνοτν» ππύσα σο ανύυλι σηρ εξύποπσαρ, ενύ παλαιϋσεπα ανανέψναν και σο υψρ σοτ κανσηλιοό και μάλιςσα πποςπαθοόςαν να σο κπασήςοτν αναμμένο ϋςο πεπιςςϋσεπερ μέπερ μποποόςαν φψπίρ να ςβήςει. ΢ΤΜΒΟΛΑ ΣΗ΢ ΛΑΜΠΡΗ΢ ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΒΓΑ : ΢τμβολίζοτν με σο κϋκκινο φπύμα σοτρ σο αίμα σοτ Φπιςσοό ΑΡΝΙ : ΢τμβολίζει σοτρ πιςσοόρ απϋ σην παπαβολή σοτ Φπιςσοό με σον βοςκϋ Ο ΢ΣΑΤΡΟ΢: ΢τμβολίζει σο ΢σατπϋ πάνψ ςσον οποίο μαπσόπηςε ο Φπιςσϋρ Η ΛΑΜΠΑΔΑ: ΢τμβολίζει σο υψρ ποτ έυεπε ο Φπιςσϋρ νικύνσαρ σο θάνασο και κασ‟ επέκσαςη σο ςκοσάδι με σην Ανάςσαςή σοτ ΠΤΡΟΣΕΦΝΗΜΑΣΑ: Με σο θϋπτβο και σο υψρ ποτ κάνοτν λέγεσαι ϋσι διύφνοτν σα κακά πνεόμασα. Παςφαλινά Ατγά Ακολοτθοόν μεπικέρ οδηγίερ σοτ Ενιαίοτ Υοπέα Ελέγφοτ σπουίμψν για σα παςφαλινά ατγά Οι ενδείξειρ ποτ πεπιλαμβάνονσαι τποφπεψσικά ςσην επιςήμανςη σψν βπαςμένψν – βαμμένψν ατγύν είναι : 1. Η ονομαςία πύληςηρ π.φ. Βπαςμένα - Βαμμένα ατγά. 2. Η καθαπή ποςϋσησα π.φ. 12 ατγά. 3. Η φπονολογία ελάφιςσηρ διασηπηςιμϋσησαρ.
 23. 23. 23 4. Οι ιδιαίσεπερ ςτνθήκερ ςτνσήπηςηρ και φπήςηρ. 5. Σο ϋνομα ή η εμποπική επψντμία και η διεόθτνςη σοτ παπαςκεταςσή ή σοτ ςτςκεταςσή ή ενϋρ πψλησή εγκασεςσημένοτ ςε κπάσορ μέλορ σηρ Ε.Κ. 6. Ο σϋπορ παπαγψγήρ ή πποέλετςηρ ςσην πεπίπσψςη ποτ η παπάλειχή σοτ μποπεί να οδηγήςει ςε πλάνη σον κασαναλψσή ψρ ππορ σον ππαγμασικϋ σϋπο παπαγψγήρ ή πποέλετςηρ σοτ σπουίμοτ. 7. Οδηγίερ φπήςηρ ςσην πεπίπσψςη ποτ η παπάλειχή σοτρ δεν επισπέπει σην ςψςσή φπήςη σοτ σπουίμοτ. 8. Η ένδειξη ποτ επισπέπει σην αναγνύπιςη σηρ παπσίδαρ σψν ατγύν είναι τποφπεψσική, εκσϋρ απϋ σην πεπίπσψςη ϋποτ ςσην εσικέσα αναγπάυεσαι η ημεπομηνία ελάφιςσηρ διασηπηςιμϋσησαρ, με σην πποϊπϋθεςη ϋσι η ημεπομηνία ατσή ςτμπεπιλαμβάνει ένδειξη ςαυή και κασά ςειπά σοτλάφιςσον σηρ ημέπαρ και σοτ μήνα. ΢ε κάθε πεπίπσψςη θα ππέπει να εξαςυαλίζεσαι η ιφνηλαςιμϋσησα σοτ πποωϋνσορ ςε ϋλα σα ςσάδια παπαγψγήρ σοτ. Πηγέρ: http://greekvoices.blogspot.gr/2011 /04/blog-post_2185.html http://www.sansimera.gr/articles/87 #ixzz2uPm0rmPJ Καλϋ Πάςφα!!! Μαθήσπιερ Γ΄γτμναςίοτ: Βάςψ Καλαμπανίδα Φπιςσίνα Μαπίνι Μαπία Κάςα
 24. 24. 24 " Θεπμοπόλερ " Θεπμοπόλερ σο πιο μικπϋ αλλά και σο πιο ξακοτςσϋ μέπορ ίςψρ ςε ϋλο σον πλανήση . Οι Θεπμοπόλερ είναι ένα ιςσοπικϋ πανέμοπυο φψπιϋ φσιςμένο ςσοτρ ππϋποδερ σοτ ϋποτρ Καλλιδπϋμοτ. Έφει πάπει σο ϋνομά σοτ απϋ σιρ ιαμασικέρ πηγέρ και απϋ σα δόςβασα μονοπάσια ποτ κασά σην απφαιϋσησα μϋλιρ και μεσά βίοτρ φψποόςε να πεπάςει μία άμαξα. Οι πόλερ ήσαν η Ανασολική, η Μεςαία και η Δτσική . Ο μόθορ λέει ϋσι η θεά Αθηνά ζήσηςε απϋ σο θεϋ Ήυαιςσο να υσιάξει σιρ ιαμασικέρ πηγέρ σψν Θεπμοπτλύν για φάπη σοτ Ηπακλή . Εικάζεσαι πψρ ο Ηπακλήρ μεσά απϋ κάθε άθλο σοτ, έκανε μπάνιο ςσιρ πηγέρ σψν Θεπμοπτλύν για να ανακσήςει σιρ δτνάμειρ σοτ. Μάλιςσα, ϋσαν υϋπεςε σο δηλησηπιαςμένο φισύν, σοτ Νέςςοτ, έπεςε ςσιρ πηγέρ, για να απαλλαγεί απ' σοτρ υπιφσοόρ πϋνοτρ. Απϋ σϋσε βγαίνοτν οι αναθτμιάςειρ απϋ σιρ πηγέρ. Σο πέπαςμα οδηγεί απϋ ση Λοκπίδα ςση Θεςςαλία ανάμεςα απϋ σο ϋπορ Καλλίδπομο και σο Μαλιακϋ κϋλπο. Για σοτρ απφαίοτρ ατσϋρ ο φύπορ ήσαν ιεπϋρ. Τπήπφε μία διπλή πηγή, αυιεπψμένη ςσην Πεπςευϋνη η ΢κτλλία πηγή, ςσοτρ ππϋποδερ σηρ φαπάδπαρ διπλή ςση Μεςαία πόλη, σο πιο ςσενϋ μέπορ, σψν Θεπμοπτλύν. Σο 480 π.Φ σο πέπαςμα ήσαν μονοπάσι (πεπίποτ 12μ. πλάσορ) κάσψ απϋ σο λϋυο . Εκεί οι 300 ΢παπσιάσερ με απφηγϋ σοτρ σο Λεψνίδα τπεπαςπίςσηκαν με ατσοθτςία σην πασπίδα σοτρ . Οι Πέπςερ με απφηγϋ σοτ σον Ξέπξη ζήσηςαν απϋ σο Λεψνίδα να σοτρ παπαδύςει σα ϋπλα. Ο Λεψνίδαρ απάνσηςε με σην ιςσοπική πια υπάςη «Μολύν Λαβέ» δηλαδή «Έλα να σα πάπειρ». Ο βαςιλιάρ Λεψνίδαρ έπεςε μαφϋμενορ κασά σψν Πεπςύν ςσο ςημείο σψν Θεπμοπτλύν και έγινε ςόμβολο πασπιψσικήρ ατσοθτςίαρ. Μπποςσά ςσιρ πολτπληθείρ δτνάμειρ σψν Πεπςύν ο Λεψνίδαρ με 300 ΢παπσιάσερ και 700 Θεςπιείρ οφτπύθηκαν ςσιρ Θεπμοπόλερ, ϋποτ μεσά σην πποδοςία σοτ Ευιάλση, εξονσύθηκαν ϋλοι. Η θτςία σοτ Λεψνίδα και σψν 300 ςτμπολεμιςσύν σοτ έγινε διαφπονικϋ ςόμβολο και ςση θέςη ποτ έπεςε ο Λεψνίδαρ και οι
 25. 25. 25 ςτμπολεμιςσέρ σοτ οι απφαίοι έςσηςαν μνημείο με φαπαγμένο πάνψ σοτ σο γνψςσϋ επίγπαμμα σοτ ΢ιμψνίδη. «'Ώ ξείν , 'αγγέλειν Λακεδαιμονίοιρ 'ϋσι σήδε κείμεθα σοίρ κείνψν ''πήμαςι πειθϋμενοι». Ποτ ςημαίνει «Ξένε περ ςσοτρ Λακεδαιμϋνιοτρ ϋσι κεισϋμεθα εδύ, πιςσοί ςσοτρ νϋμοτρ σοτρ», εννούνσαρ : «πεθάναμε εδύ ακολοτθύνσαρ σιρ ςπαπσιασικέρ παπαδϋςειρ». Μεσά ση μάφη ςσιρ Θεπμοπόλερ ςσήθηκε έναρ πέσπινορ λέονσαρ, για να θτμοόνσαι ϋλοι σο ϋνομα σοτ βαςιλιά ποτ έπεςε ςσο ςημείο εκείνο. Σα λείχανά σοτ ςσάλθηκαν για σαυή ςση ΢πάπση σο 440 π.Φ. ΢σιρ Θεπμοπόλερ δίπλα ςσο άγαλμα σοτ Λεψνίδα τπάπφει σο Καινοσομικϋ Μοτςείο Θεπμοπόλψν και έφει ση μοπυή αιφμήρ δϋπασορ με κασεόθτνςη ππορ βοππά. Γίνονσαι πολλέρ εκδηλύςειρ ϋπψρ σα Θεπμοπόλεια με παπαςσάςειρ, απφαίερ σπαγψδίερ, ςτνατλίερ κσλ. Nσπίζοτ Νίκη ΢τνσακσική και Χηυιακή Επιμέλεια Μαπία ΢ίςκοτ Σζίνα Ζαζά

×