Successfully reported this slideshow.

Patkaran sa Pananalapi

34,321 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business

Patkaran sa Pananalapi

 1. 1. karlnavaefrenlargomercyracazamarckpagauanjeidiahespinaeugenedauzjoemariedeguzmanpatriciaangelesjenelynatentamp<br />PATAKARAN <br />Sa PANANALAPI<br />GROUP 1<br />
 2. 2. ANG SEKTOR NG PANANALAPI<br />Lesson 33<br />
 3. 3. PATAKARANG PANANALAPI<br />May kinalamansapamamahala o pagmamanipulangsuplayngsalapisaekonomiya.<br />institusyongpinansyal-may malakingpananagutansapagpapatupadngpakatakaransapananalapi<br />
 4. 4. SEKTOR ng PANANALAPI<br />PATAKARAN sa PANANALAPI<br />INSTITUSYON ng PANANALAPI<br />Mickey Mouse Money<br />DiBANGKO<br />BANGKO<br />
 5. 5. Disekwilibryonabungangpag-iimpok ay malulutassatulongngpamumuhunan.<br />Pag-IIMPOK<br />BANGKO<br />PAMUMUHUNAN<br />
 6. 6. INSTITUSYON ng PANANALAPI<br />Pangunahinginstitusyonnainaasahanngpamahalaannamamamahalangsalapisaekonomiya.<br />Bangko-isanguringinstitusyonpananalapinatumatanggapimpokngmamamayan<br />
 7. 7. PAGTITIPID<br />TRUST COMPANY<br />BANGKO<br />KOMERSYAL<br />RURAL<br />
 8. 8. URI ng BANGKO<br />1. BANGKO ng PAGTITIPID (thrift bank)<br />-tinatawagna “savings bank”, nahumuhikayatsamamamayannamag-impok.<br />Savings and loan association<br />-magpapahiram ng salapi<br />Private Development<br />-tumatanggap ng deposito<br />Savings and Mortgage Bank<br />-naghihikayat din namagimpok at tumatanggap ng sanla<br />
 9. 9. 2. BANGKONG KOMERSYAL<br />-tumatanggapnglahatnguringdeposito<br />tuladng savings deposits gamitangtseke<br />3. BANGKONG RURAL<br />-layongtulunganangmgamagsasakaupangmagkaroonngpunuhan<br />4. TRUST COMPANY<br /> -nangangalagangari-arian at kayamanan<br />
 10. 10. 5. MGA ESPESYALna BANGKO<br />Land Bank of the Philippines<br />-pangunahingbangkosapamahalaan<br />Development Bank of the Philippines (DBP)<br />-tumutulongsapamahalaannamapaunladangekonomiya<br />
 11. 11. MGA INSTITUSYONG DI BANGKO<br />Pag-ibig Fund<br />-pagtutulungansakinabukasan<br />Goverment Service Insurance System (GSIS)<br />-namamahalasamgatulongsamgamanggagawasapamahalaan<br />Social Security System <br />-panlipunangpangangailanganngmgamanggagawa<br />
 12. 12. AngBangkoSentral<br />At angibang<br />PandaigdigangBangko<br />LESSON 34<br />.<br />
 13. 13. PAMILYAR BA KAYO SA LARAWAN? BAKIT?<br />MAHALAGA BA ANG TANGGAPANG ITO SA ATING BANSA? BAKIT?<br />
 14. 14. Kasaysayan<br />1948 -Sangguniang Bangko<br />1949 -si Miguel Cuaderno, Sr. ay naging unang tagapangasiwa.<br />1972 -pangunahinglayuninngBangkoSentral.<br />1981 -angnasusognaBatas RepublikaBlg. 265 ay lubosnapinaunlaransapagpapalakasngsistemangpampananalapi<br />1993 -nagkaroon ng bisa ang Bagong Batas ng Bangko Central<br />1900 -UnangKomisyonngPilipinas an Batas Blg. 52<br />1933 -isangbangkosentralparasaPilipinas.<br />1946 –Batas Tydings McDuffie<br />1939 –TagapagbatasngPilipinas<br />1947-pinag-aralanangmgapananalapingPilipinas, at mgasuliraninnito.<br />
 15. 15. MGA TAGAPANGASIWA NG SENTRAL BANK<br />
 16. 16.
 17. 17. A. BangkoSentral<br />itoay isanginstitusyongnanagaayosngpananalapi at sistemangpinansyalngisangbansa.<br />itinuturingitongpagaaringpublikodahilkontroladoitongpamahalaan.<br />itinatagitonoongEnero 3 , 1949 sabisang Batas RepublikaBlg. 265<br />itoay itinuladsabangkosentralngGuaatamela at Paraguay dahilparehasangekonomiyang 3 bansa noon .<br />
 18. 18. PagbabagosaBangkoSentralngPilipinas<br />Angpagbabago ay dahilsapagtatagng Central Monetary Authority <br />Dahilsa Batas RepublikaBlg. 7653 nakilalasatawagna New Central Bank Act nabuoang Central Monetary Authority .<br />Pinagtibaynamanitoni Pang. Fidel V. Ramos . <br />
 19. 19. MONETARY BOARD NG BSP<br />Governor ngBangkoSentralngPilipinas<br />MiyembrongGabinete<br />MyembromulasaPribadongSektor<br />
 20. 20. Mapanatiliangkatataganngpananalapingbansa<br />Mapangalagaananginternasyonalnahalagangpiso at angpalitannitosadayuhangpananalapi .<br />Maitaguyodangpagtaasngantasngproduksyon , empleyado at tunaynakitangmamamayan<br />Mapanatiliangkatataganngmgapresyonamakakatulongsapagsulongngekonomiya<br />Apat na layunin na dapat matamo ngBangko Sentral<br />
 21. 21.
 22. 22. PangunahingtungkulinngBangkoSentral<br />1. Tagagawangpera.<br />2. Tagapamahalangpondongpamahalaan.<br />3. Tagapautangsamgabangkongkaposangpondo.<br />4. Tagapangasiwangmgareserbangperangpandayuhan at reserbangginto.<br />5. Tagaayosngoperasyonsainstitusyong pananalapi .<br />
 23. 23. Ibat – IbangparaanupangKontrolinangSuplayngSalapi<br /><ul><li>1. Discount Rate
 24. 24. 2. Reserve Requirment</li></ul>3. Open Market Operations<br />4. Fiat Money Authority<br />5 . Moral Suassion<br />
 25. 25. World Bank (WB) <br />= itinatagnoong 1946 sa Washington D.C. na<br />Kilalasatawagna International Bank for Reconstruction and Development (IBRO)<br />= pinapautangangmgabansangnangangailanganupangpuhunan at tinutulunganangmgabansangnaapektohanng II world War .<br />PandaigdigangBangko<br />
 26. 26. International Monetary Fund<br />itinatagupangpautanginangmgabansangkasapinito .<br />tuladng world bank angbansangpinakamalakiangkontribusyon ay angnagdidiktangdesisyonnito .<br />NasaIMF din angpaggawang International Reserve Currency O Special Drawing Rights .<br />nahinihiramnamanngmgakasapinitongbansaupangpangbayadsa deficit sakalakalan .<br />angbansanghindinakakabayadngutang at lumagpassa quota ay pinapatawanngmabigatngkondisyonnanakakaapektosasistemangekonomiyanito<br />
 27. 27. Pangunahing Bangko ng<br />Ating Bansa<br />International<br />Monetary Fund<br />Mga Uri <br />ng Bangko<br />World Bank<br />Dito Nakikipag-ugnayan<br />Ang BSP<br />Pag-unlad ng Ekonomiya ang Hangarin nito<br />
 28. 28. GAMIT NG SALAPI<br />IPINAMBIBILI NG MGA<br />PRODUKTO AT SERBISYO<br />NAIDEDEPOSITO<br />SA BANGKO<br />GINAGAMIT SA<br />PANGUNGUTANG<br />SA TAO AT<br />EKONOMIYA<br />MAHALAGA <br />ANG<br />SALAPI<br />IPINAMBABAYAD<br />NG UTANG<br />NAIIMPOK SA<br />ALKANSYA<br />GINAGAMIT SA PAGTATAKDA<br />NG PRESYO NG MGA<br />BILIHIN<br />
 29. 29.
 30. 30. Angsistemangkredito<br />Lesson 35<br />
 31. 31. Kredito<br />Angpagtamongmgabagaynakailangankapalitngpangakongbayad.<br />Paglaganapngsistemangkredito<br />Angsistemangkredito ay laganapnasaatingekonomiya.<br />
 32. 32. Tseke<br />I<br />N<br />S<br />T<br />R<br />U<br />M<br />E<br />N<br />T<br />O<br />Merkantil<br />Promissory Note<br />Agricultural<br />Mga Uri<br />Credit Book<br />Consumer<br />B<br />A<br />S<br />E<br />H<br />A<br />N<br />Industrial<br />Bill of Exchange<br />Karakter<br />Comercial Letter of Credit<br />Kapasidad<br />Kapital<br />SISTEMANG KREDITO<br />
 33. 33. Mgainstrumentongkredito<br /><ul><li>Tseke</li></ul>Isanganyongsalapinaginagamitnainstrumentosakredito.<br /><ul><li>Credit book o aklatngutang</li></ul>Ditonakasulatangpangalanngmamimili at halagangprodukto o salapi.<br /><ul><li>Promissory Note</li></ul>Isangkasulatanngpangakongmagbabayadngutangsatakdangaraw.<br /><ul><li>Bills of Exchange o Drafts</li></ul>Isangkautusannakailangangbayaranngtakdanghalagasatakdangpetsa.<br /><ul><li>Commercial letter of credit</li></ul>Gamitsapag-angkat at pagluwasngkalakalupangmabilisangbayaran.<br />
 34. 34. MGA INSTRUMENTO sa KREDITO<br />
 35. 35. Mgabasehansapagkakaloobngkredito<br /><ul><li>Karakter</li></ul>Tumutukoysapagkataongisangindibidwalnaipinagkaibaniyasaibangtao.<br /><ul><li>Kapasidad</li></ul>Angkakayahanngisangtaonamakabayadsakaniyangutang.<br /><ul><li>Kapital</li></ul>Ito ay anghalagangkitanatinatanggapupangpambayadsautang.<br />
 36. 36. Mgauringkredito<br /><ul><li>Kreditongkonsyumer
 37. 37. KreditongAgrikultural
 38. 38. KreditongMerkantil
 39. 39. KreditongIndustriyal</li></li></ul><li>!!!!!!!!Theend!!!!!!!!<br />Thank you for watching and listening<br />courtesy of:dianne<br />
 40. 40. KASAYSAYAN ATKAHALAGAHAN NG SALAPI<br />Lesson 36<br />
 41. 41. KALAKALANG BARTER<br />AngBarter ay pagpapalitanngproduktosaiba pang produkto<br />KAHULUGAN ng SALAPI<br />Tinatawagsamidyum o instrumentong<br />palitanngtinatanggapnglahatngtao<br />
 42. 42. EBOLUSYON ng SALAPI ng<br />Ating BANSA<br />Penniform Gold Barter Ring <br />Spanish Barilla<br />Pesos fuertes<br />Quasi Bimetallism<br />Mexican peso<br />Mickey Mouse Money<br />Bagonglipunan<br />Kasalukuyangpera<br />
 43. 43. Mgauri at anyongsalapi<br />Commodity Money<br /> - angmganinuno ay natutonggumamitnganumangbagaykapalitngprodukto.<br /> - ginto, pilak at tanso …<br />CreditMoney<br />- anumanguringinstrumentongpangungutangnatinatanggapbilangkabayaransabinilingprodukto at serbisyo<br /> - salapingpapel, tseke, promissory note …<br />FiatMoney<br />- tinatanggaplamangkapagitinuturingna legal tender.<br /> - ginto, pilak at tanso …<br />
 44. 44. MgaPamantayansaPaglikhangSalapi<br />Noncommodity Standard<br />- mataasnahalagang metal angdahilan kung bakitnaisipannagumamitngibanguringpamantayan<br /> - PamantayangPapel<br />Commodity Standard (pamantayangGinto)<br /> - kapagangsalapingnasasirkulasyon ay may katumbasnaginto.<br />PamantayangPilak<br /> (silver standard)<br />- pamantayannghalaga ay ngsalapi ay PILAK.<br />
 45. 45. KatangianngSalapi<br />Matibay<br />Madalingmakilala<br />Tinatanggapnglahat<br />Matatag<br />Madalingdalhin<br />Mahahati<br />Magkakapareho<br />Nagbabagoangsuplay<br />
 46. 46. TungkulinngSalapi<br />InstrumentongPalitan<br />PamantayanngHalaga<br />Pamantayanngmaaantalangpagbabayad<br />Reserbanghalaga<br />
 47. 47. Lesson 37<br />SISTEMA ng PAGMOMONEDA<br />
 48. 48. SISTEMA ng PAGMOMONEDA(coinage)<br />May tiyaknatimbang at pagkapino ng papel<br />Ginagamitan ng espesyalnapapelmulasaibangbansa<br />Pamahalaan (monopolistasagawaingito)<br />Bangkosentral ng Pilipinas (BSP)<br />
 49. 49. MGA URI ng PAGMOMONEDA<br />2. DI LIMITADO<br /><ul><li>Lahat ay may pagkakataongumawa.
 50. 50. Free coinage
 51. 51. Brassaige at Seigniorage</li></ul>LIMITADO<br /><ul><li>Sa kasalukuyangpanahon
 52. 52. Pamahalaanmismoangbumibili ng mgamateryalessapaggawa ng salapi
 53. 53. Awtoridad ng pamahalaan</li></li></ul><li>“Bakitang<br />pamahalaanangnangangasiwasapaggawa ng salapi?”<br /><ul><li> Counter Feiting :)
 54. 54. Maiwasanangpagtunawsamahalagang</li></ul> metal nanakahalosabarya. <br />
 55. 55. TEORYA UKOL sa SALAPI<br />QUANTITY THEORY oF MONEY<br /><ul><li>nagpapahayagnaanghalaga ng salapi ay </li></ul>nakasalalaysamagkakaugnaynasalik.<br /><ul><li>kapagangisa man dito ay nagbago, ang</li></ul>halaga ng salapi ay magbabago din <br /><ul><li>angdami ng salapisasirkulasyon ay malakiangepektosapagtaas at pagbababgpresyongmgabilihin</li></li></ul><li>MGA SALIK(kung saannakabatayanghalaga ng salapi)<br />Dami ng salapi<br />Bilis ng pagpapalit (velocity of turnover)<br />Kabuuanngnegosyo (total volume of trade)<br />
 56. 56. AngBagongBaryasaPilipinas<br />Nagsimulangtayonggumawangsarilinatingbaryanoong 1977.<br />Angpamahalaang Ramos at BSP ay nagpalabasngbagonggrupongbarya.<br />Angbaryanoong 1992 ay masmuraang intrinsic value kaysasa face value.<br />Angatingbagongbaryanainilabasnoong 1995 ay masmahaldahilmataasanghalagangmateryales.<br />
 57. 57. BagongBarya<br />
 58. 58. PerangPapel<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />
 59. 59. THAT’S ALL !!! <br />THE END !!!<br />THANK YOU !!!<br />

×