Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bahaging ginagampanan ng Industriya

 • Login to see the comments

Bahaging ginagampanan ng Industriya

 1. 1. ARALIN 41<br />Angbahaging<br />Ginagampananng<br />Industriya<br />
 2. 2.
 3. 3. SektorngIndustriya<br />
 4. 4. 1.Bumubuo saIndustriya<br />konstruksyon<br />Pagmamanupaktyur<br />Industriya<br />Pagmimina<br />Serbisyo<br />
 5. 5. 2.Kahalagahan ngIndustriya<br />A.Tagaprosesongmgahilawnamateryal<br />B.Nagsusulayngmgayaringprodukto at kagamitanngagrikultura<br />C.Pinanggagalinganngdolyar<br />D.Nagkakaloobnghanapbuhay at kabuhayan<br />
 6. 6. MgasuliraninsaIndustriya<br />
 7. 7. 1.Kakulangan ngsapatnapuhunan<br />2.Kawalan ngsuporta at proteksyonngpamahalaan<br />3.Hindi angkopangproyektongpamahalaan<br />4.Kompetisyon samgadayuhangkumpanya<br />
 8. 8. 5.Import dependent angmgaindustriya<br />
 9. 9. MgahakbangnaMaaringGawinsaIkakalulutasngmgaSuliraninngIndustriya<br />Paglinangngmgayamanngbansanakailanganngindustriya<br />Paglilimitangpagluluwasngmgaproduktongagrikulturanakailangang-kailanganngindustriya<br />Pagbuwagsaprogramang import liberalization ngpamahalaan<br />Pagsasagawangmgaproyektonamakaktulong at kapaki-pakinabangsamgapangangailanganngindustriya<br />Pagtatakdangpatakarannanagbibigayproteksyonsamaliliitnaindustriya o pagpapatupadngproteksyonismosalokalnaindustriyal<br />Pagbibigay-prayoridadsamgapangangailanganngindustriya<br />Pagkakaloobngutangsamganegosyantengpilipinoparasapamumuhunan<br />Politikal will nggobyernonatulungan at suportahanangsektorngindustriya<br />Paghihikayatsamgadayuhan g kumpanyanahindikakumpetensyangmgalokalnakumpanya<br />Pagbibibgaynginsentibosamaliliitnaindustriya<br />
 10. 10. SEKTOR NG INDUSRIYA<br />Tagabilingproduktongindusriya<br />Tagaprosesonghilawnamateryal<br />SERBISYO<br />PAGMIMINA<br />KONSTRUKSYON<br />PAGMAMANUPAKTUR<br />Nagsusulayngyaringprodukto<br />Pinanggagalinganngdolyar<br />Nagkakaloobnghanapbuhay<br />
 11. 11. White elepant projects<br />Paglinangsayamanngbansa<br />Political will ngpamahalaan<br />Import dependent<br />Pagbuwagsa import liberalization program<br />Kulangsapuhunan<br />Proteksyonismosaindusriya<br />Kompetisyonsadayuhankompanya<br />Pagbibigaynginsentibosamaliliitnaindustriya<br />Kulangsasuportangpamahalaan<br />
 12. 12. ARALIN 42<br />MGA MANGGAGAWANG PILIPINO<br />
 13. 13.
 14. 14. Unyonngmgamanggagawa<br />Angunyonngmanggagawa ay isangsamahanna nag bibigayngproteksyonsamgamanggagawa<br />
 15. 15. Mgalayuninngunyon<br />A.Huminginngmakatarungansahod at ibangbenepisyo<br />B.Pagkakaroonngsuportaangmgakasapi<br />C,tamangorasngpaggawa at malinisnapasilidad<br />
 16. 16. Mgabatasnanangangalaga<br />Sa mgakarapatanng<br />mangagawa<br />
 17. 17. Batas sawalongorasnapaggawa<br />Maternity Leave<br />Paternity Leave <br />Termination Pay Leave<br />
 18. 18. Pag-eempleyongmgababae at bata<br />Pananagutanng employer<br />
 19. 19. Unyon<br />MgaKarapatan<br />MgaLayunin<br />Mangagawa<br />
 20. 20. Alitansapaggawa<br /> 1.)MgaParaanngmangagawa<br />= Sa pag-oorganisangmgamangagawasatulongnarinngkanilangunyon ay nakagagawanghakbangangmgaitoupangiparatingsamganamamahala at pamgasiwaanangkanilangmgakaraingan at isagawaangpakikipag-alitansamganangangasiwa.<br />
 21. 21. a. Welga<br />b.Pagpipiket<br /> c. Boykot<br />d. Close Shop<br />e.Sabotahe<br />
 22. 22. 2.) mgaparaanngpangasiwaan<br /> = Kung angmgamanggagawa ay may sarilingparaansapakikipag-alitan, mayroon din namanghakbangangmga may-aringnegosyoupanglabanananghakbangngmgamangagawa.<br />
 23. 23. a.Lockout<br />= Habangangmgamanggagawa ay nagsasagawangwelga,angpangasiwaan ay isinasaraangkumpanyaupangpwersahinangmanggagawanalumapit at makipag-ayossakanila.<br />
 24. 24. b.Pagtaggapngmga”scab”<br />= Ito ay sagotngpangasiwaankapagnagsimulanangmagpiketangmgawelgista.<br />
 25. 25. c.Yellow Dog Contract<br />= Ito ay isangkontratananagbabawalsamgamangagawanasumapisaunyon. Pinapipirmahanitosamgamanggagawabagotangapinsatrabaho.<br />
 26. 26. d. Blacklist<br />= Listahanngpangalanngmgamanggagawananakilahoksawelga.Ang blacklist ay inilalabasngpangasiwaanupangmaiwasanngibangkumpanyaangpagtanggapsamgamanggagawananasalistahan. <br />
 27. 27. e.Espiya<br />= Ito angnagsusumitengmgapangalanngmgawelgista.Binabayaransilangpangasiwaanupangmanmananang kilos at gawainngmgawelgista.<br />
 28. 28. f. Open Shop<br />= Pagtangapngmgamangagawanahindikasapingunyonupanghindimaantalaangproduksyonnakahitnamagsagawangwelgaangmgakasapingunyon.<br />
 29. 29. g.Injunction<br />= Utosmulasahukumannanagsasabingangisinasagawangwelga ay labagsabatas.<br />
 30. 30. Pagsasaayosng<br />alitansapaggawa<br />= Angsama-samangpakikipagkasundongmgamanggagawanakinakatawanngunyonsapangasiwaanupangayusinanganumangsuliranin ay tinatawagna collective bargaining.<br />
 31. 31. Mgauring collective bargaining<br /> * Conciliation<br />*mediation<br /> * Arbitration <br />
 32. 32. AngKahalagahanngmangagawa<br />ARALIN 43<br />
 33. 33. Kahalagahanngpaggawa<br />o mangagawa<br />*Lumikhangmgaproduktonakailanganngbansa.<br />*Pinoprosesoangmgahilawnamateryalngagrikultura.<br />*Nagpapaandar at gumagamitngmakinarya at ibangteknolohiya.<br />*Lumilinangngmgalikasnayaman.<br />*Nagbabayadngbuwissapamahalaan.<br />*Konsyumerngmgaprodukto.<br />
 34. 34. MgauringMgangagawa<br />nakailanganngBansa<br />
 35. 35. Nominal wage at Real wage<br />*Angnominal o money wage ay tumutukoysahalaganatinatanggapbilangkabayaransaginawangprodukto o serbisyo.<br />*AngReal wage ay anghalagangprodukto at serbisyonamabibilimulasakitangtinatangap.<br />=> Ang real wage ay nakadependesa price index ngprodukto at serbisyo.<br />
 36. 36. Nominal wage<br />Real wage=<br />CPI<br />HALIMBAWA<br />10,000<br />REALWAGE=<br />100<br />205.50<br />Rw= <br />4,866.18<br />
 37. 37. MgaTeoryaUkolsaSahod<br />Wage-fundTheory<br />Subsistence Theory<br />Marginal Productivity Theory<br />
 38. 38. ImpormalnaSektor<br />= Ito angmgauringhanapbuhay at mgataonakumikitanahindinakukwenta at hindinakatalasapamahalaan.<br />
 39. 39. Kahalagahanng Underground Economy <br />= Angmgaprodukto at serbisyonaibinibigayngsektornaito ay kailanganupangmatugunanangiba’t-ibangpangangailangan at kagustuhanngmgatao.<br />
 40. 40. Hindi kabutihanng Underground Economy<br />= Angoperasyondito ay hindinamomonitorngpamahalaankayahindiitodumadaansapagsukatngpamantayanngkalidadngprodukto at maaringmababaanguri at kalidadnito.<br />
 41. 41. AngPamahalaanng<br />Korporasyon at Business cycle<br />ARALIN 44<br />
 42. 42. Nasyonalisasyon<br />ngKorporasyon<br />* Angpamahalaanangkumokontrol at humahawaksamgakorporasyon at industriyanakailanganngmgamamamayan at serbisyo at produktonanagbubuhatnito<br />
 43. 43. Pagsasapribadongkorporasyon<br />*AngPribado ay angpaglilipatngpamamahalangmgakorporasyonnahawakngpamahalaansapribadongsektor<br />
 44. 44. Nasyonalismo<br />Korporporasyon<br />Pagsasapribado<br />
 45. 45. Mgapanahonng business cycle<br />Kariwasaan<br />pagbawi<br />kagipitan<br />kasalatan<br />
 46. 46. Dahilanng business Cycles<br />=Angmgapagbabagosabusines cycle ay sanhingmaramingkadahilananito ay maaringbungangpanlabasnasalikngepektongbahidngaraw (sun spot theory) sapagkakaroonanngmasaganangprocuksyon<br />
 47. 47. Industriyalisasyon<br />ngpilipinas<br />ARALIN45<br />
 48. 48. industriya<br />
 49. 49. Industriyalisasyon<br />*Angindustriyasasyon ay kalagayanngisangekonomiyananagpapakitangkapasidad at kakayahanngisangbansanamakalikhangmaramingproduktomulasamgahilawnamateryalngagrikultaranatutugunansapangangaylangannglokalnapamilihan at sapamilihansalabasngbansa.<br />
 50. 50. Pilipinas 2000<br />* Angpilipinas 2000 ay isanghakbangintungosapagigingindustriyalisadongbansa.<br />
 51. 51. Talahanayan Blg.5<br />MgaPambansangLayuninnaNaisMatamong<br />PlanongPangkaunlaranngPilipinas<br />(1993-1998)<br />1)Pagkakaloobngnaaangkopnakapangyarihansataongbayan(people empowerment)<br />2)Pagpapalakasngkakayahanngbansanamagprodyusngmgaprodukto at serbisyoparasapandaigdigangamilihan<br />3)Pagllagong GNP hanggang 10%<br />4)Pagtaasng per capita income(PCI) hanggang 15,000 o $1,000<br />5)Pagbabangimplasyonsa single digit<br />6)Pagbabangbilangngmgamahiraphanggang 30%<br />
 52. 52. MTPDP<br />Angsentronghangarinnito ay angpagpapabutingbawatbuhayngbawatpilipinoangprayoridadngatingpamahalaan .<br />
 53. 53. MgahakbanginngpamahalaanTungkolsapilipinas 2000<br />= Isa samgaHakbanginngpamahalaan ay angpagbibigay-lakassamamamayang Pilipino paraisaayosangkanilangkabuhayansapamamagitanngpagkakaloobngsapatnahanapbuhayparasalahat.<br />
 54. 54. Mgaproduktongbibigyan-pansin<br />saPilipinas 2000<br />1)Sangkapsapagkainnghayop<br />2)Bulaklak<br />3)Bulak<br />4)Hibla<br />5)Pangisdaan<br />6)Asukal<br />7)Niyog<br />8)Baka,kalabaw at mgaproduktonito<br />9)Babuyan at manukan<br />10)Prutas<br />
 55. 55.
 56. 56. Mgalugarnamagiging<br />Sentrongindustriya<br />Bacotan, La union<br />Cauayan,Isabela<br />Baguio,benguet<br />Hermosa,Bataan<br />Rosario,cavite<br />Tacloban city<br />Iligan city<br />Davao city<br />General santos city<br />

×