Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

имор = презетација

1,475 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

имор = презетација

 1. 1. Каде се напда Негптинп? Северна Македпнија Јужна Македпнија Централна Македпнија
 2. 2. Каде се напда Негптинп? Северна Македпнија Јужна Македпнија Централна Македпнија нетпшнп
 3. 3. Каде се напда Негптинп? Северна Македпнија Јужна Македпнија Централна Македпнија нетпшнп
 4. 4. Северна Македпнија Јужна Македпнија Централна Македпнија
 5. 5. Иметп Негптинп е слпвенизиранп име на антишката населба Антигонеа кпја щтп вп 3 век п.н.е. ја фпрмирал македпнскипт владетел Антигпн Гпнат. Денес на теритпријата на ппщтина Негптинп ппстпјат пгрпмен брпј на археплпщки лпкалитети. Денещнипт град Негптинп е фпрмиран вп дпцнипт среден век какп занаетшиска населба. Ппзната градба пд птпманскипт перипд ппдигната вп 1821 гпдина е “Саат кула”, а биле изградени и чамија и безистен.
 6. 6. Кпј е најппзнатипт турски бег – царпт негптински за кпј е испеана и една нарпдна песна? Таир бег Мехмед - негптински Усп тимјанишки
 7. 7. Кпј е најппзнатипт турски бег – царпт негптински за кпј е испеана и една нарпдна песна? Таир бег Мехмед - негптински Усп тимјанишки нетпшнп
 8. 8. Кпј е најппзнатипт турски бег – царпт негптински за кпј е испеана и една нарпдна песна? Таир бег Мехмед - негптински Усп тимјанишки нетпшнп
 9. 9. Усп тимјанишки Дуру, дуру, дуру, Бпг да гп убие Усп Тимјанишки- царпт негптински. Ајде сине Усп не ми пди сину, на каурска свадба. Каури се лпщи ќе се ппднапијат, ќе ми те убијат. Не ппслуща мајка Усп си птиде на каурска свадба, се заппшна кавга таму, ваму Усп, нигде гп немаще, дудурп, дуру, дудурп, Успвата мајка, жалнп гп плашеще: - Оти сине, Усп мајка не ппслуща на свадба птиде глава да загубищ. Легенда
 10. 10. Кпј манастир се напда вп пкплината на негптинп? Св. Дпрди Јпаким пспгпвски Св. Атанасиј
 11. 11. Кпј манастир се напда вп пкплината на негптинп? Св. Дпрди Јпаким пспгпвски Св. Атанасиј нетпшнп
 12. 12. Кпј манастир се напда вп пкплината на негптинп? Св. Дпрди Јпаким пспгпвски Св. Атанасиј нетпшнп
 13. 13. Манастир св. Дпрди • Манастирпт „Св. Дпрдија” е изграден пд населениетп на градпт Негптинп вп 1860 гпд. вп меснпста нарешена Црквищте. Се прпстира на десната страна на реката Вардар, вп близина на автппатпт и железнишката пруга щтп ги ппврзува Скппје и Сплун. Делпви пд манастирпт се прпщирени и пбнпвени, нп пригиналнпста на пвпј истприски и религипзен сппменик е сеущте спшувана. • Манастирпт “Св Дпрдија” свпјпт празник гп слави за време на верскипт празник Мала Бпгпрпдица (21 септември), а прпславата ја заппшнува на 20 септември сп ппзнатата “Манастирска вешер”. Таа е ппсетена пд мнпгу верници и гпсти.
 14. 14. Негптинскп винп Негптинска алва Негптинска пита
 15. 15. Какп се ппдгптвува негптинска пита! • Вп турскп, вп Негптинп си живеела баба Мара, кпја имала псум дешиоа. Секпј ден тие пекале за јадеое, а баба Мара, кпја била сирпмащна, мпрала да најде нашин какп да ги прехрани. Вп дпмпт имала самп бращнп, јајца пд кпкпщарникпт и малку свинскп месп. Еден ден за да мпже да ги најаде сите, се присетила да направи тестп пд бращнптп, кпе гп развлекла пд еднипт дп другипт крај на масата. Пптпа врз тестптп гп наредила месптп, кпе гп исешкала на најситни паршенца и врз негп ставила некплку изматени јајца. Сетп пва гп ставила да се пеше и така настанала негптинската пита, раскажуваат негптинци. И акп некпгащ питата била синпним за сирпмащтијата на баба Мара, денес нејзинипт рецепт е негптинска традиција. Традиципнален гптваш
 16. 16. Зашувана традиција! Музеј на град Негптинп
 17. 17. Традиципнален занает - кппанишарствп
 18. 18. Негптинска вешер • Ппследните некплку гпдини празнуваоата заппшнуваат на 19 септември, кпга се пдржува ппзнатата “Неготинска вечер”. Ова е вешер на старпградска песна, музика и дружеое за сите генерации, вешер кпга Старата шарщија и градскипт плпщтад вп Негптинп се претесни за да ги спберат ппсетителите, кпи ги забавуваат ппзнати и ренпмирани музишки имиоа на македпнската естрада. Прпграмата е збпгатена и сп настапи на акрпбати и жпнглери кап и театарски перфпрманс на ппмали театарски групи.
 19. 19. Манастирска вешер и панадур • Празнуваоата прпдплжуваат на 20 септември сп ппзнатата “Манастирска Вешер”, кпга граданите традиципналнп и маспвнп гп ппсетуваат манастирпт “Свети Дпрди”, кпј се напда вп неппсредна близина на Негптинп. • Вп текпт на следните три дена 21 - 23 септември, заппшнува стппанскипт дел пд манифестацијата, кпга централнптп градскп ппдрашје е претвпренп вп пгрпмен саем на кпј тргпвците кпи дпадаат пд сите краеви на Македпнија нудат щирпк аспртиман на прпизвпди и стпки. Вп денпвите на “Негптинскипт Панадур”, Негптинп е птвпренп и ппдгптвенп да ги прешека сите дпбрпнамерни гпсти и ппсетители
 20. 20. Какп ги заврщувате велигденските празнуваоа вп ващипт крај? • С. Прждевп вп близина на Негптинп традиципналнп веќе стптина гпдини на ппсебен нашин гп „испраќа велигден“.

×