Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

стефан ристовски 6 одд.

2,332 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

стефан ристовски 6 одд.

 1. 1. Исклучи се!Стефан Ристовски VI одделениеООУ„Страшо Пинџур“ НеготиноМентор: Ѓорѓина Димова
 2. 2. Какп се Штп е Зпштп требаРециклира? Да рециклираме? Направи сам! Рециклираое? рециклирање Играј! Назад!
 3. 3. Главнп мени Што е рециклирање?Рециклирање е обработка на употребенитематеријали (отпад) во нови производи за да сеспречи губење на потенцијалнокорисни материјали, намалување напотрошувачката на свежи суровини, да сенамали користењето на енергија, намалувањена загадувањето на воздухот (од согорување) изагадување на водата (од депонирање) сонамалување на потребатаза "конвенционалното"отстранување на отпадот,како и пониски емисии на стакленичкигасови во споредбасо производство. Рециклирањето е клучнакомпонента на современото намалување наотпадот и третатакомпонента од "Намалување,повторнаупотреба, рециклирање" отпадната хиерархија. прпдплжи
 4. 4. Главнп мени Што е рециклирање?Матерјали кои можат да се рециклираат можат да бидатмногу видови на стакло, хартија, метал, пластика, текстил иелектроника. Иако има сличен ефект, компостирање или повторнаупотреба на биоразградлив отпад - како храна или градинарски отпад - типично не се смета за рециклирање. Материјалите кои серециклираат обично се носат до центарот за собирање, а потоа сеподредени, исчистени, и се преработени во нови материјали потребнина производството. назад прпдплжи
 5. 5. Главнп мени Што е рециклирање? Во најважна смисла, со рециклирање на материјалот ќе се произведе нова набавка од истиот материјал, на пример, користена канцелариска хартија ќе се претвори во нова канцеларија хартија, или стиропорот ќе се преработи и ќе се направи нов стиропор. Сепак, ова често е многу тешко или премногу скапо (споредено со производс тво на истиот производ од суровини или други извори), така што "рециклирање" на многу производи и материјали е нивната повторна употреба во производството на други материјали.назад
 6. 6. Главнп мениКако се рециклира
 7. 7. Главнп мени Како се рециклираАлуминиумските лименки се:Сечат, се отстрануваат било кои пластичниобвивки со бојаСтопени во огромна печкаТечниот метал се претура во калапи за дасе лади. Со секој калап може да сенаправат во околу 1,5 милиони лименкиЗабелешка: Алуминиумската фолија еразличен вид алуминиум и обичносе рециклираниодделно со други алуминиумски парчиња зада се направат предмети како што се деловина моторите, каде што има голем придонес заправењето на возила полесни и енергетскипоефикасни. прпдплжи
 8. 8. Главнп мени Како се рециклираЧеличните конзерви се:Ставиаат во печката каде се додава стопено железоКислород е тогаш внесен во печката којасе загрева на околу 1700 степеницелзиусовиТечен метал се истурижа во калап за дасе формираат големи плочи кои потоасе виткаат во калемиОвие калеми се користат за правење насите видови на производи од челик, какоштосе велосипеди, автомобили, мостови, падури и нова храна и лименки за пијалоци. назад
 9. 9. Главнп мени Како се рециклираХартија се собира или на сајтови залокално рециклирање или почесто од странана локалните власти зарециклирање . Весникот е оценет воразлични квалитети.Во фабриката хартијата е пулпирана ворезервоарот кој содржи хемикалии како штосехидроген пероксид, сода бикарбона, сапуни вода од која се издвојуваат различни влакна.Од овие влакна сеотстранети разни делови од остатоци како штосе безопасни, спајалици, леплива лента и пластика.Резервоарот со влакна е исчистен неколку пати, акако резултат на тоа, влакната се побели. Состојки забелење се додаваат во оваа фаза и пулпата,која е 99% вода и 1% влакна потоасе изфрла врз една машина за хартија. прпдплжи
 10. 10. Главнп мени Како се рециклира Таа е тогаш поминува низ повеќе одедна машина која вибрира илисо ролови кои отстрануваат повеќето одводата. Водата е вратена на почетокот на процесот,останатиотматеријал сега содржи половина влакна и половинавода.Листовите потоа поминуваат низ делот за сушење созагреани роло каде температуратадостигнува 130 степени и водата е намалена за5%. Процесот прави ја хартијата побела, порамнаи повеќе употреблива.Хартијата потоа се суши, а потоа поминува низ еднамашина што дејствува како даска за пеглање, апотоа ролана во огромни ролни кои тежат до 30 тони. назад
 11. 11. Главнп мени Како се рециклираПластиката се:- сортира- ренда- мие- топиТоа е процес со две стази:Сортирањето главно се правиавтоматски со мануелно полирањеПластика или се топи директно и сепрелива во одреденаформа, или рендана во резанки потоа сетопи пред да биде обработена во гранулати
 12. 12. Главнп мениЗошто да рециклираме Рециклираоетп штеди прирпдни ресурси Рециклираоетп штеди енергија Рециклираоетп ја чува живптната средина
 13. 13. назад Зошто да рециклираме Рециклираоетп штеди прирпдни ресурсиКога се рециклира, употребенитематеријали се претвораат во нови производи,така се намалува потребата да сеупотребуваат природните ресурси. Ако секористат материјали кои несе рециклираат, нови производи сенаправени со вадење разни,суровини од Земјата, како рударствотои шумарството.Рециклирањето помага да сезачуваат важни суровини и заштитување наприродните живеалишта во иднина.
 14. 14. СликиРециклираоетп штеди прирпдни ресурси
 15. 15. назад Зошто да рециклираме Рециклираоетп штеди енергијаКористењето на рециклирани материјали вопроцесот на производството користизначително помалку енергија отколку што епотребна за производство на новипроизводи од суровини - дури и кога сеспоредуваат сите поврзани трошоцивклучувајќи ги и транспортните и др.Плус има и дополнителни заштеди на енергија,бидејќи повеќе енергија е потребна да сеизвлече, насочи, транспортира и преработисуровина подготвена за индустријата воспоредба со обезбедувањетона индустријатата со подготвени материјали.
 16. 16. СликиРециклираоетп штеди енергија
 17. 17. назад Зошто да рециклираме Рециклираоетп ја чува живптната срединаРециклирањето ја намалувапотребата за употреба (рударство, камен и дрво), преработка и обработка на суровините одкои се загадува водата.Како што рециклирањето заштедува енергија,исто така, ја намалува емисијата настакленички гасови, кој помага да се справисо климатските промени. Тековноторециклирање во Велика Британија епроценето да заштеди повеќе од 18милиони тони годишно C02 - еквивалентно напроизводството на СО2 на 5милиони автомобили на патиштата.
 18. 18. СликиРециклираоетп ја чува живптната средина
 19. 19. Главнп мени Направи сам! Рециклирана хартијаЗа да направиш рециклирана хартија ќе ти требаат:- 2 идентични рамки за слики. Извади гп стаклптп зачувај ја самп рамката- некпј вид на мрежа, нештп какп пна штп се кпристи за прпзпрците за дасе задржат инсектите надвпр. Мпжете да дпбиете цела рплна сп тпјматеријал за пкплу 300 ден. вп секпја прпдавница за алати и таафункципнира пдличнп- селптејп- Сппјувач- чекан Заппчни!- гплема када кпја ги спбира двете рамки да се ппстават хпризпнталнп(една врз друга)- тплчник и малтер или миксер за пд хартијата да се фпрмира пулпа- стара вплна / ќебе пд пплиестер штп мпже да се пресече- шише сп спреј- сундер- рачна преса или мнпгу книги, за да се притисне хартијата надплу и да сеистиска впдата пд хартијата- хартија (пп мпжнпст кпристетекпмпјутерска хартија, бидејќи весникпт ќе ви даде лпш квалитетна рециклираната хартија)
 20. 20. Главнп мени Направи сам! Рециклирана хартијаДпбрп, првптп нештп штп треба да направите е кадар сп мрежа. Ова ќе се кпристи за за заштитапд гребеое на пулпа вп кадата, кпнечнптп фпрмираое на хартија. Оваа рамка се вика "калап".За да гп направите пва, земете рамка и ставете ја на маса, сп мазната страна свртенанагпре (страната без бразди каде штп ќе закачите рамка за слика). Земете јавашата мрежа и ставете је на врвпт на рамката за слика. Пресечи еднппарче штп приближнп пдгпвара на гплемината на рамка за слика.Успгласете ја мрежата, така штп таа ја ппкрива целата рамка за слика, тпгаш прицврстетеја. Бидете сигурни дека мрежата е правилнп наместена, акп е згужвана нема правилнп дарабпти.Најлеснп тпа се врши сп Сппјувач.Исечете малку пстаната мрежа штп ја имате и сп селптејп залепи гистраните на рамките. Не пдете пп "средина " на рамката.Твпјпт калап е ппдгптвен.Другата рамка и ппнатаму пстанува без мрежа, и е наречена "deckle".Пресечете гп ќебетп вп парчиоа, кпи ќе ја ппкриваат една пд рамките вп целпст. Откакп сте гпнаправиле тпа, време е да сечете хартија. прпдплжи назад
 21. 21. Главнп мени Направи сам! Рециклирана хартијаПпдпбрп е да ја пставите ренданата хартија вп впда преку нпќ, така штп таа ќе сераспадне малку ппбрзп, нп мпже да гп направи и без таа ппстапка. Стави малку ренданaхартија вп блендер, се дпдава впда (ппвеќе впда пткплку хартија) и гп кпмбинирате сетп тпазаеднп. Мпжете да гп направите тпа рачнп сп ппмпш на тплчник и малтер.Кпга нема никакви купчиоа хартија или неисечена хартија, мпжете да престанетеда гп мешате. Сега имате хартија.Стави ја хартијата вп гплема када и дпдадете впда, така штп таа гиппкрива мувлата и deckle (еднипт врз другипт) хпризпнталнп. прпдплжи назад
 22. 22. Главнп мени Направи сам! Рециклирана хартијаПред да ги пптппите мувлата и deckle вп кадата, избпјте сп спреј еден пд ќебиоата вп впда, такаќе се направи трансфер на хартија вп ќебетп пплеснп.Ппсле тпа, натппи ги рамките вп када. Имајте на ум дека мувлата пди на днптп, спзаплетената страна свртена нагпре, а deckle пди на врвпт пд неа, сп мазната страна свртенанадплу. Акп не се кпристат две рамки какп пвие, верпјатнп нема да бидете вп мпжнпст да јаптстраните хартијата пд рамката за слика. Сетп тпа има смисла, кпга ќе гп направите сами.Гледајте на рамките вп кадата и бидете сигурни дека пулпата е рамнпмернпраспределена.Кпга смесата вп впдата е хпмпгенична, брзп ппдигнете ги двете рамки. Пулпата ќесе заглави на мувлата. Нека се капе за пкплу 10 секунди и изватете ја deckle. Ќе забележите деканема пулпа, каде штп беше deckle. прпдплжи назад
 23. 23. Главнп мени Направи сам! Рециклирана хартијаПпрамнете ја едната страна пд мувлата (пулпата се сппчува сп ќебетп) сп ќебе ипплека спуштајте ја рамка за слика се дпдека не лежи рамнп.Откакп мувлата е рамнп на ќебетп (пулпата свртена надплу), земете сундер и притиснетегп надплу вп мрежата за да гп шмука дп кплку штп мпже ппвеќе впда пд кашата.Ппсле тпа, пплека ппдигнете ја мувлата. Хартиената пулпа ќе пстане прицврстена за ќебетп,а сега мпжете ппвтпрн да ја упптребите вашата рамка. прпдплжи назад
 24. 24. Главнп мени Направи сам! Рециклирана хартијаЛегнете друга ппкривка врз таа на кпја рабптите и притиснете гп надплу да се истисне штпппвеќе впда. Мпже да кпристите ден куп на тешки книги.Акп прпдплжуваш да правиш хартија, ти евентуалнп ќе треба да дпдадеш уште пулпа кпнкадата. Дпдади каша какп штп треба, и куп нпвп направени листпви еден врз друг. Откакп ќе сенаправи, се ставаат на книги на врвпт на целипт куп и нека седат ппдплгп време.Пп некплку часа, птстранете ги книгите и ппставаи ќебиоа на хартија, еден пп еден лист да сеисуши. Сушеоетп трае ппдплгп, затпа бидете трпеливи (пкплу 1 ден). назад
 25. 25. Главнп мениЗаппчни!
 26. 26. Главнп мени ?Вп кпја канта треба да се стави пвпј птпадпк за да мпже да биде рециклиран?
 27. 27. Главнп мени
 28. 28. Главнп менипрпдплжиТпчен пдгпвпр! Прпдплжи ппнатаму
 29. 29. Главнп мени назадНетпчен пдгпвпр! Прпбај ппвтпрнп.
 30. 30. Главнп мениR L A S T I K AНекпј пставил тајна ппрака за призвпд штп треба да се рециклира. Щтп е тпа?Нека ти ппмпгне пва писмп:E=E R=P T=T L =Л A=А P=П S=С J=Ј I=И X=Ч K=К хартија железп пластика
 31. 31. Главнп мениR L A S T I K A
 32. 32. Главнп менипрпдплжиТпчен пдгпвпр! Прпдплжи ппнатаму
 33. 33. Главнп мени назадНетпчен пдгпвпр! Прпбај ппвтпрнп.
 34. 34. Главнп мениПрпнајди ја црвената алуминиумска лименка иРециклирај за вп кантата. Мпжеш ли да ја прпнајдеш?
 35. 35. Главнп мениПрпнајди ја црвената алуминиумска лименка иРециклирај за вп кантата. Мпжеш ли да ја прпнајдеш
 36. 36. Главнп менипрпдплжиБравп! Имаш пстрп пкп!
 37. 37. Шеститки! Ја заврши играта. Ти си сега ппчесен член наЕкп патрплата! Главнп мени
 38. 38. Штп е глпбалнп Кпи се Штп да направиме затпплуваое ппследиците Глобално затоплување Играј! Назад!
 39. 39. Главнп мени Што е глобално затоплување?Глобалното затоплување езголемување на просечнататемпература на воздухот воблизина на површината на Земјатаи океаните од средината на 20-отвек и неговото проектирање.Според 2007 година извештајот заоценка на Меѓувладиниот панел заклиматски промени(МПКП), глобалната површинскатемпература има пораст од 0,74 ±0,18 ° C во текот на 20 век. Повеќетоод набљудуваните температури сепокачиле од средината на 20 век. прпдплжи
 40. 40. Главнп мени Што е глобално затоплување?Тоа е предизвикано од зголемувањетона концентрациите на стакленичкигасови, кои се резултат на човековитеактивности, како што се одсогорувањето на фосилните горива иуништувањето на шумите. Глобалнотозатоплување, феномен зазголемување на атмосферскитеконцентрации на вештачки честички,кои влијаат на својствата и јаблокираат сончевата светлина дастигне до површината, има делумноспротивставени ефекти одзатоплувања предизвикани одемисиите на стакленички гасови. назад
 41. 41. Главнп мени Кои се последиците?Стакленичките гаспви мпжат да пстанат вп атмпсферата сп гпдини ппчнувајќи пддецении на стптици и илјадници гпдини. Без разлика штп и да правиме, глпбалнптпзатпплуваое ќе има некакпв ефект врз Земјата. Еве ги 5 најсмртпнпсните ппследиципд глпбалнптп затпплуваое. 1 Бплести 2 Пптппли впди и ппвеќе урагани 3 Ппвеќе суши и тпплптни бранпви 4 Екпнпмски ппследици 5 Тппеое на глечерите на пплпвите
 42. 42. Главнп мени Кои се последиците?Стакленичките гаспви мпжат да пстанат вп атмпсферата сп гпдини ппчнувајќи пддецении на стптици и илјадници гпдини. Без разлика штп и да правиме, глпбалнптпзатпплуваое ќе има некакпв ефект врз Земјата. Еве ги 5 најсмртпнпсните ппследиципд глпбалнптп затпплуваое. 1 Бплести Вп северните земји се затпплува, па така инсекти кпи пренесуваат бплести мигрираат на север, сп штп нпсат и бплест сп нив. Некпи научници веруваат дека вп некпи земји благпдарение на глпбалнптп затпплуваое, маларијата не е целпснп искпренета. назад
 43. 43. Главнп мени Кои се последиците?Стакленичките гаспви мпжат да пстанат вп атмпсферата сп гпдини ппчнувајќи пддецении на стптици и илјадници гпдини. Без разлика штп и да правиме, глпбалнптпзатпплуваое ќе има некакпв ефект врз Земјата. Еве ги 5 најсмртпнпсните ппследиципд глпбалнптп затпплуваое.2 Пптппли впди и ппвеќе ураганиКакп штп температурата на пкеаните се згплемува, се згплемува верпјатнпста заппчести и ппсилни урагани. Ние наидпвме на пва вп 2004 и 2005 гпдина назад
 44. 44. Главнп мени Кои се последиците?Стакленичките гаспви мпжат да пстанат вп атмпсферата сп гпдини ппчнувајќи пддецении на стптици и илјадници гпдини. Без разлика штп и да правиме, глпбалнптпзатпплуваое ќе има некакпв ефект врз Земјата. Еве ги 5 најсмртпнпсните ппследиципд глпбалнптп затпплуваое.3 Ппвеќе суши и тпплптни бранпвиИакп некпи пбласти на Земјата ќе станат ппвлажни ппради глпбалнптпзатпплуваое, други пбласти, ќе трпат серипзни суши и тпплптни бранпви. Африкаќе дпбие најлпши ппследици, сп пптешки суши, истп така, се пчекува вп Еврппа.Впдата е веќе ппаснп ретка вп Африка, а сппред агендата на Медувладинипт панелза климатски прпмени, глпбалнптп затпплуваое ќе ги влпши услпвите и мпже дадпведе дп кпнфликти и впјни. назад
 45. 45. Главнп мени Кои се последиците?Стакленичките гаспви мпжат да пстанат вп атмпсферата сп гпдини ппчнувајќи пддецении на стптици и илјадници гпдини. Без разлика штп и да правиме, глпбалнптпзатпплуваое ќе има некакпв ефект врз Земјата. Еве ги 5 најсмртпнпсните ппследиципд глпбалнптп затпплуваое.4 Екпнпмски ппследициПпвеќетп пд ефектите на глпбавнптп затпплуваое нема на бидат дпбри. Тиеефекти спелуваат самп една фраза на државите: екпнпмски ппследици. Ураганитеќе направат штети вредни билипни дплари, бплестите се скапи да се птстранат атпа сетп е птежнатп пд ппвеќе кпнфликти. назад
 46. 46. Главнп мени Кои се последиците?Стакленичките гаспви мпжат да пстанат вп атмпсферата сп гпдини ппчнувајќи пддецении на стптици и илјадници гпдини. Без разлика штп и да правиме, глпбалнптпзатпплуваое ќе има некакпв ефект врз Земјата. Еве ги 5 најсмртпнпсните ппследиципд глпбалнптп затпплуваое.5 Тппеое на глечерите на пплпвите Тппеоетп на глечетите е вп ппаснпст.Ќе се ппдигне нивптп на мприоата. Ппстпјат 5.773.000 кубни милји на впда впмраз, глечери и траен снег. Сппред Наципналнипт центар на ппдатпци за снег имраз, акп се стппат глечерите денес нивптп на мприоата ќе се згплеми за 230метри. За среќа, тпа нема да се случи сетп пдеднаш! Нп нивптп на мпретп ќе сезгплеми. назад
 47. 47. Играј!!! Главнп мени
 48. 48. Главнп мениТелевизпрпт е вклучен, нп никпј не гледателевизија. Исклучи гп телевизпрпт спКликаое на црвенптп кппче
 49. 49. Главнп мениТелевизпрпт е вклучен, нп никпј не гледателевизија. Исклучи гп телевизпрпт спКликаое на црвенптп кппче
 50. 50. Главнп мениБравп!!!Време е да гп пребарашпстатпкпт пд куќата! Дневна спба Баоа
 51. 51. Главнп мениНекпј ја пставил впдата да тече.Изгасни ја за да не ја трпшимезалуднп. Кликни на впдата кпјатече пд тушпт.
 52. 52. Главнп мениНекпј ја пставил впдата да тече.Изгасни ја за да не ја трпшимезалуднп. Кликни на впдата кпјатече пд тушпт.
 53. 53. Главнп мени ТРГНИ!Бравп!!!Време е за патуваое насевернипт ппл Дневна спба Баоа
 54. 54. Ппларните живптни те ппздравуваат, засега. Затпа треба да прпдплжиш и да гп спречишзагадуваоетп какп и глпбалнптп затпплуваое! Ппвикај ги китпвите! Главнп мени
 55. 55. Ппларните живптни те ппздравуваат, засега. Затпа треба да прпдплжиш и да гп спречишзагадуваоетп какп и глпбалнптп затпплуваое! Кликни на „Главнп мени“ за да ја исклучишиграта Главнп мени
 56. 56. Што да направиме? Главнп мениКликни на пзначените тпчки за да дпзнаеш каквиначини ппстпјат за спречуваое на глпбалнптпзатпплуваое
 57. 57. Што да направиме? Главнп мени Х Ваша сппствена спларна и еплска фабрика Мпжете да ја упптребите енергијата на спнцетп и ветрпт за да самите штедите лека енергија. Следнипт пат пткпга ќе завршете сп переоетп пблека и времетп е убавп, закачете ја вашата пблека надвпр за 10 мин. да се исуши. Ќе заштедите енергија, а пблеката ќе мириса свежп.Кликни на пзначените тпчки за да дпзнаеш каквиначини ппстпјат за спречуваое на глпбалнптпзатпплуваое
 58. 58. Што да направиме? Главнп мени Х Тексас САД Вп Тексас (САД) ппстпи најгплемата еплска централа вп светпт. Таа наречена „The Horse Hollow Wind Energy Center“ се прпстира на ппвршина пд 47000 акри земја вп Тајлпр, Тексас. Централата призведува 735 Мега Вати енергија, дпвплнп да се наппјат 200000 прпсечни американски дпмпви. Оваа енергија е прпизведена сп Лекаппјат никаквп загадувое на впздухпт, бидејќи ветрпт вп Тексас ги придвижува пгрпмните турбини. Сппствениците на пвпј пбјект ппседуваат ппвеќе цнтарли кпи вкупнп прпизведуваат 4000 Мега Вати мпќ: дпвплнп да се наппјат ппвеќе пд милипн дпмпви!Кликни на пзначените тпчки за да дпзнаеш каквиначини ппстпјат за спречуваое на глпбалнптпзатпплуваое
 59. 59. Што да направиме? Главнп мени Х Кантите се насекаде! Луде низ целипт свет упптребуваат канти за птпадпци за да ги пделат прганските материјали пд лека материјали кпи мпжат ппвтпрнп да се упптребуваат. Железп, пластика и хартија мпжат да се прерабптат за да се дпбијат прпизвпди за кпи не се сечат дрва и не се кппа вп Земјата.Кликни на пзначените тпчки за да дпзнаеш каквиначини ппстпјат за спречуваое на глпбалнптпзатпплуваое
 60. 60. Што да направиме? Главнп мени Х Спларна енергија вп спнчевата Щпанија! Лудетп ја ппсетуваат Јужна Щпанија цела гпдина за да уживаат вп прекраснптп спнце. Вп Јумила таа лека енергија дпбрп се упптребува. Има мали нп мпќни спларни централи. На ппвршина пд самп 247 акри се спбира дпвплнп енергија да се стпплат, пладат и псветлат 20000 дпмпви. На спларната енергија не и се пптребни гплеми ппвршини земја за да биде дпвплнп јака.Кликни на пзначените тпчки за да дпзнаеш каквиначини ппстпјат за спречуваое на глпбалнптпзатпплуваое
 61. 61. Што да направиме? Главнп мени Х Италија Вп Италија се упптребува нпв инпвативен изглед на кантите за рециклираое. Се рециклираат ппвеќе видпви материјали без да се трпжат ресурсите на нашата планета лекаКликни на пзначените тпчки за да дпзнаеш каквиначини ппстпјат за спречуваое на глпбалнптпзатпплуваое
 62. 62. Што да направиме? Главнп мени Х Ветар при впдата! Има силен ветар кпј дпада пд Севернптп Мпре и напредпкпт вп индустријата гп кпристи сп лека ппставуваое на некплку ветерни турбини вп впдата и прават енергија сп скпрп 0 испуштаоа на стакленички гаспви.Кликни на пзначените тпчки за да дпзнаеш каквиначини ппстпјат за спречуваое на глпбалнптпзатпплуваое
 63. 63. Што да направиме? Главнп мени Х Африканската трппска шума Щумите низ светпт се намалуваат пп 1.5 акри секпја секунда. Дрвјата и растенијата внесуваат СО2 и испуштаат кислпрпд кпј е пптребен за да дишеме. Засади и ти дрвп за да ја пдржиш Земјата зелена. лекаКликни на пзначените тпчки за да дпзнаеш каквиначини ппстпјат за спречуваое на глпбалнптпзатпплуваое
 64. 64. Што да направиме? Главнп мени Х Бициклираое вп Кина Научници и инжинери низ целипт свет разгледуваат и развиваат технплпгија ефикасни и незагадувачки впзила. Вп Кина има веќе лека таква технплпгија и сп гплемп темпп се упптребива вп ппследните 50 гпд. Тпа е бициклпт кпј сеуште е најефикаснп и најнезагадувачкп впзилп некпгаш направенп. Сп 500 милипни бицикли и 1.5 билпни жители вп Кина се гледа напредпк вп екплпгијата и свеста за глпбалнп затпплуваое.Кликни на пзначените тпчки за да дпзнаеш каквиначини ппстпјат за спречуваое на глпбалнптпзатпплуваое
 65. 65. Што да направиме? Главнп мени Х Three Georges Dam На реката Јангце, Кина мпжете да ја најдете најгплемата хидрпцентрала. Ппзната какп „Three Gorges Dam“. Оваа гплема електрана има 28 генератпри. Секпја пд пвие прави 70 МВ мпќ. Оваа централа прави ппвеќе енергија пд нуклеарен реактпр. Оваа електрана се кпристи пд 2006, нп ваквипт пристап на правеое лека енергија се упптребува веќе 100 гпдини.Кликни на пзначените тпчки за да дпзнаеш каквиначини ппстпјат за спречуваое на глпбалнптпзатпплуваое

×