Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Juozas Ruolia: Fitoterapija, apiterapija vižio profilaktikai

 1. AALLTTEERRNNAATTYYVVII MMEEDDIICCIINNAA FFiittootteerraappiijjaa,, aappiitteerraappiijjaa vvėėžžiioo pprrooffiillaakkttiikkaaii NNaacciioonnaalliinniioo vvėėžžiioo iinnssttiittuuttoo FFiizziinnėėss mmeeddiicciinnooss iirr rreeaabbiilliittaacciijjooss sskkyyrriiaauuss ffiittootteerraappeeuuttaass JJuuoozzaass RRuuoolliiaa PPaasskkaaiittaa ssuuddaarryyttaa ppaaggaall lliitteerraattūūrrąą iirr kklliinniikkiinnęę ppaattiirrttįį VViillnniiuuss
 2. 22 Alternatyvioji mmeeddiicciinnaa  11999922mm.. JJAAVV KKoonnggrreessoo ppaavveeddiimmuu NNaacciioonnaalliinniiss ssvveeiikkaattooss iinnssttiittuuttaass įįkkūūrrėė AAlltteerrnnaattyyvviiooss mmeeddiicciinnooss ttaarryybbąą ((OOffffiiccee ooff AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee)).. JJooss uužždduuoottiiss –– ttyyrriinnėėttii aalltteerrnnaattyyvviioossiiooss mmeeddiicciinnooss ffoorrmmaass  11999988mm.. IIššssiippllėėttėė įį NNaacciioonnaalliinnįį ppaappiillddoommooss iirr aalltteerrnnaattyyvviiooss mmeeddiicciinnooss cceennttrrąą ((NNaattiioonnaall CCeenntteerr ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee)) JJoo ttiikkssllaass –– ttiirrttii aalltteerrnnaattyyvviiooss mmeeddiicciinnooss ggyyddyymmoo mmeettoodduuss iirr nnuussttaattyyttii jjųų vveeiikkssmmiinngguummąą.. 22000022 mm.. ššiiss cceennttrraass vvėėžžiioo ttyyrriimmaammss sskkyyrrėė 1144 mmllnn..$$  EEuurrooppooss ppaappiillddoommooss mmeeddiicciinnooss ttyyrriimmųų ttaarryybbaa ((RReesseeaarrcchh CCoouunncciill ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy MMeeddiicciinnee)) iiššsskkyyrrėė 66 aalltteerrnnaattyyvviiooss mmeeddiicciinnooss bbūūdduuss,, bbeett vveeiikkssmmiinnggooss kkllaassiiffiikkaacciijjooss nnėėrraa.. TToo ppaasseekkoojjee,, PPSSOO 22000022 -- 22000055 mm.. ssttrraatteeggiijjoojjee aauuggaalliinnėėss kkiillmmėėss pprreeppaarraattaaii jjaauu pprriisskkiirriiaammii kkllaassiikkiinneeii mmeeddiicciinnaaii.. ĮĮvvaaiirriiųų ššaalliiųų ffaarrmmaakkooppėėjjoossee aapprraaššoommaa >>11000000 vvaaiissttiinniiųų aauuggaallųų rrūūššiiųų.. LLiieettuuvvoojjee lleeiiddžžiiaammaa vvaarrttoottii 118899 rrūūššyyss
 3. 33 Papildomos iirr aalltteerrnnaattyyvviiooss mmeeddiicciinnooss bbūūddųų kkllaassiiffiikkaacciijjaa 11999988 mm.. JJAAVV NNaacciioonnaalliinnėėss ppaappiillddoommooss iirr aalltteerrnnaattyyvviiooss mmeeddiicciinnooss cceennttrraass ššiiooss mmeeddiicciinnooss bbūūdduuss ssuusskkiirrssttėė įį ppeennkkiiaass kkaatteeggoorriijjaass:: 11.. AAlltteerrnnaattyyvviiooss mmeeddiicciinnooss ssiisstteemmooss:: TTrraaddiicciinnėė kkiinnųų mmeeddiicciinnaa AAjjuurrvveeddaa HHoommeeooppaattiijjaa NNaattūūrrooppaattiinnėė mmeeddiicciinnaa AAkkuuppuunnkkttūūrraa JJooggaa } 22.. PPrroottoo –– kkūūnnoo iinntteerrvveenncciijjooss iirr jjoommss pprriisskkiirriiaammaa:: MMeeddiittaacciijjaa MMaallddaa KKaaiipp ggyyddyymmoo bbūūddaass RReellaakkssaacciijjaa VViizzuuaalliizzaacciijjaa iirr mmookkoommaassiiss vvaaiizzddųų kkūūrriimmaass MMeennoo,, ššookkiioo,, mmuuzziikkooss tteerraappiijjooss DDiieennoorraaššččiioo rraaššyymmaass HHiippnnoozzėė SSeerrggaannččiiųųjjųų ppaarraammooss ggrruuppėėss
 4. 44 Papildomos iirr aalltteerrnnaattyyvviiooss mmeeddiicciinnooss bbūūddųų kkllaassiiffiikkaacciijjaa 33.. BBiioollooggiinnėėss kkiillmmėėss nneettrraaddiicciinniiaaii ggyyddyymmoo bbūūddaaii:: DDiieettooss (( mmaakkrroobbiioottiinnėė mmaažžoo rriieebbaallųų kkiieekkiioo ddiieettaa,, vveeggeettaarriinnėė ddiieennttaa)) ŽŽoolliiųų pprreeppaarraattaaii MMaaiissttoo ppaappiillddaaii AArroommaatteerraappiijjaa 44.. MMaannuuaalliinnėėss nneettrraaddiicciinnėėss mmeeddiicciinnooss ggyyddyymmoo mmeettooddaaii:: MMaassaažžaass CChhiirroopprraakkttiikkaa OOsstteeooppaattiinniiss ggyyddyymmaass RReefflleekkssootteerraappiijjaa 55.. EEnneerrggeettiinnėėss nneettrraaddiicciinnėėss mmeeddiicciinnooss ggyyddyymmoo mmeettooddaaii:: GGyyddyymmaass rraannkkoommiiss GGyyddyymmaass bbiioollaauukkuu KKiittii žžmmooggaauuss vviiddiinnęę eenneerrggiijjąą ssttiimmuulliiuuoojjaannttyyss aalltteerrnnaattyyvvūūss ggyyddyymmoo bbūūddaaii
 5. 55 Veikliųjų medžiagų ssiinntteezzėė aauuggaalluuoossee Šaltinis: Bruneton J. Pharmacognosy, phytochemistry, medicinal plants. Lavoisier Publishing, Paris, 1995
 6. 66 Ląstelių ssuuppiikkttyybbėėjjiimmoo pprriieežžaassttyyss •Dvasios, proto, kūno stresai, baimė •Oksidacinis stresas •Š-R balanso sutrikimas •Rūkymas •Kancerogenai, mutagenai •Radiacija •Virusai, bakterijos, grybeliai •Alkoholinės kilmės acetaldehidas •Vienarūšė ir labai kaloringa mityba •Prastas suvalgyto maisto suvirškinimas •Prastas tarpląstelinių medžiagų apykaitos produktų pašalinimas •Paveldėtas ar išsivystęs nekokybiškas •Pakitusių genų atsistatymo mechanizmas
 7. 77 Ląstelių ssuuppiikkttyybbėėjjiimmoo pprriieežžaassččiiųų ššaalliinniimmaass •Adaptogenai, meditacija, Autopsichoterapija •Antioksidantai •Šarmingi mineraliniai vandenys “Vytautas”, “Birutė” •Judesio terapija, geras inkstų darbas •Nerūkyti •Detoksikuojanti terapija •Geras imunitetas •Gera kepenų veikla •Porėta mityba (50% daržovių50% mėsos produktų) •Pakankamas kiekis maisto suvirškinimui reikalingų fermentų ir sulčių (fitoterapija, pakaitiniai fermentai) •Natūralios erdvinės struktūros: vitaminai, fermentai.
 8. 88 NAVIKO DDIIFFEERREENNCCIIJJAACCIIJJOOSS LLAAIIPPSSNNIISS GG  PPaarrooddoo,, kkiieekk vvėėžžiinnėėss lląąsstteellėėss yyrraa ppaannaaššiiooss įį ssvveeiikkąąssiiaass GG11-- ggeerraaii ddiiffeerreenncciijjuuoottooss –– nnaavviikkųų lląąsstteellėėss llaabbaaii ppaannaaššiiooss įį ssvveeiikkaassiiaass.. GG22 –– vviidduuttiinniišškkaaii ddiiffeerreenncciijjuuoottooss GG33 -- bbllooggaaii ddiiffeerreenncciijjuuoottooss.. JJųų lląąsstteellėėss yyrraa llaabbaaii ppaakkiittuussiiooss,, llyyggiinnaanntt ssuu ssvveeiikkoossiioommiiss iirr lliinnkkęę ggrreeiiččiiaauu vvyyssttyyttiiss.. ŠŠiioo ttiippoo aauugglliiaaii ppiikkttyybbiišškkeessnnii,, aaggrreessyyvveessnnii,, ttooddėėll jjiieemmss rreeiikkiiaa aaggrreessyyvveessnniioo ggyyddyymmoo.. GG11,, GG22 –– mmaažžaass rriizziikkooss vveeiikkssnnyyss,, nneess vvyyssttoossii llėėččiiaauu,, mmaažžiiaauu yyrraa lliinnkkęę pplliissttii įį kkiittuuss oorrggaannuuss.. PPrrooffiillaakkttiikkaa:: GG11,, GG22 –– ffeennoolliinniiaaii jjuunnggiinniiaaii GG33 ––aallkkaallooiiddaaii ((žžiieemmėė,, uuggnniiaažžoollėė))
 9. 99 LLąąsstteellėėss ppaažžeeiiddiimmaass G1 G2 G3 G4
 10. 1100 LLąąsstteellėėss ppaažžeeiiddiimmaass G1 - G2 G3 - G4
 11. 1111
 12. 1122
 13. 1133 RREEIIKKAALLAAVVIIMMAAII FFIITTOOTTEERRAAPPIINNIIAAMMSS IIRR HHOOMMEEOOPPAATTIINNIIAAMMSS VVAAIISSTTAAMMSS OONNKKOOLLOOGGIIJJOOJJEE 11.. TTuurrii ttiieessiiooggiiaaii aarr nneettiieessiiooggiiaaii ((iinn vviittrroo,, iinn vviivvoo)) ssllooppiinnttii ppiikkttyybbiinniiųų nnaavviikkųų aakkttyyvvuummąą.. 22.. NNeettuurrii sskkaattiinnttii ggeerryybbiinniiųų iirr ppiikkttyybbiinniiųų nnaavviikkųų aakkttyyvvuummoo.. 33.. TTuurrii ppaassiižžyymmėėttii iimmuunnoossttiimmuulliiuuoojjaannččiiųų ((KKeemmeerroo,, EEžžiiuuoollėėss,, AAmmaalloo pprreeppaarraattaaii)) iirr iimmuunnoommoodduulliiuuoojjaannččiiųų ((aaddaappttooggeennaaii)) ppoovveeiikkiiuu.. 44.. TTuurrii ppaassiižžyymmėėttii rraaddiioopprrootteekkttoorriinnėėmmiiss ssaavvyybbėėmmiiss nneemmeennkkiinnaanntt rraaddiiootteerraappiinniioo ppoovveeiikkiioo.. ((HHoommeeooppaattiinniiaaii vvaaiissttaaii)) 55.. TTuurrii ppaassiižžyymmėėttii ddeettookkssiikkuuoojjaannččiioommiiss ssaavvyybbėėmmiiss nneemmeennkkiinnaanntt cchheemmiinniiųų vvaaiissttųų ppoovveeiikkiioo.. 66.. VViissųų vvaaiissttųų vvaarrttoojjiimmaass ttuurrii bbūūttii mmookksslliišškkaaii ppaaggrrįįssttaass..
 14. 1144 PPaacciieennttoo pprriieeššnnaavviikkiinnėė bbiioollooggiinnėė ssaauuggaa II.. VVaaiissttaažžoollėėss,, ffiittootteerraappiinniiaaii,, hhoommeeooppaattiinniiaaii vvaaiissttaaii;; bbiiččiiųų pprroodduukkttaaii iirr aauuggaallaaii,, ggeerriinnaannttyyss iimmuunniitteettąą,, kkrraauujjooddaarrąą iirr eelleekkttrroommaaggnneettiinnęę ssaauuggąą.. IIII.. VVaaiissttaažžoollėėss,, ffiittootteerraappiinniiaaii,, hhoommeeooppaattiinniiaaii vvaaiissttaaii;; bbiiččiiųų bbeeii kkiittii pprroodduukkttaaii,, ppaassiižžyymmiinnttyyss aannttiiookkssiiddaannttiinniiuu ppoovveeiikkiiuu.. IIIIII.. VVaaiissttaažžoollėėss,, ffiittootteerraappiinniiaaii,, hhoommeeooppaattiinniiaaii vvaaiissttaaii,, bbiiččiiųų pprroodduukkttaaii,, ppaassiižžyymmiinnttyyss ddeettookkssiikkuuoojjaannččiiuu,, mmeeddžžiiaaggųų aappyykkaaiittąą ggeerriinnaannččiiuu ppoovveeiikkiiuu.. IIVV.. VVaaiissttaažžoollėėss,, ffiittootteerraappiinniiaaii,, hhoommeeooppaattiinniiaaii vvaaiissttaaii,, ssllooppiinnaannttyyss ppiikkttyybbiinniiųų nnaavviikkųų aakkttyyvvuummąą.. VV.. VVaaiissttaažžoollėėss,, ffiittootteerraappiinniiaaii,, hhoommeeooppaattiinniiaaii vvaaiissttaaii,, ggeerriinnaannttyyss ssuuvvaallggyyttoo mmaaiissttoo ssuuvviirršškkiinniimmąą bbeeii aappyykkaaiittooss pprroodduukkttųų ppaaššaalliinniimmąą.. VVII.. VVaaiissttaažžoollėėss,, ffiittootteerraappiinniiaaii,, hhoommeeooppaattiinniiaaii vvaaiissttaaii,, bbiiččiiųų pprroodduukkttaaii,, ggeerriinnaannttyyss nneerrvvųų ssiisstteemmooss ddaarrbbąą..
 15. 1155 II.. VVaaiissttaažžoollėėss,, ffiittootteerraappiinniiaaii,, hhoommeeooppaattiinniiaaii vvaaiissttaaii;; bbiiččiiųų pprroodduukkttaaii iirr aauuggaallaaii,, ggeerriinnaannttyyss iimmuunniitteettąą,, kkrraauujjooddaarrąą iirr eelleekkttrroommaaggnneettiinnęę ssaauuggąą..
 16. 1166 LLiiggoonniiaammss,, kkuurriieemmss ppaaššaalliinnttii ggeerraaii iirr bbllooggaaii ddiiffeerreenncciijjuuoottii nnaavviikkaaii iirr yyrraa lliimmffoocciittųų CCDD33 ((TT--lliimmffoocciittaaii vvyykkddaannttyyss vviissųų TT--lliimmffoocciittųų aakkttyyvviinniimmąą)),, CCDD88 ((TT-- lliimmffoocciittaaii kkiilleerriiaaii)),, CCDD--1166 ((nnaattūūrraallūūss kkiilleerriiaaii iirr vvyykkddoo cciittoottookkssiinniiųų cciittookkiinnųų aakkttyyvvuummąą)) kkookkyybbiinniiss,, kkiieekkyybbiinniiss ssuummaažžėėjjiimmaass rreeiikkėėttųų sskkiirrttii SSiiaauurraallaappėėss,, BBllyyšškkiioossiiooss,, RRaauussvvaažžiieeddėėss eežžiiuuoollėėss,, GGaauurruuoottoossiiooss uunnkkaarriijjooss,, KKaannaappiinniioo kkeemmeerroo,, AAmmaalloo,, KKiinniišškkųų ggrryybbųų bbeeii UUggnniiaažžoollėėss ttuurriinnččiiuuss pprreeppaarraattuuss,, kkuurriiee nnee ttiikk ppaaggeerriinnaa iimmuunniinnėėss ssiisstteemmooss ddaarrbbąą bbeett ssllooppiinnaa iirr vvėėžžiinniiųų lląąsstteelliiųų aappyykkaaiittąą iirr ttaaii sstteebbiimmaa ppeerr žžyymmeennųų:: CCAA 1155--33 ((kkrrūūttyyss)),, CCAA 112255 ((kkiiaauuššiiddėėss)),, CCAA 1199--99 ((ssttoorržžaarrnnėė)) iirr kktt.. aakkttyyvvuummąą..
 17. 1177 VVaaiissttaažžoollėėss,, ffiittootteerraappiinniiaaii,, hhoommeeooppaattiinniiaaii vvaaiissttaaii;; bbiiččiiųų pprroodduukkttaaii iirr aauuggaallaaii,, ggeerriinnaannttyyss iimmuunniitteettąą,, kkrraauujjooddaarrąą iirr eelleekkttrroommaaggnneettiinnęę ssaauuggąą.. 11.. GGeerriinnaannttyyss iimmuunniitteettąą 11..11.. EEcchhiinnaaffiitt ppoo 11 22--33 kk..dd.. 11..22.. EEcchhiinnaa ZZiinn++CC ppoo 11 22 kk..dd.. 11..33.. KKiittii EEžžiiuuoollėėss,, KKeemmeerroo pprreeppaarraattaaii 11..44.. AAmmaalloo pprreeppaarraattaaii ((VViissccuumm ccoommppoossiittuumm,, HHeelliixxoorr)) 11..55.. EEcchhiinnaacceeaa ccoommppoossiittuumm ((iinnaammpp)) 11..66.. EEnnggyyssttooll NN,, TToonnssiillllaa ccoommppoossiittuumm ((iinnaammpp))
 18. 1188 22.. ŽŽeennkklliiaaii ssuummaažžėėjjuuss lleeuukkoocciittaammss,, eerriittrroocciittaammss,, ttrroommbboocciittaammss hheemmaattoollooggiinniiųų rrooddiikklliiųų ppaaggeerriinniimmuuii 1100--iiaaii ddiieennųų rreekkoommeenndduuoojjaammaa 22..11.. BBiiččiiųų dduuoonneellėėss 22--44 vv..šš..//dd.. aarrbbaa 66--88 ttaabbll..//dd.. 11 vvaall.. pprriieešš vvaallggįį.. 22..22.. JJūūrrooss kkooppūūssttųų 44 vv..šš..//dd.. aarrbbaa 66--77 ttaabbll..//dd.. llaaiikkee vvaallggiioo,, ppoo vvaallggiioo.. 22..33.. ŠŠaallttaallaannkkiioo aalliieejjuuss 11 vv..šš..//dd.. 22..44.. AAllkkyymmeerr ppoo 22 kkaapp.. 44 kk..dd.. aarrbbaa ŽŽuuvvųų ttaauukkųų ppoo 11 kkaapp.. 44 kk..dd.. ppoo vvaallggiioo..
 19. 1199
 20. 2200
 21. 2211
 22. 2222
 23. 2233
 24. 2244
 25. 2255
 26. 2266
 27. 2277
 28. 2288 IIII.. VVAAIISSTTAAŽŽOOLLĖĖSS,, FFIITTOOTTEERRAAPPIINNIIAAII,, HHOOMMEEOOPPAATTIINNIIAAII VVAAIISSTTAAII,, BBIIČČIIŲŲ BBEEII KKIITTII PPRROODDUUKKTTAAII,, PPAASSIIŽŽYYMMIINNTTYYSS AANNTTIIOOKKSSIIDDAACCIINNIIUU PPOOVVEEIIKKIIUU
 29. 2299
 30. 3300 AAnnttiiookkssiiddaacciinniiuu ppoovveeiikkiiuu ppaassiižžyymmii:: 11..11.. TTrriioovviitt NN22 –– dd..;; SSeelleenniiuumm 5500 mmkkgg NN22,,33 ––dd..,, 11..22.. KKrraauujjaažžoollėėss,, rraammuunnėėlliiųų žžiieeddųų aarrbbaattooss,, kkmmyynnųų,, kkrraappųų ssėėkkllųų nnuuoovviirraaii ssuu mmeedduummii.. 11..33.. PPaaddmmaa 2288 ppoo NN 33--44 dd.. 11..44.. RReessvveerraattrroolliiss ((EEvveelloorr,, RReessvveerraassoorr iirr kktt..)) 11..55.. BBiiččiiųų dduuoonneellėė 11--22 vvaallgg.. ššaauukk.. aarrbbaa 44--55 ttaabbll..//dd.. 11..66.. UUbbiicchhiinnoonn ccoommppoossiittuumm;; CCooeennzzyymm ccoommppoossiittuumm.. PPSSOO rreekkoommeenndduuoojjaammii aannttiiookkssiiddaannttaaii:: 22..11.. VViittaammiinnaass AA ((bbeettookkaarroottiinnaass)) –– 1155000000--2255000000 TTVV 22..11..11.. OOrrggaanniizzmmuuii rreeiikkaalliinnggųų iirr kkiittųų rriieebbaalluuoossee ttiirrppiiųų 2200 kkaarrootteennooiiddųų ((ggeerriiaauussiiaa iišš mmoorrkkųų aarrbbaa 3300mmiinn.. kkeeppttaa mmoorrkkųų ttaarrkkėė ((bbrraazzddaass)) aallyyvvuuooggiiųų aalliieejjuujjee aarrbbaa iiššllyyddyyttaammee ssvviieessttee)).. 22..22.. VViittaammiinnaass EE –– 440000 –– 880000 TTVV 22..33.. VViittaammiinnaass CC --6600 -- 22000000 mmgg.. 22..44.. MMiinneerraallaass sseelleennaass –– 5500 –– 220000 mmiikkrrooggrraammųų..
 31. 3311 IIbbeerrooggaasstt ® :: ddaauuggiiaakkrryyppttėė tteerraappiijjaa Rūgštin-gumas Uždegimas Hipo motorika Padidintas jautrumas Hiper motorika Skrandžio skausmas Rėmuo Diegliai Šleikštulys Pilnumo jausmas Pilvo pūtimas Medicinos atstovė Džilda Tautkuvienė 2009,vasaris BIONORIC.MPG
 32. 3322 IIbbeerrooggaasstt ® :: ssuuddėėttiiss 11 mmll ttiirrppaalloo yyrraa vvaaiissttiinnėėss mmeeddžžiiaaggooss:: ŠŠvviieežžiiųų aauuggaallųų eekkssttrraakkttųų::  KKaarrččiiųųjjųų rruuddggrrūūddėėlliiųų eekkssttrraakkttoo 115500mmgg EEttaannoolliinniiųų eekkssttrraakkttųų iišš::  VVaaiissttiinniiųų ššvveennttaaggaarrššvviiųų ššaakknnųų 110000mmgg  VVaaiissttiinniiųų rraammuunniiųų žžiieeddųų 220000mmgg  PPaapprraassttųųjjųų kkmmyynnųų vvaaiissiiųų 110000mmgg  TTiikkrrųųjjųų mmaarrggaaiinniiųų vvaaiissiiųų 110000mmgg  VVaaiissttiinniiųų mmeelliissųų llaappųų 110000mmgg  PPiippiirrmmėėččiiųų llaappųų 5500mmgg  DDiiddžžiiųųjjųų uuggnniiaažžoolliiųų žžoollėėss 110000mmgg  PPaapprraassttųųjjųų ssaallddyymmeeddžžiiųų ššaakknnųų 110000mmgg ((eekkssttrraahheennttaass:: 3300 %% VV//VV eettaannoolliiss))  TTiirrppaalloo ssuuddėėttyyjjee yyrraa 3311 %% VV//VV eettaannoolliioo
 33. 3333 IIbbeerrooggaasstt ® :: pprriieeššuužžddeeggiimmiinniiss iirr aannttiiookkssiiddaacciinniiss vveeiikkiimmaass ((KKhhaayyyyaall eett aall.. 22000011)) Iberogast priešopinio veikimo mechanizmo esmė – poveikis audinių uždegiminiams mediatoriams, antioksidacinis poveikis į laisvuosius radikalus, atsipalaiduojančius uždegimo apimtame audinyje. 5-lipoksigenazės slopinimas leukotrienų (uždegimo mediatorių) koncentracijos mažėjimas laisvųjų radikalų neutralizavimas prostaglandinų PGE2 padaugėjimas * mucino gamybos intensyvėjimas * * kaip apsauginė reakcija Skrandžio gleivinės ulceracija Priešopinis Iberogast poveikis Priešopinis Iberogast veikimas dokumentuotas histologiniais audinių preparatų tyrimais Khayyal et al. Arzneimittel.-Forsch./Drug Res. 2001; 51:545-553, Schempp et al. Z. Gastroenterol. 2004; 42:815, Germann et al. 13. Kongress der MGG, Suhl, 06.-08. Mai 2004
 34. 3344 IIIIII.. DDeettookkssiikkuuoojjaannttii tteerraappiijjaa PPrraakkttiikkaavviimmoo sskkaattiinniimmaass AAvviieeččiiųų llaappaaii,, uuooggooss LLiieeppųų žžiieeddaaii GGlluuoossnniioo žžiieevvėė ŠŠllaappiimmoo iiššssiisskkyyrriimmoo sskkaattiinniimmaass BBrruukknniiųų llaappaaii KKaaddaaggiioo uuooggooss,, aarrbbūūzzaaii PPeerrssiikkaaii,, aagguurrkkaaii PPeettrraažžoollėėss,, AAssiiūūkklliioo žžoollėė KKuuookkeelliinniioo oorrttoossiiffoonnoo llaappaaii SSttoorroojjoo žžaarrnnyynnoo jjuuddeessiiųų sskkaattiinniimmaass SSeennooss llaappaaii,, ŠŠaalltteekkššnniioo žžiieevvėė RRaabbaarrbbaarrųų ššaakknnyyss,, vviissooss ddaarržžoovvėėss ssuu lląąsstteelliieennaa SSllyyvvooss,, ggrriikkiiaaii AAvviižžooss TTuullžžiieess iiššsskkyyrriimmoo sskkaattiinniimmaass BBaarrbbaarriissoo vvaaiissiiaaii,, ššllaammuuččiioo žžiieeddaaii UUggnniiaažžoollėėss žžoollėė,, kkuukkuurrūūzzųų mmiittyyllėėss KKmmyynnųų ssėėkkllooss,, mmėėttųų llaappaaii BBiittttnneerriioo bbaallzzaammaass EEnnddoottookkssiinnųų ssuurriiššiimmaass iirr llaaiissvvųųjjųų rraaddiikkaallųų AAkkttyyvvuummoo mmeennkkiinniimmaass PPeekkttiinnaaii,, gglleeiivvėėss mmaaiissttiinnėė lląąsstteelliieennaa RReessvveerraassoorr,, PPaaddmmaa 2288 DDeettooxx kkiittii LLyymmpphhoommyyoossoott,, NNuuxx VVoommiiccaa HHoommaaccccoorrdd,, BBeerrbbeerriiss HHoommaaccccoorrdd nnuuoo 55 iikkii 3300 llaaššųų,, mmiinn ssuu 770000--11000000 mmll.. ggrryynnoo vvaannddeennss
 35. 3355 PPeekkttiinnųų yyrraa:: 11.. OOrrkkaaiittėėjjee kkeeppttuuoossee oobbuuoolliiuuoossee iirr mmoorrkkoossee.. VVaarrttoottii:: ppoo vviieennąą kkeeppttąą mmoorrkkąą aarrbbaa oobbuuoollįį kkaass 22 vvaallaannddaass == 2211 dd..,, 77 dd.. ppeerrttrraauukkaa;; aarrbbaa 22.. KKaavvaammaallee mmaallttuuoossee lliinnųų ssėėmmeennyyssee.. VVaarrttoottii:: ppoo vviieennąą vvaallggoommąą ššaauukkššttąą kkeettuurriiss kkaarrttuuss ppeerr ddiieennąą uužžssiiggeerriiaanntt vvaannddeenniiuu == 2211 dd..,, 77 dd.. ppeerrttrraauukkaa aarrbbaa 33.. FFeemmiissoojjaa pplliiuuss –– vvaarrttoottii:: ppoo vviieennąą vvaallggoommąą ššaauukkššttąą kkeettuurriiss kkaarrttuuss ppeerr ddiieennąą == 2211 dd..,, 77 dd.. ppeerrttrraauukkaa;; aarrbbaa 44.. FFrruuttiinn –– vvaarrttoottii kkeettuurriiaass –– ppeennkkiiaass ttaabblleetteess ppeerr ddiieennąą == 2211 dd.. 77 dd.. ppeerrttrraauukkaa,, tt..pp.. mmaažžiinnaa sskkrraannddžžiioo ssuullččiiųų rrūūggššttiinngguummąą.. aarrbbaa 55.. TTrriinnttuuoossee ssuu ccuukkrruummii jjuuoodduuoossee sseerrbbeennttuuoossee.. VVaarrttoottii:: ppoo 22--33 vvaallgg.. ššaauukkššttuuss,, kkeettuurriiss,, ppeennkkiiss kkaarrttuuss ppeerr ddiieennąą == 2211 dd..,, 77 dd.. ppeerrttrraauukkaa;; aarrbbaa 66.. TTrriinnttuussee ssuu ccuukkrruummii ssvvaarraaiinniiuuoossee,, aaggrraassttuuoossee,, mmėėllyynnėėssee iirr tt..tt.. == 2211 dd..,, 77 dd.. ppeerrttrraauukkaa;;
 36. 3366 LLaabbaaii ssvvaarrbbuu oorrggaanniizzmmoo ddeettookkssiikkaacciijjaaii yyrraa iiššggeerrttaass ggrryynnoo,, nnaattuurraallaauuss vvaannddeennss kkiieekkiiss.. TTaaiipp ppaatt ssvvaarrbbuu ššllaappiimmoo pphh.. TTuuoo ttiikksslluu vvaaiissttiinnėėjjee nnuussiippeerrkkaammee llaakkmmuussoo ppooppiieerrėėlliiųų iirr 11kk..//ssaavv.. rryyttee,, ppiieettųų,, vvaakkaarree ppaammaattuuoojjaammee ššllaappiimmoo pphh.. VViidduurrkkiiss ttuurrii bbūūttii 66-- 66,,55.. JJeeii nneeppaaddeeddaa ggeerriiaammaass ggrryynnaass vvaanndduuoo,, vvaarrttookkiimmee ššaarrmmiinnaannččiiuuss mmaaiissttoo pprroodduukkttuuss,, BBaassiicc mmiilltteelliiuuss iirr kkiittaass pprriieemmoonneess..
 37. IIVV.. VVAAIISSTTAAŽŽOOLLĖĖSS,, FFIITTOOTTEERRAAPPIINNIIAAII,, HHOOMMEEOOPPAATTIINNIIAAII,, VVAAIISSTTAAII SSLLOOPPIINNAANNTTIISS PPIIKKTTYYBBIINNIIŲŲNNAAVVIIKKŲŲ AAKKTTYYVVUUMMĄĄ ((yyppaačč aaddeennookkaarrcciinnoommaass GG11,, GG22)) 11.. FFeennoolliinniiųų iirr kkiittųų jjuunnggiinniiųų ttuurriinnččiiooss vvaaiissttaažžoollėėss:: 3377 11..11.. MMiišškkiinnėėss ssiiddaabbrraažžoollėėss ššaakknniiaassttiieebbiiųų iirr žžoollėėss ttiinnkkttūūrraa,, nnuuoovviirraass,, aarrbbaattaa ((TTiinntt..,,DDeecccc..,,IInnff..,, PPootteennttiillaa ccrreeccttaa)) 11..22.. PPeellkkiinnėėss ssiiddaabbrraažžoollėėss ššaakknnųų,, ššaakknniiaassttiieebbiiųų iirr žžoollėėss ttiinnkkttūūrraa,, nnuuoovviirraass,, aarrbbaattaa ((DDeecccc..,, RRaadd..,, RRhhiizz..,, HHbb.. PPootteennttiillaa ppoolluussttrriiss –– aarrbbaa CCoommaarruumm ppoolluussttrriiss)).. 11..33.. BBeerržžiinniioo jjuuooddggrryybbiioo nnuuoovviirraass ((DDeecccc..,, IInnoonnoottuuss oobblliiqquuooss –– BBeeffuunnggiinn)) 11..44.. PPllaaččiiaallaappiioo ggyyssllooččiioo ssuullttyyss,, llaappųų aarrbbaattaa ((SSuucccc eett IInnff.. PPllaannttaaggoo mmaajjoorr)).. 11..55.. PPaapprraassttoossiiooss JJoonnaažžoollėėss žžoollėėss nnuuoovviirraass,, aarrbbaattaa,, ttiinnkkttūūrraa ((DDeecccc..,, IInnff..,, TTiinncctt HHyyppeerriiccuumm ppeerrffoorruuttuumm)) 11..66.. VVaaiissttiinnėėss mmeeddeettkkooss žžiieeddyynnųų nnuuoovviirraass ((DDeecccc.. FFlloorr.. CCaalleenndduullaaee)) 11..77.. KKaarrččiioojjoo,, ppaapprraassttoojjoo kkiieeččiiųų nnuuoovviirraaii,, aarrbbaattooss ((DDeecccc..,, IInnff..,, AArrtteemmiissiiaa aabbssiinntthh..,, vvuullggaarree));; 11..88.. TTaakkaažžoollėėss aarrbbaattaa,, nnuuoovviirraass ((IInnff..,, DDeecccc..,, HHbb..,, PPoollyyggoonnuumm aavviiccuullaarree)) 11..99.. PPeellkkiinniioo ppūūkkeelliioo žžoollėėss aarrbbaattaa,, nnuuoovviirraass ((IInnff..,, DDeecccc..,, HHbb.. GGnnaapphhaalliiuumm uulliiggiinnoossuumm)) 11..1100.. PPeellkkiinnėėss vviinnggiioorryykkššttėėss,, žžoollėėss nnuuoovviirraass.. ((DDeeccee.. FFiilliippeenndduullaa uullmmaarriiee)) 11..1111.. TThhaallaammuuss ccoommppoossiittuumm,, FFuunniiccuulluuss uummbbiilliiccaalliiss,, CCoollcchhiiccuumm ccoommppoossiittuumm mmiittee,, mmeeddiiuumm,, ffoorrttee,, CCoonniiuumm--IInnjjeeeell SS,, GGllyyooxxaall ccoommppoossiittuumm iirr kktt..
 38. 3388 22.. AAllkkaallooiiddųų iirr kkiittųų VVMM ttuurriiččiiooss vvaaiissttaažžoollėėss ((yyppaačč aaddeennookkaarrcciinnoommoommss GG3,, ssaarrkkoommoommss,, hheemmaattoobbllaassttoozzėėmmss)) 22..11.. DDiiddžžiioossiiooss UUggnniiaažžoollėėss žžoollėėss,, nnuuoovviirraass,, aarrbbaattaa,, ttiinnkkttūūrraa,, eekkssttrraakkttaass iirr iišš jjųų ppaaggaammiinnttii ffiittootteerraappiinniiaaii vvaaiissttaaii ((DDeecccc..,, IInnff..,, TTiinncctt..,, HHbb.. eett RRaadd.. CChheelliiddoonniiuumm mmaajjuuss)) 22..11..11.. LLiiddoonniiuumm 22..11..22.. HHeeppaattooffaallkk 22..11..33.. IIbbeerrooggaasstt 22..22.. RRaauussvvoossiiooss ŽŽiieemmėėss žžoollėėss mmiillttuukkaaii,, ssuullttyyss,, nnuuoovviirraass,, ttiinnkkttūūrraa ((PPuullvv..,, SSuucccc..,, DDeecccc..,, TTiinncctt.. VViinnccaa rroosseeaa,, mmiinnoorr –– ((pprreeppaarraattaaii VViinnbbllaassttiinnaass,, VViinnkkrriissttiinnaass)))).. 22..33.. PPllaaččiiaallaappiioo kkuukkmmeeddžžiioo žžiieevvėėss eekkssttrraakkttaass ((PPrreepp.. TTaakkssoolliiss eexxttrr.. TTaaxxuuss bbrreevviiffoolliiaa)) 22..44.. SSkkyyddiinniioo ppėėddllaappiioo eekkssttrraakkttaass ((EEkkssttrr.. PPaaddoopphhyylluumm ppeellllttaattuumm)).. 22..55.. PPrrooppoolliiss 00,,33 11xx 22--33 kkaarrttuuss
 39. 3399 TTiikkrraassiiss aallaavviijjaass ((AAllooee vveerraa))  ŽŽaalliiaavvaa:: ššvviieežžii aallaavviijjoo llaappaaii  VVeeiikkiimmaass:: aallaavviijjuuoossee eessaannččiiooss vveeiikklliioossiiooss mmeeddžžiiaaggooss ((iinn vviivvoo)) aallkkoohhoolliinniiss aallaavviijjoo eekkssttrraakkttaass 11::550000 llėėttiinnaa ssaarrkkoommųų,, kkaarrcciinnoommųų aauuggiimmąą ((4455%%)) ggeerriinnaa žžaarrnnyynnoo jjuuddeessiiuuss,, mmaaiissttoo vviirršškkiinniimmąą..
 40. 4400 VVėėddrryynnaaii:: ppeellkkiinniiss,, ddeeddeerrvviinniiss,, gguummbbuuoottaassiiss,, vvaaggoottaassiiss,, ššlliiaauužžiiaannttyyssiiss,, aauukkssaakkuuooddiiss,, aaiittrruussiiss ((RRaannuunnccuulluuss lliinngguuaa,, ffllaammmmaallee,, bbuullbboossuuss,, ppoollyyaanntthheemmuuss,, rreeppeennss,, aauurriiccoommuuss,, aaccrriiss)) ŽŽaalliiaavvaa –– nnuuppjjaauuttaa iirr iiššddžžiioovviinnttaa žžyyddėėjjiimmoo pprraaddžžiioojjee VVeeiikkiimmaass:: ((iinn vviittrroo,, iinn vviivvoo)) vvėėddrryynnee eessaannččiiooss vveeiikklliioossiiooss mmeeddžžiiaaggooss iikkii 4400%% llėėttiinnaa aaddeennookkaarrcciinnoommųų,, mmeellaannoommųų aauuggiimmąą.. VVaarrttoojjiimmaass:: vvėėddrryynnoo žžoollėėss ggeerriiaauussiiaa ssuummaaiiššyyttii ssuu ggyyssllooččiioo llaappaaiiss aarrbbaa rraauuddoonnųųjjųų ddoobbiillųų žžiieeddaaiiss,, llyyggiioommiiss ddaalliimmiiss.. 22-33 vvaallgg.. ŠŠaauukkššttuuss vvaaiissttaažžoolliiųų mmiiššiinniioo uužžppiillttii 550000 mmll vveerrddaannččiioo vvaannddeennss,, vviirrttii 55-1100 mmiinn.. uužžddeennggttaammee iinnddee aanntt mmaažžooss uuggnniieess,, nnuukkooššttii.. GGeerrttii ppoo 00,,55 ssttiikklliinnėėss 44-55 kkaarrttuuss ppeerr ddiieennąą.. KKuurrssoo ttrruukkmmėė 2211-3300 ddiieennųų,, kkaarrttoottii ppoo 77-1144 ddiieennųų ppeerrttrraauukkooss..
 41. 4411 VViillkkddaallggiiss ssiiddaabbrriinniiss,, iillggaallaappiiss,, kkiinniišškkaassiiss ((IIrriiss llaaccttaaeeaa)) ŽŽaalliiaavvaa –– ssėėkkllooss,, ššaakknniiaassttiieebbiiaaii.. VVeeiikkiimmaass –– ((iinn vviivvoo,, iinn vviittrroo)) vviillkkddaallggiiuuoossee eessaannččiiooss vveeiikklliioossiiooss mmeeddžžiiaaggooss kkaarrttuu ssuu cchheemmootteerraappiijjaa žžeennkklliiaaii llėėttiinnaa aaddeennookkaarrcciinnoommųų,, kkeeppeennųų nnaavviikkųų,, kkrraauujjoo vvėėžžiioo lląąsstteelliiųų aauuggiimmąą.. VVaarrttoojjiimmaass:: iiššddžžiioovviinnttųų,, kkaavvaammaallee ssuummaallttųų vviillkkddaallggiioo ššaakknnųų 11 aarrbbaattiinnįį ššaauukkšštteellįį vviirriinnttii 1155-2200 mmiinn.. 550000 mmll vvaannddeennss ((aanntt mmaažžooss uuggnniieess)),, nnuukkooššttii.. GGeerrttii ppoo ppuussęę ssttiikklliinnėėss,, 44-66 kkaarrttuuss ppeerr ddiieennąą.. KKuurrssoo ttrruukkmmėė 1144- 2211dd.. KKaarrttoottii ppoo 77-1100 ddiieennųų ppeerrttrraauukkooss.. PPrriieešš vvaarrttoojjiimmąą ppaassiittaarrttii ssuu ggyyddyyttoojjuu aarrbbaa vvaaiissttiinniinnkkuu
 42. 4422 GGrriikkiiaaii:: ((ssėėjjaammaassiiss,, ttoottoorriinniiss)) FFaaggooppyyrruumm ddiippoottrryyss,, FF..eessccuulleennttuumm,, FF..ttaattaarriiccuumm ŽŽaalliiaavvaa:: žžiieeddaaii,, žžoollėė,, ššaakknnyyss VVeeiikkiimmaass:: ggrriikkiiuuoossee eessaannččiiooss vveeiikklliioossiiooss mmeeddžžiiaaggooss ((iinn vviittrroo,, iinn vviivvoo)) nnuuoo 3366 iikkii 8833%% ssllooppiinnaa ssaarrkkoommųų,, aaddeennookkaarrččiinnoommųų aauuggiimmąą.. VVaarrttoojjaammaa:: sseerrggaanntt ppllaauuččiiųų,, ggeenniittaalliijjųų vvėėžžiiuu.. IIššddžžiioovviinnttuuss žžiieedduuss,, žžoollęę ssuu ššaakknniiaassttiieebbiiaaiiss ((nnuusskkiinnttuuss žžyyddėėjjiimmoo mmeettuu)) ssmmuullkkiiaaii ssuuppjjaauussttyyttii.. 11-22 vvaallggoommuuoossiiuuss ššaauukkššttuuss žžaalliiaavvooss uužžppiillttii 550000mmll.. vvaannddeennss iirr aanntt llaabbaaii mmaažžooss uuggnniieess vviirriinnttii 3300 mmiinn..,, nnuukkooššttii.. GGeerrttii ppoo 00,,55 ssttiikklliinnėėss 44-55 kkaarrttuuss ppeerr ddiieennąą.. KKuurrssoo ttrruukkmmėė 2211-3300 ddiieennųų.. KKaarrttoottii ppoo 1100-1144 ddiieennųų ppeerrttrraauukkooss..
 43. 4433 BBiijjūūnnaaii ((PPaaeeoonniiaa)) ppuuiikkuussiiss bb.. ((PP..llaaccttiifflloorraa)),, kkrrūūmmiinniiss bb.. ((PP..ssuuffffrruuttiiccoossaa)),, vvaaiissttiinniiss bb.. ((PP.. ooffffiicciinnaalliiss)),, ssiiaauurraallaappiiss bb.. ((PP..tteennuuiiffoolliiaa)),, bbaallttaažžiieeddiiss bb.. ((PP.. aallbbiifflloorraa)) ŽŽaalliiaavvaa:: ššaakknnyyss.. RReennkkaammaass vvėėllųų rruuddeennįį iirr aannkkssttyyvvąą ppaavvaassaarrįį.. VVeeiikkiimmaass:: ((iinn vviittrroo,, iinn vviivvoo)) jjuuoossee eessaannččiiooss vveeiikklliioossiiooss mmeeddžžiiaaggooss llėėttiinnaa kkrraauujjoo vvėėžžiioo,, ssaarrkkoommųų,, kkaarrcciinnoommųų,, yyppaačč ggiimmddooss kkaakklleelliioo,, rryykkllėėss vvėėžžiioo lląąsstteelliiųų ddaalliijjiimmąąssii.. IIššggyyvveennaammuummaass ppaaiillggėėjjaa nnuuoo 33 iikkii 55 mmeettųų.. VVaarrttoojjaammaa:: 7700%% aallkkoohhoolliioo ((11::1100)) ššaakknnųų iiššttrraauukkaa,, ppoo 11 aarrbbaattiinnįį –– 11 vvaallggoommąąjjįį ššaauukkššttąą 33-44 kkaarrttuuss ppeerr ddiieennąą 55-1100 mmiinn.. pprriieešš vvaallggįį.. KKuurrssoo ttrruukkmmėė 1144-2211dd.. KKaarrttoottii ppoo 77-1144 ddiieennųų ppeerrttrraauukkooss..
 44. 4444 UUggnniiaažžoollėė ((CChheelliiddoonniiuumm mmaajjuuss))  ŽŽaalliiaavvaa:: iiššddžžiioovviinnttaa žžoollėė žžyyddėėjjiimmoo pprraaddžžiioojjee..  VVeeiikkiimmaass:: ((iinn vviittrroo,, iinn vviivvoo)) vveeiikklliioossiiooss mmeeddžžiiaaggooss iikkii 5522-6600%% llėėttiinnaa aaddeennookkaarrcciinnoommųų,, ssaarrkkoommųų aauuggiimmąą,, yyppaačč ppllaauuččiiųų,, žžaarrnnyynnoo vvėėžžiioo aattvveejjaaiiss..  VVaarrttoojjiimmaass:: uuggnniiaažžoollęę iimmttii llyyggiioommiiss ddaalliimmiiss ssuu rraammuunnėėlliiųų žžiieeddaaiiss,, ggyyssllooččiioo llaappaaiiss.. 11-22 vvaallggoommoojjoo ššaauukkššttoo vvaaiissttaažžoolliiųų mmiiššiinniioo uužžppiillttii 550000 mmll vveerrddaannččiioo vvaannddeennss,, vviirrttii 55-1100 mmiinn.. aanntt mmaažžooss uuggnniieess,, nnuukkooššttii.. GGeerrttii ppoo 00,,55 ssttiikklliinnėėss 44-55 kkaarrttuuss ppeerr ddiieennąą.. KKuurrssoo ttrruukkmmėė 2211-3300 ddiieennųų,, kkaarrttoottii ppoo 77-1144 dd.. ppeerrttrraauukkooss.. PP.. NNeeggaalliimmaa vvaarrttoottii eessaanntt ppaaddiiddėėjjuussiieemmss ŠŠFF,, AALLTT,, AASSTT rrooddiikklliiaammss iirr ppeerrttrraauukkųų ttaarrpp cchheemmootteerraappiijjooss mmeettuu..
 45. 4455
 46. 4466 VV.. VVAAIISSTTAAŽŽOOLLĖĖSS,, FFIITTOOTTEERRAAPPIINNIIAAII,, HHOOMMEEOOPPAATTIINNIIAAII VVAAIISSTTAAII GGEERRIINNAANNTTYYSS SSUUVVAALLGGYYTTOO MMAAIISSTTOO SSUUVVIIRRŠŠKKIINNIIMMĄĄ BBEEII AAPPYYKKAAIITTOOSS PPRROODDUUKKTTŲŲ PPAAŠŠAALLIINNIIMMĄĄ.. 11.. SSuuvvaallggyyttoo mmaaiissttoo ssuuvviirršškkiinniimmuuii ppaaddeeddaa:: 11..11.. KKaassooss iirr kkeeppeennųų ffeerrmmeennttaaii,, WWoobbeennzzyymm,, kkuurrįį aašš sskkiirriiuu ppoo 11-22 ttaabb.. pprriieešš vvaallggįį,, 11-22 ttaabb.. llaaiikkee vvaallggiioo,, 11-22 ttaabb.. ppoo vvaallggiioo.. 11..22.. GGaassttrroovviitt ppoo 11 kkaapp.. 33-44 kk..dd.. 11..33.. VVaaiissttaažžoolliiųų mmiiššiinnyyss ““IINNOONNBBETTUULLIINN”” SSuuddaarryyttaass iišš:: KKaarrppuuoottoojjoo bbeerržžoo llaappųų 9900-220000 gg.. PPaapprraassttoossiiooss kkrraauujjaažžoollėėss 3300-8800 gg.. PPiippiirrmmėėttėėss 9900-220000 gg.. PPaapprraassttoossiiooss jjoonnaažžoollėėss 55-2200 gg.. KKaarrččiioojjoo kkiieeččiioo ((ttrriillaappiiss ppuuppaallaaiišškkiiss)) 1100-2200-6600 gg.. GGeellttoonnžžiieeddžžiioo ((bbaallttaažžiieeddžžiioo)) bbaarrkkūūnnoo 7700-116600 gg.. VVaaiissttiinnėėss ddiirrvvuuoollėėss žžoollėėss 5500-112200 gg.. VVaaiissttiinnėėss mmeeddeettkkooss žžiieeddųų 8800-116600 gg.. 11..44.. HHoommeeooppaattiinniiaaii vvaaiissttaaii:: GGaassttrriiccuummeeeell,, SSppaassccuupprreeeell,, HHeeppaarr,, TThhaallaammuuss ccoommppoossiittuumm..
 47. 4477 22.. VVaaiissttaažžoolliiųų mmiiššiinnyyss NNrr..11 PPaapprraassttoossiiooss kkrraauujjaažžoollėėss 3300--8800gg.. RRaauuddoonnoojjoo ddoobbiilloo 5500--112200gg.. VVaaiissttiinnėėss ddiirrvvuuoollėėss 9900--220000gg.. PPaapprraassttoossiiooss jjoonnaažžoollėėss 55--2200gg.. TTrriillaappiioo ppuuppllaaiišškkiioo 5500--112200gg.. aarrbbaa KKaarrččiioojjoo kkiieeččiioo 55--1100gg.. VVaaiissttiinniioo rraauuddoonnėėlliioo 6600--112200 gg.. PPiieevviinnėėss vviinnggiioorryykkššttėėss žžoollėėss 5500--112200 gg.. SSmmiillttiinniioo ššllaammuuččiioo žžiieeddųų 6600--114400 gg.. PPaapprraassttoojjoo aappyynniioo ssppuurrggųų 3300--8800gg.. VVaarrttoojjaammaass mmiillttuukkųų ppaavviiddaalluu,, ppoo 11 aa..šš.. 44 kk..dd.. pprriieešš aarrbbaa ppoo vvaallggiioo.. VVaarrttoojjiimmoo ttrruukkmmėė 2211dd.. SSuu 77--1100dd.. PPeerrttrraauukkaa.. SSaavvyybbėėss:: ssttiipprriinnaa sskkrraannddžžiioo vveeiikklląą,, rreegguulliiuuoojjaa rrūūggššttiinngguummąą,, ggaauussiinnaa ttuullžžįį,, sskkaattiinnaa ttuullžžiieess llaattaakkųų vveeiikklląą,, žžaarrnnyynnoo jjuuddeessiiuuss,, vvaarroo ššllaappiimmąą,, ddiiddiinnaa pprraakkaaiittoo iiššsskkyyrriimmąą.. TToo ppaasseekkoojjee ppaaggeerrėėjjaa ssuuvvaallggyyttoo mmaaiissttoo ssuuvviirršškkiinniimmaass iirr oorrggaanniizzmmoo mmeeddžžiiaaggųų aappyykkaaiittaa,, mmaažžėėjjaanntt eeddeemmoommss mmaažžėėjjaa iirr sskkaauussmmaass,, ppaaggeerrėėjjaa žžaaiizzddųų ggiijjiimmaass,, nneerrvvųų ssiisstteemmooss ddaarrbbaass,, mmiieeggaass,, nneess ššvveellnniiaaii ssllooppiinnaammaa CCNNSS..
 48. 4488 PPoo vvaallggiioo vviissiieemmss lliiggoonniiaammss rreekkoommeenndduuoojjaammaa vvaaiissttaažžoolliiųų mmiiššiinniioo ssuu kkaarrččiiuuoojjuu kkiieeččiiuu,, ppuuppaallaaiišškkiiuu,, ppiippiirrmmėėttee,, vvaaiissttiinnee ddiirrvvuuoollee,, vviinnggoorryykkššttee,, mmeeddeettkkųų,, ššllaammuuččiiųų,, rraammuunnėėlliiųų,, kkrraauujjaažžoolliiųų žžiieeddaaiiss,, ggyyssllooččiioo llaappaaiiss vvaannddeenniinnėė iiššttrraauukkaa aarrbbaa ppoo ppuussęę ssttiikklliinnėėss 44 kk..dd.. PPaassttaabbaa 11.. KKaarrttuussiiss kkiieettiiss ssuu jjoonnaažžoollėėss žžoollee rreekkoommeenndduuoojjaammaass fflleeggmmaattiikkaammss iirr mmeellaanncchhoolliikkaammss 22.. TTrriillaappiiss ppuuppaallaaiišškkiiss ssuu rraammuunnėėllėėss žžiieeddaaiiss iirr ggyyssllooččiioo llaappaaiiss rreekkoommeenndduuoojjaammaass ssaannggvviinniikkaammss iirr cchhoolleerriikkaammss
 49. 4499 33.. EEssaanntt vviidduurriiųų uužžkkiieettėėjjiimmuuii:: AAlliijjooššiiaauuss ssuullččiiųų 44-55 vv..šš.. ppeerr ooss aarrbbaa ssuuppiillttii įį kklliizzmmąą,, DDiiddiinnttii iiššggeerriiaammoo vvaannddeennss kkiieekkįį ppoo 22 gguurrkkššnniiuuss vviieennuu mmeettuu kkaass 3300-4400 mmiinn.. KKlliizzmmaa ssuu mmiirrooss aalliieejjuummii ((1100-1155 mmll)),, Ežžiiuuoollėėss ttiinnkkttūūrraa 2200 mmll.. bbeeii 22-33 lliittrraaiiss vvaannddeennss.. 44.. EEssaanntt ddiissbbaakktteerriioozzeeii:: FFlloorraaCCaarree iirr kkiittii bbaakktteerriijjųų ttuurriinnttyyss pprreeppaarraattaaii.. RRaammuunnėėlliiųų aarrbbaattaa GGyyssllooččiiųų llaappųų mmiillttuukkaaii –– ppoo 11 vv..šš.. 44-55 kk..dd.. pprriieešš vvaallggįį KKeeffyyrraass ssuu bbiiffiidduumm bbaakktteerriijjaa..
 50. VI. VAISTAŽOLĖS, FITOTERAPINIAI, HOMEOPATINIAI, BIČIŲ PRODUKTAI GERINANTYS NERVŲ SISTEMOS 5500 DARBĄ, ADAPTOGENAI 1. Su išreikšta baime, padidintu nerimu, verksmingumu, miego sutrikimais. Keturiolika dienų ligoniams rekomenduojama: 1.1. Eleuterokoko ekstrakto po 20-25 lašus iš ryto ir per pietus 0,5 val. -5 min. prieš valgį 1.2. Novoposit Melissana, Cesradyston 425, Nervoheel, NeuroInjel ir kiti nervų sistemą stiprinantys bei raminantys preparatai bei vaistažolių mišiniai – po pietų, vakare ir nakčiai (dozės individualios, pagal konstitucija ir nervinį tipą) 1.3. Prieš pat miegą, vienoje stiklinėje karšto kmynų nuoviro ar karštoje stiklinėje pieno ištirpinti 1 desertinį – 1 valgomą šaukštą medaus (individualiai) ir karštą mišinį išgerti. 1.4. Nakčiai rekomenduojama vaistažolių arbata iš Katžolės, Melisos žolių, Ramunėlių, Medetkų žiedų, Kmynų, krapų sėklų.
 51. Augalinis aannttiiddeepprreessaannttaass CCeessrraaddyyssttoonn ® 442255 Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG, Baden-Baden, Vokietija Medicinos atstovė Džilda Tautkuvienė lapkritis, 2009
 52. Jonažolės preparatų veikimas 5522 LLiiaauuddiieess mmeeddiicciinnooss žžiinniiuuoonniiaaii jjoonnaažžoollęę vvaaddiinnaa vvaaiissttuu nnuuoo 9999 lliiggųų JJoonnaažžoollėėss pprreeppaarraattųų ppoovveeiikkiiss:: 11.. PPrriieeššuužžddeeggiimmiinniiss 22.. SSuuttrraauukkiiaannttiiss 33.. AAnnttiisseeppttiinniiss 44.. AAuuddiinniiuuss rreeggeenneerruuoojjaattiiss 55.. ŠŠllaappiimmoo iirr ttuullžžiieess iiššssiisskkyyrriimmąą sskkaattiinnaannttiiss 66.. TToonniizzuuoojjaannttiiss 77.. AAnnttiiddeepprreessiinniiss JJoonnaažžoollėėss pprreeppaarraattaaiiss ((nnuuoovviirruu,, uužžppiilluu,, aalliieejjuummii,, ttiinnkkttūūrraa)) ggyyddoommii:: 11.. VViirršškkiinnaammoojjoo ttrraakkttoo gglleeiivviinniiųų uužžddeeggiimmaaii 22.. SSkkrraannddžžiioo aarr žžaarrnnyynnoo ooppaalliiggėė 33..KKeeppeennųų,, ttuullžžiieess,, ššllaappiimmoo ppūūssllėėss iirr iinnkkssttųų lliiggooss 44..HHeemmoorroojjuuss 55..NNuuddeeggiimmaaii,, ssuunnkkiiaaii ggyyjjaannččiiooss žžaaiizzddooss 66..GGiinnggiivviittaass,, ssttoommaattiittaass 77..DDeepprreessiijjaa Antidepresinį poveikį turi tik sausas jonažolės žolės ekstraktas
 53. 5533 22.. AAddaappttooggeenniinniiuu vveeiikkiimmuu ppaassiižžyymmiinnččiiooss vvaaiissttaažžoollėėss,, aauuggaallaaii,, vvaaiissiiaaii,, ddaarržžoovvėėss iirr jjųų vveeiikklliioossiiooss mmeeddžžiiaaggooss eessaannččiiooss:: 22..11.. VVaalleerriijjoonnaass –– ššaakknniiaassttiieebbiiuuoossee EElleeuutteerrookkookkaass -- ššaakknniiaassttiieebbiiuuoossee VVaaiissttiinniiss bbiijjūūnnaass –– ššaakknnyyssee EEuurrooppiinniiss ffiiggmmeeddiiss –– vvaaiissiiuuoossee GGrraaiikkiišškkaass rriieeššuuttmmeeddiiss –– vvaaiissiiuuoossee,, llaappuuoossee MMėėllyynnėė –– uuooggoossee,, llaappuuoossee DDyygglliiuuoottaassiiss ššaallttaallaannkkiiss –– uuooggoossee,, llaappuuoossee,, žžiieevvėėjjee PPaapprraassttaassiiss ššeerrmmuukkššnniiss –– uuooggoossee,, žžiieedduuoossee JJuuooddaassiiss sseerrbbeennttaass –– uuooggoossee,, llaappuuoossee PPaapprraassttoojjii žžeemmuuooggėė –– uuooggoossee,, llaappuuoossee PPllaaččiiaallaappiiss ggyysslloottiiss –– llaappuuoossee RRiieeššuuttiinniiss llaazzddyynnaass –– llaappuuoossee,, žžiieevvėėjjee GGeellttoonnžžiieeddėė sseedduullaa –– žžiieedduuoossee VVaaiissttiinnėė mmeelliissaa –– žžoollėėjjee PPaapprraassttaassiiss ččiioobbrreelliiss –– žžoollėėjjee JJoonnaažžoollėė –– žžoollėėjjee SSėėjjaammoojjii aavviižžaa –– ddrriibbssnniiuuoossee KKooppūūssttaass EErršškkėėttuuooggėė
 54. 5544 IIŠŠVVAADDOOSS 11.. LLiiggoonniiaammss,, kkuurriieemmss yyrraa ppaaššaalliinnttii ggeerraaii ddiiffeerreenncciijjuuoottii ppiikkttyybbiinniiaaii nnaavviikkaaii ((GG11,, GG22)) ppoo rraaddiikkaalliiooss ssppiinndduulliinnėėss iirr cchheemmootteerraappiijjooss rreeiikkėėttųų sskkiirrttii vvaaiissttaažžoolleess ssuu ffeennoolliinniiaaiiss jjuunnggiinniiaaiiss bbeeii hhoommeeooppaattiinnėėss UUggnniiaažžoollėėss,, ŽŽiieemmėėss,, VVėėllyyvviioo,, AAmmaalloo,, DDėėmmėėttoossiiooss mmaauuddooss CCoonniiuumm mmaaccuullaattuumm)) vvaaiissttiinneess ffoorrmmaass..
 55. 22.. LLiiggoonniiaammss,, kkuurriieemmss yyrraa ppaaššaalliinnttii nneeiiššpplliittęę aarr iiššpplliittęę bbllooggaaii ddiiffeerreenncciijjuuoottii ppiikkttyybbiinniiaaii ((GG33,,GG44)) nnaavviikkaaii,, ssaarrkkoommooss,, kkrraauujjoo,, lliimmffooss vvėėžžiiaaii,, ppoo rraaddiikkaalliiooss ssppiinndduulliinnėėss iirr cchheemmootteerraappiijjooss rreeiikkėėttųų sskkiirrttii vvaaiissttaažžoolleess ssuu aallkkaallooiiddaaiiss ((ŽŽiieemmėė,, VVėėllyyvviiss,, PPėėddllaappiiss,, UUggnniiaažžoollėė)) bbeeii hhoommeeooppaattiinneess MMėėllyynnoossiiooss kklluummppeellėėss,, UUggnniiaažžoollėėss,, ŽŽiieemmėėss,, VVėėllyyvviioo,, AAmmaalloo,, DDėėmmėėttoossiiooss mmaauuddooss,, PPeellkkiinnėėss ssiiddaabbrraažžoollėėss,, MMuussmmiirrėėss vvaaiissttiinnėėss ffoorrmmaass.. NNeelliieesskkiimmee rruuppūūžžiiųų!! 5555
 56. 5566 KKrrūūttųų ggeerryybbiinniiaaii iirr ppiikkttyybbiinniiaaii nnaavviikkaaii
 57. 5577
 58. 5588
 59. 5599
 60. 6600
 61. 6611
 62. 6622
 63. 6633 AAuuggaalliinniiaaii mmaaiissttoo pprroodduukkttaaii,, vvaaiissttaažžoollėėss ttuurriinnččiiooss ddiiddeellįį kkiieekkįį pprriieeššvvėėžžiinniiųų mmeeddžžiiaaggųų MMeeddžžiiaaggaa MMaaiissttoo pprroodduukkttaaii KKaarroottiinnooiiddaaii BBrrookkoolliiaaii,, kkooppūūssttaaii,, llaappiinnėėss ssaalloottooss,, mmoorrkkooss,, ppoommiiddoorraaii,, ššppiinnaattaaii,, žžiirrnniiaaii PPoolliiffeennoolliiaaii// ffllaavvoonnooiiddaaii GGrrūūddaaii,, uuooggooss,, kkooppūūssttaaii,, ssvvooggūūnnaaii,, rriieeššuuttaaii,, aarrbbaattaa,, ssaalliieerraaii,, ssoojjaa,, vvaaiissttaažžoollėėss SSaappoonniinnaaii SSoojjaa,, ppuuppeellėėss,, llęęššiiaaii,, ššppiinnaattaaii,, vvaaiissttaažžoollėėss PPrrootteeaazzėėss iinnhhiibbiittoorriiaaii AAnnkkššttiinniiaaii aauuggaallaaii bbuullvvėėss,, rryyžžiiaaii,, ggrrūūddaaii TTeerrppeennaaii NNaattūūrraalliiooss aarroommaattiinnėėss mmeeddžžiiaaggooss,, ppiippiirrmmėėttėė,, cciittrriinnaa ((nnuuppllaauuttaa ssuu vvaallggoommąąjjaa ssooddaa)) FFiittooeessttrrooggeennaaii SSoojjaa,, ssėėmmeennyyss,, ggrrūūddaaii,, aannkkššttiinniiaaii aauuggaallaaii,, ššppaarraaggaaii,, ddoobbiillaaii SSuullffiiddaaii ČČeessnnaakkaaii,, ssvvooggūūnnaaii
 64. KKrrūūttųų vvėėžžiioo pprrooffiillaakkttiikkaa iirr ssaauuggaa nnuuoo vvėėžžiioo nneeppaassiikkaarrttoojjiimmoo ppoo rraaddiikkaallaauuss ggyyddyymmoo 6644 NNeerrūūkkyymmaass SSaaiikkiinnggaass llaaiikkaass ssaauullėėjjee NNeevvaarrttoottii ggeerriiaammųųjjųų kkoonnttrraacceeppttiikkųų RReegguulliiaarrii mmaannkkššttaa SSvveeiikkaa ggyyvveennsseennaa iirr mmiittyybbaa ((ddaauugg sskkaaiidduulliinniioo mmaaiissttoo,, oo rriieebbaallaaii mmaaiissttee nnee >>2200%%)) AAnnttiiookkssiiddaannttaaii ((vviittaammiinnaaii AA,,CC,, EE,, SSee)),, kkaarrootteennooiiddaaii,, jjųų bbūūttiinnaa ggaauuttii aappiiee 2200iirr jjųų yyrraa aalliieejjiinniiaammee mmoorrkkųų eekkssttrraakkttee,, ššaallttaallaannkkiioo aalliieejjiinniiaammee eekkssttrraakkttee,, ššeerrmmuukkššnniiųų uuooggoossee,, vviissoossee žžaalliioossee llaappiinnėėssee ddaarržžoovvėėssee.. FFiittooeessttrrooggeennaaii –– ttaaii nneesstteerrooiiddiinnėėss mmeeddžžiiaaggooss,, ttuuiinnččiiooss eessttrrooggeennųų ppoovveeiikkįį.. KKllaassiiffiikkuuoojjaammii įį 33 ggrruuppeess:: 11.. IIzzooffllaavvaannooiiddaaii ((ggeenniisstteeiinnaass,, ddaaiiddzzeeiinnaass,, gglliicciittiinnaass)).. SSoojjųų,, ppuuppeelliiųų,, llęęššiiaaii,, aappyynniiaaii.. 22.. LLiiggnnaannaaii ((eenntteerroollaakkttoonnaass,, eenntteerrooddiioolliiss)).. SSėėmmeennyyss,, ggrrūūddaaii,, bbeett nnee ddaaiiggiinnttii,, oo iišš ggrrūūddųų ppaarruuooššttooss kkooššėėss,, vvaaiissiiaaii.. 33.. KKuummeessttaannaaii ((ssiinntteettiinniiss aannaallooggaass TTaammookkssiiffeennaass)).. SSaauullėėggrrąąžžųų ssėėkkllooss,, ddoobbiillųų žžiieeddaaii,, ppuuppeellėėss.. VVaarrttoojjaanntt ššiiuuooss pprroodduukkttuuss bbūūttiinnaa ssuubbaallaannssuuoottaa žžaarrnnyynnoo fflloorraa.. ŽŽiinnoottiinnaa,, kkaadd ssoojjooss ffiittooeessttrrooggeennaaii vveeiikkiiaa ββ eessttrrooggeenniinniiuuss rreecceeppttoorriiuuss aakkttyyvviiaauu nneeii αα eessttrrooggeennųų rreecceeppttoorriiuuss.. AAllkkoohhoolliiss bbllookkuuoojjaa ffiittooeessttrrooggeennųų vveeiikklląą..
 65. KKrrūūttųų vvėėžžiioo pprrooffiillaakkttiikkaa iirr ssaauuggaa nnuuoo vvėėžžiioo nneeppaassiikkaarrttoojjiimmoo ppoo rraaddiikkaallaauuss ggyyddyymmoo RRiieebbaallaaii.. GGyyvvuulliinniiųų rriieebbaallųų ggaalliimmaa vvaarrttoottii ttiikk aappiiee 1100--1155%% ((55 JJAAVV ssttuuddiijjooss)) GGrraannaattaaii –– ffiittooeessttrrooggeennųų,, ffllaavvaannooiiddųų iirr kkiittųų mmeeddžžiiaaggųų ššaallttiinniiss,, ttiinnkkaa vviirrššssvvoorrįį ttuurriinnččiioommss mmootteerriimmss iirr yyppaačč ssuuttrriikkuuss kkrraauujjooddaarraaii.. VVaarrttoottiinnii ppoommiiddoorraaii,, ssvvooggūūnnaaii,, ččeessnnaakkaaii,, rraauuddoonniieejjii bbuurrookkaaii,, rrooppėėss,, bbaallttaaggūūžžiiaaii žžiieeddiinniiaaii kkooppūūssttaaii,, bbrrookkoolliiaaii,, ppaapprriikkooss,, vvyyššnniiooss NNeeppaammiirrššttiinnii ffiittoosstteerroolliiaaii ((bbeettaa ssiittoosstteerroolliiss,, kkoommppeesstteerroolliiss,, ssttiiggmmaasstteerroolliiss)),, ggaauunnaammii ssuu aalliieejjaaiiss.. BBrrookkoolliiuuoossee eessaannččiiooss mmeeddžžiiaaggooss ssllooppiinnaa kkrrūūttųų vvėėžžiioo lląąsstteellėėssee eessaannttįį ffeerrmmeennttąą mmeettaalloopprrootteeiinnaazzęę,, ddėėll ttoo llėėttėėjjaa vvėėžžiioo lląąsstteelliiųų ddaauuggiinniimmaassiiss.. 6655
 66. 6666 VVaaiissttaažžoolliiųų mmiiššiinnyyss NNrr..550011  PPiippiirrmmėėttėėss žžoollėė 11,,00  PPiieevviinnėėss vviinnggiioorryykkššttėėss žžoollėė 00,,55  MMeeddeettkkųų žžiieeddaaii 00,,55  RRaauuddoonnųųjjųų ddoobbiillųų žžiieeddaaii 11,,00  GGeellttoonnžžiieeddžžiioo,, bbaallttaažžiieeddžžiioo bbaarrkkūūnnoo žžoollėė 00,,55  VVaaiissttiinnėėss ddiirrvvuuoollėėss žžoollėė 00,,33  JJoonnaažžoollėėss žžoollėė 00,,22 VVaaiissttaažžoolliiųų eekkssttrraaggaavviimmuuii nnaauuddoojjaammaass ttiikk nnaattuurraalliiųų vvaannddeennss ššaallttiinniiųų vvaanndduuoo,, oo nnee iišš kkrraannoo.. VVaannddeennss bbiiooffiizziikkiinnėė kkookkyybbėė!!
 67. 6677 VVEENNGGTTIINNII MMAAIISSTTOO PPRROODDUUKKTTAAII  BBaallttaa dduuoonnaa,, rriieebbii kkiiaauulliieennaa,, jjaauuttiieennaa,, rriieebbūūss ppiieennoo pprroodduukkttaaii,, iillggaaii ggaalliioojjaannttyyss ppiieennoo,, mmėėssooss pprroodduukkttaaii..  PPeessttiicciiddaaiiss iirr hheerrbbiicciiddaaiiss uužžtteerrššttaass mmaaiissttaass ddėėll jjuuoossee eessaannččiiųų eessttrrooggeennuuss iimmiittuuoojjaannččiiųų mmeeddžžiiaaggųų –– kksseennooeessttrrooggeennųų..  IInntteennssyyvviiaaii uužžaauuggiinnttųų ggyyvvuulliiųų,, ppaauukkššččiiųų,, žžuuvvųų mmėėssaa.. TTuurrii aannttiibbiioottiikkųų iirr aauuggiimmoo hhoorrmmoonnųų lliieekkaannųų..  PPllaassttiikkiinniiuuoossee iinndduuoossee llaaiikkoommii mmaaiissttoo pprroodduukkttaaii iirr yyppaačč mmiikkrroobbaannggėėssee kkrroossnneellėėssee,, ppllaassttiikkiinniiuuoossee iinndduuoossee ššiillddoommii mmaaiissttoo pprroodduukkttaaii –– ddėėll ddiiookkssiinnoo iiššssiisskkyyrriimmoo iišš ppllaassttiikkiinniiųų iinnddųų..  DDiiddeellii kkiieekkiiaaii kkooffeeiinnoo,, ccuukkrraauuss,, ššookkoollaaddoo,, iiššsskkyyrruuss rraauuddoonnąą vvyynnąą..  DDaaiiggiinnttii ggrrūūddaaii,, jjųų ssuullttyyss,, ddėėll jjuuoossee eessaannččiiųų aauuggiimmoo hhoorrmmoonnųų aauukkssiinnųų,, kkuurriiee ssttiimmuulliiuuoojjaannččiiaaii vveeiikkiiaa iirr vvėėžžiioo lląąsstteelleess..  DDaauugg ssuullččiiųų iišš mmoorrkkųų,, bbuurrookkėėlliiųų,, ssaalliieerrųų iirr yyppaačč jjųų mmiiššiinniiųų ddėėll nnaauujjaaii ssuussiiddaarraannččiiųų ssttiimmuulliiuuoojjaannččiiųų jjuunnggiinniiųų.. GGaalliimmaa ssuullččiiųų ((ttiikk nnee mmiiššiinniioo)) vviieennaass –– dduu gguurrkkššnniiaaii ppeerr vvaallaannddąą..
 68. Žinia, kurią praneša mums vanduo 6688 Masaru Emoto
 69. 6699
 70. 7700
 71. 7711
 72. 7722
 73. 7733
 74. 7744
 75. 7755 LLiitteerraattūūrraa 11.. EE//SS//CC//OOPP MMoonnooggrraapphhss.. TThhiieemmee.. 22000033 22.. NNoorrmmaann GGrraaiiggnneerr.. BBiisssseett.. HHeerrbbaall DDrruuggss aanndd PPhhyyttoopphhaarrmmaacceeuuttiiccaallss.. MMeedd.. PPhhaarrmm.. SSttuuttttggaarrtt 11999944.. 33.. OO.. RRaaggaažžiinnsskkiieennėė,, SS.. RRiimmkkiieennėė,, VV.. SSaassnnaauusskkaass.. VVaaiissttiinniiųų aauuggaallųų eenncciikkllooppeeddiijjaa.. KKaauunnaass,, LLuuttuuttėė,, 22000055.. 44.. CCoorrddoovvaa CCAA,, SSiiqquueeiirraa IIRR,, NNeettttoo CCAA,, YYuunneess RRAA,, VVoollppaattoo AAMM,, CCeecchhiinneell FFiillhhoo VV,, CCuurriiee--PPeeddrroossaa RR,, CCrreecczzyynnsskkyy--PPaassaa TTBB.. PPrrootteeccttiivvee pprrooppeerrttiieess ooff bbuuttaannoolliicc eexxttrraacctt ooff tthhee CCaalleenndduullaa ooffffiicciinnaalliiss LL.. aaggaaiinnsstt lliippiidd ppeerrooxxiiddaattiioonn ooff rraatt lliivveerr mmiiccrroossoommeess aanndd aaccttiioonn ooff ffrreeee rraaddiiccaall ssccaavveennggeerr.. RReeddooxx RReepp.. 22000022;; 77((22)).. 55.. LLiinn LLTT,, LLiiuu LLTT,, CChhaanngg LLCC,, LLiinn CCCC.. IInn vviittrroo aannttiihheeppaattoommaa aaccttiivviittyy ooff ffiifftteeeenn nnaattuurraall mmeeddiicciinneess ffrroomm CCaannaaddaa.. PPggyyttootthheerr RReess.. 22000022 AAuugg;; 1166((55)).. 66.. BB.. RR.. CCaassssiilleetthh,, PPhhDD,, CC.. DD.. LLuuccaarreellllii,, MM..SS..,, RRPPhh.. HHeerrbb--DDrruugg IInntteerraaccttiioonnss iinn OOnnccoollooggyy.. HHaammiillttoonn –– LLoonnddoonn,, 22000033.. 77.. CCoolloouurr AAttllaass ooff AAnnttiiccaanncceerr AAnniimmaall,, PPllaanntt aanndd MMiinneerraall PPrreeppaarraattiioonnss aanndd TThheeiirr AApppplliiccaattiioonn.. TTiiaannjjiinn SScciieennccee && TTeecchhnnoollooggyy TTrraannssllaattiioonn && PPuubblliisshhiinngg CCoorrppoorraattiioonn.. CChhiinnaa,, 11999999
 76. 7766 AAČČIIŪŪ UUŽŽ DDĖĖMMEESSĮĮ
Advertisement