Successfully reported this slideshow.
Persconferentie 15 april 2013 12uMERELBEKEOuders basisschool doen dringende oproep voor meer visie en politiekeverantwoord...
deze overstap vervroegd binnen het kleutertraject, namelijk van de derde naar de tweedekleuterklas.Wij hebben het hervormi...
slachtoffer geworden van zijn eigen succes. Bovendien werd er niet tijdig een leerlingenstopingesteld door de directie, wa...
de vraag of dit nu een duurzame oplossing was, antwoordde zij: ‘dit is een duurzameoplossing voor de duur van deze legisla...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GILKO - persconferentie 15 april 2013 12u

3,239 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

GILKO - persconferentie 15 april 2013 12u

  1. 1. Persconferentie 15 april 2013 12uMERELBEKEOuders basisschool doen dringende oproep voor meer visie en politiekeverantwoordelijkheid bij het inrichten van gemeentelijk basisonderwijs.Beste leden van de pers,Als actiegroep van positief ingestelde maar ernstig bezorgde ouders hebben wij ons devoorbije weken intensief ingewerkt in de details van de onverwachte en drastischehervorming van het gemeentelijk onderwijs in Merelbeke. Voor diegenen onder jullie dienog niet vertrouwd zouden zijn met de voorgestelde plannen, zal ik eerst kort nog evenschetsen waar het precies om gaat.De gemeenteschool GILKO Merelbeke bestaat al ruim 40 jaar uit een hoofdschool in deKloosterstraat en een aantal wijkafdelingen, waarvan er nu nog 2 overblijven in deBergwegel en in Lemberge. Alledrie de scholen zijn momenteel volwaardige basisscholen enbieden zowel kleuter- als lager onderwijs aan. Het schoolbestuur, dit is het gemeentebestuursamen met de schooldirectie, wil nu de afdeling Bergwegel laten opgaan in de hoofdschoolin de Kloosterstraat. In de afdeling Bergwegel zou dan een (beperkte) kleuterschool komenvoor de peuters en de kinderen van de 1een 2ekleuterklas. In de Kloosterstaat zou dehuidige kleuterafdeling ingericht worden als een ‘brugschool’, waar de kinderen van de 3ekleuterklas samen zouden gelokaliseerd zijn met de kinderen van het 1een 2eleerjaar. In delagere school van de Kloosterstraat tenslotte zouden de kinderen van het 3etot en met het6eleerjaar geconcentreerd worden. De opsplitsing tussen de ‘brugschool’ en de lagereschool zou ook fysiek gemaakt worden door bv. een aparte speelplaats. Concreet worden erdus 3 scholen ingericht, verspreid over 2 locaties. De afdeling Lemberge blijft apart bestaanals volwaardige basisschool.We hebben de mogelijke gevolgen van deze hervormingen grondig bestudeerd en inbepaalde gevallen ook laten evalueren door onafhankelijke experts en instanties. Onzebezwaren werden de voorbije weken door de school en het gemeentebestuur maar al tevaak geminimaliseerd en afgedaan als ‘kleine praktische problemen’ of ‘negativisme vanenkele ouders’, vandaag willen we ons dossier toelichten en zo aantonen dat we ons weldegelijk heel terecht zorgen maken. Het aspect mobiliteit zal hierin niet expliciet behandeldworden, maar we willen er iedereen wel op wijzen dat dit ernstige problemen zal creërenwaar het bestuur tot op heden nog geen pasklaar en betaalbaar antwoord op heeft.Het plan wordt door het schoolbestuur voorgesteld als zijnde pedagogisch een heel goedezaak voor onze kinderen, wij delen deze mening niet. Al decennia lang wordt hetonderwijsprincipe en de overgangsfases die een kind daarin meemaakt bestudeerd. Hetsysteem is volledig afgestemd op de 4 groeifases: kleuter, lager, secundair en hogeronderwijs. Dit zijn de grote stappen waarop een kind doorheen zijn leertijd ook wordtvoorbereid. Doch, via het installeren van ‘de brugschool’ wordt een grote bijkomende‘overstap’ gecreëerd, naar een andere omgeving en een andere context. Bovendien wordt
  2. 2. deze overstap vervroegd binnen het kleutertraject, namelijk van de derde naar de tweedekleuterklas.Wij hebben het hervormingsplan voorgelegd aan twee gerenommeerde pedagogen van deUniversiteit Gent, Prof. Spoelders en Prof. Standaert, en zij wijzen op een tweeledig risicovoor de betrokken kleuters:*Ten eerste worden de kinderen midden in hun kleutertijd geconfronteerd met eendrastische wijziging van omgeving wanneer ze de overgang maken van de tweede naarde derde kleuterklas. In deze fase is voor die kinderen houvast en continuïteit netessentieel!*Ten tweede worden de kinderen in de derde kleuterklas veel te vroeg geconfronteerdmet de prestatiedruk die eigen is aan de lagere school, wat op termijn aanleiding kangeven tot demotivatie en schoolmoeheid. Het is essentieel dat de kinderen uit de derdekleuterklas gevormd worden in een speelomgeving en niet in een leeromgeving. Erwordt zo een onaanvaardbare stap gezet richting verschoolsing van de kleuterschool. Inhet doorlichtingsverslag van de Vlaamse onderwijsinspectie wordt GILKO nu algewaarschuwd voor het feit dat er vooral bij de oudste kleuters soms sterkgeanticipeerd wordt op inzichten die eerder thuishoren in de lagere school. Wevermoeden dan ook dat de inspectie deze hervormingen niet meteen zal toejuichen,met het risico op een onvoldoende voor de school bij de volgende inspectieronde!We kunnen dus stellen dat het creëren van een brugschool letterlijk een brug te ver is. Het iseen experimenteel gegeven, een proefproject, dat noch in Vlaanderen noch internationaaleen precedent heeft, en dat ons door de experten dan ook ten stelligste wordt afgeraden.De visie van de experten wordt door de betrokken partijen in deze zaak echter helemaal nietau serieux genomen!We zien ook grote problemen in de horizontale concentratie van leeftijdsgroepen. Dit houdt,zeker bij de oudere kinderen een groot risico in aangaande pesten. De interactie tussen jongen oud gaat in deze setting ook volledig verloren. Het samen school lopen van alle leeftijdenheeft een aantal onmiskenbare voordelen: de kinderen leren van elkaar, zorgen voor elkaaren houden rekening met elkaar. De aanwezigheid van de oudere kinderen is bovendien vaakook een grote hulp voor de leerkrachten. Het uit elkaar trekken van kleuter en lageronderwijs is dus een verarming voor de sociale ontwikkeling van onze kinderen.Bovendien kiezen een aantal scholen er tegenwoordig zelfs voor om kleuterscholen enlagere scholen op aparte locaties terug samen te voegen. In het decreet basisonderwijs van10 juli 2003 staat hieromtrent te lezen dat in nieuwe scholen zowel kleuter- als lageronderwijs moet worden georganiseerd, de té grote kloof tussen kleuter en lager wordthiervoor als motivatie gegeven.Het mag dan ook duidelijk zijn dat wij geen pedagogische meerwaarde zien in dit project,integendeel, het lijkt er op dat onze kinderen gebruikt worden als proefkonijnen in eenonuitgegeven experiment, verpakt als een pedagogisch project, maar in feite louteringegeven door andere redenen. In deze tijden van crisis is het niet ondenkbaar dat erfinanciële motieven meespelen in deze beslissing. De afdeling Bergwegel is de voorbije jaren
  3. 3. slachtoffer geworden van zijn eigen succes. Bovendien werd er niet tijdig een leerlingenstopingesteld door de directie, waardoor er problemen zijn aangaande de infrastructuur in dezeafdeling. In afwachting van uitbreiding werd dit de voorbije jaren opgevangen door het ingebruik nemen van 2 containerklassen en 1 lokaal in de aanpalende middelbare school. Ineen eerste stap naar aanpassing van de school aan het groter aantal leerlingen werd in 2012de sanitaire blok vernieuwd en de schepen van Onderwijs bevestigde in dat jaar nogmaalsaan de ouders dat er werk ging gemaakt worden van uitbreiding in de Bergwegel. In hethuidig voorstel wordt deze piste duidelijk niet langer bewandeld. Als we echter navragen ofdeze optie vergeleken is met het voorstel dat nu op tafel ligt, krijgen we enkel te horen datde gemeente daarvoor geen subsidies kan ontvangen. Gezien de algemene financiële crisis inons land is het echter voor geen enkele school nog evident om subsidies te bekomen. Recentbleek dat ook de Vlaamse regering hier extra inspanningen wil leveren en bijkomend budgetheeft voorzien op zijn begroting van dit jaar en volgend jaar. U heeft het de voorbije dagenwellicht ook gelezen, in Gent zullen ze met hun extra subsidie 2 kleuterscholen ombouwentot volwaardige basisscholen. Subsidies dekken uiteraard slechts een deel van de kosten, degemeente Merelbeke zal in de passiefschool die binnenkort gebouwd moet worden in deafdeling Lemberge bovenop de subsidie van 1,3 miljoen euro 1 miljoen euro zelf moetenfinancieren. Een zware dobber voor amper 75 kinderen. Indien de gemeente nog maar dehelft van dit bedrag zou investeren in de Bergwegel, kunnen er al heel wat eenvoudigeklaslokalen bijgebouwd worden, en dit voor het dubbele aantal kinderen! Ook hier kan meneen voorbeeld nemen aan de Stad Gent, waar men opteert voor modulaire bouw in plaatsvan nieuwbouw om de kosten te drukken. Dit kan dan toch geen onoverkomelijk probleemzijn voor een gemeente met zoveel prestige projecten, zelfs zonder subsidies.Waarom is het volgens ons nu zo essentieel om toch te investeren in de uitbreiding van deBergwegel? De bevolkingsaangroei neemt in de toekomst alleen maar toe, in het centrumvan Merelbeke zijn verschillende woonwijken in aanbouw of nog gepland. In totaal gaat hethier om 300 tot 500 woningen. Het vraagt niet veel rekenwerk om te weten dat iederebijkomende eengezinswoning ook schoolgaande kinderen met zich meebrengt. Uit eenomgevingsanalyse die de gemeente in 2011 uitvoerde, blijkt dat er hierdoor de komendejaren 500 plaatsen extra zullen nodig zijn in de Merelbeekse scholen! Volgens de directie zalhet hervormingsplan 100 plaatsen extra creëren en zo dus gedeeltelijk tegemoetkomen aande gevraagde extra capaciteit in Merelbeke centrum. Maar dit rekensommetje klopt niet!Momenteel zijn er 480 leerlingen op de 3 afdelingen, in het nieuw voorstel wordt dit door dedirectie tegenover 580 plaatsen gesteld. Dit is enkel opvullen van het nu reeds bestaandeaantal lokalen. In de praktijk worden de kleinere klassen van vooral de hogere jaren, zeker inde Bergwegel, gewoon opgevuld tot hun maximale capaciteit. Zonder reorganisatie zijn er nuechter al meer dan 600 plaatsen op beide afdelingen samen! Dit dossier is dus helemaalgeen oplossing op lange termijn voor de algemene problematiek van de overbevolking in deMerelbeekse scholen. Enkel de uitbreiding van de Bergwegel kan, samen met het benuttenvan de volledige capaciteit in de Kloosterstraat, tegemoetkomen aan de toekomstige noodaan extra schoolplaatsen.We toonden met ons dossier niet alleen aan dat pedagogische argumenten aanhalen om hethervormingsvoorstel door te voeren een pertinente drogreden is, het is ook geen duurzameoplossing voor de steeds hogere nood aan leerlingencapaciteit in Merelbeke. Toen deschepen van Onderwijs op de Commissie Onderwijs van 19 maart geconfronteerd werd met
  4. 4. de vraag of dit nu een duurzame oplossing was, antwoordde zij: ‘dit is een duurzameoplossing voor de duur van deze legislatuur…’ Is dit alles dan gewoon een politiek spel op derug van onze kinderen?Ondanks de steun van zo’n 1500 eveneens bezorgde burgers die onze petitieondertekenden, blijft het gemeentebestuur volgens hun recente persmededelingen bij hetplan om in de eerstvolgende gemeenteraad van 23 april dit voorstel zonder enige verdereinspraak van de betrokken ouders goed te keuren en onmiddellijk door te voeren vanaf 1september 2013. Wij vragen het behoud van een volwaardig aanbod van jong naar oud opalle GILKO sites, het meest interessante pedagogische model voor basisonderwijs, eenduidelijke langetermijnvisie en een evenwichtig instroombeleid. Onderwijs verdientaandacht en voorrang. Waarom zouden we bovendien besparen in onderwijsvoorzieningenterwijl er wel financiële middelen beschikbaar zijn voor het investeren in de bouw enuitbating van een ondergrondse betaalparking, voor het plaatsen van betaalautomaten, voorhet plaatsen van digitale informatieborden, …. Wij roepen de leden van de meerderheiddringend op om voldoende politieke moed op te brengen, los van de partijorders, en alsnogtegen het voorliggende herstructureringsvoorstel te stemmen. Wij vragen u met aandrang ;“investeer in mensen, niet in stenen”.Voor leuke foto’s of tekeningen verwijzen we u graag nog eens door naar onze websitewww.gilko-op-de-foto.be.

×