Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Final

1,138 views

Published on

מצגת מסכמת השתלמות

 • Be the first to comment

Final

 1. 1. " פיתוח מקצועי מתוקשב במרכזי פסג " ה רצוי ואפשרי " השתלמות למובילי תחום התקשוב במרכזי פסג " ה תשס " ח - 2008 מנחות ליזי כהן , גילה לוי אגף מרכזי פסג " ה מפגש סיום 25.5.08
 2. 2. מטרות ההשתלמות <ul><li>להביא את מובילי תחום התקשוב להבנה מעמיקה של חשיבות תהליכי למידה מבוססי תקשוב ומידענות . </li></ul><ul><li>לבסס ולהרחיב את הידע בתכנון , ביצוע והערכת יחידות לימוד מתוקשבות . </li></ul><ul><li>לזמן התנסות חווייתית בלמידה מרחוק המבוססת על רמות חשיבה גבוהות , למידה שיתופית והערכת עמיתים . </li></ul><ul><li>להכיר ולהתנסות בטכנולוגיות חדשניות בעלות פוטנציאל לקידום הפיתוח המקצועי של עו &quot; ה . </li></ul><ul><li>ליישם את הידע שנרכש בהשתלמות בפעילות מרכזי פסג &quot; ה . </li></ul>
 3. 3. עקרונות מנחים <ul><li>הוראה באמצעות גישות פדגוגיות עדכניות : למידה פעילה </li></ul><ul><li>למידה שיתופית </li></ul><ul><li>למידה אינטגרטיבית </li></ul><ul><li>למידה הבנייתית </li></ul><ul><li>למידה דיאלוגית </li></ul><ul><li>ניהול הלמידה באמצעות הקמפוס הווירטואלי של עובדי ההוראה TOP </li></ul><ul><li>שימוש בכלים טכנולוגיים חדשניים לטובת הפדגוגיה - Web 2.0 </li></ul><ul><li>פיתוח תוצרים המתאימים לצרכי מרכזי פסג &quot; ה </li></ul><ul><li>שימוש בידע ובניסיון הקולקטיבי לטובת פיתוח מקצועי של מובילי תחום התקשוב </li></ul><ul><li>תהליכי ההוראה יותאמו להוראת מבוגרים . </li></ul>
 4. 4. השתלמות מתוקשבת משולבת מפגשי פנים אל פנים המשתלמים פעילים כלומדים יום למידה מרוכז ליאת בדיחי גדעון זיילר שיעור מתוקשב 4 ש ' יום למידה מרוכז 8 ש ' פרופ ' מיקי רונן שיעור מתוקשב 4 ש ' שיעור מתוקשב 4 ש ' שיעור מתוקשב 4 ש ' שיעור מתוקשב 4 ש ' שיעור מתוקשב 4 ש ' שיעור מתוקשב 4 ש ' שיעור מתוקשב 4 ש ' המשתלמים פעילים כמורים וכלומדים ” למידה משולבת &quot; - Blended Learning - Modeling &quot; הדרך הנכונה לחנך בני אדם היא להיות להם לדוגמא &quot; אלברט איינשטיין יום למידה מרוכז 8 ש ' סיכום הצגת תוצרים
 5. 5. ניהול הלמידה המקוונת
 6. 6. הפעלות מתוקשבות <ul><li>הערכת הפעלות מתוקשבות - &quot; ביצועמטר מתוקשב &quot; </li></ul><ul><li>שינוי ושדרוג הפעלות מתוקשבות </li></ul><ul><li>הרצאה - זוויות לתכנון ולהערכת הפעלות מתוקשבות / ליאת בדיחי </li></ul>
 7. 7. יצירת רפרטואר של הפעלות מתוקשבות קצרות טווח לפיתוח מקצועי המתאימות לשילוב בהשתלמויות . &quot; טכנולוגיה בשרות הפדגוגיה &quot;
 8. 8. &quot; מקוונים לפיתוח מקצועי &quot;
 9. 9. מתן אפשרות ללומדים לתפקד כמומחים המלמדים את עמיתיהם <ul><ul><li>העמקת הלמידה בתחום התוכן </li></ul></ul><ul><ul><li>לקיחת אחריות - בעלות על תהליך הלמידה של המנחה ושל אחרים </li></ul></ul><ul><ul><li>העלאת ההערכה העצמית והיכולת העצמית . </li></ul></ul><ul><ul><li>רמות חשיבה גבוהות - ביצוע רפלקציה , תכנון , ניטור והערכה של הלמידה </li></ul></ul><ul><ul><li>העלאת מוטיבציה </li></ul></ul><ul><ul><li>התנסות לפני יישום במרכזי פסג &quot; ה </li></ul></ul>מיניקורסים
 10. 10. הערכת הוראה
 11. 11. &quot; שיעורים סינכרוניים &quot; <ul><li>תכנון השיעור - כתיבת תסריט : </li></ul><ul><li>סיכום הנושא הקודם </li></ul><ul><li>הקניית ידע חדש </li></ul><ul><li>דיאלוג עם הלומדים </li></ul><ul><li>הפעלה </li></ul><ul><li>שיתוף בידע של המשתתפים </li></ul>טריוויה &quot; טכנולוגיה בשרות הפדגוגיה &quot;
 12. 12. למה יכול להיות שימושי ? מערכת CMS - ניהול שיתופי של תוכן המשותף והשונה בין Plone לבין WIKI ? דיאלוג עם הלומדים
 13. 13. הקניית ידע חדש
 14. 15. <ul><li>הערכת ההשתלמות </li></ul><ul><li>תרומת ההשתלמות לעשייה במרכזי פסג &quot; ה </li></ul>בקשות אחרונות
 15. 16. מיניקורסים - סדר הצגה 1. משחגוגיה - משחקים מקוונים פדגוגיה ומה שביניהם 2. Wiki - ככלי שיתופי להבניית ידע מקצועי 3. חשיבה מסדר גבוה בעידן הדיגיטלי 4. למידה שיתופית כממקדת פיתוח מקצועי 5. Mashup - למידה מקוונת מבוססת על מיזוג טכנולוגיות 6. שימוש הוגן במידע מקוון

×