Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

קורס תקשוב ולמידה- מודל הכיתה ההפוכה

1,276 views

Published on

Published in: Education
 • Very nice tips on this. In case you need help on any kind of academic writing visit website ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and place your order
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

קורס תקשוב ולמידה- מודל הכיתה ההפוכה

 1. 1. ‫תקשוב‬,‫ולמידה‬ ‫חדשנות‬ ‫ההפוכה‬ ‫הכיתה‬=‫חדשנות‬?? ‫קורץ‬ ‫גילה‬
 2. 2. ‫חדשנות‬:‫חדש‬ ‫רעיון‬ ‫עמו‬ ‫שיש‬ ‫שינוי‬,‫מן‬ ‫השונה‬ ‫מובהק‬ ‫באופן‬ ‫הקיים‬.‫הנושא‬ ‫שינוי‬ ‫זהו‬‫עימו‬ ‫בעיה‬ ‫לפתרון‬ ‫או‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫לשיפור‬ ‫סיכוי‬ ‫סרטון‬:‫חדשנות‬
 3. 3. ‫הפוכה‬ ‫כיתה‬:‫שורשים‬ ‫חדש‬ ‫רעיון‬ ‫אינה‬–‫ב‬–1993‫קינג‬‫פירסם‬‫ובו‬ ‫מאמר‬ ‫המורה‬ ‫של‬ ‫בתפקידו‬ ‫הנדרש‬ ‫לשינוי‬ ‫התייחס‬ ‫בהקצאת‬ ‫והצורך‬ ‫הידע‬ ‫אל‬ ‫למנחה‬ ‫הידע‬ ‫ממומחה‬ ‫בכיתה‬ ‫פעילה‬ ‫ללמידה‬ ‫זמן‬. ‫בשנים‬‫מיכן‬ ‫לאחר‬‫גישת‬‫הכיתה‬‫ההפוכה‬‫היתה‬‫יותר‬ ‫יישומית‬ ‫כאסטרטגיה‬ ‫ופחות‬ ‫תיאורטי‬ ‫חינוכי‬ ‫כרעיון‬. ‫האינטרנט‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫בשלות‬,‫תשתית‬ ‫ובפרט‬ ‫לסלמן‬ ‫זרז‬ ‫היוותה‬ ‫הווידאו‬‫קהאן‬‫בשנת‬ ‫הציג‬ ‫אשר‬ 2011‫ב‬ ‫בהרצאה‬-Ted Talk‫לפיתוח‬ ‫יוזמתו‬ ‫את‬ ‫במתמטיקה‬ ‫קצרים‬ ‫סרטונים‬.
 4. 4. ‫סלמן‬‫קהאן‬ ‫לפני‬ ‫בסרטונים‬ ‫לצפייה‬ ‫לתלמידים‬ ‫הניתנת‬ ‫האפשרות‬ ‫להם‬ ‫הנוח‬ ‫בזמן‬ ‫הכיתתי‬ ‫השיעור‬,‫פעם‬ ‫אחר‬ ‫פעם‬, ‫מסוימים‬ ‫בקטעים‬ ‫עצירה‬ ‫תוך‬,‫הצורך‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫מהווה‬ ‫מהפך‬-‫מעין‬"‫הפוך‬ ‫עולם‬"‫של‬ ‫המסורתי‬ ‫למודל‬ ‫הכיתתית‬ ‫הלמידה‬.‫לומדים‬ ‫התלמידים‬ ‫החדש‬ ‫במודל‬ ‫את‬"‫ההרצאה‬"‫ואת‬ ‫לכיתה‬ ‫ומחוץ‬ ‫מקוון‬ ‫באופן‬ "‫הבית‬ ‫שיעורי‬"‫עצמה‬ ‫בכיתה‬ ‫מכינים‬. ‫אקדמיית‬‫קהאן‬‫בעברית‬
 5. 5. ‫הפוכה‬ ‫כיתה‬:‫הגדרה‬ ‫הכיתתי‬ ‫לשיעור‬ ‫כהכנה‬ ‫בסרטונים‬ ‫צופים‬ ‫הלומדים‬ ‫מתמקד‬ ‫בכיתה‬ ‫והמפגש‬‫בדיון‬,‫פעילות‬‫בנושאי‬ ‫ושיח‬ ‫הסרטונים‬. ‫חומר‬ ‫יכין‬ ‫שהמורה‬ ‫הוא‬ ‫הרעיון‬‫השיעור‬ ‫לקראת‬, ‫לשיעור‬ ‫כהכנה‬ ‫אותו‬ ‫יקראו‬ ‫התלמידים‬,‫ובשיעור‬ ‫החומר‬ ‫על‬ ‫למידה‬ ‫תתבצע‬‫השיעור‬ ‫לפני‬ ‫הנלמד‬. ‫בכיתה‬,‫הוראה‬ ‫במקום‬‫מסורתית‬ ‫פרונטלית‬,‫תתבצע‬ ‫למידה‬ ‫על‬ ‫למידה‬–‫תרגול‬,‫דיונים‬,‫עבודות‬ ‫כתיבת‬ ‫ועוד‬.
 6. 6. ‫הפוכה‬ ‫כיתה‬:‫מאפיינים‬ •‫אסטרטגיה‬‫לומד‬ ‫מכוונת‬(Self-directed learning) •‫בלמידה‬ ‫גמישות‬ ‫מזמנת‬ •‫ועצמאית‬ ‫פעילה‬ ‫למידה‬ ‫מקדמת‬ •‫חדשניים‬ ‫תוכן‬ ‫ייצוגי‬ ‫שילוב‬(‫וידאו‬) •‫כמנחה‬ ‫המורה‬
 7. 7. ‫לתהליך‬ ‫ההפוכה‬ ‫הכיתה‬ ‫מודל‬ ‫תרומת‬ ‫הלימודי‬:‫עמדות‬‫סטודנטים‬ ‫צימרמן‬ ‫ואלכסנדר‬ ‫קורץ‬ ‫גילה‬
 8. 8. ‫המחקר‬ ‫מטרת‬ ‫יישום‬ ‫כלפי‬ ‫הסטודנטים‬ ‫עמדות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ההפוכה‬ ‫הכיתה‬ ‫מודל‬ (‫א‬)‫לתהליך‬ ‫ותרומתה‬ ‫בסרטונים‬ ‫הצפייה‬ ‫את‬ ‫הערכתם‬ ‫הלימודי‬; (‫ב‬)‫שיעורים‬ ‫בין‬ ‫בסרטונים‬ ‫צפייה‬ ‫נוחות‬. ‫כן‬ ‫כמו‬,‫מודל‬ ‫יישום‬ ‫תרומת‬ ‫הערכת‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫בחנו‬ ‫ותחושותיהם‬ ‫האישיים‬ ‫מאפייניהם‬ ‫לבין‬ ‫ההפוכה‬ ‫הכיתה‬ ‫שלהם‬ ‫האישית‬ ‫הלמידה‬ ‫יכולת‬ ‫והערכת‬ ‫הקורס‬ ‫כלפי‬.
 9. 9. ‫ממצאים‬ ‫התרומה‬‫בסרטונים‬ ‫הצפייה‬ ‫של‬ ‫המרכזית‬ ‫הלמידה‬ ‫תהליך‬ ‫בגיוון‬ ‫הינה‬:‫הגברת‬ ‫העניין‬,‫והעשרתו‬ ‫שעמום‬ ‫הפגת‬.‫במידה‬ ‫כתורמת‬ ‫הצפייה‬ ‫נתפסת‬ ‫פחותה‬ ‫מעט‬ ‫הלמידה‬ ‫תהליך‬ ‫להעמקת‬:‫נושאי‬ ‫להבנת‬ ‫הלימוד‬,‫ולהגברת‬ ‫בלמידה‬ ‫למעורבות‬ ‫הלמידה‬ ‫תכני‬ ‫בהבנת‬ ‫הביטחון‬.
 10. 10. ‫ממצאים‬ ‫ברורה‬ ‫העדפה‬‫הקורס‬ ‫בסרטוני‬ ‫לצפות‬ ‫וחבריהם‬ ‫המנחה‬ ‫עם‬ ‫השיעורים‬ ‫במהלך‬ ‫שיעורים‬ ‫בין‬ ‫ולא‬ ‫ללימודים‬‫וזאת‬,‫למרות‬ ‫בין‬ ‫בסרטונים‬ ‫לצפייה‬ ‫הנוחות‬ ‫תחושת‬ ‫שיעורים‬
 11. 11. ‫ההפוכה‬ ‫הכיתה‬=‫חדשנות‬ ???

×