Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מעגל הלמידה וההוראה של מיומנויות תבנית תיאורטית-

1,073 views

Published on

מעגל הלמידה וההוראה של מיומנויות - תבנית תיאורטית-

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מעגל הלמידה וההוראה של מיומנויות תבנית תיאורטית-

 1. 1. ‫מעגל הלמידה וההוראה‬ ‫של מיומנויות‬ ‫- תבנית תיאורטית-‬ ‫יהבית לוריא‬ ‫קורס מנחי מיומנויות ארצי‬‫מרכז מורים ארצי‬ ‫למו"ט בחט"ב‬
 2. 2. ‫מהו מעגל למידה?‬ ‫מעגל הלמידה הוא אסטרטגיה לתכנון הוראה‬ ‫•‬‫תהליכית המטפלת בהבניית מושגים או מיומנויות‬ ‫בגישה קונסטרוקטיביסטית.‬‫הקניית המיומנות נעשית בשלבים: גירוי ללמידה,‬ ‫•‬ ‫המשגה, תרגול, יישום והערכה‬ ‫מתחיל בהתנסות חווייתית ורפלקציה המובילה‬ ‫•‬ ‫ליצירת מודעות ומוטיבציה ללמידת המושגים‬ ‫והמיומנויות הדרושים להתמודדות עם ההתנסות‬ ‫החווייתית שניתנה.‬ ‫המשגת המושגים והדרכת השימוש במיומנויות‬ ‫•‬‫נעשים באמצעות כלי עזר ידידותיים, בתכנים בהם‬ ‫עסקה ההתנסות החווייתית או בתכנים אחרים.‬
 3. 3. ‫בעקבות ההמשגה, ניתנות פעילויות יישום ברמות‬ ‫•‬ ‫מורכבות שונות ובשילובי מיומנויות מגוונים.‬ ‫פעילויות היישום ניתנות בתכנים הנלמדים באותו‬ ‫•‬ ‫זמן על פי תכנית הלימודים, ועל פי צרכי והכוונת‬ ‫המורה.‬ ‫כדי לוודא שהתלמיד רכז את המיומנות ויכול‬ ‫•‬‫להשתמש בה באופן עצמאי, יש לסיים את תהליך‬ ‫ההוראה בפעילות יישום בקונטקסט התלמיד,‬ ‫אשר בודקת את יכולת ההעברה של מה‬ ‫שהתלמיד רכש אל סיטואציות למידה חדשות‬ ‫בהן הוא מתפקד באופן עצמאי.‬‫בדיקה כזו מלווה בפעילות הערכה של היכולות של‬ ‫•‬ ‫התלמיד להשתמש במיומנות באופן עצמאי.‬
 4. 4. ‫" מעגל הלמידה"‬ ‫קונטקסט תלמיד‬ ‫מה קורה‬ ‫לשם מה?‬ ‫כש...?‬ ‫למה לי?‬ ‫העברה לישום‬ ‫גירוי‬ ‫בקונטקסט תלמיד‬ ‫ורפלקציה‬ ‫4‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫תרגול וישום‬ ‫המשגה‬ ‫בקונטקסט מורה‬ ‫וביצוע מודרך‬ ‫איך זה‬ ‫מה זה?‬ ‫עובד?‬ ‫איך מבצעים?‬ ‫קונטקסט מורה‬‫מרכז מורים ארצי‬ ‫למו"ט בחט"ב‬ ‫על פי 5791( (, ‪Kolb‬ו – 0991( (‪MacCharthy‬‬
 5. 5. ‫הבהרת האסטרטגיה:‬ ‫1. הצגת המשמעות והחשיבות של רכישת המיומנות‬ ‫2. התקלה עם הקושי‬ ‫3. דגש על למדיה פעילה‬ ‫4. התמודדות עם המיומנות בכל רמות הלמידה: גירוי,‬ ‫המשגה, ישום והעברה.‬‫5. התייחסות להיבט הרגשי של הלמידה ולא רק לקוגניציה‬‫6. מזמנת מטה-קוגניציה של המיומנות )דגש על רפלקציה(‬ ‫7. מענה לסגנונות למידה שונים‬ ‫8. טיפול גם בתהליך ההקנייה של המיומנות וגם בתוצריה‬ ‫9. הצגת קשיים וטעויות נפוצות וכלי תיווך לעזרתם‬
 6. 6. ‫" מעגל תכנון ההוראה"‬ ‫שלב ה: פעילות העברה‬ ‫קונטקסט תלמיד‬ ‫שלב ב: פעילות גירוי‬ ‫)ליישום בקונטקסט תלמיד(‬ ‫ורפלקציה‬ ‫איזו התנסות חוויתית, תעורר‬ ‫כיצד נעריך את יכולת‬ ‫אצל התלמיד את הצורך‬ ‫התלמיד להשתמש‬ ‫מה קורה‬ ‫לשם מה?‬ ‫ללמוד את המיומנות?‬ ‫במיומנות על פי הצורך,‬ ‫כש...?‬ ‫למה לי?‬ ‫וללא הדרכתנו?‬ ‫למה ההמשגה תיתן מענה?‬ ‫העברה לישום‬ ‫גירוי‬ ‫בקונטקסט תלמיד‬ ‫ורפלקציה‬ ‫4‬ ‫1‬ ‫לשלב רפלקציה‬ ‫והערכת הישגים‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫תרגול וישום‬ ‫המשגה‬ ‫בקונטקסט מורה‬ ‫וביצוע מודרך‬ ‫שלב א: הגדרות‬ ‫שלב ד: פעילויות ישום‬ ‫)מונחים ותת-מיומנויות)‬ ‫)בקונטקסט מורה(‬ ‫איך זה‬ ‫מה זה?‬ ‫מה רוצים להקנות?‬‫כיצד נבדוק את יכולת התלמיד‬ ‫עובד?‬ ‫איך מבצעים?‬ ‫אילו מושגים?‬ ‫ליישם, את הנלמד בהמשגה,‬ ‫בתכנים אחרים?‬ ‫אילו מיומנויות?‬ ‫ברמות קושי שונות?‬ ‫קונטקסט מורה‬ ‫שלב ג: פעילות המשגה‬ ‫בשילוב מיומנויות נוספות?‬ ‫וביצוע מודרך‬ ‫מרכז מורים ארצי‬ ‫למו"ט בחט"ב‬
 7. 7. ‫שאלות הערכה לבדיקת‬ ‫" מעגל ההוראה"‬ ‫פעילות העברה‬ ‫קונטקסט תלמיד‬ ‫פעילות גירוי ורפלקציה‬ ‫)בקונטקסט תלמיד(‬ ‫איזו התנסות חוויתית, תעורר‬ ‫אצל התלמיד את הצורך‬ ‫כיצד נעריך את יכולת‬ ‫ללמוד את המיומנות?‬ ‫התלמיד להשתמש‬ ‫מה קורה‬ ‫לשם מה?‬ ‫במיומנות על פי הצורך,‬ ‫כש...?‬ ‫למה לי?‬ ‫למה ההמשגה תיתן מענה?‬ ‫וללא הדרכתנו?‬ ‫גירוי‬ ‫העברה לישום‬ ‫בקונטקסט תלמיד‬ ‫ורפלקציה‬ ‫4‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫תרגול וישום‬ ‫המשגה‬ ‫פעילויות ישום‬ ‫בקונטקסט מורה‬ ‫וביצוע מודרך‬ ‫פעילות המשגה‬ ‫)בקונטקסט מורה(‬ ‫וביצוע מודרך‬ ‫איך זה‬ ‫מה זה?‬‫כיצד נבדוק את יכולת התלמיד‬ ‫איך מבצעים?‬ ‫מה רוצים להקנות?‬ ‫עובד?‬ ‫ליישם, את הנלמד בהמשגה,‬ ‫אילו מושגים?‬ ‫בתכנים אחרים?‬ ‫ברמות קושי שונות?‬ ‫אילו מיומנויות?‬ ‫בשילוב מיומנויות נוספות?‬ ‫קונטקסט מורה‬ ‫כיצד?‬ ‫מרכז מורים ארצי‬ ‫למו"ט בחט"ב‬
 8. 8. ‫בדיקת פעילות הגירוי‬ ‫• האם הגירוי אטרקטיבי לתלמידים להם הוא מיועד?‬ ‫• האם הגירוי מעלה שאלות או קשיים שההמשגה נותנת להם‬ ‫מענה?‬ ‫• האם הרפלקציה בעקבות הגירוי מובילה את התלמיד לצורך‬ ‫בהמשגה שתוכננה?‬‫מרכז מורים ארצי‬ ‫למו"ט בחט"ב‬
 9. 9. ‫בדיקת פעילות ההמשגה‬ ‫האם המשגה מכסה את תת- המיומנויות שנבחרו למעגל זה?‬ ‫•‬ ‫האם ההמשגה כוללת התייחסות למונחים הקשורים למיומנות?‬ ‫•‬ ‫האם ההמשגה מקדמת את השגת תת-מיומנויות אלו?‬ ‫•‬ ‫האם ההמשגה כוללת הקנייה מודרכת של שימוש בכלי תיווך‬ ‫•‬ ‫כלשהוא לצורך רכישת תת-המיומנויות הקשות?‬‫מרכז מורים ארצי‬ ‫למו"ט בחט"ב‬
 10. 10. ‫בדיקת פעילות היישום‬ ‫• האם היישום ניתן ברמת קושי דומה לתרגול המודרך בהמשגה?‬ ‫האם אין פער גדול מידי ביניהם?‬ ‫• האם הפעילויות מזמנות לתלמיד יישום של כל הנלמד בהמשגה?‬ ‫• האם פעילויות היישום שונות זו מזו: מבחינת התוכן או שילוב‬ ‫המיומנויות.‬‫מרכז מורים ארצי‬ ‫למו"ט בחט"ב‬
 11. 11. ‫בדיקת פעילות ההעברה‬ ‫• האם היישום ניתן ברמת קושי דומה לתרגול המודרך בהמשגה?‬ ‫האם אין פער גדול מידי ביניהם?‬ ‫• האם הפעילויות מזמנות לתלמיד יישום של כל הנלמד בהמשגה?‬ ‫• האם פעילויות היישום שונות זו מזו: מבחינת התוכן או שילוב‬ ‫המיומנויות.‬‫מרכז מורים ארצי‬ ‫למו"ט בחט"ב‬
 12. 12. ‫אילו פעילויות מתאימות לשלב של‬ ‫יישום בקונטקסט מורה?‬ ‫‪ ‬להשתמש באותה מיומנות על תוכן אחר,‬ ‫אך באותה‬ ‫רמת קושי ) התנסות התלמיד ללא‬ ‫הדרכה(‬‫‪ ‬להשתמש אותה מיומנות על תוכן קשה או‬ ‫מורכב יותר.‬‫‪ ‬לשלב את המיומנות עם מיומנויות נוספות.‬ ‫יהבית לוריא, מרכז מורים למו"ט בחט"ב, מכון ויצמן‬
 13. 13. ‫אילו פעילויות מתאימות לשלב של‬ ‫יישום בקונטקסט תלמיד?‬ ‫פעילויות המזמנות יישום המיומנות בתוכן של‬ ‫התלמיד‬‫פעילויות המזמנות שימשו עצמאי במיומנות ללא‬ ‫הדרכה‬ ‫‪ ‬הצעה לפתרון בעיה ) הניתנת ע" י המורה(‬ ‫‪ ‬הצעה לשיפור תפקוד של מערכת טכנולוגית.‬ ‫‪ ‬מתן הסבר לתופעה ) בעקבות " הזמנה לחקר"‬ ‫שהמורה נותן(‬‫‪ ‬פרויקט אישי ) בנושא אישי או סביב נושא מרכז‬ ‫כיתתי(‬ ‫‪ ‬הצעות למחקר המשך ) המשך לעבודת‬ ‫התלמיד/ חבר,‬ ‫יהבית לוריא, מרכז מורים למו"ט בחט/"ב, מכון ויצמן בעיתון(‬ ‫או מחקר המוצג בהרצאה/ מאמר כתבה‬

×