Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sport and new media

2,943 views

Published on

Presentation for Hogeschool Utrecht on sport and new media:
- sponsoring 2.0
- sport & newTV
- social sport networks

Published in: Education, Business

Sport and new media

 1. 1. Sport en nieuwe media Sponsoring, newTV en social media Gijsbregt Brouwer 11 september 2007
 2. 2. About me Gijsbregt Brouwer www.brightguys.nl www.linkedin.com/in/gijsbregt www.marketingfacts.nl/pages/bloggers/#Gijsbregt%20Brouwer Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 3. 3. About today <ul><li>Media in 2007 </li></ul><ul><li>Sport in 2007 </li></ul><ul><li>Sportsponsoring </li></ul><ul><li>Sport en newTV </li></ul><ul><li>Sport en social media </li></ul>Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 4. 4. Media in 2007 Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 5. 5. Media in 2007 <ul><li>Veranderde mediaconsumptie </li></ul><ul><li>Vervaging van grenzen </li></ul><ul><li>The next thing is altijd cooler </li></ul><ul><li>Anytime, anywhere, on any device </li></ul><ul><li>Behoefte aan relevante en eerlijke merken </li></ul><ul><li>Communicatie over content via communities </li></ul>Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 6. 6. Sport in 2007 <ul><li>Sport = topsport </li></ul><ul><li>Sport = entertainment </li></ul><ul><li>Sport = eigen prestatie </li></ul><ul><li>Sport = ontspanning </li></ul><ul><li>Sport = sociaal bindmiddel </li></ul><ul><li>Sport = bewegen (tegen obesitas) </li></ul><ul><li>Sport = communicatiekanaal </li></ul><ul><li>Sport = waarden & betrokkenheid </li></ul><ul><li>Maar bovenal: </li></ul><ul><li> Sport = $, €, ₤, ¥, … </li></ul>Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 7. 7. Sport en sponsoring Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007 Sport en sponsoring
 8. 8. Sportsponsoring &quot;Sponsorship: any commercial agreement by which a sponsor, for the mutual benefit of the sponsor and sponsored party, contractually provides financing or other support in order to establish an association between the sponsor’s image, brands or products and a sponsorship property in return for rights to promote this association and/or for the granting of certain agreed direct or indirect benefits.“ (ESA) Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 9. 9. Sportsponsoring Sponsor Gesponsorde Recht op associatie Middelen Overeenkomst Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 10. 10. Sportsponsoring Recht op associatie <ul><li>Traditioneel (signage): </li></ul><ul><li>shirtsponsoring </li></ul><ul><li>billboarding </li></ul><ul><li>flyers/vlaggen/programmaboek </li></ul><ul><li>accommodaties/parcours/caravaan </li></ul>Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 11. 11. Sportsponsoring Recht op associatie <ul><li>Traditioneel (actie/relatie): </li></ul><ul><li>sampling </li></ul><ul><li>hospitality </li></ul><ul><li>prijsvraag </li></ul><ul><li>sparen/verzamelen </li></ul>Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 12. 12. Sportsponsoring Recht op associatie <ul><li>Innovatief (platform): </li></ul><ul><li>Signage (marketing) en actie (sales) </li></ul><ul><li>Platform gekoppeld aan gesponsorde </li></ul><ul><li>Betrokkenheid klanten langere periode </li></ul><ul><li>Actie van klant </li></ul>Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 13. 13. Sportsponsoring Sponsor Gesponsorde klant fan platform Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 14. 14. Sportsponsoring Sponsor Gesponsorde klant fan platform Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 15. 15. Sportsponsoring Sponsor Gesponsorde klant fan platform Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 16. 16. Sportsponsoring Sponsor Gesponsorde klant fan platform <ul><li>Platform , eigen domein claimen: </li></ul><ul><li>Relevantie voor de consument </li></ul><ul><li>Logische koppeling </li></ul><ul><li>Krachtig interactieve component </li></ul><ul><li>Events </li></ul><ul><li>TV/print voor bereik </li></ul><ul><li>Gadgets/giveaways </li></ul>Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 17. 17. Sportsponsoring Sponsor Gesponsorde klant fan platform <ul><li>Platform , eigen domein claimen: </li></ul><ul><li>Samen bouwen aan waarde </li></ul><ul><li>Klanten zijn actieve en/of passieve sporters </li></ul><ul><li>Platform slaat brug tussen die 2 rollen </li></ul><ul><li>“ for the mutual benefit of the sponsor and sponsored party” </li></ul>Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 18. 18. Sport en newTV Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007 Sport en newTV
 19. 19. Sport op TV <ul><li>Sport en media zijn verweven </li></ul><ul><li>Live TV en succes TV is grotendeels sport </li></ul><ul><li>Mediarechten op sport worden verkocht </li></ul><ul><li>exclusief/hoge bedragen/terug verdienen/dure producties </li></ul><ul><li>Moment van kijken: live, 1 e samenvatting, flitsen, … </li></ul><ul><li>Lineair waardemodel </li></ul>Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 20. 20. TV kijken Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 21. 21. Sport op televisie: de keten Format Rights Raw video Edited video License fee Development fee Distribution fee Subscription Video on a channel + ads packaged Video on transport Video in the consumers home <ul><li>Content owner: </li></ul><ul><li>NFL </li></ul><ul><li>ECV </li></ul><ul><li>Producer: </li></ul><ul><li>Endemol </li></ul><ul><li>Eyeworks </li></ul><ul><li>UBF </li></ul><ul><li>Packager: </li></ul><ul><li>ESPN </li></ul><ul><li>RTL </li></ul><ul><li>Eurosport </li></ul><ul><li>Carrier: </li></ul><ul><li>KPN </li></ul><ul><li>UPC </li></ul><ul><li>TWC </li></ul>Consumer Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 22. 22. Sport is overal Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 23. 23. Sport is overal: het netwerk Stap 3 Advertisement Rights Different formats Raw video Edited video Video on the consumers device Video programmed on a channel Video transport Video storage Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 24. 24. Sport wordt door iedereen gedeeld Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 25. 25. Walled gardens vs non-exclusiviteit <ul><li>Mediarechten en sponsorrechten zijn veel geld waard </li></ul><ul><li>Er wordt gestreden om elk beetje content, vooral op internet (NFL) </li></ul><ul><li>Court rulings zien sport als nieuws (Telstra in Australië) </li></ul><ul><li>Maar is het nog te stoppen met miljarden mobiele camera’s? </li></ul><ul><li>Content is free, ander waarde model </li></ul><ul><li>Branding, finding & sharing </li></ul><ul><li>1 e kijkmoment! </li></ul>Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 26. 26. Waarde netwerk: pijn aan de randen Stap 3 Advertisement Rights Different formats Raw video Edited video Video on the consumers device Video programmed on a channel Video transport MULTIPLATFORM Video storage Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 27. 27. Waarde creëren in een netwerk <ul><li>Sport en media zijn verweven </li></ul><ul><li>Exclusiviteit is onmogelijk </li></ul><ul><li>Zelfde logica als met platforms: relevantie/betrokkenheid/community </li></ul><ul><li>Branding meer dan uitzending (360°): </li></ul><ul><ul><li>events/stadion/in de content/… </li></ul></ul><ul><li>Womma: laat de consument waarde creëren (knooppunten) </li></ul>Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 28. 28. Sport en social media Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007 Sport en social media
 29. 29. Social media <ul><li>Communities </li></ul><ul><li>Blogs en vlogs </li></ul><ul><li>Produceren en consumeren </li></ul><ul><li>Connecties kiezen (exponentieel) </li></ul><ul><li>Word of mouth (viral) </li></ul><ul><li>Sharing (tagging/embedding/rating) </li></ul><ul><li>Web 2.0 (…) </li></ul>Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 30. 30. Social media: communities Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 31. 31. Social media: wiki Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 32. 32. Social media: blogs Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 33. 33. Social media: presence Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 34. 34. Social media: sport communities Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 35. 35. Social media: sponsored communities Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 36. 36. Social media: sponsored communities Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 37. 37. Social media: sponsored communities Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 38. 38. Social sport media: hoe verder <ul><li>Specialisatie </li></ul><ul><li>binnen en tussen netwerken </li></ul><ul><li>Koppeling offline en online </li></ul><ul><li>Koppeling feiten en gevoelens </li></ul><ul><li>Real time (mbv mobiel) </li></ul><ul><li>Real place (mbv GPS en RFID) </li></ul><ul><li>Overal followers en fans </li></ul>Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007
 39. 39. Conclusies <ul><li>Sponsoring: platforms </li></ul><ul><li>NewTV: integrated branding </li></ul><ul><li>Social media: connecting </li></ul><ul><li>Sport en media </li></ul><ul><li>Prosumers! </li></ul><ul><li>Opt-in, relevantie en pull </li></ul><ul><li>Technologie verbindt on/off line </li></ul>Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007 Conclusies
 40. 40. Vragen? Gijsbregt Brouwer – Hogeschool Utrecht – 11/9/2007

×