Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ง32101 เทคโนโลยีสารสนเทศ

754 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ง32101 เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. 1. คำอธิบำยรำยวิชำ ง32101 เทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 คาบ จานวน 1.0 หน่วยกิต --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ศึกษาและอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ แล้วสามารถนากระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอ น ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วย ในการประมวลผลและตัดสินใจในการทางาน ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เขียนโปรแกรมภาษา เพื่อนามาใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และนาความรู้และทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ เกิดทักษะ การปฏิบัติ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา และการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/9, ม.4-6/10 รวม 7 ตัวชี้วัด
  2. 2. กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน/สัปดาห์ 2 คาบ เวลาเรียน/ภาคเรียน 40 คาบ หน่วยการเรียน 1 หน่วยกิต อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค 80 :20 หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรีย นรู้ที่คาดหวัง จานวน คาบ น้าหนักคะแนนประเมินผล รายคา บ กลาง ภาค ปลาย ภาค รวม หน่วยที่ 1 ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสาร สนเทศเพื่อการตัดสิ นใจ - องค์ประกอบของระบบ สารสนเทศ - ใช้เทคโนโลยีสารสนเท ศช่วยในการตัดสินใจข องบุคคลกลุ่มองค์กร มาตรฐาน ง3.1 ม .4-6 /1 อธิบายองค์ประกอบของระ บบสารสนเทศ ม .4-6/ 10 ใช้คอมพิวเตอร์ในการประม วลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเ ทศเพื่อประกอบ การตัดสินใจ 4 8 7 3 18 หน่วยที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเต อร์ และอินเทอร์เน็ต - ระบบสื่อสารข้อมูล - วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแ บบขนานและแบบอนุก รม ปฏิบัติการ - ติดต่อสื่อสารค้นหาข้อ มูลผ่านอินเทอร์เน็ต - คุณธรรมและจริยธรรม ในการใช้อินเทอร์เน็ต มาตรฐาน ง3.1 ม .4-6 /3 อธิบายระบบสื่อสารข้อมูล สาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอ ร์ ม .4-6 /9 ติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่า นอินเทอร์เน็ต 8 12 7 4 23
  3. 3. กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน/สัปดาห์ 2 คาบ เวลาเรียน/ภาคเรียน 40 คาบ หน่วยการเรียน 1 หน่วยกิต อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค 80 :20 หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรีย นรู้ที่คาดหวัง จานวน คาบ น้าหนักคะแนนประเมินผล รายคา บ กลาง ภาค ปลาย ภาค รวม หน่วยที่ 3 การแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการ เทคโนโลยี สารสนเทศ - การแก้ปัญหา - การถ่ายทอดความคิดใ นการแก้ปัญหา มาตรฐาน ง3.1 ม .4-6 /5 แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเ ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี ประสิทธิภาพ 6 10 6 3 19 หน่วยที่ 4 การเขียนโปรแกรม ภาษา - ขั้นตอนการพัฒนาโปร แกรม - การเขียนโปรแกรมเช่น ซีจาวาปาสคาล วิชวลเบสิก ซีชาร์ป มาตรฐาน ง3.1 ม .4-6 /6 เขียนโปรแกรมภาษา 10 10 - 5 15 หน่วยที่ 5 การพัฒนาโครงงานค อมพิวเตอร์ - โครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งตามวัตถุประสงค์ข องการใช้งาน - มาตรฐาน ง3.1 ม .4-6 /7 พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 8 10 - 5 15
  4. 4. พัฒนาโครงงานคอมพิว เตอร์ จิตพิสัย 10 - - 10 รวม 60 20 20 100

×