Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

吉田調書「2011/8/9:汚染水への対応について」

89,947 views

Published on

吉田調書「2011/8/9:汚染水への対応について」

Published in: Government & Nonprofit
  • Login to see the comments

吉田調書「2011/8/9:汚染水への対応について」

  1. 1. 077-1 [H3l= .l£ELIfiE; ?.fil . ¥fi23$8B14H $1 &fifi%. mfiEfi. Wfi%W‘Wfi#% HF§mi$%%% §fi§h§&fi¥fifi%fik$fl6$&fi§-&&§E%$¥E E E mm ax . mm23$sa9m §man@%E%n%amusna$&m§-mmwkw. w %%m6mfiLtfi%m. Tfiw&%Dv%6. -a 1 WWW? ' - V fifi%fifiE%—fi%n%%fifiE gmaw’ 2 mmaw ~ ¥m23$8H9H$%16fi#5flH¢&17fi$v 3 mmam ‘ JV4Vy9 4'mm% . $&%§; a%$wfi«mm$x 5 IcV= —¥~t;6fifiofi%% 3:0 D Rb . $2 mama fiflmmofimuomf wfiwafib %3_fi%$fi fikmb
  2. 2. lfilifiwfififiifil Wfi - flfi ‘éa"’B3|7'}I"EPJ: . 'E‘&liE? M3‘J‘! :&ifB§E§$0J2|5‘: §”o= E=§? '-: b33>Z>i<§l3ElC$6D 1E 3%-JE¥7J§§§Efi (wt? rm am. ) §l4<I. :43%6$1§~<° IF 5'| ~l: §é? E?‘6$fi! r. owc¥IJ? fiL'cw6 kw fiflmtnruxzba? ' % %ofiDv¢. _ M €Bfi§#§&Efi$DfiDT6&M$$EOAfi%m? 55 '74iJ§. «‘: l:tfiEl7'Ixl{%§‘fi’5:L'C| «Z:7)‘~ %: a>§~cwfiwa&E. Ear‘-rmm . E‘mfififi. fi%7=u—fi%W&E&$DbD%LET. fi%? fi§fi? :aB au: ¢; , , as Eflififirfifili. $a= I=s%mamaa1:*mo7°n'-zzxgaa (19-‘F Ffi= P RW ma; 8W5.)&fifiE%%*O%%fifi&LfEHT6twKfi$Kbotfim&fi# ~&mT6:&#—$EmEfiE&#iTwkom? g &&mswn£uoaa&uAnanaayamauhofimrnazmskmo kt». $%%&Lfnfi¢Rwmfibmhmfibékfiirmibtb, Bk%t ¢ubotfi#mfi#KfiwT50#—$Ewfi65efiitwibt. -H5 6 %w; a>a§ca= ..§ (£l'F mg: in awfi. ) '0J§7J<’0)5¢‘1‘FI‘3IC-ov’C §7k7‘r. 'c* bawowmwmamawmamewmva. aawmsem%osaaaaw$mm &? W6twK%7kvyom&fl$¢6ubtD‘fi#~mwT6:&#—$§wa %zrwtow? . - $ zbbtomrt.4fimb0fifivfifi%m&$%f6tboayatauamo tzostvd-nab, 7'5 2/ l~ = s:'a=257:m: ::. vxzvagicmriwmwta L7N: b7£6 . 5 &#: ?.'cIn§ Lit. .. B5 fltFF7i<{s‘£>&"FrJ’6 7€'. ab&r. &i'v'7 l~’ 12‘/7)= Bfl<= &7i5rfl: I Lfitihiihlih Btwbi - -- S #7 F V/7k <' E»IM>7i! :§mw. <;v-cs>a1.ci. iiklfl LfiH'C'*b1fi: l9&'4¢I>'c*iif. rb7b> amo1wiLkL%5TnflmFmM%TflrflE«o$o&bD:3%mBTa In 5 : .3: 7331*-2% 501‘. —? :i'L2b$—$EIn£%; ?.'C'b§ Lit. LWAL‘ 4&7 Fvy7J<a>715t! Hfivxzvzififsrztbamfiifiwfilfifiaflfiifi I/ -N’/ W) FEE>&'iE>%. 'cwit7tab. fi%7J§E££i'<§Bi"e (EFF HMEW .1: In 5 . ) i>= r‘a'b"7 F V‘/ 71<'zi'? !ifiH: Ii! rH: L151»: Iam~a§ab: n:i= s '9 . mam: 7‘. c.v~= lkm'c 1,7‘: . It 5 726 a . wrF71<: bii§7Ju Lxc. EE~0)§7k7b3 5 5i:1§iJnLxc fiawowamzs 3 | ‘9‘G-: i§1JIlL’C Liv‘. ffléiiafiéfibftlihlifsbii < 2:: 0 $1‘. 1- 5i<= or2A,2!2u9&EL.22b‘: n - iii: 5 f. :Nfi? £7J<: b$1fl1Jn*§‘6 <' ism‘: 6. tl: &&<J4E: &§a>? §!l371<ii1i5ttH Ixc. mm: ?75'227J<=5:B§¥&:9&flL*cv< .1:w57:‘§+I: <J'v<%7:’. J:. fi1JJ7)= I‘aEc'cw$ Lit. flfi ? §i¥flt&u: §i7:o~c&1i&Ii= f$. l_—anmizrfiaz-¥i: >:: z>>3!. %o3>7‘: m:Ha)J: -5i. :%k. 'cv~1:7>= ? 4 g §m%nmMmfia5e%zrmmLtm. xmmmauru, vsyrawfita" Tcabl-tlit. 5.1,‘ -5 : trliszxfifikfiffiéofiififiifiztbifilflitfiixclni Wt. jfzmr. *‘]'LT 2I= IE>5:aabrI; &J$fi1’; !rm2>= ;tfiLr$r-tau-cu~< : _e'1:‘a%, -arm: wt. flfi C'B| B”C‘? fi’<7": ffi$$lCJ:3’l«l'J7 4}? 1 Eir. fi4Ilfi%1l{*£'E’263 f? ¢‘i£¥5‘=7.‘iJ: li1ii&>M§= f.eI/ ‘J 8 -1-
  3. 3. [H'x13’unH§i’£§l §fiL, —§§$utoTw6&%%LTw6#~- $ b$Dx<fiitmnw. w5w6&$mKflmL&Hnfl&6&moktw. Eb . nrana. %5m5:as&otma¢mw: ¢.$m&a%§mmameL1.m mw%&w&w5%&$ntoufiztM§T. ‘ ‘ W-%ofi%ént&%. €EfiEfiEor5k%itom? § Ino7‘: w.: :h.2b= 6 8 5 '9‘60)7)= aL’ ? éifiEz‘€fl27l<r7>71<{!22b= ::1'L73=v‘o EM. -'A; J:zbSo'c fioT. %n&%0§§%LfiH60mk. %5Ew§Lk. %:wfi&#fi§%$$ mo}vA—m#fiénrm&w: a###KmntL<Ew&Lt. fi¥fimm&A nfiHTw6bd? ##5%h#8:m#5HT<émvéhémflbtdnfltb &w®fi¥%Tb60K~%5wotfint#fo&bD$Lk. - E $$fi%%fi&&Tk.4H2Bflfififlfifltfimflbfwbtkfififléfltt ea§wr.453aum#mmuw+a#zro$mam§bor. m#mwb¢a &fi&waoEEBwrwte%mLrwa#. %nmowrm25%kkm. % %nmomru. %£%$Eflofimfi#§botew5xatcaufiztwtt A. tfi.4H%ome#%%mofifivm$fi2%&mbomw#fimr£D§L T. fiwémbaefibnfwkbfififfi. moME%E5T6m. Bcwfibém. %5w5E$fi—w#wm$mmb6f. fifiebrmfihkfibnrwtbfivf. 7‘£7b= I‘o. ~ 1-o*: 'L‘%*. >J§= /~. ,z.1:#: ?.? E»&7b= &'9§§vW-F'C‘. é: l:‘5J:0fiF§f? ‘-§Ifi'E‘7'. ‘:7)> .1:EJ«‘i'§‘. I-:7b= E»J:5~‘<°<%zZ>J:5&: ¢o7to'mt7‘. :v7)= £:EIn$'§‘. F5 4 aawoaaexmamvsx. ifiiéfifiktfl L1:v~2:'S.41<fi‘JI: $%mz? <i. 'cu~? .:u~aw5: av; wm? % - %< ? fi?¥fi$tl: |:lL7‘t'4'é: l:5:.2:l: i:'§'o“C| «7'Zl: ‘. 4 fimofifiofifikbrli. 7k0J! fl-E $Wfififi0E#wb&§EL1<hkw5Ctfiok. kEfifififin$*Rw Eébwamztflwbfivbkb. $*RWEE®fi*&$fiT%6§Vfl$fl& motbwvtme, flm#aa? nH. m#«mw#aLmmw&mrLt. -W §mm§m4ammmwm%vfi¢m§okom4amu3%mw¢m#¢mot : azioiéoyaaifl: L'CzB>60J7)= ?%v)$Bfi>2§b"C. ‘b 5¥fi? ¥I3tl; £l Lzbvtctniia 5 kfi 11:05:? 3 %ofiUrf. $%%#B5m<hotov. mfikmmurgmxwmaggu -nu 1_,2b: tn»~.1:»%7L$ Lit. F5 5 - 6 %&*f7 }~'l/ :/7J<k: ov'Cl: i: 3 E! aJw. *.§i7‘. -.4: l~ 1»/5'-«rIJ§7J<7)! fi.o7>>o1: : kfik%&%¢mUfiok®#. ' § %5Ew2T. fifiEfim*anm$&&mv¢#Emtxorifitafifimo fififikbnnfl. $wT6$&&%wmbT%%&$mm&6:a#mE$nkm' v. mmammgnumeméaunmaaawefiziLt. Fla 4 F] 4 ao!5E62I= %=B%m1&&:2!: IE'c1fi: %¢- m§=5:fio1'wz>7b5. ¥fi€=0J: ‘@! ’:Pl: oIn romfifififibokom? . g fi%fifl%mLkfi¥h§é§E§0%E#wkhgofiflfitfimbfififlt D$Lt. flfifimxvmfi. fififiwflfifiktéew5fi%#¥W$Kbokefi : %.'Cwi1‘.
  4. 4. [fiflwME&fil' I RE 5 - 6 a-$257 1*‘! /V7J<17>71$tl: Hl-’. ’J‘4"f-1:1:1500t7‘5D‘fi9Il: H'§‘6 . : a mztzoitzbk %: h.>s: motfiuao:5m%ikm 3 flkbfm. #7Fvvmbfotflflbfifltwtfikrwibtwf. E5LT l500t aw5&$I: r1~o7‘: a>i£657b=2fififi¢: m§ Liz. 2l= !E. =Ir. &§w: a:a fifi %@WfiLT%5&ok&. %5%5W5:&? fi§%~fiHLTL§okkEbn§ Lt. %m¢m§$ua%mumm¥mna. %nm$mvmmf5aw5£$vfl §§MEO£5&W3mRowTfl. mKflfi§%«0fiflWKW%WEfl&mot. M *Efi—§fi#Hwo¥fi%#nH, fiEfi#flflT6:&#? %6kEoTwk& Bfiwcwznbi? . . $ a2ze: «t5Eo-cw2a; +.ArcL1:. fl’§§i:1soot. 'em>nm: I. «tn 1 ran‘ L»: fibBh&wfi65&Ew$Lk. %§? o&fi%&0$DfiD&#flTnfl%flfl¥ saw. 1$I§0¥IJlfiii5’fifi? l:#v&mD$L7t. :.2l1«$'L‘ so 4:<°e. »~wc»= a=ea>4<rz= »e~. w&MiknH-E%§%K&wLt&h. %n%Ei6fi%%&6:&u§fio¥ fikflofibk. w $%us%&0fimmmw&Rmmmotfieu. amoTm&fi#mm#mw+a u%&w1wtko: kE#? '_ _ 9§ fimrczafixsififlmmmov. %f%fifi’E: E5'§‘? .‘a7)= ¥i n= 'L‘ik&)6:. &‘(‘li &w#. #m$#wmfiv%aw:5vbnm.75v+&fi5k»mE&mwrvt -V¢‘sf. i:I)‘2'uli>‘. t Ezttw: In 5flfil: t9t§ of; Lt. « M fimeL1m#mmummwew5Lmo¢v. gwawaaomuarmmt >573‘: -‘=1L->*4:D . . &0o1¢‘a>= I='e 5 - 6 a-$57 l~‘V. ‘/7J<’5ffi5€f: |:l'? ‘3.'>. ’.l: lE&o7f.73§. u= Mv%%m;5&§%fi1;mokom? 5 wn; ‘¢. »? _-. :h. &.'. ol: ’Cl: t. WP RW flaézztfzuzab. s - 6 %m=7 Fvmbab m##B&fififi50?T#. EE§? Ekfl. fi$KEEfiE%iTw§Lt. fifiE? ’53a7kIil: :raor: rsI9‘lf8/u£h*§i'C. m1.tI: Li'§‘7)= b.. 2 %ma)? fi§27J< a>fiEH1t: »9.~'c*wtIcfi.2.5t: £o I~ 5 '7vl:7:: .*6%1If@’cL1t75=-6. fiyEE?6!427J<0>iifEH: I=5:. M¢: aufi§§$arLt. . . _flfiK.6%wo§mkowrB$fi%m®fi%flkbnnfl$fl?6$&%k In. ifitbfém 2:’Ino1:, $m_&: t>o>tM= 9 7>=1ni. rw2'cx iétfitim/ ~§5*: o$. fivrcfifi &$fiTLk. . » - m~4n4afifiv. mmoLa#an¢awv, mana: vom%#2n¢smv. 2: VA 5 E+§I: I:amtIi<JI: &1fio'Cv1r. aJ2b= ? A '_ 3 %nflfiofw§Lk. %$KWfiE%§kLk&LTb. %:KMfiE%fi#& $5%i'7.'> 1:: a5&: :I: .t1|. :7kJ: $=5: L7!: D‘: l1-i‘. f7§t Bm~rr_¥) %nlr. IrJ: 1 ~ 2 fiI‘efi2b=2b>25 7:36 5&Eo1wiLtov. r3%mo#&Lfi$#b. mhwffifififlfiwfifié E+§-l/ C‘ imfiinti. 4 H J: finct: fi=l= RW 1&E=5:$n‘za4z-Erbsabaiaa 5 .1: fiirc wiLt. flm= VV=7&0?. En¢Bw##kEoT%nKloTZ5&6#fi #€3l11‘L'C%$%: ’FUWiLi'§‘. _ lifi Wfifirtflowawhe rxoitmsl é: L1. 2 %w2a>2‘"é!4s7}<a>? i!eH1t#: J:t:4 w~°.9 I~ zbsdcar #okt%mLTm6#6Bkm&&mb&nt: kKxD. fifimmmfififififi -3-
  5. 5. [El‘E’zvHEEf€l fimotmvmmwm? $ %nfi£<fiwi? .mH#tE6:&&uvfxflywmflfiéafifbmfié <w®fi? T.mfiémbéz&fi%B6bLo#0%B&UhH#E&wTTfi. ~ fiE¥fi~oEmufiwrw5wv. %nm; ufi%mu$mf6bwr+me. % mam : ?.'C? "5§4s7l<= & 8 5 ma_a1,n~< 7)= >5:#: ?.>t: l7‘mi7’; : D 2-1-’_r/ Hz. fifl ? fimi5tH: l0J3‘s§z33fi? )JlCHi7‘t0Jli, 3 B 28 H01’T'B‘3'39"f’. ‘93%73‘-7 g 3527au#Er, fiEBkE. mfifiE€. fififiomfififiaetfigmbr w6.%: ?0%o¢? .:n#E*®mE#fi%E§k&6&w5:8&$LLfii Lt. %LT28HK$Ermflfl? —A&HB%bt. MfiT6flKE: mK$%L&h awn&wa&0$%%®fim#2:#bamtw5fiKtn$Lt. fififiofio ¢vu. i&mor%: uAnnmwwaw5fifiE&$%m$Lt. %5wotw5 W6&§fiflt*? *EEEOEE#fifi? %6®fi4%fi¢~KVEE&fi¢RW_ §Efieh5%mmv: Lt. tfi. ¥%m$%+55zv. #5b#a: uoa#¢ rwzma a 7». 45552» H: J:.1.’o win» wee 71>. {- 5 mo f: ¥.'l$5}i'L‘i&§= l7b5s1Z~§7‘£¢*_‘ m5:&f;4%&TBE§~®$%&fi*RwEE«®$EKow1§fi&W#6& m5:&&&D. &fi##v7t7Ltofi%Efi? . _ 4%&1BEEk9wTfi. fi#«b&&#T%&mokE%. fi§$&£LTflb D56&w5%fi%0fifi#BbD$Lk. w $¥fl%0W§m5mfln6%fifl. fi%wfi&mu§: D#E%%§fi%E&Ku #€én&motl5kEw§Tfi. - g fi#0fimmKowrfl,3H27HK. flm6fiflEkE$flEfi&§Kflfi§. . :: l’L7)= E»7J<0J9&E7)‘fi‘? ->E¥7‘E&‘. Z3’b>5:, Lo73=D"? |’o7J‘. l'J’i’bl: f7.’7.‘/ I-li§2E4E'C‘€= ' &| z2:EHmlEE7?. $ bit. 28 E|0>3‘I'Efi‘>b-! i"t“b. i%: %7:: n-. .s! -’*I‘®filC| :7t7J<9& ‘E%—AxVR~u1Fofiwm&EfiEkiLt. %n#%®&%D#€$nk#E‘ 5mmb$Dith#flmBfifii6:&fiBit&w5%m? ?. . %nKBm#bbf485LT§<EMLtw&w0#.75V%®: k&b$h& fiirwaom. aw5fiDb4H4Hoflm%§oEflouaovT. fi4o%&§vm»r. t¢»aLtmEfim&fior<nrmtonfi%7=u— <’&‘au~7£a1:&EIn§‘§‘. . | fl3H27HmfifiBkE%mfifiEEm%ot0mmmwfiwmtfizakbm? % 't><1:~M: 3 H 25 H73=BHJ? U~T-? =J"<7'E7't’. o7't75‘ new bats. ifiililiirk Etflfifififififiwtflofwé&w5%fl%ct. znivkfibfimkbfét ; a«mfl%e: nmb25Lrm<mofimmkbu—E%w§L;5&w5:& 7507:. W fiflmxE%mfifiEE&hotmm%n#mbrm? % %. of. -.m: t%JJv: 'c'c‘1“733. §fi1*lifi= I&7)= ?§? L1£d<EZ*<°§flH§1fif? £'E'&S%7:: <1; vibe t. %%ae%Lt:2thot,

×