Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

吉田調書「2011/10/13:「高濃度汚染水の存在についての3月24日以前の想定について」「4月4日統合本部会議における発言の趣旨・背景について」」

89,871 views

Published on

吉田調書「2011/10/13:「高濃度汚染水の存在についての3月24日以前の想定について」「4月4日統合本部会議における発言の趣旨・背景について」」

Published in: Government & Nonprofit
  • Login to see the comments

吉田調書「2011/10/13:「高濃度汚染水の存在についての3月24日以前の想定について」「4月4日統合本部会議における発言の趣旨・背景について」」

  1. 1. [EliL'zl. fiE'iI§] ¥m23$1oH16H xrsnsiiess -fifififlfififiiflfififikfihéfifihfi{&fl§E%$¥E E 5 WE ii X42522 3451 01% 1 3 E sssjaieeiewassmzisiiasetsaa - zssorzaé, fi%%mbWfiLtfi%fi. Tfiok%Dv®6. a s1 vmmamnszaet names‘ was 1 mass KE§fifi%%—fi¥w%%fifiE seen '2 mass . ‘ $m23$1oH13H¢%4fi#&fiB¢fi5fiiv 3 mean . fifi§flfiB%—fi¥h%EfififiE§fi «'4 was . ’ fifififififiééfifififi fi%%%. ME$k '5 1cv= —¥—m:6fi%o€fl% 2 $9 D &L . $2 mans‘ fififififimwfifimomrolfiuaumwfituomr 4H4H$é$fl%%K£H6%§®flE-fifitowr wmoasv ' $3 fifififi fihhb | ./
  2. 2. IKXEIAMEEEI flfi 1 3Ha4HunoafiEfi%mo#Eomfiuowr- sf, aswwwaxoeuaLrmsmwaamszanssfi. $uua—ey fifiiziztjtfilciilvk Lr:7‘i= . JR-T-Fflfilzliiié: A; a'$i&iiJo—cw*. tva m was Lit. &. mB fifiwxatfifilllv-&6fl'Ul, —. lEl¥fiEEi*ia>—-‘ills (RCIC 71:’: /7°72 . 2!) i: iii’F¥Ezb1)ko’C: ‘6 lo ’é-rIJflfi>5:mwr-. i!R 0 vii. 7i<i: i:§i$§)i<Jlr. I.l> L, )o'cv page 771: ‘-? "’£! i?J‘l'1’6i$ <‘. ”Gii7’xl<’: an: a '(‘Li‘’: .. mlzfiiclfi-? ifi«a>t: E7l<= &BfilréLs*i‘7)S am: 0 VJEdJ7l<7S. 'l3i7l< L'Clr1:ftb? >. $535 'f0~Wfifim§%mEfiflTw6fi65kfiifwibk. $M@$#Bfinkmfi £%B<i—§X$Kt$6E65&%kTwELtyi—5X$Kt§ok#fi. R ¥FflEflfiE&fifiwtbtLflB<fiEEWK8E$oTw6#Wfhfififim Bb&h6fi65L%hlDWK,8:m®Wfi%#BOEUfi#fl$U6E65& flmbfwibt. kEL. %n#wo? b6mfi$%TLt. , -‘F532 3 Pfiiioftkfl-I/ $'§‘i53 1%fi§i7>3fi7J<3'fe5vf ‘/ "C‘7l<ifi: l'l. l..7’: : am; '9 $1‘. fflfik. §%fifiT6fifi7—7W$R§0%W%fioTWéhhttéfifififli uahecaefizrwss. %5motamav—»svsswvws¢s, ass 'EOmE###6§$#fihTbE5fik&#b6kflfififibfwiht. ftisu. 3 B 24 EiE'(‘Oll#Ili’C’ii. flll. l:*J‘? .'>’<%: '.&:2b‘é'r<3>o7.’.7‘£*. ib moan ¢Ewfiht<6#$T%$mT6$$ubD$th? Lk. L#L. finT<6fl& fimfifibfwkkbtfiflfiflfifi-flfl&L&flhfi&B&w&fi$<#B%iT l/ “SE Lit. «z-rorcab. 3'5 24 l3l: i5$Ei75§37l<0Ji$3iI%:931o7é'. l3#i*I. it-visa) 3l€7‘tJ aawsufi. t£L. emwmaemotx5mawsLt. ' 2 4a4ame$wsmvo%eoae-as 6'§'fi1'iB'FO'1-IPCSDG$lCBli§1‘Z> L I/2/? W0Jiill§7l<0)fiElC"DlI"'Cl7l3 45 3 El o&u§msm5aa%e#cok: ammwrwsate. maxmsasntza u.434Hoase: ameofia%—a%r§amwos~74vyommwss Lit. em‘ 4 El sis‘= a7a= :sa>s~74~/ ‘ma -smug. tsazkoatmsanx D#Lulfi‘fi>5:#%IxCt; £51/~$l. rc. 1,7l= l,. coatiaviifimmofifiiritflavx Tw$fibTLk. _ . ta. um. eammaauurmfiaaamszrsosut.1 passes mrmmma<. ¥amxmreta—uys5v; <mrmwa¢»sursa, m ? $#§mL$fw$mTLt. fiK. &6fifi#b6%fifl. fikflR#bD, m fibfibowbbfwékbt? #BflT#®§#EM¥$hTW§Lt. #L<%& s¢a, aanmn. mfimomuwsa#sv. ameeasaormumwmnr wsr. emu. mmeszuummmnse¢umrmmma<&ns¢. mrxm , sa<m5a. saummamEsm<sv, amemmmusmtv. mmmaay 9&E&fiof§mL§T. fwkbtfimW&£KflW¥fiflE$§—EVEEtfi l~I= ——/ vi, ‘ §7l<b:7lElI‘7b“9". '-I‘-‘Z7 Irons bra, §7l<'§: %fi. '9‘62:. 1l:7l<I, Ei": b=. _L
  3. 3. lfifllifiEEEl m#L1Bmofifim5stfihT%tL$wi#; tmxfiuarvmtfifiufi. flT#wE*Kfiiénre§Lt. thawafifi.1£mfi&Ltfi&flb6% KkoTfl#$TT. flE§.1FKfi4E%ELTfiU&6%flOflEEot: tfibétbt%5wok$fifil<%oTw§Lt. : i*LE>0>$'lfi7bH‘o. $ii§i! él: l:'9'o 2:'9'7 l~'I/ :/71I= I‘o#l%7i<'C‘% t; ‘.7)= c1:7tibi: :tm'F7l<l! Z wm&afi<&b. sswuwrmsfisssoashvbv. eewnwsmmmm $0) l~ VV7-vJ#%fl<'6lili'l~‘7l<vJ§7J<7)3lEiW7‘£i_-iifilfiLi L7‘: :. 3 Bit. -Eo§iiili‘F mmflfim$mrfl{mofifivBwTmo§m#&uésgitwhmflfifiiu T‘M6%&%oB®o@£fiB#T&<flbtfiiibk. %:ftflfl‘Lfl4E ¢m9s: ameome*sssesm;5sse(xmm1rcsem)tease it. . . . §E"®= l=I7> T5 - 6 %%%®#><7>0fiéi$l: i:-é*f. r%@’&-5-X61 &lt. l:. MC 5-? Imwm3§fiHofiE&Eorw6ovut<. flTmm#L#é: er$Eo3s 3'55 >*£fiEi’c*§7l<7b¥£l= _I:6$l&0J : <1: ’<i: E"3"Clii"§'. ill! 'F_7.l<liZ735i5i < aotfltififii. mm0§#E%%fi$flKmELtaLT%fi$W#fi&KumD$%h. Eéwo l/ V3.6 2: I. «'57)3i&'F7l<ii‘i§7J<'9‘Z>filfil§&‘%‘ L'C|461i', iib, {'I7J1i'2‘. &‘l§E%. *lR5£‘: '§’Z:7‘E: llb mmsvvvymeaTmewms5Lm&wov¢. msxfisfie. $mmsmrenu$<&wm£e.4a4a¢ufi#mwo$m eezutzeu. flaL1u. £am&ma¢snae¢ov#emso#tm: .kE&Ew§Ltotfiflfi%%*W§fiv§§Lt%fi%oH05bK&ET6 &mEOT$Bfsfi%&m&0WEt%§K&6fi65mBa&E&TK£%5<3 am4assmmaaaormsut. mmmssaema, $eRwamwsss m&&mfifiL<£0&LtL. mv7o&mm1emw1nofibve%mwh£ o7‘t7‘t’&>. %irl«Es.7b= I‘oB+fi'9‘Z> 2: . kits Hfifirbirbao . : it l: h‘97)>o'C: lo‘ D a bit. L flbtfi¢KwOt#I$m£n¢Ewm#6#b#E&mokkb. T%6Efl$ <mw&W%Ltmotoffm,3Bm4Hwmm&EL1sBznfltfififlfim '7i<>2E£i§€o§l«'Cv. ‘6miil: i9i%'§‘§»>5.~21/6. 7:: lu2:zl= Wt: ?.6 : i:7‘z¥'L‘%3 M56 5 & fizrxusbk. ' '3 mfiflmmatorofiflmfikomr . llli’§i? ~?5ii% 11: ofifiilwfiicowclrlz. ans 1*? ) i 9 7/140%‘ islzfififiifii masaasuwsnswum, aenowneabs, mfvvxssmmssem «mmbrwktbt: bBmEwEwbEb&<Ts, #Ek3w1%h6&fiéT < : l1.'Cln67‘: -I6 5 J: Bo'Cl/ E Lit. ?fii¥fifirH: li7>, ¥mili‘Ft£ 5 liétfifliffi‘ V Eetfii‘. $1. #. m:a§esema~oeemaatessLtixmmzrasenlomzn soofiwéwii1mwwm%§Lrw6EueT. 4 afimaofibébamomr - flu.3Hd4HKfi$§fifi##%E$hT#6.%nflmwf6fln%foefl wrwttb.3H27BK$Eefifimt§&m%fi&E&%§%omfifiEaas -2-
  4. 4. lESl= B'U«MEZ1‘E§l ' fie-ii'L1t%l-'—ta. libinblflI:0>fiREifiil!7l<0)li5E735fiii: 'CEE’c*&z. |91 rcoptm v%’5i&El. :7<§fi. Hil D lifli fxiinli. Eli: 8/viE: ‘r.6—? i'C*7<§>’: : J: ivttza a in 5 EEE amt: Lorain like Lit. c oil: is . i§fiEjt§§ls7i<rrJai'l’fi5B‘fa>mli'=027:aubl: fi=l= RW a; ~7l< efilwk L>‘. tl'I: i’ll3f? .: 5 fun L, 5- 6 %lili0Jill1'F7J<0J§7l<03fi5Ei7Jfi$i9tt7)1:lblCli #7’ F 1»/7J<&#l27i< Li$iSl'Mtl7‘2’l«li72 5 &v‘fis an 5 r7)lE1$fii'§¥i'e7l<&fl? fi5‘6 av ‘/ 9 >': ai: %ors; ai<*i:2.: i:t, >:1~l~1:r>. Efifiomtmw &':7b_l: ;$i£'§‘Znb= . ififivxfir ll: l‘§‘6 l.2b>2t: ln2: in 5 : 11: %: B‘l. Eli L. -‘&i'Ll: $ti‘i'67:‘fii~= & Lo7)= D fitkbflibutlfii. ‘i bit. I ' L) J:
  5. 5. 'eLg#, :flw: &v—9ay m0fiQgQ&fi: §figLgu&uH#mAv, zflflflfifi lil3.l: 'EJZ7.: Ll If ‘B 9:‘: ‘ ii‘ 3§'0J B : 29' 1 B'C‘1 5 omm<'E. i.7igfibt. tb<o'cLé. 2 «tame, :2‘ mg‘ fl"-E25 msi. r:2a<, $72335 $1a21fi@mt255o, mm5mmoP#2m7om¢5u1smgautmoriguii, " ""ii7.-‘ 6/vi‘ 75‘ . .= :Ol. 'Cl: l: 5 4 % . -3,; _-. _= . . . . —l: ‘> 1 «v l: §F.5:bE2‘blEEL1': Lii; lBl. §I. 3‘; g|yll§, 2‘ -——. :a>7=Img Lt, cgiyiafififiift ge_-'t. t<-c, £—a*. .w_-i. 2' 125- 6~Efll: §,§g_: ArC‘17b¢, i‘. lbfii'7l'~°l/ ‘Jfi. il'. U)'C$I, 27 -1 1: 6i/ I<Ilal: tF. ’>t7l'~'>7iJ‘ - 6/11‘? 75‘ r , 11- : Mil; U2‘ §'C‘. ll: iI'J'C3‘5'2 $1 , .ll'. UJ'C§v§&tL’2" §§fl&L2' 15, ii! Efiilfififlflllfizlgii: LTAOT < saw. 25* ‘$1’ l:5-6 l: 'Jt. 'cl: é: tul. 6A; t.: 0) L'Cl. 5 its lit: .<'C ‘Him An‘ 0) : b<. l:25<—: 'c 'Cl. 61’: l.' use 1 1*: lb’: 70)»: (D-‘G030? “ii I: ' 'C‘C 1/we, cam-7 i~' I/ .‘/0)fll. in-cmzig i: L;-c£o1a~gai. 2‘ §§LfJ*§§A; ‘|: "§'§‘, ' int: LAz'C'- ‘ 1 14'. ‘ 1l§l§fi$'7:n I: l— M J: < 97)‘ U '5 L1’: o43'fl: 2 O EUJV7 F l/ ‘J0)HEli§§#5l‘llfiE L7£l‘l'il1liLl'l’7§TL¢’: EL§'9". ii‘E? 'C-t -'.0)§§3§T§. l35l§§%*§l30)fi"C‘E('l-‘-‘lfifii LT: |:i’_‘EL¥'§'0)'C‘7l5l§0JE§§fi~ {'11. 7llBE3§s llil¥7JfilEH§5l§i%"C. 'C. lZ$O'Cl33§"é L7‘: L.tE. lo'35'§‘il‘ '5 J: 6 L < 33%| .‘ L533 $Efi¥flfimW lib‘: 3'7 Fl/ ‘J03l‘l= l~"-"B5 L55 L'Cli. 565 $1533 Ll»‘T: Li L1':99'flZ§§7il‘-l'£fi'C‘56 il: l«5$ QEWLTBU$LffififivffiOT$0m§§&®TW®fiWfiWWDTBU¥T®T%h? W li5L7": l»iL‘Ela‘3§'§'a . 'l FEHFEE ‘ i§B= li&m7:: /u'C? .== lfi7‘: ‘fJr3. ii’-ZUJ§fiT: "75| .7>a l| 'll75"li‘hil: l. ilhUJT: 'f. ll5 . "E'9l'l-E13! < %‘7'i. "C. 7l§l§fi¥1Jfi| ElEI ‘ 1975‘ U i Lfz. _ Eli LR-'. "E'-. Vl. §'E‘Az.
  6. 6. 7lilEfiR7:I: l:l— 1li§l1‘C‘5‘l§fl U ¥'§'7bI3. £75. *:T. "7E| '5 l3fi§‘l'9'‘6F! ll§’El3':7;tl. i’: l«‘5 -2 kite}: < $511 L. 'C‘¢’a‘ U $1.fhwB-9B®5—E>EEfifi#1n#oru6fififi#56tufifittét$¢5F wurmwsmmw$u<sseuasunustme. cnsaauawmssmamasmsm t4%K£6&u5EHo#ufiflLfiewrfiinseMHnuaEui? ®e: h%fltr$E lE1l'C‘5l‘ilzi‘3L7‘: l..1:LEl. $'§’. 1FEBfi§ ~ ease». sf&4reeea%: waaLrusmmmauouru. e4+ew¥éfiae 'l: i:'5 U §‘§'l'l'E-‘Ea J: 6 L < EFSEIAIAT: L$'9". {'7l‘l.13J7l~0)¥llfi $Efi%7:n— lit». TWA)‘: Li L1': . ‘ 1 FEBFEE s. —saawsas%auaefime. susseammmessaees; {sesame: s.
  7. 7. 4/4 17: O5: O8 (fl) xamsxme : B%fH%fififwmEE&L¥Lt. $f$¢RWm5mm#Koutfl¢&7:oo. 1FEmfi§. . . 7:oo?19:oo? . ssaaxsa 19:00 1F§Efi§ 19 : oo. lib‘. ssaasua - ~ %M#E5-6§®#7FD>0m*R21:0O. T&9:0O ‘1FEBfi§ 21:0O. é1:0D. fiU $Efifi$fl§ . . , RM; Zh? EEflL¥Lk. $fiM. fhfiéfififlfifi. C0fiW? E¥Kfi%T§6¥5k Mfifififi. béMM. fi%$EfibtT$M. fi§#E&§. fmfifitourfiztamfifié LtTetn . sassasms efisam.7maLsLt. sense mem.7aeLsLn. , 1FEEfiE ssmgfiaeuss. eomsxesmmsemesws ; aL<sausLss. xeaaxma _ ~uu. efiasm. %wuwfimem«wehtmLs#. enmeweoaoomcefiemw smaammsmwwmusnaroeemfirLrusmaawmaurssseu. 1F§mm§ . fiU. fh? M$¢RWEOUT18:30.5.6%toMT20:3OK$W0fifiK? M %51E: fi§fiL§#. $Efi%$flE fiU. ¥6L<8fivL$#.

×