Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hướng dẫn sử dụng word

3,019 views

Published on

Hướng dẫn sử dụng word

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hướng dẫn sử dụng word

 1. 1. i TIN H C CĂN B N C¬ b¶n vÒ so¹n th¶o v¨n b¶n NHÀ XU T B N Microsoft® GIÁO D C
 2. 2. 381-2006/CXB/6-748/GD Mã s : PTK65B6
 3. 3. iii M cl c Làm quen v i Word ................................................................................ 5 Kh i ng Word............................................................................... 5 C a s Word.................................................................................... 7 Nh p n i dung văn b n .................................................................. 10 Lưu văn b n ................................................................................... 11 óng văn b n và thoát kh i Word.................................................. 13 T ng k t bài h c ............................................................................ 14 Câu h i ki m tra............................................................................. 14 Th c hành...................................................................................... 15 Biên t p văn b n ................................................................................... 16 M t p tin văn b n hi n có ............................................................ 16 Di chuy n trong văn b n ................................................................ 18 Hi n th các ph n văn b n ............................................................. 19 Chèn n i dung vào văn b n ........................................................... 20 Ch n văn b n................................................................................. 20 Xóa và khôi ph c n i dung ã xóa ................................................. 22 T o thư m c................................................................................... 24 Lưu văn b n v i tên khác .............................................................. 25 T ng k t bài h c ............................................................................ 25 Câu h i ki m tra............................................................................. 26 Th c hành...................................................................................... 26 M u và s d ng m u ............................................................................ 28 S d ng m u trong Word .............................................................. 28 T o m u cho riêng b n .................................................................. 31 T o m u t m t m u ..................................................................... 34 T ng k t bài h c ............................................................................ 35 Câu h i ki m tra............................................................................. 35 Th c hành...................................................................................... 35 nh d ng văn b n ................................................................................ 36 Dùng thanh công c nh d ng văn b n ................................... 36 Áp d ng các nh d ng ký t khác................................................. 39 Căn th ng hàng o n văn b n....................................................... 40 Sao, c t và dán văn b n ................................................................ 42 Dùng tính năng kéo và th di chuy n và sao............................ 43 S d ng Office Clipboard .............................................................. 44 Áp d ng ki u .................................................................................. 47 Xem trư c văn b n ........................................................................ 50 In văn b n ...................................................................................... 51 T ng k t bài h c ............................................................................ 52 Câu h i ki m tra............................................................................. 52 Th c hành...................................................................................... 53 nh d ng o n văn.............................................................................. 54 nh d ng o n văn ....................................................................... 54 Thi t t i m d ng....................................................................... 59 T o danh sách li t kê d ng ký hi u và s th t ........................... 64
 4. 4. iv Cơ b n v so n th o văn b n nh d ng văn b n theo c t ........................................................... 67 T ng k t bài h c ............................................................................ 75 Câu h i ki m tra............................................................................. 76 Th c hành...................................................................................... 76 Thi t k trang......................................................................................... 78 t l trang .................................................................................... 79 Chèn s trang ................................................................................ 81 Chèn u trang và chân trang ....................................................... 82 Thay i hư ng c a trang ............................................................. 84 T ng k t bài h c ............................................................................ 85 Câu h i ki m tra............................................................................. 85 Th c hành...................................................................................... 86 Các công c h tr biên t p ................................................................ 87 Ki m tra chính t ............................................................................ 87 Ki m tra l i ng pháp..................................................................... 90 Tìm ki m trong văn b n ................................................................. 92 Thay th ......................................................................................... 94 Chèn ngày và gi ........................................................................... 96 Chèn ký t c bi t ........................................................................ 98 Thêm chú thích .............................................................................. 99 T ng k t bài h c .......................................................................... 102 Câu h i ki m tra........................................................................... 102 Th c hành.................................................................................... 102 h a trong văn b n ......................................................................... 103 Chèn nh t t p tin ...................................................................... 103 Chèn nh t Clip Gallery ............................................................. 105 Ch nh s a kích thư c nh ........................................................... 106 i u ch nh v trí nh ..................................................................... 109 T ng k t bài h c .......................................................................... 110 Câu h i ki m tra........................................................................... 110 Th c hành.................................................................................... 110 T o và làm vi c v i b ng ................................................................... 111 T o b ng ...................................................................................... 112 Di chuy n và ch n trong b ng ..................................................... 116 G p các ô trong b ng .................................................................. 118 Chèn và xóa các c t và hàng....................................................... 121 T ng k t bài h c .......................................................................... 123 Câu h i ki m tra........................................................................... 124 Th c hành.................................................................................... 124 Word và web ........................................................................................ 125 G i văn b n dư i d ng ính kèm thư i n t ............................. 125 Xem văn b n trong ch Web Page Preview ........................... 128 Lưu văn b n Word dư i d ng trang web ..................................... 129 T ng k t bài h c .......................................................................... 131 Câu h i ki m tra........................................................................... 131 Th c hành.................................................................................... 131
 5. 5. 5 Làm quen v i Word Sau khi hoàn thành bài h c này, b n có th : Kh i ng Word và quen thu c v i c a s c a Word. Nh p n i dung văn b n. Lưu tài li u. óng tài li u và ra kh i Word. Ngày nay h u h t các thư t giao d ch cá nhân và văn b n chuyên môn ư c t o b ng máy tính v i vi c s d ng chương trình x lý văn b n. Chương trình x lý văn b n giúp vi c t o ra tài li u d dàng và chính xác hơn. Microsoft® Word là m t chương trình x lý văn b n như v y. V i Microsoft Word, ngoài vi c d dàng t o ra m i lo i văn b n, b n cũng có th thêm h a vào văn b n và dùng các chương trình Microsoft Office khác ưa d li u vào văn b n Word. Word không ch là công c thu n ti n giúp ti t ki m th i gian, mà còn cho phép ki m tra chính t và xem văn b n trư c khi in. Không còn ph i gõ l i văn b n ch vì m t hay hai l i. Word cho phép ch nh s a nhanh chóng văn b n và cho k t qu m t cách chuyên nghi p. Bài này s gi i thi u cách kh i ng và nh n di n các thành ph n trong c a s Word, như thanh b ng ch n và các thanh công c . Kh i ng Word Cũng như v i các chương trình khác, có nhi u cách b t u Word. M t cách ơn gi n là b n b t u b ng vi c nháy nút Start bên trái thanh công vi c. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n kh i ng Word. 1. Nháy Start trên thanh công vi c. B ng ch n Start xu t hi n. 2. Trên b ng ch n Start, tr vào All Programs. B ng ch n Programs xu t hi n, hi n th t t c các chương trình trên máy tính, k c Word.
 6. 6. 6 Cơ b n v so n th o văn b n 3. Nháy Microsoft Word b t u Word. Sau khi Word ư c kh i ng, chương trình xu t hi n trong c a s riêng c a nó v i m t văn b n m i, tr ng. C a s là m t mi n c a màn hình ư c dùng hi n th chương trình hay văn b n. M i c a s u có các thành ph n chung, bao g m các thanh cu n và thanh công c . Văn b n là m t ph n công vi c c l p ư c t o ra b ng chương trình. Nói cách khác, c a s Word và t ng văn b n u ư c hi n th trong các c a s tách bi t. Có th dùng Word m nhi u tài li u (do ó nhi u c a s tài li u) m t lúc. Như v i m i chương trình ch y trên Microsoft Windows, b n có th i u ch nh kích thư c c a c a s Word và c a s văn b n b ng các nút Minimize và Restore Down/Maximize và óng c a s Word hay c a s văn b n b ng nút Close . Khi t i thi u hóa c a s tài li u b ng nút Minimize , c a s tài li u thu l i thành m t nút trên thanh công vi c. Tài li u này v n m , b n ch không th y nó.
 7. 7. Làm quen v i Word 7 C a s Word ch a các thành ph n h a giúp cho vi c s d ng chương trình, k c b ng ch n, thanh công c và các nút l nh. Làm quen v i các thành ph n trong c a s Word s ti t ki m nhi u th i gian khi làm vi c. Lưu ý B n cũng có th b t u Word b ng cách nháy úp vào bi u tư ng t t Word trên màn hình. t o bi u tư ng t t, nháy nút Start, tr vào All Programs, nháy chu t ph i vào Microsoft Word, tr vào Send To và nháy Desktop. Bi u tư ng t t là m t bi u tư ng v i mũi tên cong góc trái. C a s Word Nhi u thành ph n trong c a s Word gi ng như các thành ph n trong c a s c a chương trình Windows khác. Hình sau ây minh h a các y u t trong c a s Word.
 8. 8. 8 Cơ b n v so n th o văn b n Thanh tiêu : Dòng trên cùng c a c a s là thanh tiêu . Nó ư c t nh c a c a s , hi n th tên c a ng d ng và tên c a tài li u hi n th i. ( i v i h p tho i là tên h p tho i). Thanh b ng ch n: Dòng li t kê tên các b ng ch n s n có trong Word. B ng ch n là danh sách các l nh hay tùy ch n s n có. Thanh b ng ch n ư c t ngay dư i thanh tiêu . Thanh công c chu n: Thanh công c cung c p vi c truy nh p nhanh chóng vào các ch c năng so n th o thư ng dùng. Ch ng h n, trên thanh công c chu n, nút c n nháy khi mu n lưu văn b n có bi u tư ng ĩa m m . Thanh công c chu n ư c t ngay dư i thanh b ng ch n. Thanh công c nh d ng: ây là thanh công c cung c p các nút l nh truy nh p nhanh chóng vào các ch c năng nh d ng thư ng dùng. Tên c a các nút l nh ư c hi n th khi con tr chu t ư c t trên chúng. i m chèn: M t v t th ng ng nh p nháy trong c a s văn b n ch ra nơi ký t ti p theo s xu t hi n khi ư c gõ t bàn phím. Mi n ch n: Mi n gi a c nh bên trái c a c a s và c nh bên trái c a văn b n. B n ưa con tr chu t vào mi n ch n và nháy chu t ch n toàn b dòng văn b n. Con tr i thành mũi tên tr sang ph i khi nó ư c ưa vào mi n ch n. Thư c: Thư c ư c hi n th dư i thanh công c dùng thay i m c th t l c a các o n văn, t l i l trang (vùng tr ng gi a c nh c a gi y và văn b n) và i u ch nh chi u r ng c a c t. Thư c ư c chia theo ơn v thư ng là cm. Thanh cu n: Các thanh cu n ư c dùng hi n th các vùng khác nhau c a văn b n. Thanh cu n ng ư c t d c theo c nh bên ph i c a c a s và thanh cu n ngang ư c t dư i c a s , ngay trên thanh tr ng thái. Nút di chuy n: Các nút , , , , trên thanh cu n ng ư c dùng di chuy n các vùng văn b n theo nh ng cách khác nhau. Thanh tr ng thái: Thanh tr ng thái áy c a s hi n th thông tin v văn b n hi n th i và tr ng thái th c hi n l nh c a chương trình.
 9. 9. Làm quen v i Word 9 Nút c c ti u hóa: Nút góc trên bên ph i c a s thu c a s thành m t nút trên thanh công vi c Windows. Nút Maximize/Restore Down: Nút góc trên bên ph i c a s chuy n i gi a vi c hi n th c a s theo kích c c c i và ph c h i c a s v kích thư c trư c ó. Nút Close: Nút cũng góc trên bên ph i c a s và óng c a s hay ng d ng hi n th i. ScreenTip: Thông tin m c tr giúp hi n th tên nút l nh khi con tr chu t n m trên nút l nh hay i tư ng trên màn hình. Ngăn công vi c: Word t ch c các l nh có liên quan t i m t công vi c chung trong các ngăn công vi c. ó là c a s nh ngay bên ph i vùng hi n th văn b n. Ch ng h n, khi b t u Word, ngăn New Document, ch a các l nh liên quan n vi c m và t o văn b n ư c hi n th . B n có th cho hi n hay n b t kỳ ngăn công vi c nào khi b n mu n b ng cách m b ng ch n View, nháy Task Pane và nháy l nh hi n th hay n ngăn công vi c. Lưu ý Ngăn công vi c ư c m m i l n b t u Word và t ng óng l i khi b n m văn b n. N u không mu n ngăn công vi c xu t hi n m i l n b t u Word, hãy xóa ánh d u trong ô Show at Startup trong ngăn ó. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n hi n th thông tin (ScreenTips) v vài nút l nh và i tư ng màn hình làm quen v i Word. 1. t con tr chu t lên trên nút New Blank Document trong vài giây, nhưng không nháy. M t ScreenTip màu vàng nh xu t hi n, hi n th các t New Blank Document. 2. t con tr chu t lên trên nút Save trên thanh công c chu n. M t ScreenTip màu vàng nh xu t hi n, hi n th t Save.
 10. 10. 10 Cơ b n v so n th o văn b n 3. t con tr chu t lên trên nút Previous Page trên thanh cu n ng. ScreenTip xu t hi n. 4. t con tr chu t lên trên nút Next Page . ScreenTip xu t hi n. 5. Trên thanh tr ng thái, t con tr chu t lên trên nút Overtype . M t ScreenTip màu vàng nh ư c hi n ra, hi n th t Overtype. Trong ch Overtype, các ký t hi n có l n lư t b xóa và thay b ng các ký t gõ m i. Nh p n i dung văn b n Văn b n ư c t o ra b ng vi c gõ t bàn phím. Khi gõ các ký t vào văn b n, b n không ph i nh n Enter cu i m i dòng. Word t ng xu ng dòng sang dòng ti p khi i m chèn t t i l ph i. B n nh n Enter ch khi b n mu n b t u m t o n m i hay chèn thêm dòng tr ng. Ng m nh, Word dùng các l trang trái và ph i c 1,25 inch, l nh và áy c 1 inch theo m c nh, tuy nhiên, các kho ng cách l trang có th t l i. Công ngh thông tin và giao ti p ư c coi là công c giúp s phát tri n c a con ngư i
 11. 11. Làm quen v i Word 11 Khi gõ văn b n, i m chèn chuy n sang ph i − v trí c a ký t ti p theo. N u b n mu n, nh n Backspace xóa các ký t bên trái c a i m chèn hay nh n Delete xóa ký t bên ph i i m chèn. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n ưa n i dung vào văn b n. 1. Gõ Công ngh thông tin và giao ti p (ICT) ư c coi là công c giúp s phát tri n c a con ngư i vào văn b n tr ng ang ư c hi n th trong c a s (văn b n tr ng ư c hi n th khi b t u Word). 2. Gõ d u ch m và nh n Enter. Ti p t c gõ câu sau: S phát tri n c a xã h i tri th c tùy thu c vào s hình thành các ki n th c m i và ư c truy n bá qua giáo d c và ào t o nh công c ICT truy n t i. Văn b n này ư c hi n th trong c a s văn b n, i m chèn t ng chuy n sang dòng ti p khi t t i l ph i. Gi nguyên t p tin này m cho bài h c ti p theo. Lưu văn b n N i dung v a ư c ưa vào văn b n ư c c t gi t m th i trong b nh máy tính. Mu n lưu gi văn b n này s d ng trong tương lai, c n ph i c t gi vào ĩa c ng dư i d ng t p tin. T p tin là t p h p các d li u hay thông tin liên quan ư c gán tên riêng và ư c lưu gi trên ĩa. N u không, khi k t thúc Word, văn b n s b xóa. Ta lưu gi văn b n b ng vi c nháy nút Save trên thanh công c chu n. Khi lưu văn b n, c n t tên duy nh t cho t p tin có th truy xu t v sau. Khi m t văn b n ư c lưu l n u, h p tho i Save As xu t hi n cho tên văn b n và ch n thư m c lưu. Thư m c là m t “ngăn” ch a c t gi các t p tin (văn b n, chương trình, h a, …). N u th c hi n b t kỳ thay i nào i v i m t văn b n ã có tên và c n lưu các thay i ó, nháy nút Save s lưu phiên b n m i nh t c a văn b n, nhưng h p tho i Save As không xu t hi n.
 12. 12. 12 Cơ b n v so n th o văn b n Lưu ý Tên t p tin có th ch a t i 255 ký t . Word dùng các t u tiên c a văn b n, cho t i d u ng t u tiên hay d u ng t dòng, làm tên t p tin khi b n lưu t p tin l n u tiên. B n nên xóa tên t p tin ư c Word gán m c nh và t mình gán tên cho t p tin. Vì có th s d ng t i 255 ký t t tên, nên c g ng làm cho tên t p tin di n t nhi u nh t n i dung có th ư c. Tên t p tin không ư c ch a b t kỳ ký t nào trong nh ng ký t sau ây: * / < > ? : ; “ M c dù có th , nhưng tránh s d ng các ch cái có d u c a ti ng Vi t trong tên t p tin, vì có th gây xung t v i nh ng ký t i u khi n c a h th ng. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n lưu gi văn b n m i lên ĩa c ng và lưu văn b n này l n n a sau khi th c hi n nh ng thay i n i dung. 1. Nháy nút Save trên thanh công c chu n hi n th h p tho i Save As. 2. Gõ Thuchanh01 trong ô File name.
 13. 13. Làm quen v i Word 13 3. Nháy mũi tên trong ô Save In và nháy bi u tư ng ĩa c ng (cũng có th ch n ĩa m m, hay ĩa m ng ho c các thư m c s n có). 4. Nháy úp vào thư m c PiL, nháy úp ti p vào thư m c Word Practice. H p Save in hi n th Word Practice và n i dung c a thư m c Word Practice. 5. Nháy úp thư m c Lesson01 và nháy Save trên h p tho i. T p tin ư c lưu lên ĩa c ng v i tên m i, tên m i ư c hi n th trong thanh tiêu . 6. Nháy vào cu i c a o n th nh t t i m chèn ó. 7. Nh n Spacebar và gõ câu sau: S c m nh c a ICT có th óng góp h u hi u vào vi c th c hi n các m c ích phát tri n c a thiên niên k . 8. Nháy nút Save trên thanh công c chu n. Word lưu văn b n này. Gi t p tin này m cho bài t p ti p. Lưu ý Word t ng lưu gi văn b n ph c h i trong trư ng h p chương trình ng ng ph n h i hay m t i n ngu n. Ngăn Document Recovery li t kê t t c các văn b n ư c ph c h i và cho phép m các văn b n này, xem n i dung s a và so sánh v i phiên b n g c. Quãng th i gian Word lưu gi ph c h i ư c thi t t trong tùy ch n AutoRecover. b t tùy ch n AutoRecover và t kho ng th i gian này, trên b ng ch n Tools, nháy Options. Trên trang Save ánh d u ô Save AutoRecover info, t kho ng th i gian và nháy OK. óng văn b n và thoát kh i Word Có th óng c a s văn b n hay ra kh i Word sau khi t p tin ư c lưu trên ĩa c ng. N u nh ng thay i trong văn b n còn chưa ư c lưu, Word s nh c lưu t p tin này trư c khi óng c a s . Khi có m t văn b n m trong Word, có hai nút Close ư c hi n th góc trên bên ph i c a s . Nút Close bên dư i ư c dùng óng c a s văn b n, còn nút Close trên ư c dùng óng văn b n, ng th i thoát kh i Word.
 14. 14. 14 Cơ b n v so n th o văn b n óng c a s văn b n, nháy Close trên b ng ch n File, hay nút Close góc trên bên ph i c a s văn b n. Word v n ch y sau khi óng c a s văn b n. Chương trình Word ch thoát h n khi nháy Exit trên b ng ch n File, hay nút Close góc trên bên ph i c a s chương trình. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n óng văn b n hi n th i, ra kh i Word và kh i ng l i Word. 1. Nháy Close trên b ng ch n File. Văn b n óng l i, Word v n m nhưng không có văn b n ư c m . 2. Nháy Exit trên b ng ch n File. Word óng l i. 3. kh i ng l i Word, nháy vào nút Start trên thanh công vi c, tr vào All Programs và nháy Microsoft Word. Word kh i ng. 4. Nháy nút Close trên ngăn New Document. T ng k t bài h c Trong bài h c này, b n ã h c cách b t u và ra kh i Word, cách dùng thanh công c , cách ưa n i dung vào văn b n và lưu gi văn b n, óng và m văn b n. Câu h i ki m tra 1. Làm th nào lưu m t b n sao c a văn b n hi n th i mà không thay i b n g c? 2. Nêu hai cách óng m t văn b n. 3. i u gì x y ra khi nháy nút góc trên bên ph i c a c a s Word? 4. Làm th nào hi n th các thanh công c chu n và nh d ng trên hai dòng khác bi t? 5. B ng ch n Start ư c dùng làm gì?
 15. 15. Làm quen v i Word 15 Th c hành Bài t p 1: N u c n, kh i ng Word. M Word b ng cách dùng b ng ch n Start. Trong văn b n tr ng, nháy úp chu t t i m t ph n tư chi u trang t trên xu ng và chèn tiêu sau (tính năng này ư c g i là Click And Type): L i nh c Báo cáo Chi tiêu. S d ng Click And Type l n n a nh v o n căn l trái dư i tiêu . Gõ thông tin sau: Gõ n i dung báo cáo chi tiêu, kèm theo hóa ơn g c, ghi s ti n ph c p i ư ng và ghi riêng ra các chi tiêu phân theo m c v hóa ơn khách s n,... Lưu văn b n trong thư m c Lesson01 n m thư m c Word Practice v i tên Nhac_bao_cao_chi 01 và sau ó óng văn b n này. Bài t p 2: Dùng Office Assistant tìm thông tin tr giúp v các cách hi n th văn b n khác nhau. Tìm hi u các cách hi n th . Bài t p 3: S d ng tính năng Click And Type c a Word t o ra trang bìa cho báo cáo chi tiêu. Gõ t Báo cáo Chi tiêu t i nh trung tâm c a trang. Gõ t Báo cáo năm 2006 gi a trang. Sau ó gõ tên b n t i trung tâm ph n dư i c a trang. Lưu văn b n v i tên Bao cao Chi tieu nam 2006 trong thư m c Lesson01 n m trong thư m c Word Practice. Bài t p 4: M văn b n tr ng m i trong Word và th c hành cách s d ng dùng các tùy ch n khác nhau cá nhân hóa các b ng ch n theo các tính năng ang dùng. óng văn b n mà không lưu b t kỳ thay i nào.
 16. 16. 16 Biên t p văn b n Sau khi hoàn thành bài h c này, b n có th : M t p tin. Di chuy n trong văn b n, s d ng thanh cu n hi n th văn b n. Lưu văn b n. L a ch n văn b n và chèn n i dung vào văn b n. Biên t p văn b n b ng vi c xóa và khôi ph c văn b n. T o thư m c và lưu t p tin b ng tên khác. Bài h c này s trình bày cách m t p tin ã t o ra. Vì c a s Word thư ng ch hi n th ư c m t ph n văn b n, b n s bi t cách s d ng thanh cu n xem các ph n khác nhau c a văn b n, dùng con tr chu t và các phím trên bàn phím di chuy n i m chèn trong văn b n. Sau ó b n s b t u so n th o. so n th o, trư c h t c n nh n di n văn b n mu n thay i. Word cung c p nhi u cách có th ch n văn b n theo t , dòng, câu, o n, hay toàn b văn b n. Sau khi ch n văn b n mong mu n, b n có th xóa ph n văn b n ó. Khi k t thúc so n th o văn b n, b n s lưu gi t p tin. Trong bài h c này, b n cũng s h c cách t o ra thư m c lưu gi t p tin và cách lưu gi t p tin v i tên khác. M t p tin văn b n hi n có Sau khi lưu văn b n Word, ta có th m l i xem n i dung c a nó hay th c hi n nh ng thay i. B n c n bi t thư m c ch a văn b n ó và sau ó m b n thân văn b n. Ng m nh Word lưu tên c a b n văn b n ư c m g n ây nh t phía dư i b ng ch n File và ch c n nháy chu t m chúng. Mu n m m t t p tin khác, c n s d ng h p tho i Open. Word còn li t kê các t p tin nói trên u ngăn New Document khi l n u tiên m Word hay m m t văn b n.
 17. 17. Biên t p văn b n 17 Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n m m t t p tin ang có. 1. N u c n, kh i ng Word. 2. Trên ngăn New Document, t i áy c a ph n Open a document, nháy More documents. H p tho i Open xu t hi n. 3. Nháy mũi tên trong ô Look in, nháy bi u tư ng ĩa c ng, nháy úp thư m c PiL, ti p ó nháy úp vào thư m c Word Practice và cu i cùng nháy úp thư m c Lesson02. N i dung c a thư m c Lesson02 xu t hi n trong h p tho i Open. 4. Nháy t p tin PiL 02 và nháy Open trên h p tho i. T p tin PiL 02 xu t hi n trong Word và h p tho i Open óng l i.
 18. 18. 18 Cơ b n v so n th o văn b n Di chuy n trong văn b n thay i n i dung hi n có trong văn b n (so n th o), trư c h t c n chuy n i m chèn v v trí c n thay i. Con tr chu t và các phím mũi tên trên bàn phím và các thanh cu n u là các công c giúp b n di chuy n i m chèn trong văn b n. di chuy n i m chèn b ng vi c dùng chu t, ch c n di chuy n con tr (con tr trông như ch I hoa) t i v trí mu n i m chèn xu t hi n và nháy chu t. Quan tr ng i m chèn không th di chuy n b ng các phím mũi tên trong văn b n tr ng (không có n i dung). V i các phím mũi tên b n ch có th di chuy n i m chèn t i các ch có n i dung văn b n. Tuy nhiên có th dùng tính năng Click And Type di chuy n i m chèn vào văn b n tr ng. B ng sau li t kê các phím hay t h p phím có th dùng di chuy n nhanh chóng i m chèn (T h p phím là các phím ư c nh n ng th i th c hi n m t ch c năng). Nh n di chuy n i m chèn Phím mũi tên trái Sang trái m t ký t . Phím mũi tên ph i Sang ph i m t ký t . Phím mũi tên xu ng Xu ng m t dòng. Phím mũi tên lên Lên m t dòng. Ctrl+Mũi tên trái Sang trái m t t . Ctrl+Mũi tên ph i Sang ph i m t t . Home V u dòng hi n th i. End V cu i dòng hi n th i. Ctrl+Home V u văn b n. Ctrl+End V cu i văn b n. Page Up Lên m t màn hình y. Page Down Xu ng m t màn hình y. Ctrl+Page Up V u trang trư c. Ctrl+Page Down V u trang ti p.
 19. 19. Biên t p văn b n 19 Hi n th các ph n văn b n Thông thư ng c a s ch hi n th ư c m t ph n văn b n. N u văn b n có nhi u trang, ta có th s d ng thanh cu n xem các ph n khác c a văn b n. Thanh cu n ng dùng di chuy n văn b n lên và xu ng. Thanh cu n ngang dùng di chuy n văn b n sang trái và ph i. B ng sau li t kê các công c cu n s n có và ch c năng c a chúng. Th c hi n Di chuy n văn b n Nháy mũi tên cu n lên . Lên m t dòng. Nháy mũi tên cu n xu ng . Xu ng m t dòng. Nháy mũi tên cu n trái . Sang trái m t kho ng. Nháy mũi tên cu n ph i . Sang ph i m t kho ng. Nháy trên h p cu n thanh cu n ng. Lên m t màn hình. Nháy dư i h p cu n thanh cu n ng. Xu ng m t màn hình.
 20. 20. 20 Cơ b n v so n th o văn b n Nháy bên trái h p cu n thanh cu n Sang trái m t màn hình. ngang. Nháy bên ph i h p cu n thanh cu n Sang ph i m t màn hình. ngang. Kéo h p cu n ng. Liên t c lên hay xu ng. Kéo h p cu n ngang. Liên t c sang trái hay ph i. Nháy nút Previous Page . V u trang trư c. Nháy nút Next Page . V u trang ti p. Chèn n i dung vào văn b n M t trong nh ng bư c u tiên so n th o văn b n là h c chèn n i dung vào văn b n. Word cung c p hai ch chèn thêm văn b n. Ch chèn ư c t ng m nh. Trong ch chèn, khi gõ văn b n m i, văn b n hi n có chuy n sang bên ph i. Trong ch thay th (Overtype), văn b n hi n có b xóa và ư c thay b ng văn b n gõ vào, k c kho ng tr ng. Nháy úp nút Overtype trên thanh tr ng thái chuy n i gi a ch chèn và ch thay th . Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n chèn n i dung vào văn b n. 1. Trên dòng u c a o n th ba, nháy ngay trư c c m t các ho t ng t i m chèn ó. 2. Gõ văn b n c n chèn và nh n d u cách. Văn b n ti p ư c thêm vào t i i m chèn, chuy n văn b n hi n có sang bên ph i. Gi t p tin này m cho bài t p ti p. Ch n văn b n th c hi n các thao tác v i ph n n i dung c a văn b n, trư c h t c n ph i ch n ph n văn b n ó. M t cách ch n văn b n là nh n gi nút chu t và kéo th i m chèn qua ph n văn b n mu n ch n. Khi ã ch n, n u mu n b ch n, b n nháy chu t vào b t kỳ âu
 21. 21. Biên t p văn b n 21 ngoài vùng ch n trong c a s văn b n. Văn b n ã ch n ư c hi n th dư i d ng ch tr ng trên n n en. B t kỳ m i thay i u nh hư ng t i văn b n ư c ch n. Nên dùng mi n ch n ch n các kh i văn b n nhanh chóng. Mi n ch n là mi n l trái c a văn b n. ưa con tr chu t lên mi n ch n, con tr chu t có d ng I i thành mũi tên tr sang ph i. ch n các kh i văn b n không li n k trong văn b n, b n ch n kh i văn b n u tiên, nh n gi phím Ctrl và ch n kh i văn b n ti p. Cũng có th dùng phím Shift và phím mũi tên ch n các t , dòng hay o n k nhau. B n t i m chèn vào m t u vùng c n ch n, gi phím Shift và nh n phím mũi tên hay nháy chu t cu i vùng mu n ch n. B ng sau tóm t t các phương pháp ch n các kh i văn b n. ch n Th c hi n M tt Nháy úp t ó. M t dòng Nháy mi n ch n bên trái dòng. M t câu Nh n phím Ctrl và nháy v trí b t kỳ trong câu. M t o n Nháy úp bên trái mi n ch n c a b t kỳ dòng nào trong o n, hay nháy ba l n b t kỳ âu trong o n này. Toàn b Nh n phím Ctrl và nháy t i v trí b t kỳ trong mi n l a văn b n ch n, hay nháy chu t ba l n trong mi n l a ch n. Lưu ý B n cũng có th ch n văn b n b ng vi c dùng bàn phím. t i n chèn trư c văn b n mu n ch n và nh n Shift+mũi tên ph i ch n m t t bên ph i, hay Shift+mũi tên xu ng ch n m t dòng. Chú ý r ng n u nh n Shift+mũi tên xu ng khi i m chèn gi a dòng, văn b n ư c ch n s bao g m m t ph n c a dòng ti p. B n cũng có th nháy vào ch b t u c a văn b n mu n ch n, nh n gi phím Shift và nháy vào cu i c a văn b n ch n m t kh i văn b n.
 22. 22. 22 Cơ b n v so n th o văn b n Xóa và khôi ph c n i dung ã xóa xóa m t ký t , t i m chèn vào bên trái c a ký t ó và nh n Delete, hay vào bên ph i c a ký t ó và nh n Backspace. xóa m t t b ng bàn phím, hãy t v i m chèn vào bên trái c a t ó và nh n Ctrl+Delete, hay vào bên ph i c a t ó và nh n Ctrl+Backspace. B n có th ti t ki m th i gian b ng vi c ch n mi n văn b n l n c n xóa, thay vì xóa t ng ký t m t. xóa m t ph n văn b n, ch n ph n văn b n ó và nh n phím Delete hay phím Backspace. Lưu ý N u i m chèn bên trong m t t , dùng các t h p phím này s xóa m t ph n c a t trư c hay sau i m chèn. Có th dùng ch thay th v a xóa v a gõ n i dung m i c a văn b n. Word lưu nh ng thay i th c hi n trong quá trình so n th o văn b n có th d dàng ph c h i n i dung văn b n trư c ó trong trư ng h p th c hi n nh m ho c chưa úng ý mu n. Sau khi th c hi n b t kỳ m t thao tác nào ó, nh t là các thao tác xóa (vô tình hay c ý), ta có th khôi ph c l i tr ng thái trư c ó m t cách nhanh chóng và hoàn h o b ng cách s d ng hai nút l nh Undo (Khôi ph c) và Redo (Tái khôi ph c) trên thanh công c chu n. M i khi c n khôi ph c l i tr ng thái trư c ó c a văn b n, hãy nháy chu t nút Undo. Nút Redo dùng khôi ph c l i tr ng thái trư c khi s d ng nút Undo. Như v y, gi s như c n xóa ph n b “bôi en”, ta nh n phím Delete, n u sau ó th y ã xóa nh m, nháy chu t nút Undo, ph n b xóa s tr l i như cũ. Mu n xóa tr l i, nháy chu t nút Redo. M t cách tương t , chúng ta có th ch n Edit→Undo hay → Edit→Redo → ư c cùng m t k t qu . Nháy vào các mũi tên bên ph i các nút Undo và Redo, m t danh sách các thao tác trư c ó
 23. 23. Biên t p văn b n 23 ư c hi n th . N i dung ư c hi n th tùy thu c vào các thao tác ã ư c th c hi n trư c ó. Di chu t t trên xu ng ch n s thao tác c n khôi ph c l i và nháy chu t s tương ương v i vi c nháy chu t ng n y l n nút Undo hay Redo. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n xóa và ph c h i văn b n s a vài l i trong văn b n. 1. Nháy i m chèn vào bên trái ch ô trong t sai chính t Công dòng 1 o n cu i cùng. 2. Nh n phím Delete. Ch ô b xóa và văn b n còn l i ư c d ch sang bên trái. Sau ó gõ . 3. Trong o n th hai, nh v i m chèn vào bên ph i c a ch d trong t dào t o. Nh n Backspace. Ch d b xóa i. 4. Trong o n th hai, nh v i m chèn trư c ch a trong t sai chính t giang. Trên thanh tr ng thái, nháy úp nút Overtype . Ch Overtype ư c b t. 5. Gõ . T này ư c thay i và nháy úp trên thanh tr ng thái. Ch Overtype ư c t t i. 6. Nháy úp t quy trong o n th hai. T quy ư c ch n. Gõ chương. T quy ư c thay th b ng t chương và ph n còn l i c a văn b n chuy n sang ph i khi gõ. 7. Nháy úp mi n ch n bên trái c a o n u tiên. o n này ư c ch n. Nh n Delete. o n này ư c xóa. 8. Trên thanh công c chu n, nháy nút Undo (ScreenTip Undo Clear ư c hi n th ). o n b xóa ư c ph c h i và cũng ư c ch n. 9. Trên thanh công c chu n, nháy nút Redo (ScreenTip Redo Clear ư c hi n th ). o n này l i b xóa. 10. Nháy nút Undo l n n a. o n b xóa ư c ph c h i và cũng ư c ch n. 11. Nh n phím mũi tên xu ng. o n này ư c b ch n. 12. Nháy vào t nghi p trong dòng cu i cùng và nh n Ctrl+Backspace. T nghi p b xóa.
 24. 24. 24 Cơ b n v so n th o văn b n 13. Nh n Ctrl+mũi tên ph i hai l n chuy n i m chèn vào t trư ng. 14. Nh n Ctrl+Delete. T trư ng b xóa. 15. Nháy nút Undo khôi ph c l i t trư ng. Gi t p tin này m cho bài t p ti p. T o thư m c Sau khi t o văn b n, b n c n lưu văn b n vào thư m c. Thư m c là m t ph n trên ĩa c ng máy tính hay ĩa m ng. M ng là h th ng các máy tính ư c k t n i. Khi máy tính ư c n i qua m ng, có th dùng máy tính truy nh p vào ĩa c ng c a máy tính khác trên m ng. B n có th t o ra các thư m c c t gi các t p tin theo d án, theo ch , ... H p tho i Save As c a Word cũng cho phép t o thư m c m t cách d dàng. V i các tính năng qu n lý t p tin c a Word, b n có th d dàng t ch c, t o ra các thư m c c t gi văn b n ho c lưu gi t p tin v i tên khác. B n cũng có th xóa các t p tin và thư m c ngay bên trong h p tho i Open và Save As. xóa t p tin và thư m c, ch n t p mu n xóa và nh n phím Delete. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n t o thư m c m i. 1. Nháy Save As trên b ng ch n File. H p tho i Save As xu t hi n và hi n th n i dung c a thư m c Lesson02, là thư m c cu i cùng ã dùng. 2. Nháy nút Create New Folder . H p tho i New Folder xu t hi n. 3. Gõ My Exercises vào ô Name và nháy OK. H p tho i New Folder óng l i và h p tho i Save As xu t hi n tr l i và hi n th thư m c My Exercises. Tên t p tin ang m ư c hi n th trong ô File.
 25. 25. Biên t p văn b n 25 4. Nháy nút Cancel. H p tho i Save As óng l i và t p tin không ư c lưu gi . Lưu văn b n v i tên khác Nhi u trư ng h p b n c n lưu văn b n g c an toàn hay so sánh và th c hi n các thay i v i b n sao. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n lưu văn b n hi n th i v i tên khác trong thư m c My Exercises. 1. Nháy Save As trên b ng ch n File, xu t hi n h p tho i Save As và toàn b n i dung c a thư m c Lesson02. 2. Nháy úp thư m c My Exercises. Thư m c My Exercises m ra. 3. Nháy vào sau PiL 02 trong ô File Name. 4. Nh n d u cách và gõ Da sua. 5. Nháy nút Save. H p tho i Save As óng l i và văn b n ư c lưu v i tên PiL 02 Da sua. Tên m i c a t p xu t hi n thanh tiêu . Lưu ý B n nên t o b n sao lưu c a các t p tin quan tr ng b o v kh i b m t do h ng máy tính, vi rút, thay i ng u nhiên, hay xóa. Có th lưu các b n sao c a t p tin lên ĩa m m hay vào ĩa m ng ( ĩa ư c t v m t v t lý trên máy tính khác, nhưng chia s cho ngư i dùng trên cùng m ng). Cách t t nh t b o v các t p tin là sao lưu vào ĩa CD. T ng k t bài h c Trong bài h c này, b n ã h c cách m t p tin ã có và di chuy n i m chèn trong văn b n b ng vi c dùng các thanh cu n, các phím mũi tên. B n cũng bi t cách so n th o văn b n b ng vi c chèn, ch n và xóa văn b n và cách qu n lý các t p tin b ng vi c t o thư m c và lưu t p tin b ng tên khác.
 26. 26. 26 Cơ b n v so n th o văn b n Câu h i ki m tra 1. Làm th nào xóa m t ph n văn b n trong Word? 2. Ba cách có th s d ng thanh cu n hi n th các ph n văn b n là gì? 3. G p l i khi so n th o văn b n, b n có th làm gì kh c ph c? 4. Nh n phím nào ch n văn b n bên ph i c a i m chèn? 5. Cho bi t ba cách m văn b n m i m g n ây? 6. L nh nào trên b ng ch n, nút nào trên thanh công c dùng m t p tin ã có? 7. S khác bi t gi a kéo thanh cu n và chuy n i m chèn là gì? 8. Làm th nào ch n m t câu trong m t o n văn b n? Th c hành Bài t p 1: N u c n, kh i ng Word. M t p tin Sua loi 02 trong thư m c Lesson02 có ư ng d n PiLWord Practice và th c hi n các thao tác so n th o sau ây. Gõ t provides trư c t sai chính t comprejensive trong câu th nh t. Thay th l n xu t hi n u tiên c a t for b ng t to trong câu th nh t c a o n th nh t. Xóa l n xu t hi n th hai c a t has trong câu b t u b ng A full service agency. Thay th tên t i cu i thư b ng tên riêng c a b n. Ch n và xóa câu cu i trong o n th ba, b t u b ng We believe. Thêm ba dòng tr ng sau Sincerely có ch cho ch ký. i ngày tháng thành 01/01/2006. Th c hi n s a chính t n u c n. Bài t p 2: T o ra thư m c con có tên My Letters trong thư m c Lesson02 và r i c t gi t p tin ã so n th o t Bài t p 1 trong thư m c m i là Sua loi 02 Edited. Bài t p 3: Ti p t c biên t p văn b n Sua loi 02 Edited. Ch n và xóa toàn b o nb t u With a philosophy.
 27. 27. Biên t p văn b n 27 Ch n t Sincerely và thay th b ng Regards. B n nh n ra r ng c hai l n s a cu i cùng u b l i. Khôi ph c l i văn b n như trư c khi ch nh s a. óng t p tin mà không lưu nh ng thay i v a r i. Bài t p 4: N u có văn b n dài hơn m t trang, cách nhanh nh t chuy n lên u văn b n là gì? Cách nhanh nh t chuy n xu ng cu i văn b n là gì? T i sao ây l i là tính năng có ích trong văn b n dài? Bài t p 5: Khi dùng thanh cu n di chuy n văn b n thì có di chuy n i m chèn không? Th c hành v i thanh cu n n u không ch c ch n. T i sao ây l i là tính năng có ích?
 28. 28. 28 M u và s d ng m u Sau khi hoàn thành bài h c này, b n có th : S d ng m u có s n trong Word. T o m u m i. S d ng các m u có s n c a Microsoft® Word s giúp ti t ki m nhi u th i gian khi so n th o văn b n. Ví d b n có trách nhi m qu n lý thư t trong n i b cơ quan. Công vi c c a b n g m vi c g i b n thông báo hàng tu n (nhi m v , nh c nh ,…) t i các nhân viên, g i fax c p nh t thông tin t i các b ph n phòng ban khác nhau và vi t các thông báo m i tháng. Thay vì ph i thi t k m i các m u cho m i b n ghi nh hay các thông báo, b n ch c n i n thông tin m i vào các m u có s n. M u có s n là m t văn b n bao g m các nh d ng v phông ch , ki u ch , cũng như là các nh d ng khác ư c s d ng t o ra các văn b n khác có chung các nh d ng cơ b n. ng th i b n cũng có th s d ng các văn b n có s n t o ra các m u theo ý mình. Vi c t o các m u có nh d ng úng ý ngư i s d ng th c s h u ích n u b n ã b nhi u công s c và th i gian t o ra các nh d ng v a ý v phông, ki u ch , nh d ng v o n văn, hình nh s d ng l i cho các văn b n sau này. Vi c t o m u lưu t các văn b n có s n giúp tránh ph i th c hi n các thao tác nh d ng l p l i. B n có th lưu l i văn b n dư i d ng m t m u theo ý mình, ch nh s a l i m u ó s d ng. Bài này trình bày cách s d ng m u có s n t o m t văn b n và cách t o m t m u m i. S d ng m u trong Word M u (template) là t p h p các tham s v trang in, các ki u và c n i dung t o, nh d ng s n so n văn b n ph c v m t m c ích nào ó. M u là m t d ng văn b n ư c thi t k s d ng (nhi u l n) trong tương lai. Chúng ư c lưu v i uôi .dot. M u xác nh các tính ch t nh d ng cơ b n c a văn b n, ví d như l hay b c c (văn b n ư c th hi n trên gi y như th nào). M u ng th i cũng xác nh tính ch t c a ký t bao g m ki u ch , c ch và phông ch .
 29. 29. M u và s d ng m u 29 M t văn b n ph i ư c t o trên cơ s m t m u nào ó. Khi m m t văn b n tr ng b ng cách nháy nút l nh New , văn b n này ư c t o trên m t m u có s n trong Word v i tên Blank Document (văn b n tr ng) và cơ s c a nó là t p Normal.dot. M u này ch ch a các thông s v thi t k trang cùng m t s ki u nh t nh mà không ch a b t kỳ n i dung nào. ây là m u m c nh trong Word. Khi m m t văn b n m i d a trên m t m u nào ó, các ki u, các tham s v trang in và các ph n n i dung trên ó ư c sao y vào văn b n m i. S a i chúng không làm thay i m u cũng như s a i trên m u cũng không nh hư ng t i văn b n. Word ư c thi t k v i r t nhi u m u nh d ng i kèm và các m u này ư c phân lo i theo t ng nhóm, cho phép t o các văn b n v i các m c ích s d ng khác nhau như b n fax, b n ghi nh , b n tóm t t hay thư t . M u bao g m hai ph n: ph n văn b n ư c nh d ng trư c và vùng n i dung văn b n s ư c chèn vào sau ó g i là vùng văn b n gi ch . Ph n văn b n ư c nh d ng trư c bao g m tiêu và các thông s khác b n không c n ph i thay i. Ví d , m u cho b n ghi nh s có tiêu là Memorandum ư c th hi n v i phông ch , c ch , d ng ch riêng. Vùng di n tích thông tin m i s ư c i n vào ch là t m th i vì có th xóa i và i n thông tin m i vào. Vùng này thư ng có m t hư ng d n ng n g n v nh ng thông tin có th i n vào thay cho ph n làm m u có s n. Ví d , m t m u b n ghi nh có th g m m t vùng i n thông tin ư c ghi là [Tên c a b n]. Các bư c th c hi n Trong bài t p sau, b n s s d ng m t m u có s n c a Word t o m t b n fax, i n n i dung và sau ó lưu văn b n m i này. 1. Trên b ng ch n File, nháy New. Ngăn New Document xu t hi n. 2. Nháy General Templates trong khung Create new from template. H p tho i Templates xu t hi n 3. Nháy ch n trang Letters and Faxes.
 30. 30. 30 Cơ b n v so n th o văn b n 4. Nháy úp lên bi u tư ng Contemporary Fax. M u Contemporary Fax xu t hi n. 5. T i góc trên bên trái c a văn b n, nh p vào vùng i n thông tin c a m c a ch . Vùng i n thông tin ư c ch n và có th i n thông tin vào. 6. Gõ Trư ng THPT Ba ình và nh n Enter 7. Gõ 45 Tr n Hưng o và nh n Enter
 31. 31. M u và s d ng m u 31 8. Nháy vào vùng i n bên c nh t To: Vùng i n thông tin ư c ch n và s n sàng b n i n thông tin. 9. Gõ Lê Thanh Phong 10. i n ph n thông tin còn l i vào vùng ư c ch n như sau: Fax: 303-555-0100 From: Nguy n Mai Hoa Re: M i h p H i ng thi h c sinh gi i Trang: 2 CC: Hoàng Mai Vân 11. ánh d u ch n trong ô Please Reply. 12. N u c n, cu n thanh trư t xu ng và ch n vùng văn b n t phía bên trái t Notes: 13. Gõ Vui lòng xem b c thư ính kèm bi t trư c thông tin tóm t t v n i dung cu c h p. 14. Nháy nút Save trên thanh công c chu n. H p tho i Save As xu t hi n. 15. Trong ô File name, gõ BaDinh Fax 03.
 32. 32. 32 Cơ b n v so n th o văn b n 16. N u c n, nháy mũi tên trong ô Save in, ch n thư m c Lesson03 theo ư ng d n PiLWord Practice trên c ng. 17. Nháy Save. Word ã lưu văn b n c a b n. 18. Nháy Close trên b ng ch n File óng văn b n. N u như ư c yêu c u lưu nh ng thay i, ch n No. T o m u cho riêng b n M t m u ư c t o ra t m t văn b n s có tính ch t, nh d ng, n i dung gi ng h t văn b n g c. B n t o ra m t m u m i b ng cách lưu m t văn b n dư i d ng m t m u, ch nh s a các c i m nh d ng c a m u và lưu các thay i này. L n sau, khi m m u này, m u s s n sàng so n th o. Lưu ý N u lưu m u trong thư m c Templates thì m u ó s xu t hi n trên thanh General c a h p tho i Templates. t o nh ng thanh theo ý mu n cho các m u trên h p tho i Templates, hãy t o m t thư m c con trong thư m c Templates và lưu các m u vào trong thư m c này. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n s t o m t m u t m t văn b n có s n, sau ó t o m t t p tin t m u này. 1. Nháy nút Open trên thanh công c chu n. H p tho i Open xu t hi n. 2. Nháy mũi tên bên c nh ô Look in, ch n c ng, nháy úp vào thư m c PiL, nháy úp ti p vào thư m c Word Practice và cu i cùng nháy úp vào thư m c Lesson03. N i dung thư m c Lesson03 xu t hi n trong h p tho i Open. 3. Nháy t p tin Giay_moi_03 và nháy Open. H p tho i Open óng l i và t p tin Giay_moi_03 xu t hi n trong c a s Word. 4. Ch n Save As trên b ng ch n File, h p tho i Save As xu t hi n. 5. Trong ô File name gõ Giay_moi_Template, nháy mũi tên ô Save As và ch n Document Template. Lưu ý: khi lưu m u,
 33. 33. M u và s d ng m u 33 Word t ng ch n thư m c Templates lưu, vì v y hãy ch n thư m c thích h p lưu. 6. Nháy nút Save. M u ã ư c t o. 7. Ch n t Tháng 1 trên dòng th 3 c a tiêu chính và gõ Tháng. Sau ó ch n ngày 23 tháng M t và gõ Ngày. Ngày tháng ã ư c thay th v i d ng văn b n cùng lo i. 8. Ch n tiêu ng d ng Công ngh thông tin trong gi ng d y ph thông, r i gõ Tiêu . 9. Trên thanh công c chu n, nháy nút Show/Hide ¶ nhìn th y nh ng d u hi u nh d ng trên văn b n. 10. Ch n vùng văn b n sau ây, nhưng nh không ch n c ký t ¶ cu i câu, GS Lê Minh Hoàng s thuy t trình các v n ng d ng công ngh thông tin trong gi ng d y ph thông, sau ó nh n Delete. 11. Ch n vùng văn b n d ng danh sách d u ch m u câu, nhưng không ch n ký t ¶ cu i câu, sau ó nh n nút Delete. 12. Nháy nút Show/Hide ¶ d u i các d u hi u nh d ng. Văn b n s gi ng như trong hình dư i ây. 13. Nháy nút Save trên thanh công c chu n và óng văn b n.
 34. 34. 34 Cơ b n v so n th o văn b n 14. Nháy l nh New trên b ng ch n File. Ngăn Create a New Document xu t hi n. 15. Nháy General Templates, sau ó n u c n nháy trang General trên h p tho i. 16. Nháy úp bi u tư ng m u Giay_moi_Template. M t văn b n m i ư c hình thành trên nh d ng c a m u này. 17. Nháy úp vào t Tháng và gõ Tháng Hai. 18. Nháy úp vào t ngày và gõ Ngày 20 Tháng Hai. 19. Nháy nút Save trên thanh công c chu n. Trong ô File name gõ Giay_moi Thang_2. Nháy mũi tên trong ô Save in và ch n thư m c Lesson03 theo ư ng d n PiLWord Practice trên c ng. Nháy Save. 20. óng t p tin Giay_moi Thang_2. N u như ư c h i có lưu thay i không, nháy No. T om ut m tm u t o m t m u t m t m u s n có, trên b ng ch n File, ch n Save As, gõ tên c a m u vào trong h p tho i Save As, nháy hình mũi tên bên c nh ô Save as type, ch n Document Template, sau ó nháy Save. M u b n m i lưu s xu t hi n trên trang General trong h p tho i Templates.
 35. 35. M u và s d ng m u 35 T ng k t bài h c Trong bài h c này, b n ã h c cách s d ng m u có s n t om t văn b n và cách t o m t m u. Câu h i ki m tra 1. B n m m t m u b ng h p tho i nào? 2. Nêu s khác bi t gi a m u có s n và văn b n? 3. B n c n t o m t m u cho riêng mình trong trư ng h p nào? 4. Nêu tên ba m u có s n trong Word. 5. Khi t o m t văn b n m i t m t m u, làm th nào mb o lưu văn b n hi n hành ch không ph i lưu m u ư c dùng t o ra văn b n ó? Th c hành Bài t p 1: N u c n, kh i ng Word. Dùng Fax Wizard và các thông tin sau t o m t b n fax s ư c in ra v i n i dung g m m t t bìa v i m t ghi nh và có th g i t i các máy fax khác nhau. a ch g i fax t i Ông Lê Thanh Phong, s fax 303-555- 0188. Ch n d ng Contemporary Fax bao g m tên và a ch sau: Trư ng i h c Qu c gia, 67 Lê L i, 80227, 404-555-0100. Lưu b n fax dư i tên DHQG trong thư m c Lesson03 trong thư m c Word Processing Practice. Bài t p 2: T o m t m u t b n fax k t qu c a bài t p trư c. M văn b n DHQG, xóa thông tin trong dòng To: và dòng Fax:. Lưu văn b n dư i d ng m u v i tên DHQG Template và óng l i. Bài t p 3: B n quy t nh sau khi fax s g i l i n i dung b n fax nhưng theo ư ng bưu i n. T o m t phong bì v i Envelop Wizard. S d ng các a ch tùy ý làm a ch g i n và a ch Trư ng THPT Ba ình bài t p 1 m t làm a ch g i i. In phong bì, sau ó óng văn b n mà không lưu các thay i. Bài t p 4: Khám phá h p tho i Templates hay s d ng công c tr giúp c a Word khám phá cách t o m t trang web.
 36. 36. 36 nh d ng văn b n Sau khi hoàn thành bài h c này, b n có th : Dùng thanh công c nh d ng nh d ng văn b n. Áp d ng nh d ng ký t cho văn b n và căn hàng o n văn b n. C t và dán văn b n. Dùng tính năng kéo và th sao chép văn b n. S d ng Office Clipboard. Áp d ng ki u. Xem trư c văn b n và in văn b n. Trong bài này, b n s h c cách áp d ng nh d ng làm cho văn b n m, g ch dư i và nghiêng, b n s h c cách i kích c , ki u dáng phông ch và căn th ng hàng o n văn. Khi so n th o m t văn b n, b n thư ng c n chuy n hay sao văn b n ho c các i tư ng khác t m t v trí sang v trí khác. Trong bài này, b n cũng s bi t các phương pháp khác nhau c t và dán văn b n và i tư ng. Dùng thanh công c nh d ng văn b n M c d u trong Word ta có th thay i dáng v c a văn b n theo nhi u cách khác nhau, s d ng thanh công c nh d ng là cách nhanh nh t và d nh t. Thanh công c nh d ng có nhi u nút l nh có th dùng thay i thu c tính văn b n. Thu c tính là nh ng c trưng như như m, nghiêng, ch thư ng, g ch dư i, phông ch (ki u dáng c a ký t ), c phông ch và th m chí c màu văn b n. Trên thanh công c nh d ng, t trái sang ph i, là ô Style, ô Font và ô Font Size, như ư c nêu trong minh h a sau. Các ô này cho bi t tên c a ki u, tên c a phông ch và c c a phông ch hi n ang dùng (ki u s ư c trình bày sau trong m c này).
 37. 37. nh d ng văn b n 37 Khi văn b n có nh d ng ư c ch n, phông ch và c phông ch c a văn b n ư c ch n xu t hi n trong các ô Font và Font Size - n u phông ch và c phông ch c a văn b n ư c ch n là như nhau. N u phông ch , ki u dáng phông ch , hay c phông ch trong văn b n ư c ch n khác nhau, các ô Font, Font Size và Font Style s là các ô tr ng. N u văn b n ư c ch n có ki u m, nghiêng, hay g ch dư i, các nút liên quan trên thanh công c nh d ng xu t hi n d ng lõm xu ng ho c có biên bao quanh. B n cũng có th dùng thanh công c nh d ng lo i b nh d ng. Ch ng h n, n u mu n lo i b nh d ng m kh i tiêu , ch c n ch n văn b n tiêu và nháy nút Bold . Khi nh d ng văn b n, b n có th m ngăn Reveal Formatting (t b ng ch n Format) hi n th nh d ng c a văn b n ư c ch n, như phông ch và hi u ng phông ch . Ngăn Reveal Formatting cho phép hi n th , thay i hay xóa nh d ng c a văn b n ư c ch n. Cũng có th dùng ngăn Reveal Formatting ch n văn b n d a trên nh d ng so sánh nh d ng ã dùng trong văn b n ư c ch n v i nh d ng ư c dùng các ph n khác c a văn b n. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n dùng các nút trên thanh công c nh d ng làm cho văn b n m, nghiêng và g ch dư i và thay i phông và c ch c a tiêu . 1. Nháy nút Open trên thanh công c chu n, h p tho i Open xu t hi n. 2. Trong ô Look in, ch n thư m c PiL, nháy úp vào thư m c Word Practice, ti p ó nháy úp thư m c Lesson04. N i dung c a thư m c Lesson04 xu t hi n trong h p tho i Open. 3. Ch n t p tin CNTT va giang day và nháy Open. H p tho i Open óng l i và t p tin CNTT va giang day xu t hi n trong Word. 4. Ch n dòng u , K ho ch ưa công ngh thông tin vào gi ng d y. 5. Nháy các nút Bold và Italic trên thanh công c nh d ng. Tiêu xu t hi n ki u m và nghiêng. 6. Chon các t K ho ch. Nháy nút Underline trên thanh công c nh d ng.
 38. 38. 38 Cơ b n v so n th o văn b n 7. Nháy vào b t kỳ âu ngoài vùng ch n. Văn b n không còn ư c ch n và t K ho ch ư c g ch dư i. 8. Nháy ba l n vào mi n ch n (mi n bên trái c a văn b n). T t c văn b n ư c ch n. 9. Trên thanh công c nh d ng, nháy mũi tên trong ô Font . Danh sách các phông ch có s n xu t hi n. 10. Cu n xu ng, n u c n và nháy ch n Century Schoolbook. Văn b n i sang phông ch Century Schoolbook. 11. Trên thanh công c nh d ng, nháy mũi tên trong ô Font Size ( bên ph i c a s 12). Danh sách các c phông ch xu t hi n. 12. Nháy ch n 10. Văn b n ư c ch n ư c hi n th theo c phông ch nh hơn, c 10 point. 13. Nháy ngoài vùng ch n. Văn b n không còn ư c ch n. Nháy l nh Reveal Formatting trên b ng ch n Format. Ngăn Reveal Formatting xu t hi n, hi n th nh d ng c a văn b n ư c ch n. Lưu ý t i thông tin ư c hi n th trong ngăn này cũng như các liên k t t i các h p tho i khác như h p tho i Font và h p tho i Paragraph. 14. Nháy nút Close trong ngăn Reveal Formatting. Ngăn Reveal Formatting óng l i. 15. Nháy Save As trên b ng ch n File. H p tho i Save As xu t hi n. 16. Lưu văn b n v i tên CNTT va giang day_dasua.
 39. 39. nh d ng văn b n 39 Áp d ng các nh d ng ký t khác Ta có th áp d ng các thu c tính và hi u ng nh d ng không s n có trên thanh công c nh d ng, như ch s trên, ch s dư i, g ch ngang và ch hoa nh t h p tho i Font. Khi s d ng h p tho i Font, ta có th thay i nhi u thu c tính m t lúc. Các thu c tính khác ch có trong h p tho i Font g m các hi u ng c bi t như văn b n có bóng, ch m n i và màu s c các ký t .
 40. 40. 40 Cơ b n v so n th o văn b n dùng h p tho i Font, hãy ch n văn b n mu n nh d ng và nháy Font trên b ng ch n Format. N u nháy Font trên b ng ch n Format trư c khi b t u gõ văn b n, t t c văn b n ư c gõ sau ó s xu t hi n theo nh d ng ã ch n trong h p tho i Font cho t i khi i nh d ng l n n a. Căn th ng hàng o n văn b n Theo m c nh, n i dung ư c gõ vào văn b n ư c căn th ng l trái (Align Left). Tuy nhiên, có th áp d ng các thu c tính Center, Align Right, hay Justify căn gi a l trái và l ph i, căn th ng l ph i và căn th ng hai bên l trái và ph i. căn th ng o n hi n có v i các thu c tính, ta ch n o n ó và nháy m t trong nh ng nút l nh sau ây trên thanh công c nh d ng: , , , . Toàn b o n văn s ư c căn th ng. Lưu ý r ng không c n ph i ch n t t c o n văn trư c khi áp d ng vi c căn th ng, ch c n t i m chèn trong o n văn. Hình sau minh h a b n ki u căn th ng:
 41. 41. nh d ng văn b n 41 Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n căn gi a, căn ph i, căn trái và căn th ng hai l . 1. Ch n dòng u th nh t, K ho ch ưa công ngh thông tin vào gi ng d y. 2. Nháy nút Center trên thanh công c nh d ng. Dòng tiêu chuy n vào gi a trang văn b n. 3. t i m chèn trong o n th nh t. Nháy nút Align Right trên thanh công c nh d ng. o n này chuy n sang căn th ng l ph i. 4. Nháy nút Align Left trên thanh công c nh d ng. o n này chuy n sang căn th ng l trái. 5. Trên thanh công c nh d ng, nháy nút Justify . Các dòng trong o n bây gi kéo dãn v c hai l trái và ph i, ngo i tr dòng cu i cùng c a o n, không m r ng sang l ph i vì nó ng n hơn các dòng khác. 6. Trên thanh công c nh d ng, nháy nút Align Left ưa văn b n tr l i căn th ng l trái. 7. Lưu và óng văn b n này. Gi Word m cho bài t p ti p.
 42. 42. 42 Cơ b n v so n th o văn b n Sao, c t và dán văn b n Khi c t và dán m t ph n văn b n, ta di chuy n ph n văn b n ó t m t v trí sang v trí khác c a văn b n hay vào văn b n khác. Khi sao và dán, văn b n ư c sao s ư c nhân b n t i v trí ư c dán. Có nhi u phương pháp c t và dán văn b n. Ta có th nháy Cut và Paste trên b ng ch n Edit, dùng con tr chu t kéo và th văn b n, hay nháy nút Cut và nút Paste trên thanh công c chu n. Tương t , sao và dán văn b n, ta có th nháy Copy và Paste trên b ng ch n Edit, nh n gi phím Ctrl và dùng con tr chu t kéo và th văn b n, hay nháy vào Copy và nút Paste trên thanh công c chu n. Khi sao ho c c t ph n văn b n, n i dung ó ư c sao vào b nh m (Clipboard) c a Windows. N u dán n i dung t Clipboard, nút Paste Options xu t hi n bên c nh n i dung ư c dán. Nháy nút Paste Options s hi n th danh sách các tùy ch n th c hi n các thao tác v i n i dung ư c dán. Nh ng tùy ch n này cho phép nhanh chóng và d dàng nh d ng văn b n ư c dán tương thích v i văn b n hi n có. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n sao văn b n ư c ch n t văn b n này sang văn b n khác và c t và dán văn b n ư c ch n vào trong cùng văn b n. 1. Nháy nút Open trên thanh công c chu n. H p tho i Open xu t hi n v i n i dung c a thư m c Lesson04 ư c hi n th . 2. Ch n t p tin có tên Gioi_thieu_PiL 04 và nháy Open. Word m t p tin này. 3. Ch n o n cu i c a văn b n và nháy nút Copy trên thanh công c chu n. Không có gì thay i trên màn hình, nhưng văn b n ã ư c sao. o n văn b n v n còn ư c ch n. 4. Nháy Close trên b ng ch n File óng văn b n. N i dung t p CNTT va giang day ư c hi n th l i trên màn hình. 5. Nháy vào cu i dòng th nh t và nh n Enter hai l n. Hai dòng tr ng ư c chèn và i m chèn i xu ng hai dòng dư i.
 43. 43. nh d ng văn b n 43 6. Nháy nút Paste trên thanh công c chu n. N i dung ư c sao vào b nh m ư c dán vào v trí i m chèn. 7. Nháy nút Paste Options. B ng ch n ng n có các tùy ch n ư c hi n th . 8. Nháy Match Destination Formatting. C phông ch i thành 10. 9. Ch n o n th tư, b t u t Ch v i m t chi c máy tính. 10. Nháy nút Cut trên thanh công c chu n và nh n Delete lo i b dòng tr ng ph . o n này b lo i kh i văn b n và ư c sao vào b nh m. 11. Nháy dòng tr ng sau o n th hai và nh n Enter tách o n này b ng m t dòng tr ng. Nháy nút Paste trên thanh công c chu n. o n văn xu t hi n v trí m i. 12. Nháy nút Save trên thanh công c chu n. Gi t p tin này m cho bài t p ti p. Dùng tính năng kéo và th di chuy n và sao sao, c t và dán, b n còn có th dùng tính năng kéo-và-th . Kéo và th nghĩa là ưa con tr chu t lên trên văn b n ư c ch n, nh n gi nút chu t trái và chuy n con tr chu t vào v trí m i và th nút chu t. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n dùng tính năng kéo và th di chuy n văn b n bên trong văn b n. 1. Nháy mi n ch n bên trái o n th ba Ch v i m t chi c máy tính ch n toàn o n văn.
 44. 44. 44 Cơ b n v so n th o văn b n 2. ưa con tr chu t lên o n văn b n ư c ch n. Nh n gi phím Ctrl và nh n gi nút chu t trái. M t hình ch nh t m xu t hi n bên dư i con tr chu t. 3. Kéo văn b n cho t i khi ư ng ch m c a con tr chu t phía trư c o n th năm (Vi c k t h p) và th nút chu t, sau ó th phím Ctrl. Văn b n sao vào v trí m i. N i dung văn b n v n còn v trí cũ. 4. Nháy nút l nh Undo khôi ph c tr ng thái trư c ó. o n văn b n v n còn ư c ch n. 5. ưa con tr chu t tr l i o n văn b n ư c ch n. Nh n gi nút chu t trái. M t hình ch nh t m xu t hi n bên dư i con tr chu t. 6. Kéo văn b n cho t i khi ư ng ch m c a con tr chu t phía trư c o n th năm (Vi c k t h p) và th nút chu t (không nh n gi phím Ctrl). Văn b n chuy n vào v trí m i. N i dung văn b n không còn v trí cũ. 7. Nháy nút Save trên thanh công c chu n. Word lưu văn b n này. Gi t p tin này m cho bài t p ti p. S d ng Office Clipboard Office XP th c t dùng hai b nh m - Windows Clipboard ( ã dùng trong bài h c này) và Office Clipboard. T i m i th i i m, Windows Clipboard ch có th c t gi m t n i dung ư c sao. Khi sao n i dung m i, n i dung cũ b xóa i. Trong khi ó, Office Clipboard có th gi t i 24 n i dung và ta có th dán b t kỳ n i dung nào trong s ó vào văn b n - không ch n i dung m i sao hay c t g n nh t vào Clipboard. B n c n xem ngăn Office Clipboard bi t có th dán n i dung nào. Ngăn Clipboard xu t hi n t ng khi sao chép hay c t hai kho n m c k ti p. N u ngăn không xu t hi n t ng, b n có th m th công b ng cách nháy Office Clipboard trên b ng ch n Edit. Office Clipboard có th gi t i 24 n i dung. N u n i dung th 25 ư c sao, nôi dung m i ư c sao và n i dung cũ nh t, n i dung th nh t s b xóa. Trư c ó chương trình s hi n th c nh báo b n có th kh ng nh i u này. Lưu ý r ng các n i dung ư c sao v n
 45. 45. nh d ng văn b n 45 còn ư c lưu trong Office Clipboard ch ng nào m t chương trình Office XP (có th không ph i Word) v n còn ư c m . Nháy vào nút Options t i áy c a Clipboard có các l a ch n i u ch nh cách th c ho t ng c a Office Clipboard: Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n m ngăn Clipboard, tìm hi u cách Office Clipboard x lý nhi u n i dung ư c sao. 1. Nháy Office Clipboard trên b ng ch n Edit. Ngăn Clipboard hi n th . 2. Nháy nút . N u có b t kỳ n i dung nào ã ư c c t hay sao trong Clipboard, chúng u b xóa i.
 46. 46. 46 Cơ b n v so n th o văn b n 3. Nháy nút Open trên thanh công c chu n. Trong h p tho i Open, ch n t p tin có tên Logo 04 và nháy Open. Word m t p tin này. 4. Nháy bi u tư ng Partners in Learning. Các vòng nh xu t hi n quanh bi u tư ng, ch ra r ng bi u tư ng này ư c ch n. 5. Nháy nút Copy trên thanh công c chu n. Bi u tư g ư c sao và t vào trong Clipboard. ScreenTip xu t hi n trên thanh công c ch ra r ng kho n m c này ã ư c sao: 6. óng văn b n Logo 04. Văn b n này óng l i và văn b n cũ xu t hi n. 7. Nháy úp vào mi n l a ch n c nh o n T m nhìn chung. 8. Nháy nút Cut trên thanh công c chu n. o n này b lo i b kh i văn b n và ư c t vào trong Office Clipboard. Ngăn Clipboard bây gi ch a hai kho n m c.
 47. 47. nh d ng văn b n 47 9. Cu n lên u văn b n và nháy vào phía trư c c a ch K trong tiêu K ho ch ưa công ngh thông tin vào gi ng d y. 10. Nh n Enter nhi u l n chuy n tiêu xu ng và nháy vào nh c a văn b n nh v i m chèn. Sau ó trên ngăn Clipboard, nháy m c bi u tư ng Partners in Learning. Bi u tư ng Partners in Learning xu t hi n u văn b n (nháy và kéo, n u c n, nh v bi u tư ng vào v trí thích h p). 11. Nháy dòng tr ng sau tiêu ( o n th nh t, K ho ch ưa công ngh thông tin vào gi ng d y) và nh n Enter chèn thêm dòng tr ng khác. 12. Trên ngăn Clipboard, nháy T m nhìn chung. o n này ư c chèn vào áy c a ph n th nh t trong văn b n. 13. Nháy nút trên ngăn Clipboard và nháy nút Close góc trên bên ph i c a ngăn Clipboard. Ngăn Clipboard óng l i. 14. Nháy nút Save trên thanh công c chu n lưu văn b n. Word lưu văn b n. Gi t p tin này m cho bài t p ti p. Áp d ng ki u Ki u là m t t p h p các c trưng nh d ng ư c nhóm g p dư i m t tên ki u. M i o n văn trong văn b n u ph i ư c nh d ng theo m t ki u nào ó. o n văn có m i c trưng nh d ng c a ki u ư c áp d ng cho nó.
 48. 48. 48 Cơ b n v so n th o văn b n Trên thanh công c nh d ng, ô ngoài cùng, bên trái là ô ki u . N u di chuy n i m chèn n o n văn b n nào thì ô này hi n th tên c a ki u áp d ng cho o n văn ó. Ki u giúp ti t ki m th i gian khi nh d ng văn b n và giúp duy trì cách trình bày nh t quán trong văn b n (th m chí t văn b n n sang văn b n kia). Ch ng h n, gi s ta ang t o ra m t văn b n có ch a nhi u u con. Ta mu n nh ng u này u màu l c và có phông ch khác v i văn b n. Thay vì nh d ng t ng tiêu con m t, ta có th t o ra m t ki u và áp d ng cho m i o n văn s là tiêu con. áp d ng ki u, ch c n t i m chèn o n c n áp d ng ki u và nháy ô Style , sau ó ch n ki u thích h p. Khi m m t văn b n m i và gõ n i dung, n i dung này ư c áp d ng ki u m c nh g i là Normal. Các t ư c nh d ng theo phông ch Times New Roman, c 12 i m và ư c căn th ng l trái. M u Normal có nhi u ki u thi t k s n, trong ó m t s dùng như tiêu . Tên c a ki u ư c hi n th trong ô Style, như ư c minh h a sau ây:
 49. 49. nh d ng văn b n 49 Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n áp d ng ki u cho các o n văn. 1. Nháy chu t t i v trí b t kỳ trong o n K ho ch ưa công ngh thông tin vào gi ng d y. 2. Nháy mũi tên trong ô Style trên thanh công c nh d ng và nháy Heading 2. Ki u Heading 2 ư c áp d ng cho o n hi n th i - trong trư ng h p này, ch m t o n văn K ho ch ưa công ngh thông tin vào gi ng d y. 3. Ch n các o n t Có t m nhìn chung n h tr môi trư ng h c t p m i. Nháy mũi tên trong ô Style trên thanh công c nh d ng và nháy Heading 3. Ki u Heading 3 ư c áp d ng cho t t c các o n trong danh sách này. 4. Nháy bên ngoài danh sách kh ch n các o n. Danh sách này s trông gi ng như danh sách trong minh h a sau. 5. Nháy phía trư c c a dòng tiêu th nh t T m nhìn chung. Trên thanh công c nh d ng, nháy ô Style và nháy Heading 1. Ki u dáng này ư c áp d ng cho dòng tiêu . 6. Ch n C trong t Có t m nhìn chung. Nháy ô Style và nháy Heading 1. Ký t này tr thành l n hơn. 7. Nháy nút Undo trên thanh công c chu n lo i b vi c nh d ng v a áp d ng. 8. Nháy nút Save trên thanh công c chu n lưu văn b n này. Gi t p tin này m cho bài t p ti p.
 50. 50. 50 Cơ b n v so n th o văn b n Xem trư c văn b n xem dáng v văn b n trư c khi in, b n dùng công c Print Preview. C a s Print Preview hi n th chính xác các trang gi ng như khi chúng ư c in ra và ch ng t trang s xu t hi n âu. N u chưa hài lòng v i b c c, b n có th i u ch nh trư c khi in. Vi c dùng Print Preview có th giúp nh n di n các thay i nh d ng mong mu n mà không t n phí gi y in. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n xem trư c m t văn b n trư c khi in nó. 1. Nháy nút Print Preview trên thanh công c chu n. 2. Trên thanh công c Print Preview, nháy nút Multiple Pages và nháy nút th hai trong hàng trên cùng xem hai trang m t lúc. 3. Nháy nút One Page tr v cách hi n th m t trang. 4. Nháy nút Close trên thanh công c Print Preview óng ch xem trư c khi in. Print Preview óng l i và Word tr v cách hi n th trư c. Gi t p tin này m cho bài t p ti p.
 51. 51. nh d ng văn b n 51 In văn b n Có th s d ng hai phương pháp in văn b n trong Word. M t cách là dùng nút l nh Print trên thanh công c chu n in t t c các trang trong văn b n hi n th i b ng vi c dùng máy in m c nh. Phương pháp này thu n ti n khi mu n in toàn b văn b n. Phương pháp th hai là dùng l nh Print trong b ng ch n File hi n th h p tho i Print. Cách này cho phép in nhi u b n sao c a văn b n, in t máy in khác, in văn b n ư c ch n, hay in m t s trang nh t nh. Ch ng h n, thay vì vi c in ra toàn b văn b n duy t và so n th o trang 6, b n có th dùng h p tho i Print ch in m i trang 6. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n th c hành in văn b n b ng vi c dùng c nút l nh Print và h p tho i Print, sau ó in theo m t vài tùy ch n. 1. Nháy nút l nh Print trên thanh công c chu n. Văn b n hi n th i ư c in ra trên máy in m c nh. 2. Nháy vào b t kỳ âu trên trang u c a văn b n này. Trên b ng ch n File, nháy Print. H p tho i Print hi n ra. 3. Trong ph n Page range, nháy tùy ch n Current page và sau ó nháy OK. Ch trang th nh t c a văn b n ư c in ra.
 52. 52. 52 Cơ b n v so n th o văn b n 4. Ch n m t o n b t kỳ. Trên b ng ch n File, nháy Print. H p tho i Print hi n ra. 5. Trong ph n Page range, nháy tùy ch n Selection và nháy OK. Ch ph n văn b n ư c ch n s ư c in. Lưu ý B n cũng có th in m t trang khác trang hi n t i b ng cách gõ s trang mu n in vào ô Pages trong h p tho i Print. in nhi u trang, nhưng không ph i toàn b văn b n, b n có th gõ các s trang, chèn thêm d y ph y gi a các s trang cho các trang không tu n t hay dùng d u g ch ngang ch ra mi n liên t c các trang tu n t . Ch ng h n: 1,3,5 hay 4-6. T ng k t bài h c Trong bài này, b n ã h c các cách nh d ng văn b n cơ b n. B n cũng ã bi t cách c t hay sao và dán văn b n, cách dùng Clipboard dán nhi u l a ch n. Ngoài ra, b n cũng n m ư c cách áp d ng ki u, xem trư c văn b n và in văn b n. Câu h i ki m tra 1. T h p phím nào cho phép áp d ng ki u cho nhi u o n không liên ti p? 2. Các phương pháp c t và dán m t ph n văn b n ã ch n là gì? 3. Trư c khi in văn b n, làm th nào ch c ch n r ng văn b n ã ư c trình bày úng như b n mong mu n? 4. Ki u là gì? 5. Nêu hai cách có th áp d ng nh d ng m cho văn b n ư c ch n? 6. S khác bi t gi a c t và sao văn b n là gì?
 53. 53. nh d ng văn b n 53 Th c hành Bài t p 1: N u c n, kh i ng Word. M văn b n có tên Invitation 04 t thư m c Lesson04. Căn gi a t t c o n trong văn b n. Thay i t o n th hai n ph n cu i thành c phông 20 i m, theo ch hoa nh , màu xanh da tr i và m. Ch n các dòng văn b n Xin trân tr ng kính m i các thành viên t i d …, Th i gian, a i m và i phông thành 16 point và m. i t t c văn b n thành phông Garamond. Cu i cùng, chuy n ba o n cu i lên u văn b n. In hai b n sao c a văn b n. Lưu gi văn b n v i tên Invitation 04 Edited vào thư m c Lesson04. Bài t p 2: M m t trong các văn b n ã làm vi c trong bài h c này và xem trong ch Print Preview. Dùng thư c i u ch nh l , dùng nút Magnifier và s d ng ô phóng to và thu nh văn b n. Xem b n in trư c khi in theo kh toàn màn hình và sau ó tr v màn hình xem trư c khi in. Dùng các thông tin Tr giúp c a Word xác nh m c ích c a nút Shrink to Fit . Tính năng ó có ích trong văn b n ang ư c m không? N u có, hãy s d ng nút Shrink to Fit . Bài t p 3: Ch n và sao vài o n trong văn b n (n u c n, m Office Clipboard). Khi sao văn b n, lưu ý t i th t các n i dung ư c sao vào Clipboard. N i dung nào trên nh c a danh sách? N u nháy vào mũi tên bên c nh n i dung này, ta th y có các tùy ch n gì? Tùy ch n Paste All trên Office Clipboard có ích khi nào? Bài t p 4: Trong bài h c này ta ã khám phá sơ lư c ngăn Reveal Formatting. M l i ngăn này và nháy vào các liên k t xác nh có th m các h p tho i nào qua ngăn này. Hãy suy nghĩ v l i ích s d ng ngăn này khi so n th o văn b n v i Word. Dùng các thông tin Tr giúp c a Word bi t thêm v Reveal Formatting. Vi t gi i thích tóm t t v các tính năng có s n qua ngăn này và cách s d ng chúng. óng văn b n ã m cho các Bài t p này mà không lưu b t kỳ thay i nào.
 54. 54. 54 nh d ng o n văn Sau khi hoàn thành bài h c này, b n có th : Thi t l p th t l và kho ng cách gi a các o n văn b n. Thi t t và xóa i m d ng. T o c t, i u ch nh r ng c t và kho ng cách c t. Chèn d u ng t c t. Thay vì s d ng các thi t l p ng m nh do Word cung c p, b n có th s d ng nh ng thi t t và công c khác thay i hình th c hi n th c a các văn b n. M t trong nh ng cách th c nhanh chóng tùy ch nh m t văn b n là thay i hình th c hi n th c a văn b n trên trang b ng cách thay i các l trang, thi t l p l i căn ch nh c a o n, thay i thi t l p c a tab và t o các u trang và chân trang. Khi b n t o m t văn b n, b n không ch nh d ng văn b n mà còn có kh năng thay i b c c trang c a văn b n b ng cách thay i hình th c hi n th c a văn b n trong trang. nh d ng o n văn Word nh nghĩa m t o n văn b n là m t ph n văn b n ư c k t thúc b ng cách nh n phím Enter. M i khi nh n phím Enter, Word chèn vào văn b n m t ký t nh d ng n xác nh k t thúc c a m t o n. D u ó ư c g i là d u ng t o n hay d u ng t dòng c ng. D u ng t o n là m t ký t c bi t óng vai trò như là m t ký t i u khi n. D u ng t o n ch có th nhìn th y n u ch hi n th các ký t không ư c in (ho c các d u nh d ng) ư c b t lên b ng cách nháy nút trên thanh công c chu n. Bình thư ng nh ng d u ng t o n không ư c hi n th nhưng chúng luôn luôn t n t i. Th m chí m t dòng tr ng cũng ư c xem là m t o n vì nó k t thúc b ng m t d u xu ng dòng c ng. Các l nh nh d ng o n văn tác ng n toàn b o n văn. Toàn b nh d ng liên quan n m t o n văn ư c lưu tr trong d u ng t o n. nh d ng l a ch n cho o n ư c áp d ng cho o n ti p theo s ư c gõ vào. Khi b t u m t o n m i, o n s mang nh ng c i m nh d ng c a o n trư c ó. Ho c khi xóa m t d u ng t o n, o n trư c s mang các c i m nh d ng c a o n ti p theo.
 55. 55. nh d ng o n văn 55 Hình dư i minh h a các c trưng nh d ng o n văn: Theo m c nh, các o n ư c thi t l p giãn cách ơn, căn l trái và không có th t l . B n có th thay i các thi t l p m c nh c a các o n b ng cách s d ng h p tho i Paragraph trên b ng ch n Format.
 56. 56. 56 Cơ b n v so n th o văn b n Gi ng như h u h t các l nh nh d ng trong Word, ta có th l a ch n các o n mu n thay i và sau ó áp d ng nh d ng ho c áp d ng nh d ng trư c, sau ó m i gõ văn b n mu n nh d ng. B ng dư i ây li t kê các thu c tính nh d ng o n văn: Căn l Căn th ng l ph i Căn th ng gi a hai l Căn th ng l trái Căn th ng c hai l Th t l Th t l trái Th t l ph i Kho ng cách gi a Kho ng cách t i Kho ng cách t i các o n văn o n trên o n dư i Dáng v dòng u Th t l dòng u o n “treo” tiên Kho ng cách gi a ơn Kép các dòng 1,5 dòng Kho ng cách chính xác,... Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n thay i giãn cách o n và t o th t l treo b ng cách s d ng h p tho i Paragraph. 1. M t p văn b n Dieu tra luong 05 trong thư m c Lesson05 (có ư ng d n PiLWord Practice). 2. Hãy cu n n u m c Các nhóm lương, sau ó l a ch n u m c này và toàn b văn b n dư i u m c. 3. Trên b ng ch n Format, nháy Paragraph. H p tho i Paragraph xu t hi n. 4. Nháy trang Indents and Spacing, n u c n. Trong ô After ph n Spacing, nháy vào mũi tên ch xu ng hai l n. Giãn cách gi a hai o n ư c i thành 12 pt. 5. Nháy OK và nháy vào b t c v trí nào b ch n văn b n. H p tho i Paragraph óng l i và giãn cách 12 pt ư c thêm sau m i o n trong văn b n.
 57. 57. nh d ng o n văn 57 6. Ch n các o n văn t sau o n Nh ng nh nghĩa sau ây liên quan n… 7. Nháy Paragraph trên b ng ch n Format. H p tho i Paragraph xu t hi n. 8. Nháy vào mũi tên xu ng trong ô Special, nháy ch n Hanging và sau ó nháy OK. Word t o th t l treo cho các o n, dòng u tiên không th t l còn các dòng ti p theo s th t l v i giá tr m c nh là 0,5 inch.
 58. 58. 58 Cơ b n v so n th o văn b n 9. Nháy vào b t c v trí nào b l a ch n văn b n. Nháy nút Save trên thanh công c chu n. Văn b n ư c lưu. Gi t p tin này m cho bài t p ti p. S d ng thư c t m c th t l t o nhanh th t l treo ho c th t l dòng u tiên, ta có th s d ng thư c o. Thư c o g m các v ch d u cho c hai d ng th t l này cùng v i th t l bên ph i, như ư c hi n th trong hình dư i ây. B n t kho ng cách th t l cho các o n b ng cách l a ch n o n văn (ho c t i m chèn trên ó) và kéo v ch d u n v trí phù h p. Th c hi n Th t l toàn b m t o n Hãy kéo v ch d u Left Indent . Toàn b ba v ch d u nh d ng u d ch chuy n. Ch th t l dòng u tiên Ch kéo v ch d u First Line Indent . T o th t l treo Ch kéo v ch d u Hanging Indent . Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n thay i các thi t l p th t l b ng cách s d ng thư c o. 1. Dư i câu Nh ng nh nghĩa sau ây liên quan n…, l a ch n b y o n văn còn l i. 2. t v trí c a con tr chu t trên v ch d u Hanging Indent trên thư c o (tam giác dư i cùng). Chú ý ScreenTip Hanging Indent.
 59. 59. nh d ng o n văn 59 3. Nh n gi phím Alt và kéo v ch d u Hanging Indent sang bên ph i cho n s .75” xu t hi n bên trái v ch d u. Th nút chu t, nhưng không b l a ch n văn b n. Các o n ư c th t l 0,75 inch t dòng u tiên c a m i o n. Lưu ý: M c dù không c n nh n gi phím Alt khi kéo các v ch d u nhưng như v y s giúp th y kích thư c rõ hơn. 4. Th phím Alt, các o n v n ang ư c ch n. Kéo v ch d u Left Indent (hình vuông) sang ph i n 2 inch trên thư c o. Lưu ý r ng c ba v ch d u u d ch chuy n và toàn b các o n u ư c th t l . 5. Các o n v n ư c ch n. Kéo v ch d u Right Indent (tam giác bên ph i thư c o) lên m c 5,5 inch. L bên ph i c a các o n ư c d ch chuy n sang trái. 6. Nháy vào b t c v trí nào ng ng ch n văn b n. 7. Cu n văn b n xem nh d ng c a các o n khác nhau. Nháy nút Save trên thanh công c chu n. Word lưu văn b n này. Lưu gi t p tin này m cho bài t p l n sau. Thi t t i m d ng Word t ng căn l trái cho các i m d ng (tab) và giãn cách chúng theo kho ng cách ng m nh n a inch. M i khi nh n phím Tab, i m chèn s di chuy n sang i m d ng ti p theo trên dòng
 60. 60. 60 Cơ b n v so n th o văn b n hi n th i. Theo ng m nh, Word chèn m t i m d ng trái m i khi nh n phím Tab (căn th ng bên trái). B ng sau gi i thích v các d ng tab có th ư c áp d ng. Lo i Tab Nút Tác d ng Trái Căn ch nh văn b n th ng bên trái c a tab. Ph i Căn ch nh văn b n th ng bên ph i c a tab. Gi a t văn b n gi a hai bên c a tab. Th p phân Căn ch nh các s d c m t v trí th p phân. Thanh Chèn m t thanh d c t i i m d ng tab. Giãn cách t ng gi a các i m d ng có th ch p nh n ư c trong h u h t trư ng h p. Tuy nhiên, b n v n có th thay i giãn cách này. Ví d , b n ang làm vi c v i m t văn b n có m t vài c t d li u, b n có th thay i thi t l p c a tab kho ng cách hi n th d li u. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n m r ng các c t b ng cách s d ng h p tho i Tabs thay i thi t l p c a i m d ng. 1. Cu n n u m c Lương Trung bình M theo Mã Bưu i n Hai s và l a ch n toàn b các dòng có mã s bưu i n dư i m c (t 01 n 98). 2. Nháy l nh Tabs trên b ng ch n Format. H p tho i Tabs xu t hi n.
 61. 61. nh d ng o n văn 61 3. Trong ô Tab stop position, gõ 1. 4. Nháy Set. S này xu t hi n trong danh sách Tab stop position. 5. Gõ 2.5 và nháy vào nút Set. Khi i m d ng th hai ư c thi t t, s ó xu t hi n trong danh sách Tab stop position. 6. Nháy OK óng h p tho i Tabs. Như trong hình minh h a dư i ây, các c t thông tin ư c giãn cách và căn ch nh theo úng các i m d ng tab mà b n v a m i chèn. 7. Nháy chu t b ch n văn b n. Gi t p tin này m cho bài t p ti p.

×