Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
ĐỀ ÁN
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
HỆ C...
MỤC LỤC
I. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH..............1
1.1 M c đíchụ ....................................
1.1 Các ngành và trình đ đào t o c a tr ngộ ạ ủ ườ ..........................................................................
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯...
1.2 Nguyên tắc
- Đảm bảo các nguyên tắc quy định tại khoản 1, Điều 1, Dự thảo Quy định
tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chí...
+ Tiêu chí 3: Hạnh kiểm từ loại Khá trở lên;
*Cách xác định điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên...
- Thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học;
- Thí sinh có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ
t...
- Thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi PTTH quốc gia năm xét tuyển đạt yêu cầu
của Học viện Ngân hàng về một trong các phương á...
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu có trên trang Web của Trường);
+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp t...
a) Tuyển thẳng: Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng
chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
b) Xé...
HVNH áp dụng như quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ
chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (về cả...
Đội ngũ giảng viên cơ hữu đến ngày 30/06/2014 (Người)
Giáo sư Phó Giáo sư Tiến sĩ KH Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học
1 7 01 72 290...
1.1 Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công
tác tuyển sinh
Phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và...
IV. PHỤ LỤC CỦA ĐỀ ÁN
1. Thông tin tuyển sinh năm 2015
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC ...
2. Quy định tuyển sinh riêng của trường và các văn bản hướng dẫn
năm 2015
1. Quy định chung
Tổ chức tuyển sinh theo kỳ THP...
Kế toán
D340301
C340301
Quản trị kinh doanh D340101
Hệ thống thông tin quản lý D340405
Kinh doanh quốc tế D340120
Ngôn ngữ...
1.2 Danh mục các nguồn lực (cơ sở vật chất và đội ngũ) để thực hiện đề án
- Đội ngũ cán bộ, giảng viên
Tổng
số
Trong đó Ch...
- Cơ sở vật chất:
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng
Đơn vị
Tính Tổng số
A 1 2
I - Đất đai nhà trường quản lý sử d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De an-tuyen-sinh-hv-ngan-hang-2015

346 views

Published on

Cập nhật kết quả thi nhanh nhất và chính xác nhất, các video hướng dẫn ôn luyện thi, tin tức liên quan tới giáo dục.
http://diemthic3.com/tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De an-tuyen-sinh-hv-ngan-hang-2015

 1. 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY Hà Nội, 2014
 2. 2. MỤC LỤC I. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH..............1 1.1 M c đíchụ ............................................................................................................................................1 1.2 Nguyên t cắ .........................................................................................................................................2 II. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH................................................................................2 1. Ph ng th c tuy n sinhươ ứ ể ......................................................................................................................2 1.1 Tuy n th ng và xét tuy nể ẳ ể .................................................................................................................2 1.1.2. H cao đ ngệ ẳ ..................................................................................................................................5 1.2 Thi tuy n:ể ..........................................................................................................................................7 1.3 . L ch tuy n sinh c a tr ng:ị ể ủ ườ .............................................................................................................7 1.4 . Ph ng th c đăng ký c a thí sinh: Theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o.ươ ứ ủ ị ủ ộ ụ ạ .............................7 1.5 . Chính sách u tiên trong tuy n sinhư ể ...............................................................................................7 1.6 . L phí tuy n sinhệ ể ..............................................................................................................................8 Th c hi n theo quy đ nh c a Liên B Tài chính - B Giáo d c và Đào t o.ự ệ ị ủ ộ ộ ụ ạ ............................................8 1.1 Sự phù h p c a ph ng th c tuy n sinh v i đ c thù các ngành đào t o c a tr ng và v i ch ngợ ủ ươ ứ ể ớ ặ ạ ủ ườ ớ ươ trình giáo d c ph thông hi n hànhụ ổ ệ .........................................................................................................8 1.2 Các y u t đ m b o ch t l ng, s công b ng c a ph ng th c tuy n sinh đ xu tế ố ả ả ấ ượ ự ằ ủ ươ ứ ể ề ấ .....................8 1.3 Các hi n t ng tiêu c c có th phát sinh khi tri n khai ph ng ánệ ượ ự ể ể ươ tuy n sinh và các gi i phápể ả ch ng tiêu c cố ự ..........................................................................................................................................8 1.4 Đi u ki n th c hi n ph ng án tuy n sinhề ệ ự ệ ươ ể .......................................................................................8 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN......................................................................................9 1. N i dung công vi c c n th c hi n trong quy trình t ch c thi - tuy n sinh t ng ng v i ph ngộ ệ ầ ự ệ ổ ứ ể ươ ứ ớ ươ th c tuy n sinh l a ch nứ ể ự ọ ..........................................................................................................................9 1.1 Công tác thanh tra, ki m tra và giám sát quá trình th c hi n công tác tuy n sinhể ự ệ ể .........................10 1.2 Công tác gi i quy t các khi u n i, t cáo liên quanả ế ế ạ ố .........................................................................10 1.3 Th c hi n ch đ thông tin, báo cáo tr c, trong và sau khi k t thúc tuy n sinh theo quy đ nhự ệ ế ộ ướ ế ể ị ...10 IV. PHỤ LỤC CỦA ĐỀ ÁN.....................................................................................11 1. Thông tin tuy n sinh năm 2015ể .........................................................................................................11 2. Quy đ nh tuy n sinh riêng c a tr ng và các văn b n h ng d n năm 2015ị ể ủ ườ ả ướ ẫ ..................................12 1. Quy đ nh chungị .................................................................................................................................12 T ch c tuy n sinh theo kỳ THPT qu c gia do B Giáo d c và Đào t o t ch c tuân th theo các quyổ ứ ể ố ộ ụ ạ ổ ứ ủ đ nh trong Quy ch tuy n sinh đ i h c,cao đ ng h chính quy hi n hành.ị ế ể ạ ọ ẳ ệ ệ ...........................................12 T ch c xét tuy n theo ph ng án t ch th c hi n đ i v i h cao đ ng theo quy đ nh t i Đ án.ổ ứ ể ươ ự ủ ự ệ ố ớ ệ ẳ ị ạ ề ..12 Th i gian xét tuy n, th t c, qui trình và h s xét tuy n các bi u m u đăng trên website c a H cờ ể ủ ụ ồ ơ ể ể ẫ ủ ọ vi n: www.hvnh.edu.vn; ho c đi n tho i: 043. 8526417.ệ ặ ệ ạ .....................................................................12 2. M u đ n xét tuy n: trên website c a H c vi n.ẫ ơ ể ủ ọ ệ ..............................................................................12 3. K t qu tuy n sinh c a tr ng 5 năm quaế ả ể ủ ườ ........................................................................................12
 3. 3. 1.1 Các ngành và trình đ đào t o c a tr ngộ ạ ủ ườ ......................................................................................12 1.2 Danh m c các ngu n l c (c s v t ch t và đ i ngũ) đụ ồ ự ơ ở ậ ấ ộ ể th c hi n đ ánự ệ ề ......................................14
 4. 4. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Hà nội, ngày tháng năm 2015 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY Căn cứ - Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; - Luật Giáo dục Đại học; - Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; - Công văn số 4004/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh; - Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và việc tuyển sinh đại học và cao đẳng từ năm 2015; - Công văn số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015; - Thông tư số 03/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; Học viện Ngân hàng xây dựng Đề án tuyển sinh với các nội dung sau: I. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 1.1 Mục đích - Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. - Đảm bảo chất lượng, phù hợp ngành nghề đào tạo, thực tiễn địa phương và đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội. 1
 5. 5. 1.2 Nguyên tắc - Đảm bảo các nguyên tắc quy định tại khoản 1, Điều 1, Dự thảo Quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy giai đoạn 2014 - 2016 và các quy định tại Điều 34, Luật Giáo dục đại học; - Đảm bảo tuân thủ những quy định về đổi mới công tác tuyển sinh và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Phù hợp Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn của HVNH; - Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch; - Đảm bảo chất lượng đầu vào và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo. II. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 1. Phương thức tuyển sinh 1.1 Tuyển thẳng và xét tuyển 1.1.1 Hệ đại học 1.1.1.1 Đại học chính quy a) Xét tuyển bằng kết quả học tập và tuyển thẳng (10% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm): * Các thí sinh quốc tịch Việt Nam đã tốt nghiệp phổ thông trung học và thuộc một trong các đối tượng sau: - Đối tượng thứ nhất: Theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015 và Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Căn cứ hướng dẫn của Bộ, HVNH sẽ có thông báo và hướng dẫn cụ thể cho phù hợp điều kiện của Học viện); - Đối tượng thứ hai: Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia (một trong các môn: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh) có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp của Học viện Ngân hàng; *Tiêu chí xét tuyển: + Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; + Tiêu chí 2: điểm trung bình chung các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển trong 3 năm học phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên; 2
 6. 6. + Tiêu chí 3: Hạnh kiểm từ loại Khá trở lên; *Cách xác định điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên, Trong đó: M1, M2, M3 là điểm trung bình chung các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12). Điểm ưu tiên: theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành. * Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ tổng điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống đến hết chỉ tiêu. * Thời gian tuyển sinh HVNH tổ chức nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển, thời gian xét tuyển như sau: + Nhận đăng ký xét tuyển: Từ ngày 25/7/2015 đến 25/8/2015 + Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 01/8/2015 *Phương thức đăng ký - Hồ sơ đăng kí và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh được thực hiện như sau: Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm: + Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu có trên trang Web của Trường); + Bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2015; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2015. + Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có. + Học bạ THPT (bản sao) + 2 ảnh cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 6 tháng. + Hai phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh và số điện thoại để Trường thông báo kết quả sơ tuyển và xét tuyển. - Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại trụ sở chính của trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Học viện Ngân hàng, số 12 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. - Đối tượng thứ ba: Các thí sinh là người nước ngoài thuộc diện Hiệp định hoặc thí sinh là người nước ngoài khác có nguyện vọng học tại Học viện Ngân hàng đáp ứng yêu cầu về trình độ Tiếng Việt và yêu cầu về học lực sẽ được xét tuyển thẳng. b) Xét tuyển (90% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm): Học viện Ngân hàng xét tuyển đối với các thí sinh quốc tịch Việt Nam đáp ứng các tiêu chí như sau: 3
 7. 7. - Thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học; - Thí sinh có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển, có mức điểm đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng về một trong các phương án tổ hợp, cụ thể như sau: Tên trường / Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn thi / xét tuyển Học việ Ngân hàng Tài chính Ngân hàng D340201 - Toán, Vật lí, Hóa học; - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; - Toán, Vật lí, Tiếng Anh; - Toán, Hóa học, Tiếng Anh Kế toán D340301 - Toán, Vật lí, Hóa học; - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; - Toán, Vật lí, Tiếng Anh; - Toán, Hóa học, Tiếng Anh Quản trị kinh doanh D340101 - Toán, Vật lí, Hóa học; - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; - Toán, Vật lí, Tiếng Anh; - Toán, Hóa học, Tiếng Hệ thống thông tin quản lí D340405 - Toán, Vật lí, Hóa học; - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; - Toán, Vật lí, Tiếng Anh; - Toán, Hóa học, Tiếng Anh Kinh doanh Quốc tế D340120 - Toán, Vật lí, Hóa học; - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; - Toán, Vật lí, Tiếng Anh; - Toán, Hóa học, Tiếng Anh Ngôn ngữ Anh D220201 - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; - Toán, Vật lí, Tiếng Anh; - Toán, Hóa học, Tiếng Anh 1.1.1.2 . Đại học liên thông chính quy: Học viện Ngân hàng xét tuyển đối với các thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng với ngành tốt nghiệp phù hợp các ngành đào tạo đại học liên thông của HVNH dựa trên cơ sở quy định của Quy chế tuyển sinh và quy định về đào tạo liên thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau: 4
 8. 8. - Thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi PTTH quốc gia năm xét tuyển đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng về một trong các phương án tổ hợp, cụ thể là: - Môn Toán, môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh; - Môn Toán, môn Vật lý và môn Tiếng Anh; - Môn Toán, môn Hóa học và môn Tiếng Anh; - Môn Toán, môn Vật lý và môn Hóa học. - Thí sinh tham dự kỳ thi do Học viện Ngân hàng tổ chức phù hợp với quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 1.1.2. Hệ cao đẳng 1.1.2.1. Cao đẳng chính quy a) Xét tuyển dựa vào kết quả học trung học phổ thông Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của hệ cao đẳng để xét tuyển thẳng cho các thí sinh quốc tịch Việt Nam: Tiêu chí xét tuyển: + Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. + Tiêu chí 2: điểm trung bình chung từng năm của ba năm phổ thông trung học đạt từ 5,5 điểm trở lên; + Tiêu chí 3: Hạnh kiểm từ loại Khá trở lên. - Cách xác định điểm: Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên, Trong đó: M1, M2, M3 là điểm trung bình chung 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12). Điểm ưu tiên: theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành. - Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ tổng điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống đến hết chỉ tiêu. Thời gian tuyển sinh Trường tổ chức nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển, thời gian xét tuyển như sau: + Nhận đăng ký xét tuyển: Từ ngày 25/7/2015 đến 25/8/2015 + Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 10/9/2015 Phương thức đăng ký - Hồ sơ đăng kí và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh được thực hiện như sau: Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm: 5
 9. 9. + Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu có trên trang Web của Trường); + Bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2015; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2015. + Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có. + Học bạ THPT (bản sao) + 2 ảnh cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 6 tháng. + Hai phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh và số điện thoại để Trường thông báo kết quả sơ tuyển và xét tuyển. - Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại trụ sở chính của trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Học viện Ngân hàng, số 12 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. b) Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông quốc gia do các trường đại học chủ trì: Học viện Ngân hàng dành 90% trong tổng chỉ tiêu được xác định xét tuyển đối với các thí sinh quốc tịch Việt Nam đáp ứng các tiêu chí như sau: - Thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học; - Thí sinh có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển, có mức điểm đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng đối với trình độ cao đẳng về một trong các phương án tổ hợp, cụ thể như sau: Tên trường / Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn thi / xét tuyển Học việ Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng C340201 - Toán, Vật lí, Hóa học; - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; - Toán, Vật lí, Tiếng Anh; - Toán, Hóa học, Tiếng Anh Kế toán C340301 - Toán, Vật lí, Hóa học; - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; - Toán, Vật lí, Tiếng Anh; - Toán, Hóa học, Tiếng Anh 1.1.2.2 Cao đẳng chính quy liên thông 6
 10. 10. a) Tuyển thẳng: Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo b) Xét tuyển: Học viện Ngân hàng xét tuyển đối với các thí sinh quốc tịch Việt Nam đáp ứng các tiêu chí như sau: - Thí sinh đã tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề chính quy - Thí sinh có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng đối với trình độ cao đẳng về một trong các phương án tổ hợp ở bảng trên 1.2Thi tuyển: Chỉ áp dụng đối với thí sinh tham gia tuyển sinh hệ đào tạo liên thông (đại học và cao đẳng). Các đối tượng dự thi phải phù hợp quy định của Quy chế tuyển sinh và Quy định về đào tạo liên thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo Các môn thi tuyển: Toán, Tiếng Anh và môn chuyên ngành do Học viện Ngân hàng tổ chức phù hợp với trình độ đã tốt nghiệp của thí sinh. Biểu kiểm tra phương án tuyển sinh năm 2015 đối với hệ đại học và cao đẳng chính quy, chính quy liên thông của Học viện Ngân hàng Trình độ Hệ đào tạo Tuyển thẳng Xét tuyển Thi tuyển Ghi chú Đại học Chính quy x x Chính quy liên thông x x Cao đẳng Chính quy x x Chính quy liên thông x x x 1.3. Lịch tuyển sinh của trường: - Học viện sẽ ấn định lịch xét tuyển ngay sau khi có kết quả tốt nghiệp kỳ thi PTTH quốc gia của Bộ GD&ĐT, thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển theo quy ddihj của Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Hệ đào tạo liên thông được tổ chức thi tháng 7; 8 hàng năm. 1.4. Phương thức đăng ký của thí sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 1.5. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh 7
 11. 11. HVNH áp dụng như quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (về cả chính sách ưu tiên theo đối tượng và chính sách ưu tên theo khu vực). 1.6. Lệ phí tuyển sinh Thực hiện theo quy định của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 1.1 Sự phù hợp của phương thức tuyển sinh với đặc thù các ngành đào tạo của trường và với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành HVNH hiện tại đào tạo 6 ngành như sau: - Tài chính – Ngân hàng; - Kế toán; - Quản trị kinh doanh; - Hệ thống TTQL; - Kinh doanh quốc tế; - Ngôn ngữ Anh. Phương thức tuyển sinh nêu trên đều phù hợp các ngành đào tạo của HVNH và kỳ thi PTTH quốc gia của Bộ GD&ĐT. 1.2 Các yếu tố đảm bảo chất lượng, sự công bằng của phương thức tuyển sinh đề xuất - Các tiêu chí xét tuyển bao gồm các đối tượng tuyển thẳng bậc đại học và xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPTquốc gia đảm bảo cho HVNH tuyển chọn được thí sinh có chất lượng tốt; - Công tác thi tuyển đối với hệ đào tạo liên thông theo phương thức đề xuất trên được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc ở tất cả các khâu: đề thi, coi thi, chấm thi, xét tuyển… sẽ đảm bảo chất lượng chuẩn đầu vào theo mong muốn của Học viện và hoàn toàn đảm bảo tính khách quan, công bằng trong công tác tuyển sinh. 1.3 Các hiện tượng tiêu cực có thể phát sinh khi triển khai phương án tuyển sinh và các giải pháp chống tiêu cực Các hiện tượng tiêu cực có thể phát sinh khi triển khai phương án tuyển sinh của HVNH nêu trên cũng tương tự hiện tượng tiêu cực có thể phát sinh khi triển khai phương thức thi 3 chung và các kỳ thi do HVNH tổ chức trước đây. HVNH đã có nhiều giải pháp và kinh nghiệm trong việc phòng ngừa và ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ở tất cả các khâu: hồ sơ ĐKDT, coi thi, chấm thi, xét tuyển. 1.4 Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh a) Điều kiện về con người: 8
 12. 12. Đội ngũ giảng viên cơ hữu đến ngày 30/06/2014 (Người) Giáo sư Phó Giáo sư Tiến sĩ KH Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học 1 7 01 72 290 157 b) Cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất đến ngày 30/06/2014 Hạng mục Diện tích sàn xây dựng(m2 ) a) Hội trường, giảng đường, phòng học các loại 16,822 b) Thư viện, trung tâm học liệu 3,464.5 c) Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực tập 8,150 HVNH đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất quy định tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Nội dung công việc cần thực hiện trong quy trình tổ chức thi - tuyển sinh tương ứng với phương thức tuyển sinh lựa chọn - Thành lập Hội đồng tuyển sinh và các Ban giúp việc tổ chức công tác tuyển sinh. (phòng Tổ chức cán bộ, Thường trực HĐTS tham mưu, đề xuất) - Ban hành các văn bản, biểu mẫu phục vụ công tác thi tuyển, xét tuyển, xét tuyển kết hợp với thi tuyển và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website của HVNH (phòng Đào tạo thực hiện) - Phối hợp với các đơn vị, ban ngành địa phương, cơ quan Báo chí, Đài truyền hình tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh, xét tuyển, thi tuyển cho thí sinh.(phòng Đào tạo, Văn phòng Học viện, các cơ sở đào tạo trực thuộc thực hiện) - Tổ chức thu nhận hồ sơ, kiểm tra tính chính xác của hồ sơ theo quy định. (phòng Đào tạo thực hiện) - Lập dự toán chi tiết về công tác tuyển sinh và cấp kinh phí đảm bảo công tác thi tuyển sinh (phòng Tài chính - Kế toán thực hiện). 9
 13. 13. 1.1 Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công tác tuyển sinh Phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan bảo vệ an ninh nội bộ tổ chức tốt việc giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh.( phòng Thanh tra-khảo thí và Đánh giá chất lượng thực hiện) 1.2 Công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan HVNH sẽ thành lập đường dây nóng và bộ phận thường trực là phòng Đào tạo để tiếp nhận, giải quyết và tham mưu cho Ban Giám đốc giải quyết các vụ việc liên quan công tác tuyển sinh. 1.3 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh theo quy định Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh theo quy định.(phòng Đào tạo thực hiện). 10
 14. 14. IV. PHỤ LỤC CỦA ĐỀ ÁN 1. Thông tin tuyển sinh năm 2015 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 Số TT Học viện Ngân hàng Ngành học Ký hiệu trường Mã ngành Môn thi Dự kiến chỉ tiêu Ghi chú - Học viện Ngân hàng NHH 3000 - Phương thức tuyển sinh: Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước (Riêng mã NHP Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên tuyển sinh đối tượng có hộ khẩu thuộc các tỉnh phía nam) Số 12 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội điện thoại: 043.8526417 Webside: www.hvnh.edu.vn Hệ đào tạo đại học 2700 Tại Trụ sở Học viện Ngân hàng - Tài chính Ngân hàng - Kế toán - Quản trị kinh doanh - Hệ thống thông tin quản lí - Kinh doanh Quốc tế - Ngôn ngữ Anh Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên - Tài chính Ngân hàng - Kế toán NHH NHP D340201 D340301 D340101 D340405 D340120 D220201 D340201 D340301 - Toán, Văn, Anh; Toán, Lý, Anh; Toán, Hóa, Anh; Toán, Lý, Hóa - Thí sinh dự tuyển ngành Ngôn ngữ Anh phải dự thi tổ hợp có môn Tiếng Anh 1300 600 300 100 100 150 100 500 Hệ đào tạo cao đẳng 300 - Phương thức tuyển sinh: Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước Tại Trụ sở Học viện Ngân hàng - Tài chính Ngân hàng - Kế toán Kiểm toán Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên - Tài chính Ngân hàng - Kế toán Kiểm toán NHH NHP C340201 C340301 C340201 C340301 - Căn cứ kết quả tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp như đại học để xét tuyển 150 50 50 50
 15. 15. 2. Quy định tuyển sinh riêng của trường và các văn bản hướng dẫn năm 2015 1. Quy định chung Tổ chức tuyển sinh theo kỳ THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuân thủ theo các quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học,cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Tổ chức xét tuyển theo phương án tự chủ thực hiện đối với hệ cao đẳng theo quy định tại Đề án. Thời gian xét tuyển, thủ tục, qui trình và hồ sơ xét tuyển các biểu mẫu đăng trên website của Học viện: www.hvnh.edu.vn; hoặc điện thoại: 043. 8526417. 2. Mẫu đơn xét tuyển: trên website của Học viện. 3. Kết quả tuyển sinh của trường 5 năm qua NĂM HỌC CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ DT DỰ THI CƠ CẤU ĐIỂM CHUẨN A,A1 D1 A A1 D1 A A1 D1 A A1 D1 NH TC KT QTKD, HTTT TA 2010 2.384 200 16.471 1.767 9.067 976 23.5 22 20.5 20.5 19.5 (TA* 1) 2011 2.020 280 12.206 2.308 6.525 1.272 22.5 21.5 21 20.5 20.5 (TA* 1) 2012 2.045 255 8.950 1.346 4.432 724 21,0 18.5 19 18 20 (TA* 1) 2013 1861 415 182 5898 1929 728 3414 1377 400 21,5 20,5 20 19 21,5 (TA* 2) 2014 1557 558 210 5628 21133 2294 3191 1453 1219 21,0 19,0 19,5 19 19,5 (TA* 1) 1.1 Các ngành và trình độ đào tạo của trường Ngành đào tạo Mã ngành Tài chính ngân hàng D340201 C340201
 16. 16. Kế toán D340301 C340301 Quản trị kinh doanh D340101 Hệ thống thông tin quản lý D340405 Kinh doanh quốc tế D340120 Ngôn ngữ Anh D220201
 17. 17. 1.2 Danh mục các nguồn lực (cơ sở vật chất và đội ngũ) để thực hiện đề án - Đội ngũ cán bộ, giảng viên Tổng số Trong đó Chia theo trình độ đào tạo Nữ Dân tộc ít người Giáo sư Tr. đó: Nữ Phó giáo sư Tr. đó: Nữ TSKH và Tiến sĩ Tr. đó: Nữ Thạc sĩ Tr. đó: Nữ CK Y cấp I, II Tr. đó: Nữ Đại học Tr. đó: Nữ Cao đẳng Tr. đó: Nữ Khác Tr.đó: Nữ Tổng số Tr. đó: Nữ A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tổng số: (I+II) 735 459 2 1 1 0 7 3 72 45 317 214 0 0 288 169 9 3 41 25 I- Cán bộ nhân viên: 215 131 6 3 20 9 42 28 97 63 9 3 41 25 1- Cán bộ quản lý 5 2 5 2 Trong đó: Kiêm nhiệm giảng dạy 5 2 5 2 2- Cán bộ hành chính, nghiệp vụ, phục vụ (không bao gồm giảng viên ) 151 97 1 1 20 9 42 28 82 56 6 3 Trong đó: Kiêm nhiệm giảng dạy 49 28 1 1 13 6 15 10 20 11 3- Nhân viên phục vụ 59 32 15 7 3 41 25 II- Giảng viên 520 328 2 1 1 1 52 36 275 186 191 106 1. Cơ hữu 438 296 2 1 1 1 52 36 275 186 137 74 2. Hợp đồng có thời hạn 54 32 54 32
 18. 18. - Cơ sở vật chất: GIÁM ĐỐC (đã ký) NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng Đơn vị Tính Tổng số A 1 2 I - Đất đai nhà trường quản lý sử dụng Diện tích đất đai (Tổng số) Ha 11 II- Diện tích sàn xây dựng (Tổnng số) m2 76,446 Trong đó: 1- Hội trường/giảng đường/phòng học: Diện tích m2 16,822 Số phòng học Phòng 155 Trong đó: 1.1 - Phòng máy tính m2 927 Số phòng Phòng 7 1.2 - Phòng học ngoại ngữ m2 278 Số phòng Phòng 3 1.3 - Phòng nhạc, hoạ m2 Số phòng Phòng 2. Thư viện/Trung tâm học liệu: Diện tích m2 3,464.50 Số phòng Phòng 30 3-Phòng thí nghiệm: Diện tích m2 Số phòng Phòng 4- Xưởng thực tập, thực hành: Diện tích m2 1,767 Số phòng Phòng 5- Nhà tập đa năng: Diện tích m2 6,383 Số phòng Phòng 6- Nhà ở học sinh (ký túc xá): Diện tích m2 25,551 Số phòng Phòng 493 7-Diện tích khác - Bể bơi : Diện tích m2 -Sân vận động: Diện tích m2 3,952 Nơi nhận: - Bộ GD& ĐT (để báo cáo) - NHNN Việt Nam (để báo cáo) - Lưu VT, ĐT

×