9789601627670

353 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
353
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

9789601627670

 1. 1. IωÂÊfiÓÛÔ º·ÏÎfiÓ˜ H ¶·Ó·ÁÈ¿ Ù˘ £¿Ï·ÛÛ·˜ M˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: AÁ·ı‹ ¢ËÌËÙÚԇη
 2. 2. ™ Y ° X P O N H • E N H § O ° O T E X N I A TÔ ·ÚfiÓ ¤ÚÁÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÚÔÛٷهÂÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ (N. 2121/1993 fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙÚÔÔÔÈËı› Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·) Î·È ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚ› ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·Ôχو˜ ¿Ó¢ ÁÚ·Ù‹˜ ·‰Â›·˜ ÙÔ˘ ÂΉfiÙË Ë Î·Ù¿ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ‹ ̤ÛÔ (ËÏÂÎÙÚÔÓÈ- Îfi, Ì˯·ÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ) ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹, ʈÙÔ·Ó·Ù‡ˆÛË Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÂÎ- Ì›ÛıˆÛË ‹ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ‰È·Û΢‹, ·Ó·ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Û ÔÔÈ·- ‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹ Î·È Ë ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. EΉfiÛÂȘ ¶·Ù¿ÎË – •¤ÓË §ÔÁÔÙ¯ӛ· ™‡Á¯ÚÔÓË Í¤ÓË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· – 210 IωÂÊfiÓÛÔ º·ÏÎfiÓ˜, H ¶·Ó·ÁÈ¿ Ù˘ £¿Ï·ÛÛ·˜ T›ÙÏÔ˜ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘ La Catedral del Mar MÂÙ¿ÊÚ·ÛË AÁ·ı‹ ¢ËÌËÙÚԇη Y‡ı˘ÓÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ KÒÛÙ·˜ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ÈÔÚıÒÛÂȘ AÓÙˆÓ›· °Ô˘Ó·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, EÏ¿ÓÓ· §·Ì¿ÎË ™ÂÏȉÔÔ›ËÛË, ÊÈÏÌ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ K·¤Ó˘ MÔÓÙ¿˙ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™·Ú¿ÙÛ˘ Copyright © Ildefonso Falcones de Sierra, 2006 Copyright © ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ™. ¶·Ù¿Î˘ A.E.E.¢.E. (EΉfiÛÂȘ ¶·Ù¿ÎË), Aı‹Ó·, 2006 ¶ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Grijalbo, B·ÚÎÂÏfiÓË, 2006 ¶ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ·fi ÙȘ EΉfiÛÂȘ ¶·Ù¿ÎË, Aı‹Ó·, AÚ›ÏÈÔ˜ 2009 ∫.∂.∆. 5675 ∫.∂.¶. 337/09 ISBN 978-960-16-2767- 0 ¶ANA°H T™A§¢APH 38 (¶PøHN ¶EIPAIø™), 104 37 A£HNA, TH§.: 210.36.50.000, 801.100.2665, 210.52.05.600 KENTPIKH ¢IA£E™H: EMM. M¶ENAKH 16, 106 78 A£HNA, TH§.: 210.38.31.078 Y¶OK/MA: N. MONA™THPIOY 122, 563 34 £E™/NIKH, TH§.: 2310.70.63.54, 2310.70.67.15, ºA•: 2310.70.63.55 Web site: http://www.patakis.gr ● e-mail: info @ patakis.gr, sales @ patakis.gr
 3. 3. ™ÙËÓ K¿ÚÌÂÓ
 4. 4. ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ª∂ƒ√™ ¶ƒø∆√ ™∫§∞µ√π ∆∏™ °∏™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ª∂ƒ√™ ¢EYTEP√ ™∫§∞µ√π ∆ø¡ ∂À°∂¡ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 ª∂ƒ√™ TPIT√ ™∫§∞µ√π ∆√À ¶∞£√À™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 ª∂ƒ√™ TETAPT√ ™∫§∞µ√π ∆∏™ ª√πƒ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 ™ËÌ›ˆÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729
 5. 5. MEPO™ ¶PøTO ™K§ABOI TH™ °H™
 6. 6. 1 ŒÙÔ˜ 1320 Ì.Ã. ∞ÁÚÔÈΛ· ÙÔ˘ ªÂÚÓ¿Ù ∂ÛÙ·ÓÈfiÏ ¡·‚¿ÚÎϘ, ÚÈÁÎÈ¿ÙÔ Ù˘ ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜ ™∂ ªπ∞ ™∆π°ª∏ ¶√À ∫∞¡∂¡∞™ ‰ÂÓ ¤ÌÔÈ·˙ ӷ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÛËÌ·- Û›·, Ô ªÂÚӿ٠ۋΈÛ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÔÓ Î·ı·Úfi Á·Ï·Ófi Ô˘Ú·Ófi. √ ‹ÏÈÔ˜, ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË, ¯¿È‰Â˘Â Ù· ÚfiÛˆ- · ÙˆÓ Î·ÏÂṲ̂ӈÓ. E›¯Â ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÙfiÛ˜ ÒÚ˜ Î·È ÙfiÛÔ ÎfiÔ Û’ ÂΛÓÔ ÙÔ ÁϤÓÙÈ, Ô˘ ÌfiÓÔ Ë Î·ÎÔηÈÚ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ ¯·Ï¿ÛÂÈ. ÷ÌÔÁ¤Ï·Û ÛÙÔ ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi Ô˘Ú·Ófi. ŸÙ·Ó ¯·Ì‹Ïˆ- Û ÙÔ ‚ϤÌÌ·, ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌ· ÈÔ Ï·Ù‡, ·ÎÔ‡ÁÔ- ÓÙ·˜ ÙËÓ Ô¯Ï·ÁˆÁ›· Ô˘ ‚·Û›Ï¢ ÛÙË ÏÈıfiÛÙÚˆÙË ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ·ÁÚÔÈΛ·˜. √È ÙÚÈ¿ÓÙ· ηÏÂṲ̂ÓÔÈ ‹Ù·Ó ‡ı˘ÌÔÈ. ∂ΛÓË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ÛÔ- ‰ÂÈ¿ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋. ŸÏÔÈ, ¿ÓÙÚ˜, Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿ ›¯·Ó ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ·’ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ˆ˜ ÙË ‰‡ÛË, ÚÒÙ· ÁÈ· Ó· ÙÚ˘Á‹ÛÔ˘Ó Ù· ÛٷʇÏÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÁÈ· Ó· Ù· ·Ù‹ÛÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ô‡- Ù ̛· ̤ڷ ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË. ªfiÓÔ fiÙ·Ó Ô ÌÔ‡ÛÙÔ˜ ›¯Â È· ÌÂÈ ÛÙ· ‚·Ú¤ÏÈ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÎÚ·Û› Î·È Â›¯·Ó ·ÔıË΢ٛ Ù· ÙÛ›Ô˘Ú· ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ· ÙȘ ‚·ÚÂÙ¤˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÁÈfiÚÙ·˙·Ó ÔÈ ¯ˆÚÈ- ÎÔ› ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË. ∫·È ‹Ù·Ó ÂΛӘ ÔÈ Ì¤Ú˜ Ô˘ Ô ªÂÚÓ¿Ù ∂ÛÙ·ÓÈfiÏ Â¤ÏÂÍ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡Û ÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÛËΈ- ıÔ‡Ó ·’ Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ì ٷ fi‰È· ÙËÓ ·fi- ÛÙ·ÛË –Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË– Ô˘ ¯ÒÚÈ˙ ÙȘ ·ÁÚÔÈ˘ ÙÔ˘˜ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ∂ÛÙ·ÓÈfiÏ. ∫Ô˘‚¤ÓÙÈ·˙·Ó ˙ˆËÚ¿, ›Ûˆ˜ ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ, ›Ûˆ˜ ÁÈ· ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿, ›Ûˆ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ‰˘ÔØ Î¿- ÔÈÔÈ, ·fi ÌÈ· ·Ú¤· Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ù· Í·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘ ñ 13 ñ
 7. 7. IΛ∆ΕΦΟΝΣΟ ΦΑΛΚΟΝΕΣ ∂ÛÙ·ÓÈfiÏ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶Ô˘Ù˙,* Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ Á·ÌÚÔ‡ ÙÔ˘, ͤÛ·Á·Ó Û Á¤ÏÈ· Î·È ÙÔÓ ÎÔ›Ù·˙·Ó ÂÚÈ·ÈÎÙÈο. √ ªÂÚÓ¿Ù ¤ÓȈÛ ӷ ÎÔÎÎÈÓ›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ηٿÈ ÙËÓ ÚÔÛ‚ÔÏ‹. ¢ÂÓ ‹ıÂÏ ԇ- ÙÂ Î·Ó Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ÙËÓ ·ÈÙ›· ÁÈ· Λӷ Ù· Á¤ÏÈ·. ¢È·ÛÎÔÚÈ- Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ·˘Ï‹, ͯÒÚÈÛ ÙÔ˘˜ ºÔ˘Óٷӛ˜, ÙÔ˘˜ µ›Ï·, ÙÔ˘˜ ∆˙Ô˘·ÓÈΤ٠ηÈ, ‚¤‚·È·, ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘ Ó‡Ê˘: ÙÔ˘˜ ∂ÛÙ¤‚Â. √ ªÂÚÓ¿Ù ÎÔÈÙÔ‡Û Ì ÌÈÛfi Ì¿ÙÈ ÙÔÓ ÂıÂÚfi ÙÔ˘, ÙÔÓ ¶¤Ú ∂ÛÙ¤‚Â, Ô˘ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ٛÔÙ· ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Ó· ÂÚÈʤÚÂÈ ÙËÓ ÙÂ- Ú¿ÛÙÈ· ÎÔÈÏÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ¯·ÚÈÂÓÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó Î·È Ì ÙÔÓ ¿Ï- ÏÔÓ. √ ¶¤Ú ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ¤Ó·ÙË ÊÔÚ¿. Œ„·Í Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘˜ ÎÔ˘ÓÈ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘, Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·Î·Ù¢Ù› Ì ÙÔ˘˜ η- ÏÂṲ̂ÓÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ‡ ʤÚÔÓÙ·Ó Ì ˙‹ÏÈ·, fiÛ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ·Ó ›¯Â ηٷ‚¿ÏÂÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ∫Ô›Ù·Í ¿ÏÈ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ Î·È Ô Î·Ïfi˜ ηÈ- Úfi˜ ›¯·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ Û˘ÓÔ‰¤„Ô˘Ó ÛÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘. ∫Ô›Ù·- Í ÙËÓ ·ÁÚÔÈΛ· ÙÔ˘ Î·È Í·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÛÔ‡ÊÚˆÛ ÂÏ·ÊÚ¿ Ù· ¯Â›ÏË. •·ÊÓÈο, ·Ú’ fiÏÔ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Ô˘ ›¯Â ηٷÊı¿ÛÂÈ, ¤ÓȈÛ ÌfiÓÔ˜. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ Â›¯Â Âı¿ÓÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ °ÎÈ·ÌfiÓ·, ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ ÂÁη- Ù·ÛÙ¿ıËΠÛÙË µ·ÚÎÂÏfiÓË, ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛ ÔÙ¤ ÛÙ· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ Ù˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ôχ ı· ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ ӷ ÙËÓ Í·Ó¿- ‚ÏÂÂ. ◊Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ ÎÔÓÙÈÓfi˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ·ÔÌ›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘... ŒÓ·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ ÙËÓ ·ÁÚÔÈΛ· ÙˆÓ ∂ÛÙ·ÓÈfiÏ ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹: ¶ÚÔÍÂÓ‹ÙÚ˜ Î·È ·ÙÂÚ¿‰Â˜ Ì ÎfiÚ˜ Û ËÏÈΛ· Á¿ÌÔ˘ ·Ú¤Ï·˘Ó·Ó ¯ˆÚ›˜ ÛÙ·- Ì·ÙËÌfi. ¶ÚÈÓ ·’ ·˘Ùfi ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ‹Á·ÈÓ ӷ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›, * M ÙÔÓ K·Ù·Ï·Ófi Ê›ÏÔ ºÚ·ÓÛ¤ÛÎ MÔ˘ÚÊÔ˘ÏȤ‰·, ηıËÁËÙ‹ ÈÛ·ÓÈ΋˜ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË ZÈÚfiÓ·, ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ٷ ηٷϷÓÈο ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÙÔˆÓ‡ÌÈ· Ó· Ù· ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·Ï·ÓÈ΋ ÚÔÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤- ÓˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ: ·ÓÔȯً Î·È ÎÏÂÈÛÙ‹ ÚÔÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ʈӋÂÓÙÔ˜, ÚÔËÁÔ‡- ÌÂÓË ÁÚ·Ê‹ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, ηÎÔ› Û˘ÓÂÈÚÌÔ› fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ¶Ô˘Ù˜ Ô˘ ÙÔ ·Ô‰ÒÛ·Ì ˆ˜ ¶Ô˘Ù˙. (™.Ù.M.) ñ 14 ñ
 8. 8. H ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ·ÏÏ¿ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó˘fiÙ·ÎÙÔ ¯·Ú·- ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ «Ô ÙÚÂÏfi˜ ∂ÛÙ·ÓÈfiÏ», ·Ó·ı¤ÚÌ·Ó ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓÙÚ¤- „Ô˘Ó ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ·ÁÚfiÙË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. «∂›Û·È ‹‰Ë ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˜, Â›Û·È È· Û ËÏÈΛ· Á¿ÌÔ˘» ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó. «¶fiÛˆÓ ¯ÚÔÓÒÓ Â›Û·È;» «∂›ÎÔÛÈ ÂÊÙ¿, ÓÔÌ›˙ˆ» ··ÓÙÔ‡ÛÂ. «™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÏÈΛ· ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ¤¯ÂȘ ÂÁÁfiÓÈ·» ÙÔÓ Ì¿- ψӷÓ. «∆È ı· οÓÂȘ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘ Û ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ·ÁÚÔÈΛ·; ÃÚÂÈ¿- ˙ÂÛ·È Á˘Ó·›Î·». √ ªÂÚÓ¿Ù ¿ÎÔ˘Á ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÌÔÓÂÙÈο, ÁÓˆÚ›- ˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÙȘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙÔ fiÓÔÌ· οÔÈ·˜ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ Ô˘ ÔÈ ·ÚÂÙ¤˜ Ù˘ ı· ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ‚Ô‰ÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÈÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ˘ ËÏÈÔ‚·ÛÈϤ̷ÙÔ˜. ∆Ô ı¤Ì· ‰ÂÓ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. ◊‰Ë Ô ÙÚÂÏfi˜ ∂ÛÙ·ÓÈfiÏ, ¯‹- ÚÔ˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë °ÎÈ·ÌfiÓ·, ›¯Â ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÚ¤„ÂÈ, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ÔÈ ·ÙÂÚ¿‰Â˜ Ì ı˘Á·Ù¤Ú˜ Ù˘ ·- ÓÙÚÂÈ¿˜ ¤Ê¢Á·Ó ·fi ÙËÓ ·ÁÚÔÈΛ· ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ηٿÚ˜: K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÚÂ- ÏÔ‡ ∂ÛÙ·ÓÈfiÏ ÁÈ· ÙËÓ Úԛη Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Ë Ì¤ÏÏÔ˘Û· Ó‡ÊË ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ªÂÚÓ¿Ù ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌÂÈ- ÒÓÂÙ·È. ªÂ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, Ô Á¤ÚÔ˜ ¯ÂÈÚÔÙ¤ÚÂ„Â Î·È ÔÈ ·ÙÈı¿Û¢Ù˜ ȉÈÔÚÚ˘ı̛˜ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ú·ÏËÚ‹Ì·Ù·. √ ÁÈÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙË ÊÚÔ- ÓÙ›‰· ÙˆÓ ·ÁÚÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Î·È Í·ÊÓÈο, ÛÙ· ›- ÎÔÛÈ ÂÊÙ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ‚Ú¤ıËΠÌfiÓÔ˜ Î·È ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ÚÒÙË Â›ÛÎÂ„Ë Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ô ªÂÚÓ¿Ù, ÚÈÓ ·Îfi- Ì· ı¿„ÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ‹Ù·Ó Ô ÊÚÔ˘Úfi˜ ÙÔ˘ ·Ê¤ÓÙË ÙÔ‡ ¡·- ‚¿ÚÎϘ, ÙÔ˘ ÊÂÔ˘‰¿Ú¯Ë ÙÔ˘. «¶fiÛÔ ‰›ÎÈÔ Â›¯Â˜, ·Ù¤Ú·!» ÛΤ- ÊÙËΠfiÙ·Ó ÙÔÓ Â›‰Â Ó· ηٷÊı¿ÓÂÈ Ì οÌÔÛÔ˘˜ ¤ÊÈÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. «ŸÙ·Ó Âı¿Óˆ...» Â·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ Ô Á¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ fiÔ- Ù ¤‚ÚÈÛΠٷ ÏÔÁÈο ÙÔ˘ «·˘ÙÔ› ı· ’ÚıÔ˘ÓØ Î·È ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÂȘ ÙË ‰È·ı‹ÎË». ∫È ¤‰ÂȯÓ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙËÓ ¤ÙÚ· Ô˘ ·Ôοو Ù˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó, Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ Û ‰¤ÚÌ·, ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ ÙÚÂÏÔ‡ ∂ÛÙ·ÓÈfiÏ. ñ 15 ñ
 9. 9. IΛ∆ΕΦΟΝΣΟ ΦΑΛΚΟΝΕΣ «ª· ÁÈ·Ù›, ·Ù¤Ú·;» ÙÔÓ ÚÒÙËÛÂ Ô ªÂÚÓ¿Ù ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ¿ÎÔ˘Û ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ·. «Ÿˆ˜ ηϿ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ» ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ÂΛÓÔ˜ «Î·Ù¤¯Ô˘Ì ·˘- Ù¿ Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Ì ¿Îو̷. ŸÌˆ˜ ÂÁÒ Â›Ì·È ¯‹ÚÔ˜, ÎÈ ¿Ì· ‰ÂÓ Â›- ¯· οÓÂÈ ‰È·ı‹ÎË, Ô ·Ê¤ÓÙ˘ ı· ›¯Â ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ì ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÌÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ Ù· ÌÈÛ¿ ·fi ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ Ì·˜ ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È Ù· ˙Ò· Ì·˜. ∆Ô ‰Èη›ˆÌ· ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È intestiaØ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ˘¤Ú ÙˆÓ ·ÊÂÓÙ¿‰ˆÓ, Ô˘ Ú¤ÂÈ fiÏ· Ó· Ù· ͤÚÂȘ ηϿ. £· ¤Ú- ıÔ˘Ó, ªÂÚÓ¿Ù! £· ¤ÚıÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó fi,ÙÈ Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ÌfiÓÔ ·Ó ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÂȘ ÙË ‰È·ı‹ÎË ı· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ÁÏÈÙÒÛÂȘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜». «∫È ·Ó ÌÔ˘ ÙËÓ ¿ÚÔ˘Ó;» ÚÒÙËÛÂ Ô ªÂÚÓ¿Ù. «•¤ÚÂȘ Ò˜ ›- Ó·È...» «∞ÎfiÌ· Î·È Ó· ÛÔ˘ ÙËÓ ¿ÚÔ˘Ó, Â›Ó·È Î·Ù·ÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙ· ‚È- ‚Ï›·». √ ı˘Ìfi˜ ÙÔ˘ ÊÚÔ˘ÚÔ‡, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ·Ê¤ÓÙË, Ì·ı‡ÙËΠ۠fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÎÈ ¤Î·Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ Û˘Ì·ı‹ ÙÔÓ ÔÚÊ·Ófi, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÏËÚÔÓfiÌÔ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÙÚÂÏÔ‡. √ ªÂÚÓ¿Ù ı˘ÌfiÙ·Ó Ôχ ηϿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â οÓÂÈ Ô ÙˆÚÈÓfi˜ ÂıÂÚfi˜ ÙÔ˘ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ÙÚ‡ÁÔ˜. ¶¤ÓÙ ÛÔÏ- ‰›·, ¤Ó· ÛÙÚÒÌ· Î·È ÌÈ· ¿ÛÚË ÏÈÓ‹ Ô˘Î·Ì›Û·: A˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë Úԛη Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ ÛÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ÙË ºÚ·ÓÛ¤Ûη. «∆È ÙË ı¤Ïˆ ÂÁÒ ÙËÓ ¿ÛÚË ÏÈÓ‹ Ô˘Î·Ì›Û·;» ÙÔÓ Â›¯Â ÚˆÙ‹- ÛÂÈ Ô ªÂÚÓ¿Ù, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÛÙÔÈ‚¿˙ÂÈ ¿¯˘ÚÔ ÛÙÔ ÈÛfi- ÁÂÈÔ Ù˘ ·ÁÚÔÈΛ·˜. «∫Ô›Ù·!» ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ Ô ¶¤Ú ∂ÛÙ¤‚Â. ™ÙËÚÈÁ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ‰ÈÎÚ¿ÓÈ ÙÔ˘, Ô ªÂÚÓ¿Ù ÎÔ›Ù·Í ÂΛ fiÔ˘ ÙÔ˘ ¤‰ÂȯÓÂ Ô ¶¤Ú ∂ÛÙ¤‚Â: ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÛÙ¿‚ÏÔ˘. ∆Ô ‰ÈÎÚ¿- ÓÈ ¤ÂÛ ¿Óˆ ÛÙÔ ¿¯˘ÚÔ. ∫fiÓÙÚ· ÛÙÔ Êˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Ë ºÚ·ÓÛ¤Ûη, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÛÚË ÏÈÓ‹ Ô˘Î·Ì›Û·... M¤Û· ·’ ÙÔ ÚÔ‡¯Ô Ô˘ ʤÁÁÈ˙Â, ÙÔ˘ ÚÔÛÊÂÚfiÙ·Ó fiÏÔ Ù˘ ÙÔ ÛÒÌ·!… ŒÓ· Ú›ÁÔ˜ ‰È¤ÙÚÂÍ ÙË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ‹ÏË. √ ¶¤Ú ∂ÛÙ¤‚ ¯·ÌÔÁ¤Ï·ÛÂ. √ ªÂÚÓ¿Ù ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿. ∫·È ÙË ‰¤¯ÙËΠ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂΛ, ÛÙÔÓ ·¯˘ÚÒÓ·, ‰›¯ˆ˜ Î·Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔ¤Ï·, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¿ÚÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·Ô¿Óˆ Ù˘. ñ 16 ñ
 10. 10. H ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ◊Ù·Ó ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ·fiÊ·ÛË, ›¯Â Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ ˆ˜ ı· ÌÂÙ¿ÓȈÓÂØ Â›¯Â ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÙË ºÚ·ÓÛ¤Ûη, Ó¤·, ˆÚ·›·, ‰˘Ó·Ù‹. ÕÚ¯ÈÛ ӷ Ï·¯·ÓÈ¿˙ÂÈ. ™‹- ÌÂÚ· ÎÈfiÏ·˜... ∆È Ó· ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó Ë ÎÔ¤Ï·; ∞ÈÛı·ÓfiÙ·Ó fiˆ˜ ·˘- Ùfi˜; ∂ΛÓË ‰Â Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ Â‡ı˘ÌË Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·Ú¤ÌÂÓ ÛȈËÏ‹ ‰›Ï· ÛÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘. ∫·È ‰Â ÁÂÏÔ‡ÛÂ, ·ÏÒ˜ Û˘Ófi‰Â˘Â Ù· ·ÛÙ›· Î·È Ù· ¯·¯·ÓËÙ¿ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ì ‚‚ȷṲ̂ӷ ¯·ÌfiÁÂÏ·. ∆· ‚ϤÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹. ∂ΛÓË ÎÔÎΛÓÈÛÂ Î·È ¯·Ì‹ÏˆÛ ٷ Ì¿ÙÈ·. ŸÌˆ˜ Ô ªÂÚÓ¿Ù ¤‚ÏÂ ٷ ÛÙ‹ıË Ù˘, Ò˜ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÙËÓ Ù·Ú·¯‹ Ù˘. ∏ ¿ÛÚË ÏÈ- Ó‹ Ô˘Î·Ì›Û· ¤ÁÈÓ ¤Ó· Ì ÙȘ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ fiıÔ˘˜ ÙÔ˘. «™Â Û˘Á¯·›Úˆ!» ¿ÎÔ˘Û ӷ ϤÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ›Ûˆ ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó·Ù¿ ¯Ù˘ËÌ·Ù¿ÎÈ· ÛÙËÓ Ï¿ÙË. √ ÂıÂÚfi˜ ÙÔ˘ ›¯Â ¿ÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. «¡· ÌÔ˘ ÙËÓ ÚÔÛ¤¯ÂȘ» ÚfiÛıÂÛÂ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ªÂÚÓ¿Ù Î·È ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔ¤Ï·, Ô˘ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ È· Ô‡ Ó· ÎÚ˘ÊÙ›. «∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Ë ˙ˆ‹ Ô˘ ı· Ù˘ ÚÔÛʤÚÂȘ Â›Ó·È Û·Ó ÂÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÁϤÓÙÈ... ∂›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚ·¤˙È Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ. ™›ÁÔ˘Ú·, Ô‡ÙÂ Ô ·Ê¤ÓÙ˘ ÙÔ‡ ¡·‚¿ÚÎϘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ô- Ï·‡ÛÂÈ Ù¤ÙÔÈ· Ê·ÁËÙ¿!» √ ªÂÚÓ¿Ù, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂÚÈÔÈËı› ÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘, ›¯Â ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Û·Ú¿ÓÙ· ÂÊÙ¿ ηڂ¤ÏÈ· ¿ÛÚÔ „ˆÌ› ·fi ÛÙ·Ú¤- ÓÈÔ ·Ï‡ÚÈØ Â›¯Â ·ÔʇÁÂÈ ÙË ‚ÚfiÌË, ÙË Û›Î·ÏË ‹ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ, Ô˘ Û˘ÓËı›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ. ∞χÚÈ ·fi Ì·ÎÚ‡- ÎÔÎÎÔ ÛÈÙ¿ÚÈ, ¿ÛÚÔ Û·Ó ÙËÓ Ô˘Î·Ì›Û· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘! ºÔÚ- و̤ÓÔ˜ Ì ٷ ηڂ¤ÏÈ· ›¯Â ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ¡·‚¿ÚÎϘ, Ó· Ù· „‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÙÔ˘ ·Ê¤ÓÙË. ™ÎÂÊÙfiÙ·Ó fiÙÈ, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ‰˘Ô ηڂ¤ÏÈ· ı· ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Û·Ó ÏËڈ̋ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ. ∆· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓ·ÚË ¿ÓÔÈÍ·Ó Û·Ó È¿Ù· ÌÚÔ˜ ÛÙÔ ÛÙ·Ú¤ÓÈÔ „ˆÌ›, ÎÈ ¤ÂÈ- Ù· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ‰˘Ô ·‰ÈfiÚ·Ù˜ Û¯ÈṲ̂˜. ∆Ô‡ÙË ÙË ÊÔ- Ú¿ Ë ÏËڈ̋ ·Ó¤‚ËΠÛÙ· ÂÊÙ¿ ηڂ¤ÏÈ·, ÎÈ Ô ªÂÚÓ¿Ù ÂÁη- Ù¤ÏÂÈ„Â ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ·Ó·ıÂÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Áfi- Ú¢ ӷ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜ Î·È Ó· „‹ÓÔ˘Ó ÙÔ „ˆÌ› ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜... N· ’¯Ô˘Ó ·ÌfiÓÈ· Î·È ÛÂÏ¿‰Èη... ñ 17 ñ
 11. 11. IΛ∆ΕΦΟΝΣΟ ΦΑΛΚΟΝΕΣ «™›ÁÔ˘Ú·» ·¿ÓÙËÛ ÛÙÔÓ ÂıÂÚfi ÙÔ˘, ‰ÈÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÙËÓ Î·Î‹ ·˘Ù‹ ·Ó¿ÌÓËÛË. ∫Ô›Ù·˙·Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÙË ÏÈıfiÛÙÚˆÙË ·˘Ï‹ Ù˘ ·ÁÚÔÈΛ·˜. ªÔ- Ú› Ó· ÙÔ˘ ¤ÎÏ„·Ó ÌÂÚÈο ηڂ¤ÏÈ· „ˆÌ›, ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó Ô ªÂÚ- Ó¿Ù, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â›Ú·Í·Ó ÙÔ ÎÚ·Û› Ô˘ ¤ÈÓ·Ó ÙÒÚ· ÔÈ Î·ÏÂ- Ṳ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ – Î·È ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ÙÔ Â›¯Â ͯˆÚ›ÛÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Â›¯·Ó ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ·Ï·Èˆı› ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ¢ÂÓ ÙÔ˘ ›- Ú·Í·Ó Ô‡Ù ÙÔ ·ÛÙfi ¯ÔÈÚÈÓfi, Ô‡Ù ÙË ÛÔ‡· ·fi Ï·¯·ÓÈο ÎÈ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÎfiÙ˜, Ô‡Ù ‚¤‚·È· Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÚÓÈ¿ Ô˘, ·ÓÔÈÁ̤ӷ ÛÙË Ì¤ÛË Î·È ‰Â̤ӷ Û ͇Ϸ, „‹ÓÔÓÙ·Ó ·ÚÁ¿ ¿Óˆ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· – Ù· Ï›Ë ¤ÛÙ·˙·Ó ÎÈ ¤‚Á·ÈÓ ÌÈ· ÙÛ›ÎÓ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· Ù˘ ·ÓÙÈÛÙ·ı›˜. •·ÊÓÈο ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ì‹Î·Ó Û ΛÓËÛË. ∏ ÛÔ‡· ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌË Î·È ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ Á·‚¿ı˜ Ô˘ ›¯·Ó ʤÚÂÈ ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÁÂÌ›˙Ô˘Ó. √ ¶¤ÚÂ Î·È Ô ªÂÚÓ¿Ù ‹Ú·Ó ı¤ÛË ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚ·- ¤˙È Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¤ÙÚÂÍ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘ÓØ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Î¿ıÈÛ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ, ¿ÏÏÔÈ fiÚıÈÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ Î·ıÈÛÙÔ› Û ͇Ϸ ‹ ÛÙÔ ‰¿‰Ô, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ Ê·ÁÔfiÙÈ Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘˜ ηÚʈ̤ÓÔ ÛÙ· ·ÚÓÈ¿, Ô˘ ÙÔ „‹ÛÈÌfi ÙÔ˘˜ ÙÔ Â›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔȘ Á˘- Ó·›Î˜ ›ÓÔÓÙ·˜ ÎÚ·Û›, ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜, ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÁÂÏÒ- ÓÙ·˜. «ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÁϤÓÙÈ, ·˘Ùfi Ì¿ÏÈÛÙ·, ·ÚȤ ÌÔ˘» ¤ÏÂÁÂ Ô ¶¤Ú ∂ÛÙ¤‚ ÌÂÙ¿ ·fi οı ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿. ∫¿ÔÈÔ˜ ۋΈÛ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ ÙÔ˘ Á·ÌÚÔ‡ Î·È Ù˘ Ó‡Ê˘. ∫È ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó fiÏÔÈ. «ºÚ·ÓÛ¤Ûη!» ÊÒÓ·ÍÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ Ó‡Ê˘, Ô˘ ηıfiÙ·Ó Ì·˙› Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·ÚÓÈ¿. √ ªÂÚÓ¿Ù ÎÔ›Ù·Í ÙËÓ ÎÔ¤Ï·, ÎÈ ÂΛÓË ¤ÎÚ˘„ ͷӿ ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘. «∂›Ó·È Ù·Ú·Á̤ÓË» ÙË ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘, ÎÏ›ÓÔ- ÓÙ·˜ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÛÙÔ Á·ÌÚfi. «ºÚ·ÓÛ¤Ûη, ÎfiÚË ÌÔ˘!» ÙË ÊÒÓ·Í ¿ÏÈ. «ŒÏ· Ó· ÈÂȘ Ì·˙› Ì·˜! ∫¿Ó’ ÙÔ ÙÒÚ·, ÁÈ·Ù› Û ϛÁÔ fiÏÔÈ Ê‡ÁÔ˘ÌÂ... ◊, Ì¿ÏÏÔÓ, ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ». ñ 18 ñ
 12. 12. H ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ∆· ÙÚ·ÓÙ·¯Ù¿ Á¤ÏÈ· ÙÚfiÌ·Í·Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ Ôχ ÙË ºÚ·ÓÛ¤- Ûη. ∏ ÎÔ¤Ï· ÌÈÛÔۋΈÛ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ Ô˘ Ù˘ ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÈÂÈ, Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ï¿ÙË Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÁÂÏÔ‡Û·Ó ÎÈ ¤ÛÙÚ„ ¿ÏÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ ÛÙ· ·ÚÓÈ¿. √ ¶¤Ú ∂ÛÙ¤‚ ÙÛÔ‡ÁÎÚÈÛ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ªÂÚÓ¿Ù, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÚ·Û› Ó· ·Ó·ˉ‹ÛÂÈ. ŸÏÔÈ ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ÙÔ‡˜ ÌÈ- Ì‹ıËηÓ. «£· ·Ó·Ï¿‚ÂȘ ÂÛ‡ Ó· Ù˘ ʇÁÂÈ Ë ÓÙÚÔ·ÏÔÛ‡ÓË» ÙÔ˘ › Ì ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ, ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ. ∆· Á¤ÏÈ· ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÙÚ·ÓÙ·¯Ù¿ ¿ÏÈ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ÂÈÚ·ÎÙÈο Û¯fiÏÈ·, ÛÙ· ÔÔ›· Ô ªÂÚÓ¿Ù ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÌË ‰ÒÛÂÈ ÛËÌ·Û›·. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û Á¤ÏÈ· Î·È ·ÛÙ›·, ÏÔÈfiÓ, ¤‰ˆÛ·Ó fiÏÔÈ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ ÎÚ·Û›, ÛÙÔ ¯ÔÈÚÈÓfi Î·È ÛÙË ˙ÂÛÙ‹, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ‹ ÎÔÙfi- ÛÔ˘·. ŸÌˆ˜, fiÙ·Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó Ù· ·ÚÓÈ¿ ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿, ÌÈ· ·Ú¤· ηÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÛÒ·ÛÂ Î·È ¤ÛÙÚ„ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÚÔ˜ ÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹Î ÛÙË ÁË ÙÔ˘ ªÂÚÓ¿ÙØ ·ψÓfiÙ·Ó ¤Ú· ·fi ·¤Ú·ÓÙ˜ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ‹ÌÂÚ˘ Ï·ÁÈ¿˜ fiÔ˘ ÔÈ ∂ÛÙ·ÓÈfiÏ Â›¯·Ó Ê˘Ù¤„ÂÈ Ù· ·Ì¤ÏÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÙfiÛÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ÎÚ·- Û›. ª¤Û· Û ϛÁ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ›¯·Ó Ûˆ¿ÛÂÈ fiÏÔÈ. ∆ÚÂȘ η‚·Ï¿Úˉ˜ Ê¿ÓËÎ·Ó Ì¤Û· ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ·. ¶›Ûˆ ÙÔ˘˜, ‰È¿ÊÔÚÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Ì ÛÙÔÏ‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Â˙Ô›. «∆È ı¤ÏÂÈ Â‰Ò;» ÚÒÙËÛ „Èı˘ÚÈÛÙ¿ Ô ¶¤Ú ∂ÛÙ¤‚Â. √ ªÂÚÓ¿Ù ¤ÌÂÈÓ ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜, Ô˘ ÏËÛ›·˙·Ó È· ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜. √È Î·ÏÂṲ̂- ÓÔÈ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ·Ó·ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ „Èı˘ÚÈÛÙ¿. «¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ» › ÙÂÏÈο, ÙÔ ›‰ÈÔ „Èı˘ÚÈÛÙ¿. «¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÙ¤ ·fi ‰ˆ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ». «¢Â ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ·˘Ù‹ Ë Â›Û΄˻ ÚfiÛıÂÛÂ Ô ¶¤Ú ∂ÛÙ¤‚Â. ∏ ÔÌ‹ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ·ÚÁ¿. ∫·ıÒ˜ ÔÈ ÛÈÏÔ˘¤Ù˜ ÏËÛ›·˙·Ó, Ù· Á¤ÏÈ· Î·È Ù· Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ Î·‚·Ï¿ÚˉˆÓ ÂÎÙfiÈ˙·Ó ÙËÓ Â˘ı˘Ì›· Ô˘ ˆ˜ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙËÓ ·˘Ï‹Ø ÌÔÚÔ‡Û·Ó È· ñ 19 ñ
 13. 13. IΛ∆ΕΦΟΝΣΟ ΦΑΛΚΟΝΕΣ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡Ó fiÏÔÈ. √ ªÂÚÓ¿Ù ·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘. ∫¿ÔÈÔÈ Â›¯·Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ÎÈ ¤ÌÂÓ·Ó Ì ÙÔ ÎÂ- Ê¿ÏÈ Û΢ÊÙfi. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÙË ºÚ·ÓÛ¤Ûη ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ∏ ·ÁÚÈÂ̤ÓË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ·Ê¤ÓÙË ÙÔ‡ ¡·‚¿ÚÎϘ ¤ÊÙ·Û ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘. ŒÓȈÛ ӷ ÙÔÓ ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ ÔÚÁ‹. «ªÂÚÓ¿Ù! ªÂÚÓ¿Ù!» ·Ó·ÊÒÓËÛÂ Ô ¶¤Ú ∂ÛÙ¤‚Â, ÛÎÔ˘ÓÙÒ- ÓÙ·˜ ÙÔÓ ÛÙÔÓ ÒÌÔ. «∆È Î¿ÓÂȘ ‰Ò; ∆ڤ͠ӷ ÙÔÓ ˘ԉ¯Ù›˜». √ ªÂÚÓ¿Ù ÛËÎÒıËΠηÈ, Ì ¤Ó· Û¿ÏÙÔ, ¤ÙÚÂÍ ӷ ˘ԉ¯Ù› ÙÔÓ ·Ê¤ÓÙË ÙÔ˘. «∫·ÏÒ˜ ‹Úı·Ù ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜» ÙÔÓ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ Ϸ¯·ÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜. √ °ÈÔ˘Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂÏȤڷ, Ô ·Ê¤ÓÙ˘ ÙÔ‡ ¡·‚¿ÚÎϘ, ÙÚ¿‚Ë- Í ٷ ÁΤÌÈ· ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. «∂Û‡ Â›Û·È Ô ∂ÛÙ·ÓÈfiÏ, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚÂÏÔ‡;» ÚÒÙËÛ ÍÂÚ¿. «ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ê¤ÓÙË». «∫˘ÓËÁÔ‡Û·Ì ηÈ, Á˘ÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Î¿ÛÙÚÔ, ¤Û·Ì ¿Óˆ Û ÙÔ‡ÙÔ Â‰Ò ÙÔ ÁϤÓÙÈ. ª· ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Á›ÓÂÙ·È;» ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÔÁ·, Ô ªÂÚӿ٠ηٿÊÂÚ ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ÊÔÚو̤ÓÔ˘˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ΢ӋÁÈ·: ÎÔ˘Ó¤ÏÈ·, Ï·ÁÔ‡˜ Î·È ·ÁÚÈfiÎÔÙ˜. «∏ Â›Û΄‹ Û·˜ Â›Ó·È Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÍ‹ÁËÛË» ı· ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ. «◊ Ì‹ˆ˜ Ô ÊÔ‡ÚÓ·Ú˘ Û·˜ ÏËÚÔ- ÊfiÚËÛ ÁÈ· ÙÔ ÛÙ·Ú¤ÓÈÔ „ˆÌ›;» ø˜ Î·È Ù· ¿ÏÔÁ·, ‹Û˘¯· Î·È Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔÓ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó, ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÎÈ ·˘Ù¿ ÙËÓ ·¿- ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘. «°È· ÙÔ Á¿ÌÔ ÌÔ˘, ·Ê¤ÓÙË». «ªÂ ÔÈ· ·ÓÙÚ‡ÂÛ·È;» «ªÂ ÙË ı˘Á·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¤Ú ∂ÛÙ¤‚Â, ·Ê¤ÓÙË». √ °ÈÔ˘Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂÏȤڷ ·fiÌÂÈÓ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛȈËÏfi˜, Ó· ÎÔÈ- Ù¿˙ÂÈ ÙÔÓ ªÂÚÓ¿Ù ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘. ∆· ˙Ò· ¯Ù‡ËÛ·Ó Ù· ÌÚÔÛÙÈÓ¿ ÙÔ˘˜ fi‰È· Ì ıfiÚ˘‚Ô. «∫·È;» ÁÚ‡ÏÈÛÂ Ô °ÈÔ˘Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂÏȤڷ. «£· ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ Î·È ÙË Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘» ›Â Ô ªÂÚÓ¿Ù ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ «·Ó Ë ·ÊÂÓÙÈ¿ Û·˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔ‰Ô› Û·˜ ›¯·Ù ÙËÓ Î·ÏÔÛ‡ÓË Ó· ¤ÚıÂÙ ÛÙËÓ ·Ú¤· Ì·˜». ñ 20 ñ
 14. 14. H ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «¢È„¿ÌÂ, ∂ÛÙ·ÓÈfiÏ» ‹Ù·Ó Ë ÌfiÓË ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·Ê¤ÓÙË °ÈÔ˘- Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂÏȤڷ. ∆· ¿ÏÔÁ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· ÛÈÚÔ˘Ó›ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·‚·Ï¿Úˉ˜. √ ªÂÚÓ¿Ù, Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Û΢ÊÙfi, ηÙ¢ı‡ÓıËΠÚÔ˜ ÙËÓ ·ÁÚÔÈΛ·, ‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ·Ê¤ÓÙË ÙÔ˘. ™ÙÔ Ù¤- ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ‚Á‹Î·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ Ó· ÙÔÓ ˘ԉ¯ÙÔ‡ÓØ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙË ÁË, ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ·ÛÎÂ›˜. ŒÓ· ÛÔ‡- ÛÔ˘ÚÔ ·ÏÒıËΠfiÙ·Ó Ô ªÂÏȤڷ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜. «ÕÈÓÙÂ, ¿ÈÓÙ» ÙÔ˘˜ ÚfiÛÙ·Í ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÍÂ¤˙¢Â. «∆Ô ÁϤÓÙÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ». √ ÎfiÛÌÔ˜ ˘¿ÎÔ˘ÛÂ Î·È ÛȈËÏ¿ ¤Î·Ó ÛÙÚÔÊ‹ ÂηÙfiÓ ÔÁ‰fi- ÓÙ· ÌÔÈÚÒÓ. ªÂÚÈÎÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ‹Á·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¿ÏÔÁ· Î·È ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· Ù· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó. √ ªÂÚÓ¿Ù Û˘Ófi‰Â„ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÙÚ·¤˙È fiÔ˘ ÚÈÓ Î·ıfiÙ·Ó Ì ÙÔÓ ¶¤- ÚÂØ ÙÒÚ· È·, Ù· È¿Ù· Î·È Ù· ÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÈ·Ó. √ ·Ê¤ÓÙ˘ °ÈÔ˘Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂÏȤڷ Î·È ÔÈ ‰˘Ô Û˘ÓÔ‰Ô› ÙÔ˘ ο- ıÈÛ·Ó. √ ªÂÚÓ¿Ù ¤Î·Ó ÌÂÚÈο ‚‹Ì·Ù· ›Ûˆ ÎÈ ÂΛÓÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙Ô˘Ó. √È Á˘Ó·›Î˜ ¤ÙÚÂÍ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì ηӿÙ˜ ÎÚ·- Û›, ÔÙ‹ÚÈ·, ηڂ¤ÏÈ· „ˆÌ›, ÛÔ˘ȤÚ˜ Ì ÎÔÙfiÛÔ˘·, È¿Ù· Ì ¯ÔÈÚÈÓfi ·ÛÙfi Î·È ÙÔ ·ÚÓ› Ô˘ ›¯Â ÌfiÏȘ „Ëı›. √ ªÂÚÓ¿Ù ·Ó·- ˙‹ÙËÛ Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙË ºÚ·ÓÛ¤Ûη, Ì· ‰ÂÓ ÙË ‚Ú‹ÎÂ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ∆Ô ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒıËΠ̠ÙÔ˘ ÂıÂÚÔ‡ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ‹‰Ë Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ¤Î·Ó ¤Ó· Ó‡̷ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ŒÂÈÙ· Ô ¶¤Ú ∂ÛÙ¤‚ ÎÔ‡ÓËÛ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÙÔ˘ Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ï¿ÙË. «™˘Ó¯›ÛÙ ÙÔ ÁϤÓÙÈ Û·˜!» ÊÒÓ·ÍÂ Ô °ÈÔ˘Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂÏȤڷ, Ì ¤Ó· ·ÚÓ›ÛÈÔ ÌÔ‡ÙÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú·. «∂ÌÚfi˜, ¿ÈÓÙÂ, Û˘Ó¯›ÛÙÂ!» √È Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ, ·Ì›ÏËÙÔÈ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙË ıڿη fiÔ˘ ›¯·Ó „Ëı› Ù· ·ÚÓÈ¿. ªfiÓÔ ÌÈ· ·Ú¤· ‰ÂÓ ÎÔ˘Ó‹ıËΠ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘, ·Ú¿ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ·Ê¤ÓÙË Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘: Ô ¶¤Ú ∂ÛÙ¤‚Â, ÔÈ ÁÈÔÈ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ηÏÂṲ̂ÓÔÈ. √ ªÂÚÓ¿Ù ‰È¤- ÎÚÈÓ ÙËÓ ¿ÛÚË ÏÈÓ‹ Ô˘Î·Ì›Û· ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÏËÛ›·ÛÂ. «ŒÏ· ‰ˆ, ËÏ›ıÈ» ÁÚ‡ÏÈÛÂ Ô ÂıÂÚfi˜ ÙÔ˘. ¶ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÂÈ Î¿ÙÈ, Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ºÚ·ÓÛ¤Ûη ÙÔ˘ ¤‚·- Ï ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ¤Ó· È¿ÙÔ ·ÚÓ› Î·È ÙÔ˘ „Èı‡ÚÈÛÂ: ñ 21 ñ
 15. 15. IΛ∆ΕΦΟΝΣΟ ΦΑΛΚΟΝΕΣ «¶ÂÚÈÔÈ‹ÛÔ˘ ÙÔÓ ·Ê¤ÓÙË Î·È ÌËÓ ÏËÛÈ¿˙ÂȘ ÙËÓ ÎfiÚË ÌÔ˘». √È ¯ˆÚÈÎÔ› ¤ÛÙÚ„·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÚÓ›, ÛȈËÏÔ›, ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÚ·¤˙È. ™ÙËÓ ·˘Ï‹ ¿ÎÔ˘Á˜ ÌfiÓÔ Ù· ¯·¯·ÓËÙ¿ Î·È ÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘ ·Ê¤ÓÙË ÙÔ‡ ¡·- ‚¿ÚÎϘ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘. √È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·Ó Î¿Ô˘ ÈÔ ¤Ú·, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÁϤÓÙÈ. «¶ÚÈÓ Û·˜ ¿ÎÔ˘Á· Ó· ÁÂÏ¿Ù ÙfiÛÔ Ôχ» ÊÒÓ·ÍÂ Ô ·Ê¤ÓÙ˘ °ÈÔ˘Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂÏȤڷ «Ô˘ ÌÔ˘ ¯·Ï¿Û·Ù ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ. °ÂÏ¿ÛÙÂ Î·È ÙÒÚ·, Ô˘ Ó· ¿ÚÂÈ!» ∫·Ó¤Ó·˜ ‰Â Á¤Ï·ÛÂ. «ÕÍÂÛÙ· ˙Ò·» › ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÙÔ˘, Ô˘ ›¯·Ó ÍÂηډÈ- ÛÙ› Ì ÙÔ Û¯fiÏÈfi ÙÔ˘. √È ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜ ¯fiÚÙ·Û·Ó ÙËÓ ›ӷ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ·ÚÓ› Î·È ÙÔ ÛÙ·- Ú¤ÓÈÔ „ˆÌ›. ∆Ô ·ÛÙfi ¯ÔÈÚÈÓfi Î·È ÔÈ ÛÔ˘ȤÚ˜ Ì ÙËÓ ÎÔÙfiÛÔ˘- · ¤ÌÂÈÓ·Ó ·›ڷ¯Ù· Û ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡. √ ªÂÚÓ¿Ù ¤Ê·Á ÛÙÔ fi‰È, οˆ˜ ·Ú¿ÌÂÚ·, ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Â›ÌÔÓ· ÚÔ˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÎÚ˘‚fiÙ·Ó Ë ºÚ·ÓÛ¤Ûη. «∫È ¿ÏÏÔ ÎÚ·Û›!» ··›ÙËÛÂ Ô ·Ê¤ÓÙ˘, ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔ‡· ÙÔ˘. «∂ÛÙ·ÓÈfiÏ!» ÊÒÓ·Í ͷÊÓÈο, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜. «∆ËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ¤ÚıÂȘ Ó· ÌÔ˘ ‰Ò- ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ÁË ÌÔ˘ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ›˜, ı· ÌÔ˘ ʤÚÂȘ ÎÚ·Û› Û·Ó ÙÔ‡ÙÔ Â‰Ò, ÎÈ fi¯È ÂΛÓÔ ÙÔ ÓÂÚfiÏ˘Ì· Ô˘ ÌÔ˘ ¤ÊÂÚÓ ˆ˜ ÙÒÚ· Ô ·Ù¤Ú·˜ ÛÔ˘ Î·È Ì ÎÔÚfiÈ‰Â˘Â». √ ªÂÚÓ¿Ù Ù· ¿ÎÔ˘- Û fiÏ· Ì Á˘ÚÈṲ̂ÓË ÙËÓ Ï¿ÙË. ∏ ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ºÚ·ÓÛ¤Ûη ¤ÊÙ·Û Ì ÌÈ· ηӿٷ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È. «∂ÛÙ·ÓÈfiÏ, Ô‡ ›۷È;» Â·Ó¤Ï·‚Â Ô ·Ê¤ÓÙ˘. ÃÙ‡ËÛ Ì ÙË ÁÚÔıÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÙÚ·¤˙È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ÛÙÈÁ- Ì‹ Ô˘ Ë Á˘Ó·›Î· ¤Û΢‚ Ì ÙËÓ Î·Ó¿Ù· Ó· ÙÔ˘ ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÔÙ‹- ÚÈ. MÂÚÈΤ˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÎÚ·Û› ϤÎÈ·Û·Ó Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘. √ ªÂÚӿ٠›¯Â ÙÒÚ· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ. √È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ·Ê¤ÓÙË ÁÂÏÔ‡- Û·Ó Ì ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÂÓÒ Ô ¶¤Ú ∂ÛÙ¤‚Â, ·Ó‹Û˘¯Ô˜, ¤ÎÚ˘- ‚ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. «∏Ï›ıÈ· ÁÚÈ¿! ¶Ò˜ ÙÔÏÌ¿˜ Ó· ¯‡ÓÂȘ ÙÔ ÎÚ·Û›;» ∏ Á˘Ó·›Î· ¤Û΢„ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ˘ÔÙ·Á‹˜, ÎÈ fiÙ·Ó Ô ·Ê¤ÓÙ˘ ‹Á ӷ ÙË ¯·ÛÙԢΛÛÂÈ, ¤Î·Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ›Ûˆ ÎÈ ¤ÂÛ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. √ °ÈÔ˘Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂÏȤڷ Á‡ÚÈÛ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È Í¤Û·- ñ 22 ñ
 16. 16. H ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Û Û ÙÚ·ÓÙ·¯Ù¿ Á¤ÏÈ·, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙË ÁÚÈ¿ Ó· ʇÁÂÈ ÌÔ˘ÛÔ˘- ÏÒÓÙ·˜. ⁄ÛÙÂÚ· Í·Ó·‚ڋΠÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ·¢ı‡ÓıË- ΠÛÙÔÓ ªÂÚÓ¿Ù: «∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΘ, ∂ÛÙ·ÓÈfiÏ. ∫Ô›Ù· ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÛÙÚ·‚fiÁÚȘ! ª‹ˆ˜ ı¤ÏÂȘ Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÂȘ ÙÔÓ ·Ê¤- ÓÙË ÛÔ˘; ∆fiÛÔ ·Ó›‰ÂÔ˜ ›۷È, Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂- ÓÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÈÂ›Ù·È Ë ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ·; ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë Ó‡ÊË;» ÚÒÙËÛÂ, „¿¯ÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· Û fiÏË ÙËÓ ·˘Ï‹. «¶Ô‡ Â›Ó·È Ë Ó‡ÊË;» ÊÒÓ·ÍÂ, ηıÒ˜ Ô ªÂÚÓ¿Ù ·Ú¤ÌÂÓ ÛȈËÏfi˜. √ ¶¤Ú ∂ÛÙ¤‚ ‹Ú ÙË ºÚ·ÓÛ¤Ûη ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÏËÛ›·Û ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ªÂÚÓ¿Ù. ∏ ÎÔ¤Ï· ¤ÙÚÂÌÂ. «∞ʤÓÙË ÌÔ˘» ›Â Ô ªÂÚÓ¿Ù «Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ˆ ÙË Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘ ÙË ºÚ·ÓÛ¤Ûη». «∆ÒÚ· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ·» Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô °ÈÔ˘Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂÏȤڷ, ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ·fi ÙËÓ ÎÔÚÊ‹ ˆ˜ Ù· Ó‡¯È· ¯ˆÚ›˜ ›¯ÓÔ˜ Û‚·ÛÌÔ‡. «¶Ôχ ηχÙÂÚ·. ∂Û‡ ı· Ì·˜ ÛÂÚ‚›ÚÂȘ ÙÔ ÎÚ·- Û› ·fi ‰ˆ Î·È ÌÚÔ˜». •·Ó·Î¿ıÈÛÂ Î·È ·¢ı‡ÓıËΠÛÙËÓ ÎÔ¤- Ï·, ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÙÔ˘. ∏ ºÚ·ÓÛ¤Ûη ‚Ú‹Î ÌÈ· ηӿٷ ÎÈ ¤ÙÚÂÍ ӷ ÙÔÓ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ. ∆Ô ¯¤ÚÈ Ù˘ ¤ÙÚÂÌÂ, ηıÒ˜ ÚÔÛ·- ıÔ‡Û ӷ ÙÔ˘ ‚¿ÏÂÈ ÎÚ·Û›. ∂ΛÓÔ˜ ÙËÓ ¿Ú·Í ·fi ÙÔÓ Î·Úfi Î·È ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÛÙ·ıÂÚfi, fiÛÔ ÙÔ ÎÚ·Û› ¤ÂÊÙ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ. ŒÂÈ- Ù· ÙËÓ ÙÚ¿‚ËÍ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ӷ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘. ∆· ÛÙ‹ıË Ù˘ ÎÔ¤Ï·˜ ¿ÁÁÈÍ·Ó ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. «ŒÙÛÈ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ·Û›!» ÊÒÓ·ÍÂ, ÂÓÒ Ô ªÂÚÓ¿Ù Ï¿È ÙÔ˘ ¤ÛÊÈÁÁ ÁÚÔıȤ˜ Î·È ‰fiÓÙÈ·. √ ·Ê¤ÓÙ˘ ÙÔ‡ ¡·‚¿ÚÎϘ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ›- ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ··ÈÙÔ‡Ó Ì ʈӤ˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ºÚ·ÓÛ¤Ûη, ÁÈ· Ó· Â·Ó·ÏËÊı› Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿ Ë ›‰È· ÛÎËÓ‹. √È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙ· Á¤ÏÈ· ÙÔ˘ ·Ê¤ÓÙË ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë ÎÔ¤Ï· ·Ó·Áη˙fiÙ·Ó Ó· Û·„ÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÁÈ· Ó· ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÙÔ ÎÚ·Û›. ∏ ºÚ·ÓÛ¤Ûη ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù· ‰¿ÎÚ˘¿ Ù˘ ÎÈ Ô ªÂÚÓ¿Ù ¤‚ÏÂ-  ÙÔ ·›Ì· Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ·Ï¿Ì˜ ÙÔ˘, ÙȘ ÏËÁˆÌ¤Ó˜ ·fi Ù· ›‰È· ÙÔ˘ Ù· Ó‡¯È·. √È Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ, ÛȈËÏÔ›, ·¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÙÔ ‚ϤÌ- Ì·. ñ 23 ñ
 17. 17. IΛ∆ΕΦΟΝΣΟ ΦΑΛΚΟΝΕΣ «∂ÛÙ·ÓÈfiÏ!» ÊÒÓ·ÍÂ Ô °ÈÔ˘Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂÏȤڷ, fiÚıÈÔ˜ ÙÒÚ· Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙË ºÚ·ÓÛ¤Ûη ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ. «∫¿ÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ˆ ˆ˜ ·Ê¤ÓÙ˘ ÛÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Ï·ÁÈ¿Ûˆ Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÛÔ˘ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó‡¯Ù·». √È Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂÏȤڷ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ·Ó Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘˜. √ ªÂÚÓ¿Ù ÙÈÓ¿¯ÙËΠÚÔ˜ ÙÔ ÙÚ·¤˙È ·ÏÏ¿, ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ˆ˜ ÂΛ, ÔÈ ‰˘Ô Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ, Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔÈ, ÛËÎÒıËÎ·Ó fiÚıÈÔÈ ÎÈ ¤‚·- Ï·Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙ· Û·ıÈ¿ ÙÔ˘˜. ŒÌÂÈÓ ·Î›ÓËÙÔ˜. √ °ÈÔ˘Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂÏȤڷ ÙÔÓ ÎÔ›Ù·ÍÂ, ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· Á¤Ï·Û ‰˘Ó·Ù¿. ∏ ÎÔ¤Ï· οÚʈÛ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ÛÙÔÓ ªÂÚÓ¿Ù, ÂÎÏÈ·ÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·. √ ªÂÚÓ¿Ù ¤Î·Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿, fï˜ ¤ÓȈÛ ÙÔ Û·ı› ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ê¤ÓÙË ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È ÙÔ˘. ∞Ó‹ÌÔÚÔ˜, ÛÙ¿ıËΠͷӿ. ∏ ºÚ·ÓÛ¤Ûη ‰ÂÓ ¤·„ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÙÔÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙËÓ ÙÚ¿‚·Á·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÛοϷ Ù˘ ·ÁÚÔÈ- Λ·˜. ŸÙ·Ó Ô ·Ê¤ÓÙ˘ ÂΛӢ Ù˘ Á˘ ÙËÓ ¤È·Û ·fi ÙË Ì¤ÛË Î·È ÙË ÊfiÚÙˆÛ ÛÙÔÓ ÒÌÔ ÙÔ˘, Ë ÎÔ¤Ï· ¤‚·Ï ÙȘ ʈӤ˜. √È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ·Ê¤ÓÙË ÙÔ‡ ¡·‚¿ÚÎϘ ͷӷοıÈÛ·Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤- ˙È Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÁÂÏ¿ÓÂ, ÂÓÒ ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÙ¿- ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÛοϷ˜ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ªÂÚÓ¿Ù Ó· ·Ó‚›. ∫È ÂΛ, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÛοϷ˜ Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Á ٷ Á¤ÏÈ· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂ- ÏȤڷ Ô‡Ù ٷ ·Ó·ÊÈÏËÙ¿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ¢Â Û˘ÌÌÂÚÈ˙fiÙ·Ó ÙË ÛȈ- ‹ ÙˆÓ Î·ÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘, Ô‡Ù ÚfiÛ¯ ÙÔ˘˜ ·ÛÙÂ˚ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ, Ô˘ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÛÛ·Ó ÓÔ‹Ì·Ù· Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÚ·Ì̤- ÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ Û›ÙÈ. ÕÎÔ˘Á ÌfiÓÔ Ù· ÔÓÂ̤ӷ Ô˘ÚÏÈ·¯Ù¿ Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ Â¿Óˆ ÔÚfiÊÔ˘. ∆Ô Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ Ï¿ÌÂÈ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁË ÒÚ·, Ô˘ ÛÙÔÓ ªÂÚÓ¿Ù Ê¿ÓËΠ·Ù¤ÏÂȈÙË, Ô °ÈÔ˘Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂÏȤڷ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠοıȉÚÔ˜ ÛÙË ÛοϷ Ó· ‰¤ÓÂÈ ÙÔ Î˘ÓËÁÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÁÈϤÎÔ. «∂ÛÙ·ÓÈfiÏ!» ÊÒÓ·Í Ì ÙË ‚ÚÔÓÙÂÚ‹ ʈӋ ÙÔ˘, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ‰›- Ï· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È. «∆ÒÚ· Â›Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÛÔ˘. ∏ ‰fi- ñ 24 ñ
 18. 18. H ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ÓÈ· ∫·ÙÂÚ›Ó·» Á‡ÚÈÛÂ Î·È Â› ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ·Ó·ÊÂÚfi- ÌÂÓÔ˜ ÛÙË Ó·ڋ Î·È ¿ÚÙÈ ·ÔÎÙËı›۷ Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, «¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú·- ÛÙ› Ó· ‚ϤÂÈ Ó· ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó Ófiı· ·È‰È¿ ·fi ̤ӷ... Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ Ù· ÎÏ·„Ô˘Ú›ÛÌ·Ù¿ Ù˘. º¤ÚÛÔ˘ Û·Ó Û‡˙˘ÁÔ˜ ηÏfi˜ Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜!» › ÛÙÔÓ ªÂÚÓ¿Ù, Á˘ÚÓÒÓÙ·˜ Í·Ó¿ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. ∂ΛÓÔ˜, Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Û΢ÊÙfi Î·È Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· fiÏˆÓ Î·Úʈ- ̤ӷ ¿Óˆ ÙÔ˘, ·Ó¤‚ËΠ‚·ÚÈ¿ ÙËÓ Ï·˚Ó‹ ÛοϷ. µÚ¤ıËΠÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ, Û ¤Ó· ¢ڇ¯ˆÚÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ô˘ ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÙÚ·Â˙·Ú›·, Î·È Ô˘ ›¯Â ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˙¿ÎÈ Û ¤Ó·Ó ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘, Ì ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÛȉËÚÔηٷÛ΢‹ ÁÈ· ηÌÈÓ¿‰·. ÕÎÔ˘Á ÙÔÓ ‹¯Ô ÙˆÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ Í‡ÏÈÓÔ ¿ÙˆÌ· ηıÒ˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ÚÔ˜ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÛοϷ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ, fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È Ë ÛÈÙ·Ôı‹ÎË. Œ‚Á·Ï ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÛοϷ˜ Î·È ÎÔ›Ù·Í ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÏÌ¿ÂÈ Ó· ·Ó‚›. ¢ÂÓ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó Ô ·Ú·- ÌÈÎÚfi˜ ıfiÚ˘‚Ô˜. ∞fi ÎÂÈ, Ì fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÛÒÌ· ÛÙË ÛοϷ Î·È ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô Ì ÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ Â¿Óˆ ÔÚfiÊÔ˘, ›‰Â Ù· ÚÔ‡¯· Ù˘ ºÚ·ÓÛ¤Ûη ÛÎfiÚÈ· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔØ Ë ¿ÛÚË ÏÈÓ‹ Ô˘Î·Ì›Û· Ù˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· fiÏË Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· η̿ڈÓÂ, ‹Ù·Ó ÙÒÚ· ÌÈ· ÛÎÈ- Ṳ̂ÓË ·ÙÛ·‚Ô‡Ú·. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ·Ó¤‚ËÎÂ. µÚ‹Î ÙË ºÚ·ÓÛ¤Ûη Û ÂÌ‚Ú˘·Î‹ ÛÙ¿ÛË, Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ¯·- ̤ÓÔ, ÂÓÙÂÏÒ˜ Á˘ÌÓ‹ ¿Óˆ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ·¯˘ÚfiÛÙڈ̷, ÙÒÚ· ÏÂÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ·›Ì·. ∆Ô ÛÒÌ· Ù˘, ȉڈ̤ÓÔ, ·ÏÏÔ‡ ÁÚ·- Ù˙Ô˘ÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ·ÏÏÔ‡ ‰·Ṳ́ÓÔ, ·Ú¤ÌÂÓ ·Ôχو˜ ·Î›ÓËÙÔ. «∂ÛÙ·ÓÈfiÏ» ¿ÎÔ˘Û ӷ ÙÔÓ ÊˆÓ¿˙ÂÈ ·Ôοو Ô °ÈÔ˘Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂÏȤڷ «Ô ·Ê¤ÓÙ˘ ÛÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ». ŒÓȈÛ ÌÈ· ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË Ù¿ÛË ÁÈ· ÂÌÂÙfi Î·È Í¤Ú·Û ¿Óˆ ÛÙÔ ÛˆÚÈ·Ṳ̂ÓÔ ÛÈÙ¿ÚÈ ÙfiÛÔ, Ô˘ ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ÙÔ˘ ‚ÁÔ‡Ó ٷ ¿ÓÙÂ- Ú·. ∏ ºÚ·ÓÛ¤Ûη ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Î›ÓËÙË. √ ªÂÚÓ¿Ù ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û οو, οو¯ÚÔ˜, ¤‚Ú·˙ ·fi ÛΤ„ÂȘ ÎÈ ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·ÔÛÙÚÔÊ‹˜. ∆˘- Êψ̤ÓÔ˜ ·fi ÔÚÁ‹, ¤ÂÛ Ì ٷ ÌÔ‡ÙÚ· ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ °È- Ô˘Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂÏȤڷ, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÛοϷ˜. ñ 25 ñ
 19. 19. IΛ∆ΕΦΟΝΣΟ ΦΑΛΚΟΝΕΣ «√ ÓÂfiÓ˘ÌÊÔ˜ Û‡˙˘ÁÔ˜ ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¯¿ÚËΠÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘» ›Â Ô °ÈÔ˘Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂÏȤڷ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘. √ ªÂÚÓ¿Ù fiÊÂÈÏ ӷ ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›- ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ê¤ÓÙË ÙÔ‡ ¡·‚¿ÚÎϘ. «Ÿ¯È... ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ·, ·Ê¤ÓÙË» ÙÚ·‡ÏÈÛÂ. √ °ÈÔ˘Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂÏȤڷ ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛȈËÏfi˜. «ÕÌ· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ˜ ÂÛ‡, Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘... ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÌÔ˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ! ◊‰Ë ÛÔ˘ ›· fiÙÈ ‰Â ı¤Ïˆ ¿ÏÏ· Ì¿ÛÙ·Ú‰·». «¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·!...» √È ¯ˆÚÈÎÔ› Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙË ÛÎËÓ‹ ·Ó·ÙÚ›¯È·Û·Ó, ·Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜. √ ·Ê¤ÓÙ˘ ÙÔ‡ ¡·‚¿ÚÎϘ ¿Ú·Í ÙÔÓ ªÂÚÓ¿Ù ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤- ÚÈ Î·È ÙÔÓ ¤ÛÊÈÍ Ì ÙfiÛË ‰‡Ó·ÌË, Ô˘ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ¿ÓÔÈÍ ‰È¿- Ï·Ù· ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ·¤Ú·. «¶Ò˜ ÙÔÏÌ¿˜; £¤ÏÂȘ ›Ûˆ˜ Ó· ÂˆÊÂÏËı›˜ ·fi ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ‰È- η›ˆÌ· ÙÔ˘ ·Ê¤ÓÙË ÛÔ˘ Ó· ÎÔÈÌ¿Ù·È Ì ÙË Ó‡ÊË Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ʈ- Ó¿˙ÂȘ Ì ¤Ó· Ì¿ÛÙ·Ú‰Ô Î¿Ùˆ ·fi ÙË Ì·Û¯¿ÏË;» √ °ÈÔ˘Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂÏȤڷ ÙÔÓ ¿Ú·Í ·fi ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚ¿ÓÙ·ÍÂ. «∞˘Ùfi ı¤ÏÂȘ; ∆· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ˘ÔÙ¤ÏÂÈ·˜ Ù· ηÓÔÓ›˙ˆ ÂÁÒ, ÌfiÓÔ ÂÁÒ, ηٷϷ‚·›ÓÂȘ; •Â¯Ó¿˜ fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· Û ÙÈ̈ڋۈ fiÔÙÂ Î·È fiÛÔ ı¤Ïˆ;» ∆ÔÓ ¯·ÛÙÔ‡ÎÈÛ ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ù¿, Ô˘ ÙÔÓ ¤ÚÈÍ ¯¿Ìˆ. «∆Ô Ì·ÛÙ›ÁÈfi ÌÔ˘!» ÊÒÓ·Í ̷ÓÈ·Ṳ̂ÓÔ˜. ∆Ô Ì·ÛÙ›ÁÈÔ! √ ªÂÚÓ¿Ù ‹Ù·Ó ·È‰¿ÎÈ fiÙ·Ó, fiˆ˜ Î·È ÙfiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ·Ú¢ÚÂı› Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰Ë- ÌfiÛÈ· ÙÈ̈ڛ· Ô˘ ›¯Â ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ô ·Ê¤ÓÙ˘ ÙÔ‡ ¡·‚¿ÚÎϘ Û ¤Ó· ‰‡ÛÙ˘¯Ô ÊÙˆ¯fi, ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ¤Ì·ı ÔÙ¤ ηÓ›˜. •·Ó¿Úı ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ Ô ‹¯Ô˜ ·fi ÙÔÓ ¤ÙÛÈÓÔ ‚Ô‡Ú‰Ô˘Ï· Ô˘ ¤ÛηÁ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ‰‡ÛÙ˘¯Ô˘ ¿ÓÙÚ·, fiˆ˜ ÙÔ˘ Í·Ó·Ú¯fiÙ·Ó ÁÈ· ÔÏϤ˜ Ó‡¯Ù˜ ÌÂÙ¿ ·fi ΛÓË ÙË Ì¤- Ú· Î·È ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi ÛÙËÓ ·È‰È΋ ÙÔ˘ ËÏÈΛ·. ∫·Ó¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ı·٤˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· ÎÔ˘ÓËı› ÙfiÙÂ, Ô‡ÙÂ Î·È ÙÒÚ·. ™‡ÚıËÎÂ Î·È Û‹ÎˆÛ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ê¤ÓÙË ÙÔ˘: ŸÚıÈÔ˜, Û·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ¤ÙÚÈÓÔ˜ fiÁÎÔ˜, Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ·ψ̤ÓÔ, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ Ì·ÛÙ›ÁÈÔ. £˘Ì‹ıËΠÙËÓ Î·Ù·ÎfiÎÎÈÓË Ï¿- ñ 26 ñ
 20. 20. H ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ÙË ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÊÙˆ¯Ô‡: MÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·ÈÌfiÊ˘ÚÙË Ì¿˙· fiÔ˘ Ô‡Ù ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÙÔ˘ ·Ê¤ÓÙË ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚÓ È· Ó· ‚ÚÂÈ ¤Ó· ÁÂÚfi ÎÔÌ- Ì¿ÙÈ ÁÈ· Ó· ÛΛÛÂÈ. ™‡ÚıËΠ̠ٷ Ù¤ÛÛÂÚ· ˆ˜ ÙË ÛοϷ, Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Û‚ËÛÙ¿ Î·È ÙÚ¤ÌÔÓÙ·˜ fiˆ˜ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·È‰› Î·È ÙÔÓ ÙÚfi- Ì·˙·Ó ÔÈ ÂÊÈ¿ÏÙ˜. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÎÔ˘Ó‹ıËÎÂ. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰Â Ì›ÏËÛÂ. ∫È Ô ‹ÏÈÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ Ï¿ÌÂÈ. «§˘¿Ì·È, ºÚ·ÓÛ¤Ûη» ÙÚ·‡ÏÈÛ ÌfiÏȘ ‚Ú¤ıËΠÎÔÓÙ¿ Ù˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ó¤‚ÂÈ Ì ÎfiÔ ÙË ÛοϷ Î·È Ì ¤Ó· ÛÙÚ·ÙÈÒÙË Ó· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ŒÏ˘Û ÙË ÛÎÂϤ· ÙÔ˘ Î·È ÁÔÓ¿ÙÈÛ ‰›Ï· ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. ∏ ÎÔ- ¤Ï· ‰ÂÓ ÎÔ˘Ó‹ıËÎÂ. √ ªÂÚÓ¿Ù ÎÔ›Ù·Í ÙÔ ¯·Ï·Úfi ÙÔ˘ ¤Ô˜ Î·È ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÒ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘·ÎÔ‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·Ê¤- ÓÙË ÙÔ˘. ªÂ ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ¯¿È‰Â„ ÙÔ Á˘ÌÓfi Ï¢Úfi Ù˘ ºÚ·ÓÛ¤Ûη. ∏ ºÚ·ÓÛ¤Ûη ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎÂ. «¶Ú¤ÂÈ... ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì» Â¤ÌÂÈÓÂ, È¿ÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ·fi ÙÔÓ Î·Úfi ÁÈ· Ó· ÙË Á˘Ú›ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. «ªË Ì ·ÁÁ›˙ÂȘ!» ÙÔ˘ ÊÒÓ·ÍÂ Ë ºÚ·ÓÛ¤Ûη, ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙË ÛȈ‹ Ù˘. «£· Ì Á‰¿ÚÂÈ!» ™ÙÚ¿ÊËΠ̠‚›· ÚÔ˜ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ÍÂ- ÛÎÂ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏfiÁ˘ÌÓÔ ÎÔÚÌ› Ù˘. «ÕÛ ÌÂ!» ¶¿Ï„·Ó, ÒÛÔ˘ Ô ªÂÚӿ٠ηٿÊÂÚ ӷ ÙËÓ È¿ÛÂÈ Î·È ·fi Ù· ‰‡Ô ¯¤ÚÈ· Î·È Ó· ÙËÓ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ë ºÚ·Ó- Û¤Ûη ·ÓÙÈÛÙÂÎfiÙ·Ó. «£· ¤ÚıÂÈ ¿ÏÏÔ˜!» Ù˘ „Èı‡ÚÈÛÂ. «ÕÏÏÔ˜ ı· ÛÂ... ‚È¿ÛÂÈ!» ∏ ÎÔ¤Ï· Â·Ó‹Ïı ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·Ø Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘, ÔÚı¿ÓÔÈ- ¯Ù· ÙÒÚ·, ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Û·Ó. «£· Ì Á‰¿ÚÂÈ, ı· Ì Á‰¿ÚÂÈ...» Ù˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ıËÎÂ. ∏ ºÚ·ÓÛ¤Ûη ‰ÂÓ ¤·„ ӷ ·Ï‡ÂÈ, ÂΛÓÔ˜ fï˜ ¤ÂÛ ¿- Óˆ Ù˘ Ì ‚›·. ∆· ‰¿ÎÚ˘¿ Ù˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ·ÁÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ fiıÔ Ô˘ ÙÔ˘ Á¤ÓÓËÛÂ Ë Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÎÔÚÌ› Ù˘ Î·È Ì‹Î ̤۷ Ù˘ ÂÓÒ ÂΛÓË Ô‡ÚÏÈ·˙ Û fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË. ∆· Ô˘ÚÏÈ·¯Ù¿ ·˘Ù¿ ÈηÓÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË Ô˘ ›¯Â ·ÎÔ- ÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ªÂÚÓ¿Ù, Ô ÔÔ›Ô˜, ‰›¯ˆ˜ ÓÙÚÔ‹, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡- Û ÙË ÛÎËÓ‹ ÌÈÛÔ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙË ÛοϷ. ñ 27 ñ
 21. 21. IΛ∆ΕΦΟΝΣΟ ΦΑΛΚΟΝΕΣ ¶ÚÈÓ Ô ªÂÚÓ¿Ù ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ‚È·ÛÌfi Ù˘, Ë ºÚ·ÓÛ¤Ûη ¤·„ ӷ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ∆· Ô˘ÚÏÈ·¯Ù¿ Ù˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ï˘ÁÌÔ›, Î·È ÙÔ ÎÏ¿Ì· Ù˘, ÙÔ ÎÏ¿Ì· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘, ¤ÌÂÈÓ ӷ Û˘ÓÔ- ‰Â‡ÂÈ ÙÔÓ ªÂÚÓ¿Ù, Ô˘ ¤ÊÙ·Ó ÛÙËÓ ÎÔڇʈÛË. √ °ÈÔ˘Ú¤Ó˜ ÓÙ ªÂÏȤڷ ›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙȘ ·ÂÏÈṲ̂Ó˜ ÎÚ·˘Á¤˜ Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ. ŒÙÛÈ, ÌfiÏȘ Ô Î·Ù¿ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ Ô Á¿ÌÔ˜ ›- ¯Â ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ˙‹ÙËÛ ٷ ¿ÏÔÁ¿ ÙÔ˘ ηÈ, Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÈÚË ·ÎÔ- ÏÔ˘ı›· ÙÔ˘, ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ ·ÁÚÔÈΛ·. ∫È fiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂- ÓÔ˘˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ηٷÚڷΈ̤ÓÔÈ, ÙÔÓ ÌÈÌ‹ıËηÓ. ∏Û˘¯›· ·ÏÒıËΠ·ÓÙÔ‡. √ ªÂÚÓ¿Ù, ·ÎfiÌ· ¿Óˆ ·fi ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ÙÈ Ó· οÓÂÈ. MfiÓÔ ·ÊÔ‡ ¤Ú·Û ϛÁË ÒÚ· Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ÙËÓ ÎÚ·ÙÔ‡Û Ì ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜Ø ÙËÓ ¿ÊËÛ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛÙÚÒÌ·, ‰›Ï· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¤ÂÛ ‚·Ú‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘. ∂ÓÛÙÈÎÙˆ‰Ò˜ ·Ó·ÛËÎÒıËÎÂ, ÙÂÓÙÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚȯÙ›, Î·È ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ٷ Ì¿ÙÈ· Ù˘ ºÚ·ÓÛ¤Ûη, Ô˘ ÙÔÓ ÎÔÈ- ÙÔ‡Û·Ó ‰›¯ˆ˜ Ó· ÙÔÓ ‚ϤÔ˘Ó. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙË ı¤ÛË, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Λ- ÓËÛË ı· ÙÔÓ ¤Î·Ó ӷ ·ÁÁ›ÍÂÈ ¿ÏÈ ÙÔ ÎÔÚÌ› Ù˘. √ ªÂÚÓ¿Ù ‹ıÂ- Ï ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·›ÛıËÛË, ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ fï˜ Ò˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÁÒÛÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ Ù˘. ª·Î¿ÚÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó˘„ˆı› Î·È Ó· ÍÂÎfiÏÏ·Á ·fi ÙË ºÚ·ÓÛ¤Ûη, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÓ ·ÁÁ›ÍÂÈ. ∆ÂÏÈο, ‡ÛÙÂÚ· ·fi οÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ ·Ó·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ·ÈÒÓ˜, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠ·fi ÙËÓ ÎÔ¤Ï· Î·È ÁÔ- Ó¿ÙÈÛ Ï¿È Ù˘, Ì· Ô‡Ù ÙÒÚ· ‹ÍÂÚ ÙÈ Ó· οÓÂÈ: N· ÛËΈı›, Ó· Á›ÚÂÈ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘, Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ‹ Ó· ÚÔ- Û·ı‹ÛÂÈ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËı›; ∞¤ÛÙÚ„ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ·fi ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ºÚ·ÓÛ¤Ûη, ÙÔ Í·ψ̤ÓÔ ·Ó¿ÛÎÂÏ· Î·È ¯˘‰·›· ÂÎÙÂıÂÈ̤- ÓÔ. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘, Ô˘ ·›¯Â ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ‰˘Ô ÛÈı·Ì¤˜ ·’ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÙÔ ‚ÚÂÈ. ÷̋- ψÛ ÙÔ ‚ϤÌÌ·, Î·È Ë ı¤· ÙÔ˘ Á˘ÌÓÔ‡ ÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘, Í·ÊÓÈο, ÙÔÓ ¤Î·Ó ӷ ÓÙÚ·›. «§˘¿...» ªÈ· ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË Î›ÓËÛË Ù˘ ºÚ·ÓÛ¤Ûη ÙÔÓ ·ÈÊÓȉ›·ÛÂ. ∂›- ñ 28 ñ
 22. 22. H ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ¯Â Á˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. √ ªÂÚÓ¿Ù ·Ó·- ˙‹ÙËÛ ηٷÓfiËÛË ÛÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‚ڋΠ¿‰ÂÈÔ. «§˘¿Ì·È...» ηٿÊÂÚ ӷ ÂÈ. ∏ ºÚ·ÓÛ¤Ûη Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÙÔÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙȉڿ. «§˘¿Ì·È, Ï˘¿Ì·È. £·... £· Ì ¤Á‰ÂÚÓÂ...» ÙÚ·‡ÏÈÛÂ. £˘Ì‹ıËΠÙÔÓ ·Ê¤ÓÙË ÙÔ‡ ¡·‚¿ÚÎϘ, fiÚıÈÔ, Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÂ- Óو̤ÓÔ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ Ì·ÛÙ›ÁÈÔ. Œ„·Í ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ºÚ·ÓÛ¤Ûη: ¿‰ÂÈÔ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂÈ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ÎÔ¤Ï·˜ ÎÈ ¤ÓȈÛ Êfi‚Ô: KÚ·‡Á·˙·Ó ̤۷ ÛÙË ÛȈ‹, ÎÚ·‡Á·˙·Ó fiÛÔ Î·È Ù· Ô˘ÚÏÈ·¯Ù¿ Ù˘. ∞Û˘Ó·›ÛıËÙ·, Û·Ó Ó· ‹ıÂÏ ӷ Ù˘ ‰ÒÛÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÔ‡ÛÂ, Û·Ó Ó· ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ, Ô ªÂÚÓ¿Ù ÏËÛ›·Û ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì¿ÁÔ˘ÏÔ Ù˘ ºÚ·ÓÛ¤Ûη. «∂ÁÒ...» ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Ù˘ ÂÈ. ¢ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÙËÓ ·ÁÁ›ÍÂÈ. ªÂ ÙÔ Ô˘ ÏËÛ›·Û ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘, fiÏÔÈ ÔÈ Ì‡Â˜ Ù˘ ºÚ·ÓÛ¤Ûη ÛÊ›¯ÙËηÓ. ŒÊÂÚ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÎÈ ¤ÎÏ·„Â. ∏ ºÚ·ÓÛ¤Ûη ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ӷ ̤ÓÂÈ ·Î›ÓËÙË, Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ¯·Ì¤ÓÔ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ô ªÂÚÓ¿Ù ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÎÏ·›ÂÈ, ÛËÎÒıËÎÂ, ¤‚·Ï ÙË ÛÎÂϤ· ÙÔ˘ Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ÎÂÓfi Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ fiÚÔÊÔ. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Á È· Ù· ‚‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, Ë ºÚ·ÓÛ¤Ûη ÛËÎÒıËÎÂ, ‹Á ÛÙÔ Ì·Ô‡ÏÔ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙË ÌfiÓË Â›ψ- ÛË ÙÔ˘ ˘ÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, Î·È ‹Ú ٷ ÚÔ‡¯· Ù˘. ªfiÏȘ ÓÙ‡ıËÎÂ, Ì¿˙„ Ì ··Ï¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù· ηٷÛÙÚ·Ì̤ӷ ˘¿Ú¯ÔÓÙ¿ Ù˘, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË Ï¢΋ ÏÈÓ‹ Ô˘Î·Ì›Û·Ø ÙË ‰›- ψÛ Ì ÚÔÛÔ¯‹, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ÔÈ Ú·Ê¤˜ Ù˘, Î·È ÙË Ê‡Ï·Í ÛÙÔ Ì·Ô‡ÏÔ. ñ 29 ñ

×