Successfully reported this slideshow.

088 093

251 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

088 093

  1. 1. http://36dimotiko.blogspot.com kalogeropoulos.qxd(6).qxd 21/01/2010 22:06 Page 88 C M Y K öÚ¢ӷ ÙÔÜ ™Ù. ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˘ ™ÈÓÂÌa ÛÙcÓ ∞ı‹Ó·... ÙfiÙ ηd ÙÒÚ· Δ› öηÓ˜ ÛÙcÓ ·úıÔ˘Û·, Ì·Ì¿; √î ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎb˜ ·úıÔ˘Û˜ ñÉÚÍ·Ó ≤Ó·˜ àÎfiÌË ¯áÚÔ˜ ¬Ô˘ ‰È·ÌÔÚ- ÊÒıËΠì Û˘ÏÏÔÁÈÎc Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔÜ Ï·ÔÜ Ì·˜. ^ø˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÏÔÈfiÓ, Ìb Ê·- ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÂηÂÙÈáÓ Óa ‰›ÓÔ˘Ó Ùe ·ÚgÓ Î·d àÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ Ìb Ùe ôڈ̷ ÌÈĘ ôÏÏ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÔf˜ ÚÔÛÂÁÁ›Û·ÌÂ. ∫·d ڛͷÌ ̛· Ê¢- Á·Ï¤· Ì·ÙÈa ÛÙc ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎc Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘˜, Ôf àÎfiÌË ‰bÓ ö¯ÂÈ Á˘ÚÈÛÙÂÖ. 88 ñ I A N O Y A P I √ ™ 2 0 1 0 88
  2. 2. kalogeropoulos.qxd(6).qxd 21/01/2010 22:06 Page 89 Y K I A N O Y A P I √ ™ 2 0 1 0 ñ 89
  3. 3. kalogeropoulos.qxd(6).qxd 21/01/2010 22:06 Page 90 C M Y K ^∏ Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›· àe Ùe 1970, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂÖ Î·d ÌÂÙ·‚ÔÏb˜ ÛÙd˜ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1896, ≤ÓÙÂη ÌÉÓ˜ ÛÙcÓ È¿ÙÛ·. ¢bÓ ÂrÓ·È Ù˘¯·ÖÔ g˜ ÌÂÙa ÙcÓ ÚÒÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÚÔ‚ÔÏc ÎÈ- Ùɘ «ÛÈÓ·ÁÔÚĘ» àÚ¯ÈÎa ì ÌÂÁ¿ÏË «àÁÔÚ¿» (1960) ‚ÚÈ- ÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂåÎfiÓˆÓ ÛÙe ¶·Ú›ÛÈ àe ÙÔf˜ ∞e Ùc ̤ڷ Ùɘ Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔÜ ÛÈ- ÛÎfiÙ·Ó ÛÙe ΤÓÙÚÔ, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ηd à‰ÂÏÊÔf˜ §˘ÌȤÚ, ÛÙd˜ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÓÂÌa âÓ ^∂ÏÏ¿‰È, ÛÙd˜ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ™Ù·‰›Ô˘. ™Ùc Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÏfiÁ÷ˆ àÓfi‰Ô˘ Ùɘ 1895. ^∏ ·úıÔ˘Û· Ôf Ùc ÛÙ¤Á·Û qÙ·Ó 1896, ηd ̤¯ÚÈ Ùe 1969, ïfiÙ ‰È·‰›‰Â- àÍ›·˜ Ùɘ ÂÚÈԯɘ, ÌÂٷʤÚıËΠÛÙcÓ Ùe ≤Ó· àe Ùa ‰˘e “Ï·ÌÚa åÛfiÁÂÈ· Ù·È Î·d ì ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ôî ·úıÔ˘Û˜ ÔÏ- ¶·ÙËÛ›ˆÓ, àe ÙcÓ ^√ÌfiÓÔÈ· ̤¯ÚÈ Î·d Ì·Á·˙È¿” Ùɘ å‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜ Ï·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ìb Ù·¯‡ÙËÙ· ηd Ùa Ùc °·Ï·ÙÛ›Ô˘. ∞e Ùe 1970, ÌÉΠηd ™˘ÁÁÚÔÜ, ÛÙcÓ ï‰e ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ›Ûˆ ÂåÛÈÙ‹ÚÈ· Ôf Îfi‚ÔÓÙ·È âȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙÚ›ÙÔ˜ «·›ÎÙ˘» ÛÙcÓ È¿ÙÛ·, Ôî ∞ÌÂ- àe Ùc ÛËÌÂÚÈÓc ¶·Ï·Èa μÔ˘Ï‹». Δe ÙeÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌe ó˜ ÙÔÜ Î·ÙÂÍÔ¯cÓ ÏfiÎËÔÈ. Δ¤ÏÔ˜, â‰á ηd 20 ¯ÚfiÓÈ·, ÙcÓ 1905, Ôî à‰ÂÏÊÔd æ˘¯Ô‡ÏË ‰›ÓÔ˘Ó ·- Ï·˚ÎÔÜ ı¿̷ÙÔ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎa àӷʤ- ÚˆÙÈa ÛÙcÓ Î›ÓËÛË Ê·›ÓÂÙ·È g˜ ö¯ÂÈ Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙc «¢ÂÍ·ÌÂÓ‹» ηd ·Ú¿Ï- ÚÔ˘Ì Ò˜, Û‡Ìʈӷ Ìb ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Î·d ¿ÏÈ Ùe ΤÓÙÚÔ, ηıg˜ Ôî ·úıÔ˘Û¤˜ ÏËÏ· ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Ûb ÙÔÜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎe˜ ÙÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÚáÙ˜ Ûb àӷη›ÓÈÛË Ï·ÙÂÖ˜ ηd ηÊÂÓÂÖ· ηd Ùe 1907 ï ÎÈ- ∞ÛÙcÚ ÙÔÜ 1940, ÛÙcÓ ∞ı‹Ó· ÙÔÜ 1928, àÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙcÓ Âå‰ÈÎc ·éÙc ÎÚ›ÛË ÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ «μÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ di Roma» Ìb ÏËı˘ÛÌe 459.211 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ï ̤ÛÔ˜ Ùɘ àÁÔÚĘ. ‰›ÓÂÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ûb ı¤·ÙÚÔ Ùɘ ï‰ÔÜ ¬ÚÔ˜ ÙáÓ ‚‰ÔÌ·‰È¿ÙÈÎˆÓ ÂåÛÈÙ‹ÚÈˆÓ ™Ù·‰›Ô˘. Δe 1903, ÛÙc ¢ÈÂıÓÉ ò∂ÎıÂÛË Î¿ı ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ qÙ·Ó 15.000- Δa ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙÔÜ ∑·›Ԣ, Á›ÓÔÓÙ·È Ùa â›ÛËÌ· ÁÂ- 20.000, âÓ÷á Ùe 1938 ï ̤ÛÔ˜ ¬ÚÔ˜ ÙáÓ ÙÔÜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ó¤ıÏÈ· ÙÔÜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ìb ÙcÓ ı·ÙáÓ àÓa ̤ڷ qÙ·Ó 1.768! h∞˜ ÍÂÙ˘Ï›ÍÔ˘Ì ¬Ìˆ˜ Ùe ÎÔ˘‚¿ÚÈ Ùɘ ÚÒÙË Ù·ÈÓ›· ÏÔÎɘ, Ùe Δ·Í›‰È ÛÙc ™Â- ™‹ÌÂÚ·, Ùa 3.000 ÂåÛÈÙ‹ÚÈ· ÙcÓ ë‚‰Ô- îÛÙÔÚ›·˜ ÙÔÜ ÛÈÓÂÌa àe ÙcÓ àÚ¯‹: ^∏ Ï‹ÓË ÙÔÜ ∑eÚ˙ ªÂÏÏȤ˜. Δe 1908, Ùe ÛÈ- Ì¿‰· Ûb ·úıÔ˘Û· ÌÈĘ ÚÔ‚ÔÏɘ ıˆ- ÚÒÙË ÚÔ‚ÔÏc ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎɘ ÓÂÌa àÔÎÙÄ ÙcÓ ÚÒÙË ÌfiÓÈÌË àıË- ÚÔÜÓÙ·È âÈÙ˘¯›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ùe 1970, Ù·ÈÓ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ìb ÙcÓ ^πÛÙÔÚ›· Ùɘ Ó·˚Îc ÛÙ¤ÁË, ÙcÓ ·úıÔ˘Û· «£¤·ÙÚÔÓ Ùe Û‡ÓÔÏÔ ÙáÓ àıËÓ·˚ÎáÓ ·åıÔ˘ÛáÓ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔÜ 20ÔÜ ·åáÓ· - ∫ÈÓËÌ·ÙÔ- ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘», ÛÙcÓ ï‰e ™Ù·‰›Ô˘, Ôf qÙ·Ó 259, ÁÈa Óa ÊÙ¿ÛÂÈ Ùe 2005 (...Ï·- ÁÚ¿ÊÔ˜, Ùɘ ∂Ï›˙·˜-ò∞ÓÓ·˜ ¢ÂÏ‚ÂÚÔ‡- öÌÂÏÏ âÊÂÍɘ Óa Á›ÓÂÈ Î·d ì ¯·Ù˙ȉ¿- ¯·ÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜) ÛÙd˜ 72. ‰Ë, «Ôf à¢ı˘ÓfiÙ·Ó Ûb ÎÔÈÓe âÈ- ÎÂÈ· ï‰e˜ ÙáÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎáÓ ^∏ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÎÚ›ÛË ÙÔÜ ÎÏ¿‰Ô˘, ÛÙËÌfiÓˆÓ Î·d ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, öÁÈÓ çÓÂ›ÚˆÓ Ùɘ ∞ı‹Ó·˜. 90 ñ I A N O Y A P I √ ™ 2 0 1 0 90
  4. 4. kalogeropoulos.qxd(6).qxd 21/01/2010 22:06 Page 91 Y K •EPATE OTI: ñ Δc ÊÚ¿ÛË «¯·Û¿Ë, ÁÚ¿ÌÌ·Ù·!» ÊÒ- Ó·˙·Ó ÛÙd˜ ·úıÔ˘Û˜ ¬Ù·Ó Í·ÊÓÈÎa Ôî ñfiÙÈÙÏÔÈ âÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·Ó àe ÙcÓ çıfiÓË. ¶á˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ·éÙfi; ^∞ÏÔ‡- Ûٷٷ, âÂȉc Ôî ÚÔ‚ÔÏb˜ ÎÚ·ÙÔÜÛ·Ó àe Ùe Úˆd S˜ Ùe ‚Ú¿‰˘ ÎÈ âÂȉc ñÉگ ηd ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈa ÙÔf˜ ñfiÙÈÙÏÔ˘˜, ì «ÙÈÙϤ˙·», Ôî Ì˯·- ÓÈÎÔd àÔÎÔÈÌÈfiÓÙÔ˘Û·Ó Ìb ÚÔÊ·Ób˜ àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù‹Ó... àÁ·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔÜ ÎÔÈÓÔÜ Î·d ÙeÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ó˜ ¯·Û¿ˉˆÓ Ôf Îfi‚Ô˘Ó...ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ^√ ÔÏÈÙÈÛÌe˜ ÓÙ·Ó ÌfiÓÔÓ ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈÎa ∂›Î·ÈÚ· ñ ª¤¯ÚÈ Î·d ÚdÓ àe 20 ÂÚ›Ô˘ ¯Úfi- (Ùa «E›Î·ÈÚ·» qÙ·Ó Ùa ‰ÂÏÙ›· Â剋ÛÂˆÓ ÓÈ·, ÛÙd˜ ÂåÛfi‰Ô˘˜ ÙáÓ ÛÈÓÂÌa ñÉگ Ùɘ ·úıÔ˘Û·˜ Ùɘ âԯɘ). ^øÛÙfiÛÔ, ¯¿ÚË Ûb Âå‰ÈÎb˜ âÊÔÚÈ·Îfi˜, ï «ÊÔÚ·Ù˙‹˜», ï ïÔÖÔ˜ ^À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÁÚ·Êb˜ Ùɘ âԯɘ ÊÈÏÌÈÎb˜ «âÁ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ» ηd Ûb Ì›· ô‰ÂÈ· ÂåÛ¤Ú·ÙÙ ÙeÓ ÊfiÚÔ ÁÈa Ùa ÂåÛÈÙ‹ÚÈ· ÙáÓ ÚÒÙˆÓ ÚÔ‚ÔÏáÓ Ôf ı¤ÏÔ˘Ó Ùe ÁÈa ηÚÙÔ‡Ó, Ùe ÎÔÈÓe ôÚ¯ÈÛ Óa Û˘ÚÚ¤ÂÈ, ÁÈa Ùa ïÔÖ· ‰bÓ Âr¯Â ÚÔÏËÚˆıÂÖ. ÎÔÈÓe Óa àÓÙȉÚÄ ñe Ùe ÎÚ¿ÙÔ˜ ıÚË- ηıg˜ Ôî Ù·Èӛ˜ Îfi‚ÔÓÙ·Ó Î·d ÚÔ‚¿Ï- ∫·ÓÔÓÈο, ï ÊfiÚÔ˜ ÚÔÏËÚˆÓfiÙ·Ó ÛÎÔÏË„›·˜ ηd ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔÓÈáÓ. ∞ӷʤ- ÏÔÓÙ·Ó ‚ÈÓÙÂÔÎÏd Ùɘ âԯɘ, Ìb ÙÔf˜ ÛÙcÓ âÊÔÚ›· Ùe Úˆ›, ‚¿ÛÂÈ Úfi‚ÏÂ- ÚÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·d ÏÈıÔ‚ÔÏÈÛÌe˜ çıfiÓ˘! √î àÁ·Ë̤ÓÔ˘˜ ¯ÔÏÏ˘ÁÔ˘ÓÙÈ·ÓÔf˜ ≥ڈ˜ „˘ ÂåÛÈÙËÚ›ˆÓ, ÓfiÌÔ˜ Ôf ηٷÚÁ‹- àÓ·ÊÔÚb˜ ·éÙb˜ àÓÙÈÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ‚‚·›- ÙáÓ ∞ıËÓáÓ Óa ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Î·d Óa ÙÚ·- ıËΠàe Ùc ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË. ˆ˜, ηıg˜ ï ÔÏÈÙÈÛÌe˜ Ùɘ ·úıÔ˘Û·˜, ì ÁÔ˘‰ÔÜÓ. ∫È ¬Ù·Ó οÔÈÔ˜ °ÂÚÌ·Óe˜ öÎÔ- ñ ¶·ÏÈ¿, Ôî ı·Ùb˜ ‰bÓ Âå‰ÔÔÈÔÜÓÙ·Ó ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙáÓ ı·ÙáÓ, ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ‚ ÂåÛÈÙ‹ÚÈÔ, ï Ì˯·ÓÈÎe˜ Ùɘ ηÌ›Ó·˜ àe ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ àÏÏa àe Ùe ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· àe ÙcÓ àÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔÜ Î·ÊÂ- ÚÔ‚ÔÏɘ Âå‰ÔÔÈÔÜÓÙ·Ó àe ≤Ó· ÎfiÎÎÈ- «ÁÎfiÁλ. ∞éÙe qÙ·Ó ≤Ó· Ì˯¿ÓËÌ· Ìb Ó›Ԣ. Δe ηÊÂÓÂÖÔ, Ìb ÙeÓ ÔχÙÈÌÔ Ô- ÓÔ ÊᘠÓa Í·Ó··›ÍÂÈ Ùa ÁÂÚÌ·ÓÈÎa ∂›- ÌÂÙ·ÏÏÈÎb˜ Ú¿‚‰Ô˘˜, Ôf ·ÚÉÁ ÌÂ- ÏÈÙÈÛÙÈÎe ηd ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ, Ìb ηÈÚ·! ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ¯·ÚĘ ÏÔÈfiÓ. ¢bÓ Ïˆ‰›· ¬ˆ˜ Ùa ÎÔ˘Ú‰ÈÛÙa ÎÔ˘ÙÈa Ìb Ùc Û˘ÓÂ¯É ‰È·ÏÂÎÙÈÎc ÙáÓ å‰ÂáÓ, ÙáÓ ÂrÓ·È Ù˘¯·ÖÔ ¬ÙÈ Ùa âÁη›ÓÈ· ÙÔÜ ÌÔ˘ÛÈ΋. ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·d ÙÔÜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÜ àÏÈÛ‚ÂÚÈ- «∞™Δ√ƒ», ÙÔÜ àӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˘ ‰ËÏ·‰c ñ Δe ÚÔÛÊÈÏb˜ Ûb ¬ÏÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·- ÛÈÔÜ Ôf ‰È·ÌfiÚʈÛÂ, ÊÈÏÔͤÓËÛ «™π¡∂ ¡π√À™», ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó àe Ùe ¶·- ÊÈÎe Âr‰Ô˜ Ùɘ «ÙÛfi- àÚ¯ÈÎa ñ·›ıÚȘ çıfiÓ˜ ηd ÚÔ›ÎÈÛ ϿÙÈ Î·d ÙÔf˜ ò∞ÁÁÏÔ˘˜ Ùe 1947, Ûb «öÚ·- ÓÙ·˜» ÉÚ ÙcÓ çÓÔ- ÛÙc Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ùd˜ ·úıÔ˘Û˜ Ìb Ùe ÎÔÈÓe ÓÔ» ñbÚ ÙáÓ «àÓÙ·ÚÙfiÏËÎÙˆÓ»! Ì·Û›· ÙÔ˘ âÂȉc ηd ÙcÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ΔcÓ ÚÒÙË â¤Ï·ÛË ÙÔÜ ÎÔÈÓÔÜ ÛÙd˜ ηÙa Ùc ‰È¿ÚÎÂÈ· ™Ùa âÁη›ÓÈ· ÙÔÜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·úıÔ˘Û˜ ̤¯ÚÈ Ùe 1950, àÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ Ùa Ùɘ ÃÔ‡ÓÙ·˜, ηÙa «¶∞§§∞™», ÛÙd˜ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1932, ÛÙcÓ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎa ¯ÚfiÓÈ·, ¬Ô˘ Ùe ÛÈÓÂÌa Ùc ‰È¿ÚÎÂÈ· ôÏ- ï‰e μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, âÎÂÖ Ôf Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›- Á›ÓÂÙ·È Èa àÓ·fiÛ·ÛÙË Î·ıËÌÂÚÈÓfi- ÏˆÓ ÚÔ‚ÔÏáÓ, ÛÎÂÙ·È Ùe ïÌÒÓ˘ÌÔ ı¤·ÙÚÔ, ÛÙcÓ Î˘ÚÈÔ- ÙËÙ·. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙe 1955, ¬Ù·Ó ï °È¿Ó- öÌ·ÈÓ·Ó ÙÛfi- ÏÂÍ›· ï ÎfiÛÌÔ˜ ¬ÚÌËÛ ̤۷ ÛÙcÓ ·úıÔ˘- Ó˘ §ÂˆÓÙÛ›Ó˘, ï ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ˜ ÙÔÜ «ÃfiÏ- ÓÙ· (ÛÊ‹Ó·) Û· Ô‰Ô·ÙáÓÙ·˜ ÙÔf˜ ÏÈÁÔÛÙÔf˜ ηd Ï˘ÁÔ˘ÓÙ Ùɘ Ï·Ù›·˜ ∫¿ÓÈÁÁÔ˜», å‰ÈÔ- ηd ÛÎËÓb˜ Û¤Í! ôÌÔÈÚÔ˘˜ ¯ˆÚÔʇϷΘ (ôÚıÚÔ ÙÔÜ ÛÎË- ÎÙ‹Ù˘ Ùɘ ıÚ˘ÏÈÎɘ «Leon Films», ·- ÓÔı¤ÙË ¡. £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ÛÙe ª√Δ∂ƒ). ≠ÀÛÙ·- Ú·ÁˆÁe˜ Ù·ÈÓÈáÓ Ùɘ ¯Ú˘Ûɘ âԯɘ ÙÔÜ ÙË öÎÊÚ·ÛË ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÔÊÈÏ›·˜! ëÏÏËÓÈÎÔÜ ÛÈÓÂÌ¿, Ô˘Ï¿ÂÈ ÛÙÚ·Á¿ÏÈ·- ™Ùc ‰È¿ÚÎÂÈ· Ùɘ ∫·Ùԯɘ, ÛÙe «™π¡∂ ÊÈÛÙ›ÎÈ·-·Û·Ù¤ÌÔ (ÌÔÜ Ùe ϤÂÈ ÁÚ‹ÁÔ- ¡π√À™» (ηd ù¯È ÌfiÓÔ), Ùɘ ï‰ÔÜ ™Ù·‰›Ô˘ Ú· ÛaÓ Ì›· ϤÍË, Ïb˜ ηd àÎfiÌ· ÎÚ·Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¤ÂÈÙ· «∞™Δ√ƒ» -Ùe ı˘Ì¿ÛÙÂ;- ̤¯ÚÈ ÙcÓ Ù¿‚Ï· ÛÙa ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘), Ûb οÔÈÔ ÛÈ- Ùe 2005) Ôî °ÂÚÌ·ÓÔd Âr¯·Ó à·ÁÔÚ‡ÛÂÈ ÓÂÌa ÛÙe ∞åÁ¿Ïˆ. ò∂·È˙ Ùe îÛÙÔÚÈÎe ¬Ï˜ Ùd˜ «â¯ıÚÈΤ˜» Ù·Èӛ˜ ηd ·›˙Ô- ÁÔ˘¤ÛÙÂÚÓ μ¤Ú· ∫ÚÔf˙ Ìb Ùe «·È‰›» (Ùe I A N O Y A P I √ ™ 2 0 1 0 ñ 91
  5. 5. kalogeropoulos.qxd(6).qxd 21/01/2010 22:07 Page 92 C M Y K «™Ùe ·ÏÈe ÛÈÓÂÌ·‰¿ÎÈ Ùɘ ÁÂÈÙÔÓÈĘ, âÎÂÖÓ· Ùa öÚÁ· ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎÔÜ Î·d ÙÔÜ Í¤ÓÔ˘ ÎÈÓËÌ·- ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ îηÓÔÔÈÔÜ- Û·Ó ÙcÓ ôÌÂÛË àÓ¿ÁÎË ïÌ·‰ÈÎɘ Ì·˜ âÈÎÔÈ- ÓˆÓ›·˜ Ìb Ùa ‰ÚáÓÙ· ÎÔÈÓˆÓÈÎa ÚfiÙ˘·...» «·È‰›» qÙ·Ó ï ªaÚÙ §¿ÓηÛÙÂÚ), Ùe ÏÔ˘˜ (Ùe ö¯Ô˘Ì ‰ÂÖ ÛÙcÓ Ù·ÈÓ›· ™ÈÓÂÌa ïÚ›˙ÂÈ ÙcÓ ·úıÔ˘Û· ï ¢. ™‡ÚÔ˘, ηd Û˘- ïÔÖÔ ÛÙe Ù¤ÏÔ˜ Âı·›ÓÂÈ. ^√ °. §ÂˆÓÙÛ›- ï ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ηd ÁÂÏ¿Û·ÌÂ, â‰á ıa Ùe ÌÏËÚÒÓÂÈ: «^∏ ·úıÔ˘Û· ÂrÓ·È ì ‰È·ÊÔ- Ó˘ ÎÏ·›ÂÈ àÛÙ·Ì¿ÙËÙ· ÎÈ ï à‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ ÔÜÌ êÏᘠàÏÏËÏÂÁÁ‡Ë). ÚÂÙÈÎc àÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔÜ ‰ÈÏ·ÓÔÜ ÛÔ˘ Ôf ÙeÓ ÌÂٷʤÚÂÈ àÓ‹ÌÔÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ùe Û›ÙÈ. ™Ùe «∞ıËÓ·˚Îfi», ¬Ô˘ οÔÙ ÁÈÓfi- Ûb ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ». ΔeÓ ëfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ·›˙ÂÈ Ùe ^√ ÛÎÏ¿‚Ô˜ Ù·Ó ¯·Ï·ÛÌfi˜, Âr¯Â Û˘Ì‚ÂÖ Óa „‹ÛÔ˘Ó ^√ ¡. £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÓÙÔÎÈÌ·- Ôf ‰b χÁÈÛ ÔÙ¤. Δe «·È‰›» âÌÊ·Ó›˙Â- Ú¤ÁΘ Ìb âÊËÌÂÚ›‰·. ∑¢Á·Ú¿ÎÈ· ·- ÓÙ¤Ú, ÌÈÏáÓÙ·˜ ÁÈa Ùa «Û‡Á¯ÚÔÓ· ·Ú¿- Ù·È Î·d ¿ÏÈ ÛÙcÓ çıfiÓË. ^√ §ÂˆÓÙÛ›Ó˘ Ú¿ÓÔÌ·, ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Ìb ηÙÛ·ÚfiϘ Ê·- ı˘Ú· ÛÙeÓ ÎfiÛÌÔ» οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈa «Ùa ÂÙ¿ÂÈ àe Ùc ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ÎÈ ï à‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘, ÁËÙÔÜ, ÂÚÈÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÔÚÙÔηϿ‰Â˜ Ûb àÚfiÛˆ· multiplex Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·» ηd Ôf ÙÔÜ ÛÙ¿ıËΠÙfiÛÔ ÙÚ˘ÊÂÚ¿, ÛËÌÂÈÒ- öÓ‰ÂÈÍË ÏÔ‡ÙÔ˘, Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ôÓ¢ Ùd˜ çıfiÓ˜ ÙÔÜ ÛÈÙÈÔÜ Ôf ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿- ÓÂÈ Ìb ÓfiËÌ·: «™ Ùfi ÏÂÁ· âÁÒ...». ÓÙÚÔɘ, Û˘Ó¤ıÂÙ·Ó Ùe ÛÎËÓÈÎe ÙáÓ ˙ÔÓÙ·È, ÛÙe Ï·›ÛÈÔ ¬Ìˆ˜ «Ùɘ ‰È¿Ï˘Û˘ «ò∞ÏÏÔ âÈ‚›ˆÛË, ôÏÏÔ ÊÙÒ¯ÂÈ·» Ï·˚ÎáÓ ÛÈÓÂÌ¿‰ˆÓ. ÙÔÜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÜ îÛÙÔÜ». ¶á˜, ÚˆÙÄÌÂ, âÍËÁÂÖ ï °. §ÂˆÓÙÛ›Ó˘, ηd Û˘Ó¯›˙ÂÈ: Δe 1972, ı˘ÌÄÙ·È ï ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™‡ÚÔ˘, ÌÔÚÂÖ Óa ÁÚ·ÊÙÂÖ îÛÙÔÚ›· Ûb ·úıÔ˘Û˜ «√î fiÏÂÌÔÈ ÙfiÙ Âr¯·Ó ʤÚÂÈ ÎÔÓÙa ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ηd å‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔÜ «ºπ§π¶», Ôf ‰bÓ ö¯Ô˘Ó ùÓÔÌ· ηd Ôf ‰bÓ ö¯Ô˘Ó ÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜». ™Î¤ÊÙÔÌ·È ¬ÙÈ àÓ·- «öÂÛ ۇÚÌ· ÎÈ ¬ÏÔ˜ ï ÎfiÛÌÔ˜ ÉÁ Óa ÙeÓ Ì˯·ÓÈÎfi ÙÔ˘˜ (ÙeÓ ·ÏÈe «¯·Û¿Ë» ˙ËÙÔÜÛ·Ó àÂÁÓˆṲ̂ӷ ≤Ó·Ó ≥Úˆ· ‰ÂÖ Ùe ºÚ¿Ô˘Ï˜ ηd ·xÌ·. ª¤Û· ÛÙd˜ Ôf «öÎÔ‚Â Ùa ÁÚ¿ÌÌ·Ù·»); ^√ ∞ÓÙÚ¤·˜ ÛÙcÓ çıfiÓË. ·úıÔ˘Û˜ ÙfiÙ ôÎÔ˘Á˜ Û˘Óı‹Ì·Ù· ηÙa ∫·Ú·Ó›Î˘, ñ¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÙcÓ «∂§§∏» ηd ^√ ∫. §·˙·Ú›‰Ë˜, ·Ú·ÁˆÁfi˜, ÛÂÓ·- Ùɘ ÃÔ‡ÓÙ·˜». ôÓıÚˆÔ˜ ÙÔÜ ¯ÒÚÔ˘, ÌĘ âÍËÁÂÖ Ò˜: ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÎÚÈÙÈÎe˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∫È âÁg ÚÔÛ·ıá Óa ı˘ÌËıá ÙcÓ ÙÂ- «√î ÔÏ˘·›ıÔ˘Û˜ ‰bÓ Î¿ÓÔ˘Ó ‰È¿ÏÂÈÌÌ·, ηd ÁÂÓÈÎᘠôÓıÚˆÔ˜ ÙÔÜ ¯ÒÚÔ˘ Ìb ÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚa Ôf «öÂÛ ۇÚÌ·» ÛÙcÓ ÁÈa Óa οÓÔ˘Ó ÔåÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔf˜ Ì˯·ÓÈ- ¬ÏË Ùc ÛËÌ·Û›· Ùɘ Ϥ͢, ÛÙe ‚È‚Ï›Ô ÎÔÈÓˆÓ›·. £˘ÌÄÌ·È ÌfiÓÔÓ ÙeÓ ÂÚÛÈÓe ÎÔ‡˜, àÊÔÜ ·éÙÔd ‰bÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Óa ÙÔ˘ ºÏa˜ ÌaÎ - ªÈa ˙ˆc ÛÈÓÂÌ¿, ¢ÂΤ̂ÚË, ¬Ô˘ Ùe ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÉÚ ʈ- âϤÁ¯Ô˘Ó Ùd˜ ÎfiȘ ·Úa ÌfiÓÔÓ ÛÙe Ù¤- ı˘ÌÄÙ·È âÔ¯¤˜ ¬Ô˘ ÛÙÔf˜ Ï·˚ÎÔf˜ ÛÈ- ÙÈa àe ÓÂÔÏ·È›ÛÙÈÎË çÚÁ‹. ÏÔ˜». ∫È âÈÛËÌ·›ÓÂÈ g˜ ·Úa Ùe ¬ÙÈ ì ÓÂÌ¿‰Â˜ Ôî âÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔÈ ‰È¿‚·˙·Ó ʈ- «^√ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ à·ÈÙÂÖ ÙcÓ àÓ¿- ÓÂÔÏ·›· ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ Ùa multiplex, ÚˆÙ¿ÂÈ Ó·¯Ùa ÛÙÔf˜ àÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ñfiÙÈÙ- Û· ÙÔÜ ôÁÓˆÛÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔÜ ÛÔ˘». ò∂ÙÛÈ ¿ÓÙ· iÓ Á›ÓÂÙ·È ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. 92 ñ I A N O Y A P I √ ™ 2 0 1 0 92
  6. 6. kalogeropoulos.qxd(6).qxd 21/01/2010 22:07 Page 93 Y K Δa ÂåÛÈÙ‹ÚÈ· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, Ôî ·úıÔ˘Û˜ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·d Ôî ñ Δc ‰ÂηÂÙ›· ÙÔÜ 80, ÛÙeÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔ- ÁÚ¿ÊÔ «∂§§∏», ÛÙcÓ ∞η‰ËÌ›·˜, ̤- ¯áÚÔÈ ÙáÓ ÌÈÎÚáÓ Ê˘ÁáÓ Î·d ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û· ÛÙcÓ ·úıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏɘ âÍÂÚÚ¿ÁË Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂˆÓ «àÍÈÔÔÈÔÜÓÙ·È» ‰È’ àÓÙÈ·Úԯɘ ÁÈa ‚fiÌ‚· àÊ‹ÓÔÓÙ·˜ ÔÏÏÔf˜ ÙÚ·˘Ì·- Óa Î·Ï˘ÊıÔÜÓ Ôî ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎb˜ ηd ù¯È ÌfiÓÔÓ àÓ¿ÁΘ ٛ˜. ∂Âȉc qÙ·Ó ÛÙ¤ÎÈ àÚÈÛÙÂÚáÓ ÎÈ ï ·éÙÔ˘ÚÁe˜ ‰bÓ ‚Ú¤ıËΠÔÙ¤, Ôî ÙÔÜ Û˘Ó¯ᘠ·éÍ·ÓfiÌÂÓÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔÜ Ùɘ fiÏ˘. ÊÉ̘ ϤÓ ¬ÙÈ ï öÓÔ¯Ô˜ qÙ·Ó ·Ù¤Ú·˜ ≠√̈˜ ì «â›ıÂÛË ÙÔÜ àÚ¯ÔÓÙÔ¯ˆÚÈ¿ÙË» ‰bÓ ÁÓˆÛÙÔÜ ÛËÌÂÚÈÓÔÜ àÎÚÔ‰ÂÍÈÔÜ ÔÏÈ- ÚÔÉÏı àe Ùc ‚·Û·ÓÈṲ̂ÓË ëÏÏËÓÈÎc ≈·ÈıÚÔ Ôf ÙÈÎÔÜ! (£ÔÜ, ∫‡ÚÈÂ!) ¿Ï¢ Óa âÈ‚ÈÒÛÂÈ, àÏÏa àe Ùa âÚÁÔÏ·‚ÈÎa ñ ∂Âȉc Ùe ÂåÛÈÙ‹ÚÈÔ qÙ·Ó ÊÙËÓe ηd ÎÔÚ¿ÎÈ· Ôf ‚ÚÉÎ·Ó ÂéηÈÚ›· ÁÈa Ê·ÁÔfiÙÈ. ∫·d Ùc ηӤӷ˜ ‰bÓ ö‚Á·˙ ö͈ ÙÔf˜ ı·Ùb˜ ı¤ÛË Ùɘ ÁÂÈÙÔÓÈĘ ÉÚ·Ó Ôî ÌÔ˘ÓÙb˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ÁÈa Ùd˜ ëfiÌÂÓ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜, Ôî Ï·˚ÎÔd ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ qÙ·Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÁÈa Ôf ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·È ·éÙ¿ÚÂÛη ÔÏ˘ÒÚÔʘ âÓ÷á Ôî ÙÔf˜ ôÛÙÂÁÔ˘˜. οÙÔÈÎÔÈ ÙáÓ «ÎÂÏÈáÓ» ÙÔ˘˜ „ˆÓ›˙Ô˘Ó Î·d ·ÚοÚÔ˘Ó âÎÂÖ Ôf Ôî „˘¯b˜ ÙáÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ñ ¶ÚdÓ ÙcÓ âÌÊ¿ÓÈÛË Ùɘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ηd ÙcÓ ÎÚ›ÛË ÙÔÜ ÛÈÓÂÌ¿, ñÉÚ¯·Ó Ùa àÛ¿˙ÔÓÙ·Ó Í¤ÓÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘˜ Ûb Ì·˘Úfi·ÛÚ˜ «∂›Î·ÈÚ·», οÙÈ ÛaÓ Ùa ÛËÌÂÚÈÓa çıfiÓ˜. ∂ÌÔÚÈÎb˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Ùe ϤÓÂØ ÎÔÈÓá˜... ÁηÚa˙ ‰ÂÏÙ›· Â剋ÛÂˆÓ àÏÏa ηd àÔÎÏÂÈ- ηd ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ... ÛÙÈÎa ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ «∂Èη›ÚˆÓ». ¶á˜ ıa ÛĘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Û‹ÌÂÚ· Óa ‚Ϥ- «π¡Δ∂∞§», Ôf ÚÒÙËÛ Ìb ÂÚȤÚÁÂÈ· ·Ù «·Ú¿ı˘Ú·» j ÙeÓ àÁ·ËÙe ¡. ∞úıÔ˘Û˜ ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙe ÛÈÓÂÌ¿; «Δ› ÛĘ ö¯ÂÈ È¿ÛÂÈ ÎÈ àÛ¯ÔÏÂÖÛÙ ̒ ¬Ï· ÌÈĘ ÚÔ‚ÔÏɘ ·éÙ¿», à·ÓÙÄÌ â‰á Ìb ÌÈa ÊÚ¿ÛË ÙÔÜ ^√ ¢. ™‡ÚÔ˘ ÙÔÜ «ºπ§π¶» âÈÛËÌ·›ÓÂÈ £·Ó¿ÛË μ¤ÁÁÔ˘ àe Ùe ∞Û‡ÏÏËÙÔ ÎÔ- ñ ^∏ àÚ¯·ÈfiÙÂÚË ÙáÓ ÛËÌÂÚÈÓáÓ ÙeÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ôf àÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ôî ÚfiȉÔ. ^√ μ¤ÁÁÔ˜ οÓÂÈ àÂÚÁ›· ›ӷ˜, ·åıÔ˘ÛáÓ ÂrÓ·È Ùe «∞ΔΔπ∫√¡», ì ·úıÔ˘Û˜ Ùɘ ÌÈĘ ÚÔ‚ÔÏɘ, àe ÙcÓ âÂȉc ï ‰ˆÛ›ÏÔÁÔ˜ Á›ÙÔÓ·˜ ¶··- ïÔ›· ÍÂΛÓËÛ Óa ¯Ù›˙ÂÙ·È Ùe 1914 ηd Ù¿ÛË Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ÙÔÜ ÊdÏÌ ÛÙc ‰È·ÓÔÌc ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔÜ öıÈÍ ÙcÓ àÍÈÔÚ¤- ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂÖ ó˜ ÛÈÓÂÌa àe Ùe 1918. ηd ηÙa Û˘Ó¤ÂÈ· ÙcÓ àÓ¿ÁÎË ÚÔÛ·Ú- ÂÈ·. ΔÔÜ Ï¤ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ≤Ó·˜ Á›ÙÔÓ·˜: ∂rÓ·È ì ·úıÔ˘Û· ¬Ô˘ öÁÈÓ ì ÚÒÙË ÌÔÁɘ Ûb Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÚÔ‚ÔÏɘ, ÚÔ‚ÔÏc ïÌÈÏÔ‡Û·˜ «ò∂Ï·, Úb £·Ó¿ÛË, ‰áÛ ÙfiÔ ÛÙcÓ Ìb ñ¤ÚÔÁÎÔ ÎfiÛÙÔ˜. «ªfiÓÔÓ Ùe 8% ÙáÓ Ù·ÈÓ›·˜ (ºeÍ ºfiÏ- çÚÁ‹. ∂‰á ÎÔÙ˙aÌ ∞ÌÂÚÈÎc ÔϤÌËÛ ·åıÔ˘ÛáÓ ÛÙcÓ ∂éÚÒË ÌÔÚÂÖ Ó’ àÓÙÂ- ÏȘ, √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ Ìb Ùc °ÂÚÌ·Ó›· ηd Û‹ÌÂÚ· Ôî ÌÈÛÔd ÂͤÏıÂÈ» ÙÔÓ›˙ÂÈ, âÓ÷á ï ∞Ó. ∫·Ú·Ó›Î˘ 1929). ∞ÌÂÚÈÎÄÓÔÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔÜÓ Ìb ºÔÏÍ‚¿- ÛÙcÓ «∂§§∏» ñÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¬ÙÈ «Ôî ÎÈÓË- ÁÎÂÓ». ∫·d à·ÓÙ¿ÂÈ ï μ¤ÁÁÔ˜: «ò√¯È, Ì·ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔÜ Î¤ÓÙÚÔ˘ Ú¤ÂÈ Óa Ì›- ‰bÓ Á›ÓÂÙ·È! ¢bÓ ÂrÌ·È ∞ÌÂÚÈηӿÎÈ. ÓÔ˘Ó ‰È·ÙËÚËÙ¤ÔÈ». ∂Ág ı˘ÌÄÌ·È...». ∫·d ÛÙcÓ ∞ÚÈÛÙ¤· ÃÈÒÙË, Ù·Ì›· ÙÔÜ ∫È âÌÂÖ˜ Óa ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ı¤ÏÔ˘ÌÂ. μπμ§π√°ƒ∞ºπ∞: ∂ÌÌ·ÓÔ˘cÏ ¶··˙·¯·Ú›- °ÈáÚÁÔ˜ §·˙·Ú›‰Ë˜, Δe âΉfiÛÂȘ ¡∂∞ ™À¡√ƒ∞, Ô˘, ^∏ ¶È¿ÙÛ·, âΉfiÛÂȘ ÃfiÏÏ˘ÁÔ˘ÓÙ Ùɘ Ï·Ù›·˜ ∞. ∞. §πμ∞¡∏™ ∫∞∫Δ√™. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, âΉfiÛÂȘ π. ÷ڛϷԘ ¶·Ù¤Ú·˜, ∫ÈÓË- ¡. £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘, ™Ùa ·ÏÈa ™π¢∂ƒ∏™. Ì·ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Ùɘ ∞ı‹Ó·˜ Ùa ÛÈÓÂÌ¿, âΉfiÛÂȘ °ÈáÚÁÔ˜ §·˙·Ú›‰Ë˜, ºÏa˜ (1896-2006), âΉfiÛÂȘ FINATEC. ÌaÎ - ªÈa ˙ˆc ÛÈÓÂÌ¿, ™À§§√°∂™. I A N O Y A P I √ ™ 2 0 1 0 ñ 93

×